HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

“Ȧf‘ȧk ‘Ạus ‘e Hanis ‘On ‘Ạitu”

 ON ASOA

Faktē‘ȧk ne Matin ta, Hil tē ta, ma Garue Ofrạu

Faktē‘ȧk ne Matin ta, Hil tē ta, ma Garue Ofrạu

Faktē‘ȧk ne matin ta. Uetnes ‘on Jihova pilif ne salüt‘ȧk ne matin ta la‘oag‘esea ma mak ne matantū ta iạ fak se titi‘ạkiget ne nā se matantū ta ma iris ne muạ‘ȧk tē ‘eake se ‘Ạitu. (‘Ạisea 43:11; 1 Korinita 10:14; 1 Jone 5:21) Le‘ muạ‘ȧk tē tape‘it ta Nepukatnesa Sạu ne Papiloni ‘e ‘on mumua. La famori la voivoi‘ạkia ‘on puer faksạu ma ‘on ‘iạt se rotu, iạ fū‘ȧk se‘ ta tupuạ ti‘ut ma fas‘ȧk la famori la hao ‘atakoa sin ‘e avat ne tōag ne maka, la fak se mak ne matantū, la kamat. Ka le‘ Hiperiu fol—Setraka, Mesaka ma Apetniko fesiạ‘ȧk la hao se tupue‘ ta, aier ma ne iris la al.—Taniela, väe 3.

‘E ‘os ava, le‘ fȧ‘ rogrog ne ava Carlton Hayes ‘ea: “pel‘ȧk ne hanua ‘on faki‘oag ne pilifi ma titi‘ạkiga ta matin ta.” “Fā ‘ut‘ȧk ‘oris fạ‘purou ‘e avat ne matin ta la siri; iris hȧ‘ mak la voivoi‘ạkia ma lä‘riri‘i suạ‘ia ‘on mak ta.” Iạ ‘ea ne huạg ne pel‘ȧk hanua ma ‘on “terȧn manea‘ het,” la fak se a‘häe‘ạkiạg ne noh sại ‘on Mereke ne he‘ Fourth of July, ma tape‘ma ‘oris voivoi‘ȧk ne lelea‘ rogo la fak se iris “santa ma santo” ma iris ma ‘oris “rī” la fak se ut ne titi‘ạkiga. ‘E kato‘ag het ne a‘sok ‘e Brazil, minister general ne jạujia ‘ea: “Matin ta iris faktē‘ȧk ka titi‘ȧk  sin . . . la fak se titi‘ạkiạg ne hanua.” ‘I, “matin ta, fak se ‘ại fakrav ta, iạ tē ha‘a,” tē ne puk ta Encyclopedia Americana ‘ea.

Puk ‘eseat ma ‘ea ne mak ne matantū “ta rue‘ạkia huạg ne la pel‘ȧk hanuạ, ma far‘ȧk tape‘ma hạiasoag ma muạ‘ạkiạg fak‘Ạitu la muạ‘ạkia ma pärea famori ma iris ne pure.” Ta ‘on‘on iạ tē nonojot se lelea‘ ea‘ ‘on Jihova, ne faktē‘ȧk ne matin ta ma suạ ne mak ne matantū ta iạ fak se a‘sokoag ne titi‘ạkiga. ‘E sui‘ȧk ne hün het ne lä‘riri‘ Uetnes ‘on Jihova kat faktē‘ȧk ra matin ta ma suạ ne mak ne matantū ta ‘e rako ‘e Mereke, te‘is tē ne puk ta The American Character ‘ea: “‘E case he his ‘e Rī A‘leleag ta ne Supreme Court a‘fūmou‘ȧk ne faktē‘ȧk ne matin ta iạ la a‘sokoag ne titi‘ạkiga.”

Famör ‘on Jihova ‘e‘ȧk nonoj ‘on famori, aier ma ne iris kat tē‘ag‘esea ra ‘e kato‘ag ne kat fak Puk Ha‘ ra. Iris ‘e‘ȧk ne matin ta ta faki‘oag ne matantū ta, ne iris ne “puer purere” ta fak se “lelea‘ ea‘ ‘on ‘Ạitu.” (Roma 13:1-4) Uetnes ‘on Jihova tạupir se fas‘ȧk tē ta la ro‘ạit‘ạkia iris “sạu ma iris ne ‘es fuạg tūtū.” ‘Os ‘amnạki ta‘ag “la ‘is la noh lelei ka fürmariạ ‘e ‘on ‘atakoa ne ag fakrotu ma huạg ‘atmại.”1 Timoti 2:2.

