HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Tög‘ he 10 se Sạio‘ ne Haharạgi A‘mou Sại‘o

 SẠIO‘ 4

Ka Gou la A‘lelei Tapen tē Sar ne Gou Rē?

Ka Gou la A‘lelei Tapen tē Sar ne Gou Rē?

HÜN NE ‘ÄE KOP LA ‘INEA E

‘Ou no‘ȧk ne ‘ou sara täla rē ‘äe la famör ‘atmạit ka pō la tuạ‘nȧk sin.

KA TES TA ‘ÄE LA RĒ?

Rē a‘häe se tē te‘is. ‘E avat ne Timi manmanea‘ ma ‘on kạumane‘aga, iạ kir‘ạkia por heta ma kaoa nu‘suạr mut ‘on kạunohogat ne noh ‘el se ‘oris foro.

Kepoi ka ‘äe le Timi, tes tä ‘äe la rē?

A‘HÄE A‘TOTOAK!

MA ‘ON SAL HE FOL ‘ÄE LA PŌ LA HIL:

 1. A. Jön.

 2. E. Keu sar ta se ta le‘ hoi‘ạkit.

 3. I. ‘Eakia se kạunohogat ne noh ‘el se ‘ou foro tē ne soko, ma ‘ea ne ‘äe la tög tirot ne ‘äe kao.

Kop ma la vavhiạn la hilia A. Ka ma ‘on hün lelei la ‘äe la no‘ạkia ‘ou sara—kop ma iạ la tior ne nu‘suạr mutut ne ‘äe kao, ne ta tē hoi‘ạkit.

 HÜN HE FOL LA NO‘ẠKIA ‘OU SARA

 1. Iạ tē nonojot la rē.

  Puk Ha‘a ‘ea: “‘Ạmis pa ag lelei ma ‘e te‘ ne tē ‘atakoa.”Hiperiu 13:18.

 2. Vavhiạn la famori la fạu‘ȧk iris ne no‘ȧk ‘oris sara.

  Puk Ha‘a ‘ea: “Le‘et ne kukulua ‘on ag siri kal ‘ut‘ut a‘lelei ra se muạ. Ka nōnō ka le‘et ‘ạligen ‘on ag siri ma roua, ma puer hanisi la rē se ia.”Fäeag ‘Es Fuạga 28:13.

 3. Ka a‘ti‘ se‘, iạ a‘ofan ‘Ạitu.

  Puk Ha‘a ‘ea: “Tē kelea‘efakinet se Jihova le‘et ne ag feifei. Ka iạ hạimamnạkiag ma lelea‘ ne ag nonoj aire.”Fäeag ‘Es Fuạga 3:32.

Karina, ne fạu 20, ȧs‘ȧk la näea ‘e ‘on ö‘fā ta, tiketit hün se ‘on hoa‘ motokā väve. Te‘ ne ‘on näe ka ‘e ‘on fakmuri iạ täla no‘oana. Karina ‘ea “Fạut vȧh, ma ‘otou ö‘fā ta räe se tiket ta ka ‘otou asa täe fȧ‘ sio. Gou agtạu tē!”

Tē ne rako? Karina ‘ea: “Näeag ne tē sara a‘ti‘ua ke pefä‘e. Tē ‘i la no‘ fakmür!”

‘ÄE LA RAK TĒ TAPEN ‘E ‘OU SARA

Puk Ha‘a ‘ea: “ ‘Is ‘atakoa safsafei ‘e tē ma‘oi.” (Jemesa 3:2) Fak se tē ne ‘is kel vȧh, iạ kel‘ạkia ‘os huạg vạivại ma ‘os huạg ‘atmại ‘e av ne ‘is no‘ạkia ‘os sara—ka a‘sok mij pạu.

Tē hoi‘ạkit ne ‘is la rē ta ‘os la rak tē ‘e ‘os sara. Le‘ hȧn het ‘on asa le Vera ‘ea: “Gou ȧs‘ȧk la rak tē ‘e tē sar ‘atakoa ne gou rē ‘e ‘otou la tekạim ‘e tē sar ‘og la iạ la resonit ne la hạiasoag gou la famör leleit ka la ‘inea‘ia tē ne la rē kepoi ka gou la agtạu ma ta tē tape‘it ‘e ta av hoi‘ȧk het.” ‘Is la ‘io ne ‘äe la rē tapen tē ta‘ag.

‘Äe ‘es‘av‘ạkia tokir ne ‘ou ö‘fā ta ma mane‘ạkia. Tes ta ‘äe la rē?

 • Se ‘ea ta tēet ma ‘ạiröt‘ȧk ne ‘ou ö‘fā ta kal ‘inea ‘e ra.

 • ‘Ea se ‘ou ö‘fā ta tē noj ta.

 • ‘Eakia se ‘ou ö‘fā ta tē ne soko ka keua sar ta se ta le‘ hoi‘ạkit.

‘Äe kat pas ra ‘ou rue‘ȧk ta ‘e rēko ‘äe kat rē a‘lelei ra ‘ou tē ne rako. Tes tä ‘äe la rē?

 • Keua sar ta se rue‘ȧk ta.

 • Tạria ne ‘äe ta huniạg ne ‘ou kat pas ra ‘e rue‘ȧk ta.

 • Keua sar ta se famör rē rak ta ‘e rēko iạ kat ‘oaf‘oaf ra se ‘äe.

 ‘Io hö‘ se tē ‘i ma ȧs‘ȧk la rē a‘häe ne ‘äe ta (1) ‘ou ö‘fā ta ma (2) ‘ou famör rē rak ta. Ka tes ta ‘ou ö‘fā ta ma famör rē rak ta la a‘häe ‘e ‘äea ‘e avat ne ‘äe no‘ạkia ‘ou sara?

Noh‘ȧk sar ne roa ‘e ‘ou huga fak se le‘ hoa‘ motokā het ne ‘io ma kikia se tior ta ka ‘eake se ‘on sal ta

Ka tes ta iriạ la a‘häe ‘e ‘äe kepoi ka ‘äe la näea ‘ou sara?

Rē a‘häe ‘e ‘on ‘ihete‘ se ta sar het ne ‘äe a‘sok ‘e fạu mumue ta ma togia sạio‘ ‘i.

Ka tes ta tē sar ta? Ma tes ta ‘äe rē?

 • Gou näea tē sar ta.

 • Keua sar ta se ta le‘ hoi‘ạkit.

 • Gou no‘ạkia tē sar ta.

Kepoi ka ‘äe kat no‘ạkia ra tē sar ta, tapen ‘on täe heta se ‘äe ‘e ‘on fakmuri?

 • Lelei pạu—kat ‘es le‘et ra ‘inea!

 • Kat fürmariạ ra—Gou noj la ‘eakia tē aier ta.

Ka tes tä ‘äe la rē la a‘lelei‘ȧk se‘ fūfū hete‘is?

Ka tes tä ‘äe rak ‘e tē sarat ne ‘äe rē?

KA TES TÄ ‘OU RÄE?

‘E rēko tese tä a‘noa e se iris ‘on rereag la fäeag‘ȧk a‘nonoj tē sir ne iris rē?

Ka tes tä famori la a‘häe ‘e ‘äea kepoi ka ‘äe kat foar ra tē sar ne ‘äe rē

Ka tes tä iris ne tore la ‘ea kepoi ka ‘äe fäeag‘ȧk tē sir ne ‘äe rē?Luke 16:10.