HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

 ON ASOA

A‘leleia Pefä‘ ne Pesnese

A‘leleia Pefä‘ ne Pesnese

Fak ma ne fȧ‘ ‘e 1 Korinita 6:1-8, ‘Apostol ta Paula hạifäegag se sämän‘ạkiạg ne rē ‘e iris hensạsigi. Iạ kel‘ȧk ‘on kokono ‘e rēko famör rot fakKaristo ‘e Korinita pō ma “kat masrag ra ‘e la hoa‘kia la a‘lel ‘e muạ ‘on lelea‘ se ag nonojo.” (Ut 1) Paula nā sin hün pumuạ he his ne lelea‘ rot fakKaristo kat nonoj ra la hoa‘ ta le‘ hoi‘ạkit ‘e irisa se foho la a‘lel ka iris la a‘leleia ‘oris uạkē ‘e ‘oris la tạupiriạg se muạ‘ạkiạg ne nā se kạurotuga. Lelei la ‘is la ‘io se hün he his ne po ‘e tese ta puer‘ȧk tē te‘ nā e ma kotä ‘io se pefä‘ he his ne puer‘ȧk tē te‘ kat garue‘ạki e.

Kepoi ka ‘is uạkē ‘e pesnese ma le‘et ne ‘itạr pilif ag‘esea, ‘is la ao mumuạ la a‘leleia tē ‘o ‘e sal ‘on Jihova, ka ‘eake ‘e ‘isa. (Fäeag ‘Es Fuạga 14:12) La fak ma ne Jisu kel‘ȧk vȧh, iạ lelei la ‘is la a‘lelei mij pạu ta tēet ne ‘is kat kạu‘ạki mumuạ la iạ la ‘ut la ti‘. (Mataio 5:23-26) ‘On pefä‘ he ta, iris rot fakKaristo ‘e ‘on rereag ‘oaf sirien se uạkē, ma hoa‘kia uạkē ne iris rē se rī a‘leleag ta. Paula ‘ea: “‘Äna tē raksa‘ airet ‘e ‘ạusa ‘e ‘on ‘i‘i ‘omus hạisämän‘ạkiạg ne ‘ạusa.” Ka po ‘e tese? ‘On hün pạu heta, ‘e rēko kạinag tē tape‘ ne iris a‘soko la pō la kel‘ȧk tē se lelei se as lelei ne kạurotuạg ta ma ‘Ạitut ne ‘is agaga. ‘Is ‘oaf la a‘häe‘ȧk sạio‘ ‘on Paula ne ‘ea: “Ka tes tä ‘ạus kat ‘oaf pumua e la ag se nonojo la rē se ‘ạusa?”Ut 7.

Paula ‘inea tape‘ma ne Ạitu nā vạhia se kạurotuga ta fūfū‘ȧk tē lelei se a‘leleiạg ne uạkē ma‘oi. Fā mamfua iris fā rot fakKaristo ne pot ka huạg ‘atmại ‘e rēko ‘oris ‘ineag ne aier ne Fäeag ‘on ‘Ạitu, ma Paula ‘ea ne iris “täla pō la puer se ‘on . . . sạsigit” ‘e rēko “tē ne mȧür te‘is.” (Ut 3-5) Jisu kel‘ȧk ne uạkē ne sok ‘e rēko ta tē sar ne mah pạu, la fak se fäeag‘ȧk tē siok hün se ta le‘ hoi‘ạkit ma pō mone ‘e sal rosrosi, nonoj la a‘lelei la fak ma se sal he fol ‘i: ‘on tā, nā ‘ou vahia la a‘leleia tē ne soko ma iris ne hại‘umiạg ‘e pefä‘ te‘; ‘on rue, kepoi ka tē ne ‘äe rē mumua kat sok, ho‘am ta le‘ ‘eseat ne ta le‘ ruạ la uetnesea; ma ‘on folu, kepoi ka kat sok, hoa‘ tē ne soko se fā mamfuạ ne kạurotuạg taMataio 18:15-17.

