HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

 VÄE 5

‘Is la Se Mou se Rȧn Te‘

‘Is la Se Mou se Rȧn Te‘

“‘Ạu kat mou ra se rȧn te‘.”JONE 15:19.

1. Ka tes ta Jisu a‘mah‘ȧk ‘e ‘on pög fakmür ta ‘e rȧn te‘?

‘E ‘ON pög fakmür ta ‘e rȧn te‘, Jisu kel‘ȧk ne iạ kokon‘ȧk a‘ti‘ ‘on lelea‘ rak tē. Iạ ro‘ạit se ‘on Ö‘fā ta ma ‘ea: “‘Eake gou far la ‘äe la tekạia iris ‘e rȧn te‘; gou far la ‘äe la ȧf‘ạkia iris ‘e iạ ne raksa‘a. Iris kat mou ra se rȧn te‘ la fak ma ne gou tape‘ma kat mou ra se rȧn te‘.” (Jone 17:15, 16) Far tē te‘is kel‘ạkia hanis aier ‘on Jisu se ‘on lelea‘ rak tē ma ‘on pumuạ ne fäegat ne iạ ‘ea ‘e pög ‘eseat ma se irisa: “‘Ạu kat mou ra se rȧn te‘.” (Jone 15:19) Iạ tē pumuet se Jisu la ‘on lelea‘ rak tē la se mou se rȧn te‘!

2. Ka tes ta “rȧn te‘” ne Jisu ạliạg‘ạkia?

2 “Rȧn te‘” ne Jisu ‘ea ‘ạliạg‘ạkia famör ne la‘ tū ‘e ‘Ạitu, iris ne Satan ta, ta puer se, ma iris noh mamauạ se huạg pa ti‘u, ka a‘häe ma ke irisa ag ne takam ‘e ia. (Jone 14:30; Efeso 2:2; 1 Jone 5:19) ‘I, “kạuạg se rȧn te‘ hạifiriạg ma ‘Ạitu.” (Jemesa 4:4) Ka iris ne pa noh ȧf‘ȧk ma ‘e hanis ‘on ‘Ạitu noh ‘e rȧn te‘, ka iris la pō tapen la se mou se rȧn te‘? ‘Is täla sạkior se sal he liạm: ‘os la fūmou se Pure‘ag ‘on ‘Ạitu ‘e fȧn puer ‘on Karisto, ‘os la se hạikạuạg ma tē fakpolitiki, fesiạ‘ȧk ne ‘at ne rȧn te‘, hạ‘hạ‘u la fak ag ka ma‘ma‘, a‘vahinen ‘os mạuri ma ‘os la fȧl‘ȧk ne ‘atakoa ne tē ne pel ‘on ‘Ạitu.

 FŪMOU AIRE MA KAT HẠIKẠUẠG RA

3. (a) Ka tes ta räe ‘on Jisu se tēfakpolitiki ‘e ‘on ava? (e) Ka pō ‘e tese tä ‘is pō la ‘ea ne lelea‘ nin ‘on Jisu fak se mata? (‘Io se tē ne sui‘ȧk ‘e lopo.)

3 Jisu kat ‘es väeag ra ma tē fakpolitiki ‘e ‘on ava, ka iạ ao mumuen kikia Pure‘ag ‘on ‘Ạitu ma iạ ta sạu ne Pure‘ag ta. (Taniela 7:13, 14; Luke 4:43) Ta ‘on‘on, Jisu pō ma ‘ea se Pailato: “‘Otou Pure‘ag ta kat mou ra se rȧn te‘is.” (Jone 18:36) ‘On lelea‘ rak tē huạg aire tạupir se ia ‘e ‘oris fūmou aier se Karisto ta ma ‘on Pure‘ag ta, ‘e ‘oris he‘ạkiạg ne Pure‘ag ta‘ag se rȧn te‘ ‘atakoa. (Mataio 24:14) Apostol ta Paula fȧ‘ ne: “‘Ạmis ta mat ‘on Karisto, ‘E rēko ‘ạmis ta mat ‘on Karisto ta ‘ạmis fakfaksor la ‘ạu la hạia‘leleiạg ma ‘Ạitu.’” *2 Korinita 5:20, NW.

