HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

VÄE SAGHUL

Tē Fak‘at Fup‘ạki—Iris täe Tapen se ‘os Mạuri?

Tē Fak‘at Fup‘ạki—Iris täe Tapen se ‘os Mạuri?

Tei ka ‘agero hạiasoag famori?

Ka ‘at raksa‘a garue tapen ‘e famori?

Tei ka ‘is tạu la fea ‘e iris ‘at raksa‘a?

‘ON LA ‘ineag ne ta famorit ‘e av ma‘oi ‘äe kop la hai‘ineag ma ‘on kạunohoag ta. La fakma ne, ‘on la ‘ineag a‘lelei ne Jihova ‘Ạitu kop la hạikạinagag lelei pạu ma ‘on kạunohoag ‘agerot ne täe ‘e lạgi. Puk Ha‘a he‘ iris ‘agero “lelea‘ ‘on ‘Ạitu.” (Jope 38:7) Ma ke ta‘a, ma tapen ‘oris fūfū fakgarue ‘e reko ‘amnȧk ‘on ‘Ạitu? Tes ta iris po ma re se mȧür ‘on famori? Tei ka ‘agero rue‘ȧk ‘ou mạuri? Nono ka ke ta‘a, ma sok tapen?

2 Puk Ha‘a fäeag‘ȧk a‘tarạu his iris ‘agero. ‘Is la sạkior se te he his ‘i, la ‘is la ‘inea a‘leleia iris ‘agero. ‘Agero leum ‘e tei? Kolosa 1: 16 ‘ea: “Fak ma ne ia [Jisu Karisto] tä fup‘ạki e te‘ ne tē ‘atakoa ‘e lạgi ma ‘e rȧn te‘.” Ta ‘on‘on, iris te mȧür fak‘ata ne he‘ ‘agero Jihova ‘Ạitu fup‘ȧk le‘et se le‘et hün ma se ‘on Le‘ ‘oj‘ȧk ta. Iris ‘ager his ‘e täe? Puk Ha‘a foar ne ‘ager miliön tarạu his fup‘ȧk, ma iris ‘i ne‘ne‘ ‘atakoa.—Salamo 103:20.*

3 Fäeag ‘on ‘Ạitu, Puk Ha‘ heta, ‘ea se ‘isa ne ‘e avat ne rȧnte‘ fu‘ạki e, “‘ager ne lạgi ‘oh‘ohō‘ȧk ‘oris ‘ofa.” (Jope 38:4-7, NW) ‘Agero mȧür mumuạ pạu la fup‘ạkiag ne famori, ka mumuạ pạu ‘e fup‘ạkiag ne rȧnte‘. Ut ne Puk Ha‘ ta kel‘ȧk tape‘ma ne ‘agero ma ‘oris mäeav, ‘e reko iạ ‘ea ne iris “ ‘oaf‘oaf.” A‘häe se “lelea‘ ‘atakoa ‘on ‘Ạitu” (NW) ‘oaf‘oaf ag‘esea. ‘E av heta‘ag, te‘ ne ‘ager ‘atakoa hat la kạunohoag noh hugag ‘eseat ne agag se Jihova ‘Ạitu.

‘AGERO HẠIASOAG MA MATẠ‘

‘Ager ta pärea Taniela ‘e

“Otou ‘Ạitu fekạu‘ạkimea ‘on ‘agerot, ma ia ‘ep‘ȧk sio nuj ne läeana.”—Taniela 6:22

4 Kamatama ‘e avat ne iris kel ma aier‘ạkia reag ne famör mumue ta, iris te maür fak‘ata ne aire kel‘ȧk ‘oris hanisi ‘e reko kạunohoag fakforo ma garue‘ạkiag ne ‘amnȧk ‘on ‘Ạitu. (Fäeag ‘es Fuạga 8:30, 31; 1 Pita 1:11, 12) Ma kat roa ra, ka, ‘agero räe ne iris famör ma‘oi für tuaris ‘e ‘oris agagat se Fup‘ȧk Tē Ta. Te‘is tēet ne hö‘ kokon se iris ‘ager ne aier ka fumou. Te hoi‘ạkit, avat ma ne le‘et hö‘ se Jihova, iạ “te hö‘ ‘oaf‘ofat se ‘agero.” (Luke 15:10) ‘E reko ‘agero kokon‘ȧk iris famör ne agag se ‘Aitu, ma ta‘ ‘on‘on tēet ne Jihova garue‘ȧk ma kikia iris ‘agero la a‘ne‘ne‘ia ma pärea ‘on lelea‘ ea‘ aire ne täe ‘e rȧnte‘. (Hiperiu 1:7, 14) ‘Is la ‘io se kel‘ạkiag he his ‘i.