Aier, fā mamfuạ rot fakKaristo ne kạurotuga ‘eake fā ne garue se foho ne fā rē pesnes, ma ‘oris garue ta iạ ‘eake la hạiasoag ‘e hanhap ne foho ne ‘e hanhap ne pesnese. ‘Eake ‘oris garue la fū‘ạkia tē ne la rē la a‘leleia uạkē ne pesnese ‘on iris hensạsiga. Ka, iris ao la hạiasoag te‘ ne lelea‘ ‘atakoa ne hại‘umiạg ‘e tē te‘ ma garue‘ạkia Fäeag ‘on ‘Ạitu ‘e Puk Ha‘a ma la kạu‘ȧk a‘fürmariạ tēet ne iris nā ‘oris vahia la a‘lelei. ‘E pefä‘ ne noanoa la a‘lelei, iris la pō la kel se huȧ‘ ne kạugarueaga ne ofes ne maja ne Uetnes ‘on Jihova. Ka ma tē ‘e ‘on rereag ne sok ka kat pupuạ ra ‘e fäeag puer‘ȧk ‘on Paula. Tes ‘atama ta tē ‘i?

‘E tē ‘e ‘on rereag ne soko, kop ma a‘lel se noanoa het ne kop la rē ne iạ rē ‘e rēko iạ fak foh ma la pō la la‘ lelei ‘e ‘on fakmuri. La fak se, a‘lele ta fūfū‘ȧk ‘esea het ne la pō la ufua ‘inoso, nā‘ia se ‘ita ne‘ne‘it la ‘it la matạ‘ ma ‘iokia ‘ot le‘ ta, ma la rē puer ne hisit ta mone ne nonoj la tög se ‘äea ‘e vạhiạg ne ‘omuạr ufuạg ‘e ‘inoso, pōag ne ta monēet ne tög se ‘äea ‘e rēko ta pefä‘et ne sok se ‘äea, ma täe ‘e laloag ne famör ne tinạu mone, ma ‘on la a‘fūmou‘ȧk ne aier ne will ta. Ka ma ‘on tē tape‘ma ne ta sạsigit kop ma la a‘häe ne iạ kop la sämän‘ạkia sạsigit ne sämän‘ȧk iạ la pō la pärea iạ ‘e a‘lel ta. *

Kepoi ka a‘lel ta a‘sok sin ka kat ‘es ra ta uạkēet, iris kat kaoa ra puer‘ȧk tēet ne Paula a‘häe‘ạkia. * Ka tēet ne pumuạ pạu se ta le‘ rot fakKaristōot, ta a‘ma‘ma‘ạkiạg ne as ‘on Jihova ma hạia‘leleiạg ma tēag‘esea ne kạurotuga. Iris ne tạupir se Karisto ta faki‘oag ‘e ‘oris hanisi, ma “hanisi. . . kat ao tē ra la ‘on‘on.”1 Korinita 13:4, 5; Jone 13:34, 35.

^ para. 2 ‘E tē ne kat sok fuạmamạu, kop ma ta le‘ rot fakKaristōot a‘sok sin ta ag sar ti‘ut se ta le‘ hoi‘ạkit—la fak se sasap a‘ne‘ne‘ ne ta hạnit ma mös ag‘esea ma iạ, panạu ta famorit la ra‘, al‘ȧk tē, ne a‘sok ta hana‘ ti‘ut. ‘E tē tape‘i, iạ la kal fakKaristo ra la ‘äe la ‘eakea se iris ne pure, aier kepoi ka ‘ou la fakasok ne tē ‘o la pō la sok sin ta a‘lelet.

^ para. 3 Kepoi ka pa ‘inea tē hoi‘ȧk, figalelei ma ‘io se The Watchtower, 15 Maji, 1997, rạupeap 17-22, ma 15 ‘Okotopa, 1991, rạupeap 25-28.