4. Ka lelea‘ rot fakKaristo kel‘ȧk tapen ‘oris fūmou aire se Pure‘ag ‘on ‘Ạitu? (‘Io se kes tä “ Lelea‘ Rot Fakkaristo ‘e ‘on Mumua Kat Haikauag Ra.”)

4 Iris mat ne ta hanuet ne matantūut, kal laloag‘ȧk ra iris se tē ne soksok ‘e hanuet ne iris garue agaga e; iris kal hạikạuạg ra. Iris hạitokogan kikia matantūut ne hanuet ne iris mat‘ạkia. Iạ tatạu tape‘ma se lelea‘ nin ‘on Jisu ne ‘oris “pure‘aga täe ke ‘e lạgi.” (Filipai 3:20) ‘Oris huạg fe‘eni la marag‘ạkia Pure‘ag ta, tä hạiasoagan miliön hisaghul ‘e ‘sip hoi‘ȧk’ la “hạia‘leleiạg ma ‘Ạitu.” (Jone 10:16; Mataio 25:31-40) Iris ‘i ta lelea‘ ea‘ ‘on Karisto ta, iris hạitokogan hensạsiạg nin ‘on Jisu. Iris hạitokogan he‘ạkiạg ne Pure‘ag ta, kạuạg ruạ ‘i kat hạikạuạg ra ma tē fakpolitiki.Hat Aisea 2:2-4.

5. Ka tes ta tū ‘e kạurotuạg rot fakKaristo ma Isireli ‘e ‘on mumua, ma lelea‘ rot fakKaristo kel‘ȧk tapen ‘on tūtū heta?

 5 Huạg aire se Karisto ‘eake ta hün ‘esea het ne lelea‘ rot fakKaristo aire kat hạikạuạg ra. Kat fak ra se  lelea‘ Isireli ‘e ‘on mumua ne noh ‘e utut ne ‘Ạitu nā se irisa, ‘is mou se ta kạutạunạ‘iạg fakhạisạsigi ‘e rȧn te‘ ‘atakoa. (Mataio 28:19; 1 Pita 2:9) Kepoi ka ‘is kạu se ta kạutạunạ‘iạg fakpolitiki, ‘is kal huạg toa‘ ra la marag‘ạkia rog heg ne Pure‘aga, ma ‘is kal hugag‘esea ra. (1 Korinita 1:10) ‘E av ne pelu, ‘is täla pelua ‘os hensạsiạg fak‘ata, iris ne ‘is nonoj la hanis sin. (Jone 13:34, 35; 1 Jone 3:10-12) Ta‘ag hün leleit ne Jisu ‘ea se ‘on tisaipeli la se ‘es väeag ‘e pelu. Iạ ‘ea tape‘ma la iris la hanis ‘e ‘oris firi.Mataio 5:44; 26:52; ‘io se kes ta “Ka Te Ka Gou Nōnō Ma Se Kat Hạikạuạg Ra?

6. Ka nāag ne ‘ou mạuri se ‘Ạitu la täe tapen se ‘ou hạikạinagaga ma Sisa?

6 Famör rot fakKaristo aire, nā ‘oris mạuri se ‘Ạitu ka ‘eake se famori, kạutạunạ‘iạg fakfamori ne matantū ta. 1 Korinita 6:19, 20 ‘ea: “Ma ‘eake ‘ạus tē ‘on‘omus: ko ‘ạus tög vạhia ‘e togit.” Lelea‘ rak tē ‘on Jisu nā se “Sisa” tē ne mou se ia faktē‘ạkiga, tög ne fatogia ma noh a‘fạliạg se pure, ka iris nā se “‘Ạitu tē ‘on ‘Ạitu.” (Mareko 12:17; Roma 13:1-7) Tē ne iris nā se ‘Ạitu laloag‘ȧk ‘oris titi‘ạkiga, hanis ‘e ia ‘e ‘atakoa ne ‘oris huga, ma tovavhiạn se ia ‘e huạg aire. Ma kepoi ka iris kop la al se ‘Ạitu, ma iris noh iạtiạt sin.Luke 4:8; 10:27; hat Garue 5:29; Roma 14:8.