5 ‘Ager ruạ hạiasoag se fa ag nonoj ta Lote ma ‘on le‘ hȧn rua la iris la sại ‘e a‘raksa‘ạkiag ne hanuạ agraksa‘ ruạ ‘i Sotoma ma Komora ‘e ‘oria hot‘ạkiag ne iris ‘e täe. (Kamataga 19:15, 16) Ma vạhiag ne senjuri his, ka Taniela parofiat ta kir‘ȧk se telua ne läeana ka iạ po ma sại ma iạ ‘eag: “Äna ‘otou ‘Ạitu fekạu‘ạkimea ‘on ‘agerot, ma ia ‘ep‘ȧk sio nuj ne läeana.” (Taniela 6:22) ‘E senjuri mumue ta A.K., ‘agerot sại‘ȧk ‘apostol ta Pita ‘e ri ‘o‘oroag ta. (Garue 12:6-11) Ma hoi‘ȧk, ‘agero hạiasoag se Jisu ‘e kamatag ne ‘on garuet ‘e rȧnte‘. (Mareko 1:13) Ma ‘eleaf se avat ne Jisu la ala e, ‘agerot no‘ se Jisu ma “a‘ne‘ne‘ȧk ‘on huga.” (Luke 22:43) Kotä ma te ne hö‘ fürmariet se huạg ‘on Jisu ‘e ao noanoa pạu ne ‘on mạuri!

6 ‘E ‘on ‘i‘i, ‘agero tokana ‘e la no‘ se famör ‘on ‘Ạitu ‘e rȧnte‘. Te aire ‘is famori kat po ra la räe sin, ka ‘ager ne‘ne‘ ‘on ‘Ạitu noh hạiasoag ma kikia ‘on famori, a‘ti‘ se‘ se te ne la mane‘ạkia maür fak‘ata. Puk Ha‘a ‘eag: “‘Ager ‘on Jihova noh kạlua iris ne fea se ia, ma sại‘ạkia iris.” (Salamo 34:7) Hün se tese tä fäeag ‘i te hö‘ fürmariet se ‘isa? Po ‘e ma ‘on ‘at raksa‘ ‘ie pa re mane‘ȧk ‘e ‘is! Ka sei tä iris ‘i? Ka iris ‘i leum ‘e tei? Ka iris ‘i la mane‘ȧk tapen ‘is? ‘E ‘os pa ‘inea, ‘is la sạkior a‘lel se tēet ne sok ‘e kamatag pạu ne fup famori.

TE FAK‘AT FUP‘ẠKI NE HẠIFIRIAG MA ‘IS

7 ‘E te ne ‘is rak vȧh ‘e Väe 3 ne puk hete‘, ‘agerot ‘e iris ‘i re a‘häe la iạ la ‘es puer se famori ma hele‘ la hạiagạiag ma ‘Ạitu. Hele‘uen la ‘ager te‘is la he‘ Satana ka Tiapolo. (Kel‘ȧk Tē 12:9) ‘E laloag ne senjuri 16 ta ‘e vạhiag ne ‘on rosiag ne ‘Ive, Satan ta po pạu ma hoa‘ sese famör ma‘oi ‘e ‘Ạitu, ka tör se iris lelea‘ he his ne fumou aire, la fakse ‘Epeli, ‘Inoke, ma Noa.—Hiperiu 11:4, 5, 7.

