HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Tög‘ he 10 se Sạio‘ ne Haharạgi A‘mou Sại‘o

 SẠIO‘ 1

Ka Gou Kạinag Famör Tapenet?

Ka Gou Kạinag Famör Tapenet?

HÜN NE ‘ÄE KOP LA ‘INEA E

‘Ineag ne ‘äe kạinag famör tapenet ma tē ne ‘äe pilif sin, täla hạiasoagan ‘äe la rē puer a‘huạg ‘atmại, ‘e avat ne ‘äe agtạu ma hashasaga.

KA TES TÄ ‘ÄE LA RĒ?

Rē a‘häe se tē te‘is: Le Karen leuof se so‘ ne haharạgi ma kat roa ra ka iạ a‘fại se liot fäegam ‘e ‘on fạ‘u.

“Ka tes tä ‘äe fūfū ‘e ta‘a la rē‘ia?”

Karen kar se ma ka räe se ‘on kạumane‘ag heta le Jessica sap se ma se jou tē ‘oan he ruạ. Ma täe iạ nāaf jou het se le Karen ma ‘eag, “‘Äe kat ha‘ ra la ‘iom tē ‘oan, ne?”

Karen pa ‘ea ‘igkȧ‘, ka pō ‘e le Jessica ‘on kạumane‘ag het. Ma le Karen kat ‘oaf ra la ‘on kạumane‘ag ta la a‘häe ne iạ le‘ se ‘oaf la ag manea‘ het. Hoi‘ȧk, Jessica le‘ hȧn lelei het. Kepoi ka iạ ‘iom ma ‘on fūạga iạ kat raksa‘ ra, Karen ‘ea ‘e ‘on huga, ‘iạ tē ‘oan la‘ ma, iạ ‘eake vại ‘ona.’

Kepoi ka ‘äe ‘e fūfū ‘on Karen, tes tä ‘äe la rē?

A‘HÄE A‘TOTOAK!

‘E ‘ou la rē puer a‘huạg ‘atmại ‘e fūfū hete‘is, ‘äe kop la ‘inea ne äe kạinag famör tapenet. ‘Ineag ne ‘äe kạinag famör tapenet, täla kel‘ȧk ‘e ‘ou aga ma ‘ou pilifi. ‘Ou ‘ineag ne tē ‘i, täla hạiasoagan ‘äe la se fue‘ la famori la puer se ‘ou mạuri.1 Korinita 9:26, 27.

Ka ‘äe la pō tapen ne‘ne‘ tape‘ ta? Iạ la lelei la togia sạio‘ ‘i.

 1 KA TES TÄ TĒ NE GOU LA PŌ LA RĒ?

La ‘inea ne tē lelei ne ‘äe la pō la rē, ma ‘ou ag lelei, iạ la hạiasoag la ‘äe la se huạg ‘af‘af.

KEL‘ẠKIẠG ‘E PUK HA‘A:‘Apostol ta Paula fȧ‘: “Ma ‘inea ne gou le‘ sēsēvat ‘e fäega, ma ‘eake gou le‘ sēsēvat ‘e ‘inea.” (2 Korinita 11:6) ‘E ‘on ‘inea lelei ne Ut ne Puku, Paula pō ma fūmou ‘e avat ne famori agại iạ. Ma iạ kat fue‘ ra la fäeag a‘fek huạg ne iris ‘ea la a‘af‘afan ‘on huga.2 Korinita 10:10; 11:5.

SẠKIOR SE ‘OU FŪFŪ HETA: Fȧ‘ sio se lopo talen het ne fạiạv het ne ‘äe ‘ese.

Sui‘ạkia ag lelei ne ‘äe ‘ese. (Kel‘ạkiạg het, tei ka ‘äe le‘ kokon‘ȧk tēet? le‘ mäeav hanisit? le‘et ne vavhiạn la tua‘nȧk sin? Garue se ‘on ava, ma kat fepfep ra?)

2 KA TES TÄ TĒ NE GOU ‘AF‘AFA E?

‘Ineag ne ‘äe kạinag famör tapenet la pō la jen mij pạu se ‘on raksa‘a, kepoi ka ‘äe fue‘ la tē ne ‘äe ‘af‘afa e la puer se ‘ou mạuri.