AGẠIA “‘AT NE RȦN TE‘”

7, 8. Ka tes ta “‘at ne rȧn te‘,” ma ‘at te‘is “garue” tapen ‘e lelea‘ toa‘noa?

7 Sal hoi‘ạkit ne lelea‘ rot fakKaristo kat tēag‘esea ra ma rȧn te‘, ta ‘oris agạiạg ne ‘at raksa‘a. Paula fȧ‘, “Mane ‘eake ‘is pō se‘ ‘at ne rȧn te‘, ‘Atat ma ne  leum ‘e ‘Ạitu.” (1 Korinita 2:12) Se iris lelea‘ Efeso, iạ ‘ea: “Tē ne ‘ạus la‘la‘o e ‘e ‘on mumua, la fak ma se la‘oag ne rȧn te‘isi, la fak ma se gagajat ne puer se tē ne‘ne‘ ne nōnō ‘e gasav ti‘ ta, ka puer se ‘atat ne gargarue ‘e ‘on ‘i‘i ‘e lelea‘ ne toa‘noa.”Efeso 2:2, 3.

8 ‘Is kal pō ra la kel se “lȧg ta” ne ‘at ne rȧn te‘, ka iạ ne‘ne‘ la ue‘kia famori la toa‘noa se ‘Ạitu ma a‘sokoa “hea‘hea‘ ne foro ma hea‘hea‘ ne mafa.” (1 Jone 2:16; 1 Timoti 6:9, 10) ‘At te‘is garue‘ȧk ‘on “pure” se rȧn te‘ ‘e tē ne ‘os huga värvär sin, ‘on potpoto ‘is kat ‘inea ra, ma kal pō ra la joni e, la fak se lȧg ta, iạ vavhiạn pạu la sur se ‘isa. Iạ garue ‘e famör toa‘noa ma hao‘ȧk se ‘oris huga ag ne kat fak‘Ạit ra la fak se, a‘a‘häe ma ke ‘ita, huạg pa ti‘u, pu‘a, kat ‘oaf se a‘fạliga, ma faktagata. * ‘At ne rȧn te‘ rē‘ia huạg ‘on famori la ‘oaf se ag ‘on Tiapol ta.Jone 8:44; Garue 13:10; 1 Jone 3:8, 10.

9. Ka ‘at ne rȧn te‘ la pō la sur tapen se ‘os a‘häe ma ‘os huga?

9 Ka tei ka ‘at ne rȧn te‘ pō la fup va‘ ‘e ‘os a‘häe ma huga? ‘I, nōnō ka ‘äe kat matạ‘ ra. (Hat Fäeag ‘Es Fuạga 4:23.) Iạ la pō la pō a‘riri‘ ‘is, kop ma ‘e kạumane‘ag ne ‘is a‘häe ne iris lelei, ka hanisi se Jihova kat pupuạ ra ‘e irisa. (Fäeag ‘Es Fuạga 13:20; 1 Korinita 15:33) ‘Äe la pō la tēag‘esea ma ‘at raksa‘ te‘ ‘e ‘ou la hat ne puk se lelei, kel ne mạl kelea‘efakina ne la la‘ se website ‘on iris ne agạia rot fakKaristo aire, tē fak‘oaf‘oaf ne kat lelei ra, manea‘ ne ue‘kia hạirerega—ne ta sal hoi‘ạkit ne kel‘ạkia a‘häe ‘on Satan ta ma rȧn te‘.

10. Ka is la fesiạ‘ȧk tapen ‘at ne rȧn te‘?

 10 Ka ‘is la pō tapen la fesiạ‘ȧk ‘at ne rȧn te‘ ma la noh ȧf‘ȧk ma ‘is ‘e hanis ‘on ‘Ạitu? La pō kikia ‘e ‘os la a‘es‘av‘ȧk a‘lelei ne tē fak‘at ne Jihova nā se ‘isa ma ‘os la ro‘ạit hạisokoag la far‘ia ‘on ‘at ha‘a. Ne‘ne‘ se‘ Jihova ‘e Tiapol ta ne ‘e rȧn raksa‘at ne Satan ta puer se. (1 Jone 4:4) Iạ tē pumuet la noh hại‘eleag ma Jihova ‘e ro‘ạitu!