8 ‘E av ‘on Noa, ‘ager ‘e ‘on rerege für tuaris ‘e Jihova. Iris rou ‘oris nohoag faklạgi, ma leum se rȧnte‘, ma furiaris la famör. Hün se tes? ‘Is hat ‘e Kamataga 6:2: “Ma nōnō ma lelea‘ fā ‘on ‘Ạitu ‘io‘io se lelea‘ hạian ‘on famori, ka iris maf lelei; ma tä iris hili e ‘oris hạian la fak ma, se ‘oris pa ‘es tūtū.” Ka Jihova ‘Ạitu kat fue‘ ra te ne iris ‘agero rē ma hạiagạiag ‘on famori ma ‘on ‘amnạki la sok ma kikia. Iạ malol‘ạkia rȧnte‘ ma sao se ma famör raksa‘ ‘atakoa ma tör sio ‘on lelea‘ ea‘ aire. (Kamataga 7:17, 23) Ma ‘e reko te‘i, iris ‘ager ne pa puer se irisa, ne timonio, kop la rou ‘oris for fakfamori ma hö‘ se hevạni la fakma ne iris ‘atat. Iris hil vạhia la kạu ma Tiapol ta, ne hele‘ vahia la “gagaj puer ‘on timonio.”—Mataio 9:34.

9 ‘E avat ne iris ‘ager ne toa‘noa ho‘i e se hevạni, Jihova fue‘ pạu iris ma iạ ne puer se irisa, Satan ta. (2 Pita 2:4) Te aire iris kal pora la für la fakfamör ‘e ‘on ‘i‘i , ka iris la pola hoa‘ sese famori. La fakma ne, hạiasoag ‘on timonio, Satan ta “hoa‘ sēsēan te‘ ne hanuạ ‘atakoa.” (Kel‘ȧk Tē 12:9; 1 Jone 5:19) Ka sok tapen? Timonio a‘es‘av‘ȧk kạinag sal ma‘oi ne iris ös la hoa‘ sesean a‘häe ‘on famori. (2 Korinita 2:11) ‘Is la ‘io se sal he his ‘i.

TIMONIO HOA‘ SESE TAPEN FAMORI?

10 On hoa‘ sese ne famori, iris timonio a‘es‘av‘ạkia garue faktimonio. Garue fak‘atua a‘es‘ao‘ȧk timonio, ‘e ta famorit ne ‘e timoniot ne ia haifaegag mar. Puk Ha‘a kat aier‘ȧk pạu ra garue fak‘atua ma iạ fas‘ȧk pạu la ‘is la se ‘es ta tēet la rē ‘e garue te‘is. (Kalatia 5:19-21) Timonio garue‘ȧk garue fak‘atua la fakse mạunu se fa hagoat ta. Fa hagoat ta a‘es‘ao‘ȧk kạinag mạun ma‘oi la po te‘ ne kạinag i‘a. Ma fakma se, iris ‘at raksa‘a a‘es‘ao‘ạkia kạinag sal ma‘oi la po te‘ ne kạinag famori.

1. A‘esava‘ȧk ne hefu la foar te; 2. hat ne ar si‘u; 3. foar te ne kat seminte soko; 4. pas’ ‘ȧk te

Timonio a‘es‘ao‘ȧk sal ma‘oi la sioksiok famori

11 Kạinag mạun het ne timonio a‘es‘ao‘ạkia ta foar te ‘oroi. Ka tes ta foar te ‘oroi? Iạ ta aoag ne te ne kat seminte sok ra ne tēet ne kat ‘es le‘et ra ‘inea e. Kạinag garue ‘i, ta pas‘ȧk tē, hat ar ne si‘u, mak se huạl ta, to‘ȧk ‘ạitu, ne foar te ne kat seminte soko, hat se horoscope, ne kel‘ȧk te ‘e re mose. ‘E reko famör ma‘oi a‘häe ne garue faktimonio te se hö‘ raksa‘at, ka Puk Ha‘a kel‘ȧk ne famör ‘i garue ag‘esea ma iris timonio. La fakma se, Garue 16:16-18 ne ‘ea “‘at to‘ȧk ‘ạitut” ne re le‘ hȧn heta la [“foar‘ia tē ne kat seminte soko,” NW]. Ka iạ toak ‘e pola re garue te‘ ‘e avat ne timonio hot‘ȧk ‘e iạ.