KEL‘ẠKIẠG ‘E PUK HA‘A: Paula ‘inea a‘lelei tē ne iạ ‘af‘afa e. Iạ fȧ‘: “Ne ‘it ‘oaf se foh ‘on ‘Ạitu ‘e ‘ot huạg pạu, ka ‘it kel se ta foh tū ‘e ‘ot fupaga, ne pelua ma kikia foh ne ‘ot huga, ma hoa‘ fakravāan ‘it se foh ‘on ag raksa‘a.”Roma 7:22, 23.

SẠKIOR SE ‘OU FŪFŪ HETA:

Ka ‘af‘af tese tä ‘äe kop la rak la ‘es puer sin?

 3 KA TES TÄ ‘OTOU ‘AKIVAO?

Ka tei ka ‘äe la höt se ta taxi het ma ‘ea se fā hoa‘ taxi ta la la‘ kạl‘ạkia ta ut het la hele‘ se avat ne lol ta la ofi e? Iạ la tē jạurarat—ka tör selen pạu!

Tē ne ‘is rako? ‘Os mạuri la ‘es fūạg se kepoi ka ‘is la ma ‘os ‘akivao het. ‘Äe ‘inea utut ne ‘äe la la‘o e ma tē ne ‘äe la rē la hele‘ ‘e täe.

KEL‘ẠKIẠG ‘E PUK HA‘A: Paula fȧ‘: “Gou ‘of‘ofietou la fak ma sin; ‘eake gou rē ȧr‘ȧk.” (1 Korinita 9:26) Paula kat fue‘ ra iạ la tạupir vävär se mạuri, ka iạ fū‘ȧk ‘on ‘akivao ma iạ mȧür‘ȧk kạinag mạurit la salag‘esea ma tē ‘o.Filipai 3:12-14.

SẠKIOR SE ‘OU FŪFŪ HETA:

Fȧ‘ sio ‘akivao he fol ne ‘äe pa ‘es la pō ‘e laloag ne fạut la no‘oana.

4 KA TES TÄ GOU PILIF SIN?

‘E avat ne ‘äe la fūmou se ‘ou aga ma ‘ou pilifi, ‘äe la fak se ‘ại hū moumout ne fūmou ‘e av ne lȧg ta la hạ‘i

Pilifi iạ tē pumuet se ‘os rērē pure. La fak se Chameleon ta kạinag ‘ạlusit ne ‘on ‘uli jen pȧn la tatạu se tē ne kạlum iạ, ‘äe la pō la jen ‘ou aga la tatạu ma iris ne fup ag‘esea ma ‘äe. Ta‘ag kel‘ȧk ne ‘äe kat ‘inea ra ne ‘äe kạinag famör tapenet.

Kepoi ka ‘ou gargarue hün‘ȧk se ‘ou pilif ne‘ne‘i, iạ kel‘ȧk ne ‘äe sasap se tē ne a‘fūmou‘ạkia ne ‘äe kạinag famör tapenet—‘inea ne tes täe se tē ne famori la rē se ‘äe.

KEL‘ẠKIẠG ‘E PUK HA‘A: ‘E avat ne parofiạt ta Taniela haharạgi e, iạ “rē puer ‘e ‘on huga” la tovavhiạn se foh ‘on ‘Ạitu, aier ma ne iạ sousou ‘e ‘on kạunohoag ta. (Taniela 1:8) ‘E a‘sokoag ne tē ‘i, iạ aier se iag. Taniela mȧür‘ȧk tē ne iạ pilif ne‘ne‘ sin.

SẠKIOR SE ‘OU FŪFŪ HETA.

Ka tes tä tē ne ‘äe pilif ne‘ne‘ sin? Kel‘ạkiạg het: Ka tei ka ‘äe pilif se ‘Ạitu? Kepoi ka ‘i, tes tä ‘on hün heta? Ka aier‘ạkiạg tese tä rē‘ia ‘äe la pilif ne ‘Ạitu mȧür aier?

Ka tei ka ‘äe pilif ne foh nonoj ‘on ‘Ạitu ‘es‘ao se ‘äe? Kepoi ka ‘i, tes tä ‘on hün heta?

Ka ‘äe la ‘oaf la fak se—ta rạu ‘ạit ne takfir ‘e av ne lȧg ta la iri, ne ta ‘ại hūut ne fūmou ‘e av ne lȧg ta la hạ‘i? A‘ne‘ne‘ạkia tē ne rē ‘äe la kạinag famör tapenet, ma ‘äe la fak se ‘ại hū ta‘ag. Tē te‘is täla hạiasoagan ‘äe la togia sạio‘ heta, Ka Gou Kạinag Famör Tapenet?