 HẠ‘HẠ‘U MA KELKELEGA LA FAKEANEAN KA MA‘MA‘

11. Ka sal tese ta ‘at ne rȧn te‘ täe se hạ‘hạ‘u?

11 ‘At ne rȧn te‘ la pō la no‘ ‘e ta le‘et ‘e ‘on hạ‘hạ‘u, ososi ma ‘on ma‘ma‘a. ‘E hanuạ ma‘oi hạ‘hạ‘u tokana ‘e fakeanean, la hele‘ la fā he‘ȧk tēet ‘e tivi heta la ‘ea, iạ la a‘noa la väea hạiạn mös fā kepoi ka hạiạn ‘atakoa la tạupir se ‘oris hạ‘hạ‘u. Iris lelea‘ hạiạn haharȧg riri‘ hele‘ la hạ‘ạkia hạ‘ ne niuspepat fȧ‘—“foro no‘ ti‘ ka tokana ‘e fakeanean.” Hạ‘hạ‘ ne fuamamạu ‘e ‘on ‘i‘i kel‘ạkia faktagata ma kat ‘es ra ‘e ‘e‘ạkiga.

12, 13. Ka muạ‘ạkiạg tese ta nonoj la juj‘ạkia se ‘isa ‘os hạ‘hạ‘u ma ososi?

12 ‘E rēko ‘is agag se Jihova, ‘is ‘oaf la keleag lelei, ‘on fuạga ‘os hạ‘hạ‘u nonoj la fakeanean, ma‘ma‘, faktē‘ȧk, ka tạu pạu se utut ne la hạ‘ạki. ‘E te‘ ne ava, ‘os kelkelega tạu la “‘e masraga ma huạg ‘atmại,” ag‘esea ma “garue lelei” iạ hạitạuạg ma—lelea‘ fā ma hạiạn—“ne pa agag se ‘Ạitu.” ‘Is a‘sok tē te‘is ‘eake la voi‘ạkia ‘it ka la “ȧf‘ạkia ‘is ‘e hanis ‘on ‘Ạitu.” (1 Timoti 2:9, 10; Juta 21) ‘I, ‘is pa ‘es la “famör ‘oroit ‘e ‘ata . . . , tēet ne pumuạ pạu ‘e maf ‘on ‘Ạitu.”1 Pita 3:3, 4 (NW).

13 A‘häe‘ȧk, ne ‘os hạ‘hạ‘u ma ososi täe tape‘ma se ‘os titi‘ạkiạg aire. Fäeag fak Kirisi se “fakeanean,” a‘es‘av‘ȧk ne ‘os rērē pure, kel‘ạkia ‘os faktē‘ạkiga ma ‘ē‘ạkiga se räe ma a‘häe ‘on iris ne tore. ‘Is la se pa hạ‘ạkia hạ‘ut ne ‘is värvär se ka a‘pumuạ‘ȧk konsien ‘on iris ne tore. ‘E te‘ ne tē ‘atakoa ‘is pa ‘es la ho‘am faktē‘ạkiga se Jihova ma ‘on famori ma la foar‘ia ne ‘is lelea‘ fekạu‘ȧk ‘on ‘Ạitu, ‘e rēag ne “te‘ ne  tē tūtū ‘atakoa ne la hö‘ kölör se ‘Ạitu.”1 Korinita 4:9; 10:31; 2 Korinita 6:3, 4; 7:1.

Ka te ka ‘otou kelkelega ho‘am faktē‘ạkiga se Jihova?

14. Ka sạio‘ tese ta nonoj la ‘is la sạio‘ se ‘isa ‘e rēko ‘os kelkelega ma ‘os ma‘ma‘a?

14 ‘Os hạ‘hạ‘u, ososi, ma ma‘ma‘a ‘es‘ao pạu ‘e avat ne ‘is garue ‘e garue marag ta ne la‘ se tạutạunạ‘i. Sạio‘ se ‘äea: ‘Ka te ka ‘otou kelkelega ma hạ‘hạ‘u rē‘ia la famori la ‘io mag se goua? Te ka iạ a‘masragan iris ne tore? Ka te ka gou a‘mah‘ȧk nonoj ‘ontou la pumuạ se‘ ‘e la pōag ne garue ‘e laloag ne kạurotuga?’Salamo 68:6; Filipai 4:5; 1 Pita 5:6.