12 Sal hoi‘ạkit ne timonio re la hoa‘ sesean famori, ‘on hạisok‘ạkiag ne hạifäegag ‘on famori ma lelea‘ ala. Famör ne ouou‘ȧk ‘oris lelea‘ ala a‘mou a‘häe vävär ‘e reko iris ne ala. Iris ne hạifäegag ma ‘at raksa‘a pola na rogrog ne fäeag ‘e lio ‘on le‘ al ta. ‘E reko te te‘is, famör ma‘oi hele‘ la aier‘ȧk ne iris ne ala mȧür, ma ‘e ‘oris hạihạifäegag ma iris po se ma la hö‘ fürmariạ se irisa. Ka kạinag “fürmaria ta‘ag,” kat aier ra ka ma ‘on mamạr het. Hün se tese? Hün ma se iris timonio pola rakoa lio ‘on famör al ta, na se iris ne hạifäegag ma timonio rogrog ‘on le‘et ne ala. (1 Samuela 28:3-19) Ma ‘e reko te ne ‘is rak vạhia, ‘e Väe 6 ta, iris ne ala kat ‘inea ra ta tēet. (Salamo 115:17) Ma “le‘et ma ne pa hạifäegag ma iris timonio” hoa‘ sese vạhia ‘e reko ‘at raksa‘a hạiagạiag ma ‘amnȧk ‘on ‘Ạitu. (Nā Hoi‘ạkiag ne Foho 18:10, 11; Aisea 8:19) ‘E reko te te ‘is, matạ‘ a‘lelei pạu la ‘äe se ‘es ta teet la re ‘e fại mamạr het ne timonio a‘es‘ao‘ạki.

13 ‘At raksa‘a ‘eake hoa‘ sese famori ma tä‘ma‘ie ka iris rar tape‘ma iris famori. ‘E ‘on ‘i‘i, Satan ta ma iris timonio ‘inea ne iris ma “av luak moit tör sio” mumuạ la toak‘ȧk ‘oris sioksiko ma ‘oris rar te, ma iris ‘ut ma kikia la mamạr se‘ ‘e ‘on kamataga. (Kel‘ȧk Tē 12:12, 17) La fakma se, äf hisaghul ‘e famori ne noh fea ‘e ‘at raksa‘a ‘e te‘ ne terạni po ma toak ‘e noh fea. Iris re tapen? Tes ta famorit la re kepoi ka iạ re vạhia garue faktimonio?

AGẠIA ‘AT RAKSA‘A

14 Puk Ha‘a rak‘ạkim se ‘isa ‘on la hȧ‘ạkiag ‘e iris ‘at raksa‘a ma ‘on la rouag ne iris. A‘häe se iris ne rot fakKaristo ‘e senjuri mumue ta ‘e taonot te ‘Efeso. Iris ‘e ‘on rerege re garue fak‘atua mumuạ la iris la rot fakKaristo. ‘E avat ne iris a‘häe la roue garue fak‘atua, ka tes ta iris re? Puk Ha‘a ‘eag: “Ma lelea‘ ma‘oi ‘e iris ne a‘mou garue‘ȧk tē ‘oroi, iris fakputum te‘ ne ‘oris puku, ma susunua ‘e muạ ‘on te‘ ne famör ‘atakoa.” (Garue 19:19) ‘Oris mane‘ạkiag ne ‘oris puk ne re garue mana, iris lelea‘ rot fakKaristo fo‘ou kel‘ȧk se ta mạl het se iris ne pa hä‘ȧk ‘e ‘at raksa‘a ‘e ‘on ‘i‘i. Famör ne pa agag se Jihova kop la rou pạu te‘ ne te ne mou se garue fak‘atua. Iris ta puku, mäkäsini, mạl ruerue, mạl pülüf‘ạki, ma mak ne sasap la a‘ne‘ne‘ạkia garue faktimonio ne re la hö‘ ririaf ka lelei. Ag‘esea ma, te ne la kir‘ạki, iris ta te ne hạ‘ȧk se iris la ‘oris päregat ‘e te raksa‘a.—1 Korinita 10:21.

