HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Tög‘ he 10 se Sạio‘ ne Haharạgi A‘mou Sại‘o

 SẠIO‘ 10

Ka Puk Ha‘a ‘Es‘ao Tapen se Gou?

Ka Puk Ha‘a ‘Es‘ao Tapen se Gou?

HÜN GOU KOP LA ‘INEA E

Puk Ha‘a ne “te‘ ne puk tūtū ‘atakoa fȧ‘ ‘e ui rȧg ‘on ‘Ạitu.” (2 Timoti 3:16) ‘On fūạg Puk Ha‘a la pō la juj‘ạkia se ‘äe salat ne ‘äe la la‘o e.

KA TES TÄ ‘ÄE LA RĒ?

Rē a‘häe se tē te‘is: Pogit David la‘ lā se ta kor het. Tē ne iạ räe fo‘ou se iạ, ma iạ tokana ‘e ‘inea ut heta. Ma täe iạ ‘inea‘ia ne iạ maoen.

Kepoi ka ‘äe ta David, tes tä ‘äe la rē?

A‘HÄE A‘TOTOAK!

Tē he his ‘äe la pō la rē:

  1. A. Far hạiasoag.

  2. E. ‘Es‘ao‘ạkia pulol has ta.

  3. I. La‘ lā ma kikia, kop ma ‘äe la hạipoag ma ta le‘et.

‘On folu kop ma ‘eake a‘häe leleit.

Kop ma lelei se ‘on ruạ ne a‘häe ‘e a‘häe mumue ta. Pulol has ta la ‘es‘ao ti‘ pạu pō ‘e ‘äe la pō la räe se ‘ou sal ta.

‘E sal ‘eseat ma ne Puk Ha‘a la ‘es‘ao se ‘äe!

Puk pumuạ te‘

  • täla juj‘ạkia se ‘äe tē ne la rē ‘e av ne pefä‘e la sok

  • iạ la ‘ou tior het la ‘äe la sạkior se ‘äeag, ma täla jenea ‘ou mạuri se lelei ta

  • juj‘ạkia se ‘äe kạinag mȧür lelei ta

 SẠIO‘ PUMUẠ PẠU NE HÜN‘ȦK SE MẠURI

‘Is sạio‘ tē kamata ma ‘e avat ne ‘is pō e la fäeag.

  • Pō ‘e tese tä ar lȧg ta jarav?

  • Ka hefu rēem ‘e tese?

Ma täe ‘is kamat la sạio‘ tē ‘e rēko tē ne soksoko.

  • Ka pō ‘e tese tä tē raksa‘a soko?

  • Ka pō ‘e tese tä famori ala e?

Ka tapen se kepoi ka tög heta fȧ‘ ma roa ‘e Puk Ha‘a?

Ma‘oit ‘ea Puk Ha‘a hoi ke ‘e hanuju ma Iạ vȧh av ‘ia ne, a‘noa pạu la ‘inea ‘on fūạga. Te‘ ka Puk Ha‘a ta hün ne pefä‘ ta, ne ta‘ag tē ne famori a‘häe?

Kel‘ạkiạg het, famori a‘häe ne Puk Ha‘a ‘ea ne ‘Ạitu ta puer se rȧn te‘. Ka la pō tapen? Rȧn te‘ tokana ‘e ‘es pot! Iạ ho‘am ke rū ma tē a‘rū, ‘af‘afa ma ala, keia ma pefä‘e. Ka la pō tapen la ‘Ạit mäeavhanisit ta hün ne tē ‘atakoa ‘i?

Ka tei ka ‘äe pa ‘inea ‘on tög heta? Tē ne Puk Ha‘a ‘ea ne sei tä puer se rȧn te‘ kop ma la fo‘ou se ‘äe!

Kop ma ‘äe räe ne muạ‘ạkiạg ne täe ‘e laloag ne brochure hete‘ hün‘ȧk se Puk Ha‘a. Iris Uetnes ‘on Jihova aier‘ȧk ne ‘is la pō la tua‘nȧk se muạ‘ạkiạg ne Puk Ha‘a. ‘E rēko iạ “fȧ‘ ‘e ui rȧg ‘on ‘Ạitu, iris ‘es‘ao se rak‘ȧk tē, se fȧr tē, se a‘nonoj‘ȧk tē, se puer‘ạkiạg ne mou se ag nonojo.” (2 Timoti 3:16, 17) Iạ la lelei la ‘äe la sạkior se puk hete‘ ‘e rēko iạ ‘es‘ao la‘mo, aier ma ne iạ fȧ‘ ma roa pạu!