15. Ka ‘e rēko tese ta Fäeag ‘on ‘Ạitu kat sui‘ȧk a‘lel ra ta fohot se hạ‘hạ‘u, ososi ma ma‘ma‘a?

15 Puk Ha‘a kat sui‘ȧk a‘lel ra se lelea‘ rot fakKaristo ta fohot se hạ‘hạ‘u, ososi ma ma‘ma‘a. Jihova kat fu‘ạkia ra ‘is ‘e ‘os noh sại la hil tē, ka iạ pa ‘es la ‘is la rē a‘häe a‘lelei se tē ne ‘is la rē. Iạ pa ‘es la ‘is la ma‘at fak‘at ‘e ‘os rē a‘häe a‘lelei se muạ‘ạkiạg fak Puk Ha‘a ma ‘os la ‘gargarue‘ȧk tē ma a‘mamnạki e ‘os huga la väe tē lelei ‘e tē raksa‘.’ (Hiperiu 5:14) Ka tēet ne pumuạ se‘, ta ‘on pa ‘es la hanisi la puer se ‘isa— hanisi se ‘Ạitu ma se ‘os kạinaga. (Hat Mareko 12: 30, 31.) Ma ‘on hạ‘hạ‘ ma ösös ma‘oi pạu ne ‘is pō la a‘es‘av‘ȧk. Aier‘ạkiạg te‘ kel‘ȧk ‘e te‘ ne kạinag hạ‘ pȧn keleag lelei ma ösös ne famör ‘oaf‘oaf ‘on Jihova hạ‘ạki ‘e utut ma ne iris tạunȧ‘ ‘i.

A‘VAVHINEN ‘OS MẠURI

16. Ka ‘at ne rȧn te‘ hạiagạiạg tapen ma rak‘ȧk tē ‘on Jisu, ma tes ta nonoj la ‘is la sạio‘ se ‘isa?

16 Rösrös ma ne‘ne‘ ne ‘at ne rȧn te‘ rē famör miliön his la a‘häe ne ‘oaf‘ofa la pō ke ‘e mone ma koroa ne rȧn te‘. Ka Jisu ‘ea: “Ko ‘äna ‘eake mȧür ‘on le‘et a‘fại se ‘on fuạmamạu ne tē ne iạ a‘mou.” (Luke 12:15) Jisu kat ha‘ȧk ra ‘is ‘e ta tēet, ka Jisu rak‘ạkia ne mạuri ma ‘oaf‘oaf aire pō ke ‘e iris ne “keiạ ‘e ‘ata” ma iris ne a‘vavhinen ‘oris mạuri se tē fak‘ata. (Mataio 5:3; 6: 22, ‘io se tē ne sui‘ȧk ‘e lopo) Sạio‘ se ‘äea: ‘Ka te ka gou mā aier se tē ne Jisu rak‘ạki, ne te ka gou tạupir se “ö‘fā ‘on iris ne sioksiko”? (Jone 8:44) Ka tes ta ‘otou fäefäega, ‘akivao, tē ne gou a‘pumuạ‘ȧk, ma ‘otou mạuri kel‘ȧk ‘e gou?’Luke 6:45; 21:34-36; 2 Jone 6.

17. Ka ạlạlum‘ạkiạg tese ta iris ne ‘oaf la a‘vavhinen ma kikia ‘oris mạuri pō?

17 Jisu ‘ea ne “Poto hat la noj ‘e ‘on gargarue.” (Mataio 11:19) ‘Io se ạlạlum‘ạkiạg ‘oaf‘oaf ne iris ne a‘vavhinen ma kikia ‘oris mạuri pō. Iris pō ‘e fürmariạ aire ‘e ‘oris garue se Pure‘ag ta. (Mataio 11:29, 30). Rū ma‘oi ne huga ma a‘häe kat täe ti‘ ra se irisa ‘e rēko ‘oris noh matạ‘u. (Hat 1 Timoti 6:9, 10.) ‘Oris vȧh ka tör ‘e mạurit ne iris pō, hele‘ue la iris la pō av se ‘oris kạunohoga ma kạumane‘ag fakKaristo. Iris pō la mös fürmariạ. (Le‘ Marag Ta 5:12) Iris ‘oaf pạu la nā tē, ‘e tē ne iris pō. (Garue 20:35) Ma iris pō “‘ạiröt‘ạkiga a‘hoia ‘e ‘ofa” ma fürmaria ne leum ‘e laloag ne ‘oris huga. (Roma 15:13; Mataio 6:31, 32) Ạlạlum‘ạkiạg ‘i ti‘ ka pumuạ pạu!