AGẠIA ‘AT RAKSA‘A

  • Mane‘ȧk pạu te ne garue‘ȧk ‘e garue faktimonio
  • Rakoa Puk Ha‘a
  • Ro‘ạit se ‘Ạitu
Fa ne fa te‘ kop la re la roua garue faktimonio

15 Fạu his ne iris lelea‘ rot fakKaristo ‘e ‘Efeso mane‘ȧk ‘oris puk ne garue re mana , ‘apostol ta Pạula fȧ‘ se irisa: “Is hạipeluag…ma te‘ ne kạupel fak‘at ne ag raksa‘.” (Efeso 6:12) Iris timonio kat pora la rava. Iris na ‘oris vahia la po ta ao lelei het. Ma ke ta‘a, ma tes hoi‘ȧk ta tör sio la iris lelea‘ rot fakKaristo la re? “‘E te‘ ne te atakoa,” Paula ‘eag, “ma ‘au la teak se‘ pilifi la ‘omus päreag ti‘u, tēet ne ‘aus täla pō la mös‘ạki e te‘ ne jao rȧh ‘atakoa ‘on ia [Satan ta] ne raksa‘a.” (Efeso 6:16, NW) Ti‘ ne ne‘ne‘ ne ‘os mā ma fumou, ta ‘on lelei ne ‘os la agại ne iris ‘at raksa‘a.—Mataio 17:20.

16 ‘Is la a‘ne‘ne‘ȧk tapen ‘os mā? ‘Is kop la rakoa Puk Ha‘a. Moumou ne ri ta täe kikia ‘e ne‘ne‘ ne lā ta. Te ‘eseama, fumou ne ‘os mā täe kikia ‘e ne‘ne‘ ne ‘os ‘ineag a‘lelei ne Fäeag ‘on ‘Ạitu, Puk Ha‘ heta. Nono ka ‘is hat ma sạkior se Puk Ha‘a ‘e te‘ ne terạni, ma ‘os mā la ne‘ne‘. La fakse ta pa‘akiag moumout, kạinag mā te‘is la pola pärea ‘is ‘e te ne ‘at raksa‘a la re.—1 Jone 5:5.

17 Sal hoi‘ȧk tes ta iris famör rot fakKaristo ‘e ‘Efeso kop la re? Iris kop la ma ‘on haiasoagat la pärea iris ‘e reko iris noh kikia ‘e taonot ne hoi ‘e garue faktimonio. Ta ‘on‘on Paula ‘ea se irisa: “Ma ‘e te‘ ne ro‘ạit ma faksor ‘atakoa, ‘au la noh ro‘ạit ‘e ‘At Ha‘a, ‘e te‘ ne tē a‘ ‘atakoa.” (Efeso 6:18) Ma ‘e reko ‘is noh ‘e rạnit ne hoi ‘e garue faktimonio, ‘os ro‘ạit marös se Jihova iạ te nonojot la pola pärea ‘is ‘e ‘os la furiag ‘e iris ‘at raksa‘a. Aier pạu, ‘is kop la a‘es‘ao‘ȧk as ‘on Jihova ‘e ‘os ro‘ạitu. (Fäeag ‘es Fuạga 18:10) Ma te‘is, ‘is kop la ro‘ạit hạisokoag se ‘Ạitu la “sại‘ạkia ‘ạmis ‘e raksa‘a,” ‘e reko Satana ka Tiapolo. (Mataio 6:13) Jihova täla togia ‘os ro‘ạit fe‘eni se ia.—Salamo 145:19.

