HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Tög‘ he 10 se Sạio‘ ne Haharạgi A‘mou Sại‘o

 SẠIO‘ 7

Ka Tes ta Gou la Rē ‘E Avat ne ta Le‘et la Has‘ạkia se Goua la A‘sokoa Ag ne ‘Inoso?

Ka Tes ta Gou la Rē ‘E Avat ne ta Le‘et la Has‘ạkia se Goua la A‘sokoa Ag ne ‘Inoso?

HÜN NE ‘ÄE KOP LA ‘INEA E

‘Ou rērē pure la täe se ‘ou mȧür ‘atakoa ta.

KA TES TÄ ‘ÄE LA RĒ?

Rē a‘häe se tē te‘is: Heather rē kạumane‘ag ma Mike ma kotä huạl ruạ se, ma iạ a‘häe ne iạ ‘inea a‘lelei pạu le Mike. Iriạ gat ke av text ‘e telefon ta, ma iriạ la hạifäegag la aoa‘ he his ‘e telefon ta! Ka ‘e ‘on ‘i‘i, Mike tokana ‘e pa hạifäegag ma tä‘mä‘ie.

‘E laloag ne huạl rua, Mike ma Heather iriạ hạisapoag si‘ ma av ‘on rereag iriạ hạiasag luạk ma. Heather kat ‘oaf ra la ‘ut hoi‘ȧk se muạ. Ka iạ fea‘ȧk ne Mike la rou iạ. Ma tä iạ ‘ea ‘e ‘on huga: ‘Iạ ma le Mike hại‘ofag pạu . . .’

Kepoi ka ‘äe hele‘uou la rē kạumane‘ag ma agtạu ma tē ne Heather agtạu, tes tä ‘äe la rē?

A‘HÄE A‘TOTOAK!

Ag ne ‘inoso iạ tēfakhanis ‘on ‘Ạitu se famör ‘inoso. ‘Äe täla a‘es‘ao‘ȧk sirsiri tēfakhanis te‘ kepoi ka ‘äe la a‘sok mumuạ la ‘äe la ‘inos. Iạ la fak ma ne ‘äe tekại se hạ‘ leleit ne le‘et nā sio se ‘äe, ma täe ‘äe ‘es‘ao‘ȧk se la hạ‘ i‘uạg tē het

Kepoi ka ‘äe la ferem ‘e ta ‘ại hūut ma ȧs‘ȧk la fer la fak se ta mạnmạn ferferet, ‘äe la pō raksa‘. Iạ la fak ma se ‘os la agại ne muạ‘ạkiạg te‘ ‘e rēko ag ma‘ma‘a ne ‘ea: “ ‘Ạu se mös ‘e‘ev.”1 Tesalonaika 4:3.

Ka tes tä la sok kepoi ka ‘is kat tạupir ra se fas‘ȧk tē te‘is? Puk Ha‘a ‘ea: “Le‘et ne mös ‘e‘eve, iạ ag raksa‘ se for ‘on‘ono.” (1 Korinita 6:18) Fäeag ‘i iạ tē airet.

 Iris ne sạkior tē ‘ea ne lelea‘ haharȧg ma‘oi ne a‘sok ag ne ‘inoso mumuạ la iris la ‘inos la agtạu ma tē ‘i ne fȧ‘ sio.

  • HUGA KOKON. Lelea‘ haharȧg ma‘oi ne mös ag‘esea ma le‘et mumuạ la iạ la ‘inos huạha‘ ‘e ‘on fakmuri.

  • KAT HẠITUA‘NẠKIẠG RA. ‘E vạhiạg ne a‘sok ne ag ne ‘inoso, iạ hele‘ la iriạ la a‘häe, ‘Ka sei hoi‘ȧk ta iạ mös ag‘esea ma?’

  • HUGA RŪ. Hạiạn haharȧg ma‘oi pa ‘es ‘e le‘et ne la pärea iris, ‘eake le‘et ne la ‘es‘ao‘ạkia iris. Iris fā haharȧg ma‘oi kal ‘oaf ra se le‘ hạnit ne mös fā vȧh.

  • A‘häe‘ȧk: Kepoi ka ‘äe la a‘sok ag ne ‘inoso mumuạ la ‘äe la ‘inos, ‘äe a‘pearpear‘ȧk vạhia ‘äe ma tä ‘äe nā vạhia tēet ne pumuạ pạu. (Roma 1:24) ‘Ou foro iạ tē a‘pumuạ‘ạkit, ma se nānā vävär se ta le‘et ma!

A‘fūmou‘ȧk la “se mös ‘e‘ev.” (1 Tesalonaika 4:3) Ma ‘e avat ne ‘äe la ‘inoso e, ‘äe la pō la a‘sok ag ne ‘inoso. Ma ‘ou huga kal kokon ra la fak se iris ne a‘sok ag ne ‘inoso mumuạ la iris la ‘inoso e.Fäeag ‘Es Fuạga 7:22, 23; 1 Korinita 7:3.

KA TES TÄ ‘ÄE A‘HÄE?

  • Ka tei ka le‘et ne hại‘ofag aier ma ‘äe la rē tēet ne la a‘rū‘ȧk ‘ou huga?

  • Ka tei ka le‘et ne kokon‘ȧk aier ‘e ‘äe la faksar ‘äe la rē‘ia tēet ne la mane‘ạkia ‘ou hạikạinagagat ma ‘Ạitu?Hiperiu 13:4.