‘OS LA “KOP‘ȦK SE‘ ‘ON ‘ATAKOA NE TĒ NE PEL”

18. Ka Puk Ha‘a sui‘ȧk tapen ‘os fir ta, sal ne iạ agại ‘is, ma “hạipeluạg” tese tä ‘is la rē?

18 Iris ne ȧf‘ȧk iris ‘e hanis ‘on ‘Ạitu pō ūạg fak‘at ‘e Satan ta, ne nā ‘on vahia la lelea‘ rot fakKaristo la se ‘oaf‘oaf ka la se pō‘ia mȧür se ‘es gata‘aga. (1 Pita 5:8) Paula ‘ea “Ne ‘eake ‘is hạipeluạg ma tē ‘es tiok ma tot; ‘is hạipeluạg ke ma kạupuer, ma gagaj ‘es ne‘ne‘, ma iris ne puer ‘e maksul ne rȧn te‘is, ma te‘ ne kạupel fak‘at ne ag raksa‘ ‘e ut faklạgi.” (Efeso 6:12) Fäeag  ta “hạipeluạg” kat ạliạg‘ạkia ra ta pelut ne sok sousou—fak se ta ut mo‘ogat ‘e fȧn pear ta ne ūạgat, ka iạ—pelut ne-sok ‘e‘os mua. Fäeag fak se, “matantū,” “gagaj ‘es pure,” ma “iris ne puer se rȧn te‘is” juj‘ạkia ne agại ne tē mȧür fak‘ata ösös ka fūfū‘ȧk a‘lelei pạu .

19. Sui‘ạkim tē ne pel fak‘at ‘on lelea‘ rot fakKaristo.

19 ‘Is la pō la marō, aier ma ne ‘is ne ‘is ma ‘os ‘af‘af het ne tohiget. Ka la pō tapen? ‘E ‘os la kop‘ȧk ne se ‘isa “‘on ‘atakoa ne tē ne pel ‘on ‘Ạitu.” (Efeso 6:13) ‘E sui‘ạkiạg ne tē ne pel ta, Efeso 6:14-18 ‘ea: “Ma te‘is, ‘ạu la fū mou, ka ‘ạus ‘or vạhia ‘omus mạhini ‘e aire, ka fȧl‘ȧk vạhia ag nonojo la ‘omus tē päreag fatfata, ka säkänäv vạhia ‘omus lā ‘e ‘omus iạtiạt se marag‘ạkiạg ne rog heg ne hạia‘leleiga; ma ‘ạu la teak se‘ pilifi la ‘omus päreag ti‘u(la ‘on asoa ne te‘ ne tē ‘o), tēet ne ‘ạus täla pō la mös‘ạkia e te‘ ne jao rȧh ‘atakoa ‘on iạ ne raksa‘a. Ma ‘ạu la tȧr la ‘on‘omus a‘mȧür‘ạkiga, la ‘omus fạ‘purou ne pel he; ma ser ne pel ‘on ‘At Ha‘a tape‘ma, fäeag ‘on ‘Ạitu; ma ‘e te‘ ne ro‘ạit ma faksor ‘atakoa, ‘ạu la noh ro‘ạit ‘e ‘At Ha‘a, ‘e te‘ ne tē a‘ ‘atakoa.”

20. Ka ‘os fūfū tū tapen ‘e lelea‘ jạujia?

20 ‘E rēko iạ tēet ne ‘Ạitu nā se ‘isa, tē ne pel fak‘at te‘is la pär ‘is kepoi ka ‘is kop‘ȧk ma kikia. ‘Is kat fak ra se jạujia, ne la pō la a‘u‘uạ roa ‘e vạhiạg ne pelu, ka lelea‘ rot fakKaristo hạipeluạg-ma-kikia la hele‘ se avat ne ‘Ạitu la mane‘ȧk rȧn ‘on Satan ta ma kir‘ȧk te‘ ne ‘at raksa‘a se teluạ se ‘es jio ta. (Kel‘ȧk Tē 12:17; 20:1-3) Se fue‘ la hea‘hea‘ se lelei ne ‘af‘afa la marō ‘e ‘is, ka ‘is la “javjav‘ạkia” ‘is la fūmou aire se Jihova. (1 Korinita 9:27) ‘Is tạu la kokon ‘e av ne ‘is tokana ‘e agtạu ma agạiga!