Hil tē ‘e tē fakpolitiki. Lelea‘ rot fakKaristo aire ‘e‘ȧk ‘e avat ne iris ne tore rē puer la hil tē. Iris kat agại ra hil tē ta, ka iris ‘e‘ȧk matantūut ne fū la puer. Iris kat hạikạuạg ra ‘e tē fakpolitik ne matantū ta. (Mataio 22:21; 1 Pita 3:16) Ka tes tä le‘ rot fakKaristōot la rē ‘e hanuet ne kop la hil tē, ka iris la fesiạ‘ȧk tape‘ma iris ne kat hil tē ra? A‘häe‘ȧk Setraka, Mesaka, ma Apetniko la‘ ma hele‘ ‘e ut ta Tura, le‘ rot fakKaristo kop la rē puer la la‘ se ut hil tē ta kepoi ka ‘on konsiene aier‘ȧk. Ka iạ la matạ‘ la se mane‘ạkia ‘on se hạikạuga. Iạ kop la sạkior se muạ‘ạkiạg he on ‘i:

  1.   Lelea‘ ea‘ ‘on Jisu kat “mou ra se rȧn te‘.”Jone 15:19.

  2. Lelea‘ rot fakKaristo ta mata‘ạkia Karisto ta ma ‘on Pure‘ag ta.Jone 18:36; 2 Korinita 5:20.

  3. Kạurotuạg rot fakKaristo hugag‘esea ‘e pilifi ma iris o‘o‘roag‘esea ‘e hanis fakKaristo.1 Korinita 1:10; Kolosa 3:14.

  4. Kepoi ka ‘äe hilia ta le‘et, ‘äe la tög sạio‘ tape‘ma se tē ne iạ la rē.—Rē a‘häe se muạ‘ạkiga ne af‘ȧk ‘e 1 Samuela 8:5, 10-18 ma 1 Timoti 5:22.

  5. Räe ‘on Jihova se lelea‘ Isireli ‘e ‘oris pa ‘es ta famorit la puer se irisa kel‘ȧk ne iris fesiạ‘ȧk vạhia iạ.1 Samuela 8:7.

  6. Lelea‘ rot fakKaristo kop la huạg toa‘ la fäeag‘ạkia Pure‘ag ‘on ‘Ạitu se iris ‘atakoa ne kạu‘ȧk tē fakpolitiki.Mataio 24:14; 28:19, 20; Hiperiu 10:35.

Garue ofrạu. ‘E ut ‘on rereag, Matantū pa ‘es ‘e iris ne fesiạ‘ȧk la sur se jạujia la a‘sok ta kạinag garue hoi­‘ạkit ‘e laloag ne av het. ‘E avat ne ‘is la agtạu tape‘it, lelei la ‘is la ro‘ạit, ma la hạifäegag ma ta sạsig fakKaristo ma‘at het, ma tä ‘is la rē puer la salag‘esea ma ‘os konsiene.Fäeag ‘Es Fuạga 2:1-5; Filipai 4:5.

Fäeag ‘on ‘Ạitu ‘ea se ‘isa la “noh a‘fại se gagaj muạ‘ȧk tē ma gagaj ‘es pure; ka la noh iạtiạt se te‘ ne garue lelei tūtū ‘atakoa, . . . la iris la mäeav figalelei.” (Taito 3:1, 2) ‘E ‘os la noh a‘häe‘ȧk ma tē ‘i, ‘is la pō la sạio‘ se ‘isa: ‘‘E ‘ot la tạriag ne garue ofrạu te‘, ka tei ka gou la nōnō kat hạikạuạg ra ne gou la rē‘ia tēet ne laloag‘ȧk ‘e rot siok­siko?’ (Maika 4:3, 5; 2 Korinita 6:16, 17) ‘Ka tei ka garue te‘ a‘noanoan ‘otou la a‘sok ne väeag garue fakKaristo ne la fū‘ȧk pạua gou ‘e la a‘sok ne?’ (Mataio 28:19, 20; Efeso 6:4; Hiperiu 10:24, 25) Ka tei ka garue te‘ la aier‘ȧk la gou la a‘ofrạu‘ạkia ‘otou väeag garue fak‘ata ne la garue fūmou?’Hiperiu 6:11, 12.

Kepoi ka ta le‘ rot fakKaristo rē puer la a‘sok ta garue hoi‘ạkit ka la se sur se ri o‘o‘roga, lelea‘ rot fakKaristo kop la ‘e‘ȧk ‘on rē puer ta. (Roma 14:10) Kepoi ka iạ a‘häe ne iạ kal pō ra la a‘sokoa garue te‘, ma iris ne tore kop la ‘e‘ȧk tape‘ma ‘on rē puer ta.1 Korinita 10:29; 2 Korinita 1:24.