21. Ka tes ta ‘is pō la rē la marō ‘e ‘os pel fak‘ata?

 21 ‘Is kal pō‘ia ra la marō ‘e pel te‘is ‘e ‘os ne‘ne‘i ‘esea. Ta ‘on‘on, Paula hahan‘ȧk se ‘isa ne ‘is kop la ro‘ạit se Jihova “‘e ‘At Ha‘a, ‘e te‘ ne tē a‘ ‘atakoa.” Tape‘ma, ‘is nonoj la a‘fại se Jihova ‘e ‘os rakoag ne ‘on Fäega ma tēag‘esea ma ‘on “kạupel ta” ‘e te‘ ne ava, pō ‘e ‘eake ‘is ‘esea täe ‘e pel te‘! (Filimone 2; Hiperiu 10:24, 25) Ma iris ne a‘sok aier tē ‘i ‘eake la marō ma tä‘ma ‘ie ka iris la pō tape‘ma la fūmou ma kikia se ‘oris mā ‘e av ne agạiga.

IẠTIẠT LA PÄREA ‘OU MĀ

22, 23. (a) Ka ‘e rēko tese tä ‘is kop la noh iạtiạt la pärea ‘os mā, ma saio‘ tese ta ‘is nonoj la sạio‘ se ‘isa? (e) Ka filo‘ tese ta ‘is la sạkior ‘e väet ne töh sin?

22 Jisu ‘ea “Ka ‘e rēko ‘ạu kat mou ra se rȧn te‘, täe rȧn te‘ fesi‘a e se ‘ạusag.” (Jone 15:19) Lelea‘ rot fakKaristo kop la noh iạtiạt la pärea ‘oris mā ‘e faktē‘ạkiga ma huạg totoka. (Hat 1 Pita 3:15.) Sạio‘ se ‘äea: ‘Ka te ka gou ‘inea hün het ne Uetnes ‘on Jihova kat tēag‘esea ra ma räe ne rog ‘e ‘on ‘ihete‘? Kepoi ka gou agtạu ma fūfū te‘, te ka gou mā se tē ne Puk Ha‘a ma le‘ ea‘ ka huạg aier ta ‘ea? (Mataio 24:45; Jone 17:17) Ka kepoi ka gou la a‘sok ta tēet ne noj ‘e muạ ‘on Jihova ma hele‘ la gou la tū, te ka gou ‘oaf?’Salamo 34:2; Mataio 10:32, 33.

23 ‘Os hea‘he‘a la se tēag‘esea ma rȧn te‘ iạ ạsạsit se ‘isa ‘e sal ma‘oi. ‘Is sạkior vȧh, ne Tiapol ta ȧs‘ȧk la pō‘ia lelea‘ agag ‘on Jihova ‘e ‘on a‘es‘av‘ȧk ne tē fak‘oaf‘ofa. Ka ‘is la hil tapen tē fak‘oaf‘oaf ne la rē ‘os konsiene la ma‘ma‘? ‘Is täla sạkior se filo‘ he ta‘ag ‘e väet ne la töh sin.

^ para. 3 Kamatama ‘e 33 ne Pentekoso A.K., Karisto ta agag fakSạu se ‘on lelea‘ nin ‘e rȧn te‘. (Kolosa 1:13) ‘E 1914, pure nā se Karisto ta la sạu ne “Pure‘ag ne rȧn te‘.” Ta‘ag, iris lelea‘ rot fakKaristo nini kamat tape‘ma la mat ne Pure‘ag ‘on Mesaie ta.Kel‘ȧk Tē 11:15.

^ para. 8 ‘Io se Reasoning From the Scriptures, rạu peap 389-393, pukut ne Uetnes ‘on Jihova pạni.