18 ‘At raksa‘a iris mamạr pạu, ka ‘is kat noj ra la fea ‘e irisa kepoi ka ‘is la hȧ‘ȧk ‘is ‘e timonio ma ‘ut la ‘el se ‘Ạitu ‘e ‘os reag ne ‘on ‘amnạki. (Jemesa 4:7, 8) ‘Oris ne‘ne‘i ma ‘on tohiget. Iris ‘i tötög‘ȧk vạhia ‘e av ‘on Noa, ma ‘oris a‘lel fakmür ta la ‘e ‘on fakmuri. (Juta 6) A‘häe‘ȧk, ne ‘is ma ‘os päregat ‘e reko ‘ager ne‘ne‘ ‘on Jihova. (2 Puk ‘on Sau 6:15-17) Iris ‘ager ‘og ‘oaf pạu la kel ‘e ‘os hȧ‘ạkiạg ne ‘is ‘e iris ‘at raksa‘a. Iris ‘ager ne ag nonojo a‘ne‘ne‘ȧk ‘is. Ma lelei la ‘is la noh a‘el se Jihova ma ‘on kạunohoag faklagi. Lelei la ‘is la hȧ‘ȧk ‘is ‘e kạinag garue fak‘atua ma garue‘ȧk ma kikia muạ‘ạkiag ne täe ‘e Fäeag ‘on ‘Ạitu. (1 Pita 5:6, 7; 2 Pita 2:9) Ma ‘is la pola ‘inea aier ne ‘is la pola maro ‘e ‘os agại ne iris ‘at raksa‘a.

19 Hün se tese tä ‘Ạitu kal fue‘ ra ‘at raksa‘a ma te mam‘as ne ho‘im rū se famori? Sạio‘ ta‘ag la tög ‘e Väet ne tohim.

TĒ NE PUK HA‘A ‘EA

  • ‘Ager ne huạg aire hạiasoag iris ne agag se Jihova.—Hiperiu 1:7, 14.
  • Satan ta ma ‘on timonio hoa‘ sesean famori ma für tuaris ‘e ‘Ạitu.—Kel‘ȧk Tē 12:9.
  • Nono ka ‘äe re fiongar ‘on ‘Ạitu ma agạia Tiapol ta, ma Satan ta la rou ‘äe.—Jemesa 4:7, 8.

*  Iris ‘ager ag nonojo, Kel‘ȧk Tē 5:11 ‘eag: “Ma ‘oris ma‘oi äf hisaghul a‘äf hisaghul, ma fumā le‘ äf his a‘äf his.” Ma Puk Ha‘a ‘ea aier ne miliön tarạu his ‘e iris ‘agero fup‘ȧk.


SẠIO‘ NE RAK TA

1. Hün se tese tä ‘is pa ‘es la rakoa te ne täe ‘e iris ‘agero?

2. Iris ‘agero leum ‘e tei, ma tapen ‘oris ma‘oi ‘e täe?

3. Tes tä Jope 38:4-7 rak‘ȧk se ‘isa hün se ‘agero?

4. Puk Ha‘a kel‘ȧk tapen ne iris ‘ager ne fumou aire ‘oaf la ‘inea te ne mou se ‘is famori?

5. Kạinag hạiasoag tapenet ta ‘is räe ‘e Puk Ha‘a hün se ‘agero?

6. (a) ‘Agero pär tapen famör ‘on ‘Ạitu ‘e ‘on ‘i‘i? (b) Sạio‘ tes ‘atama täla ‘is la sạkiroa?

7. Sok tapen la Satan ta la pola hoa‘ sese famori ‘e ‘Ạitu?

8. (a) Sok tapen la ‘ager ‘e ‘on rerege la hele‘ la timonio? (b) Tes tä iris timonio kop la re la iris la sại ‘e malolo te av ‘on Noa?

9. (a) Tes tä sok se iris timonio ‘e avat ne iris hö‘ se hevạni? (b) Tes tä ‘is la sạkiroa hün se timonio?

10. Tes tä garue fak‘atua?

11. Tes tä foar te ‘oroi, ma tes tä ‘on hün ne ‘is kop la hȧ‘ȧk ‘is?

12. Hün se tese tä iạ te mamạrut la ȧs‘ȧk la hạifäegag ma lelea‘ ala?

13. Tes tä iris ma‘oi ne fea ‘e timonio pola re?

14. La fakse iris lelea‘ rot fakKaristo ‘e senjuri mumue ta ‘e ‘Efeso, ‘is la rou tapen iris ‘at raksa‘a?

15. ‘E ‘os la hȧ‘ȧȧk ne ‘is ‘e iris ‘at raksa‘a, tes tä ‘is kop la re?

16. ‘Is la a‘ne‘ne‘ȧk tapen ‘os mā?

17. Sal tes tä nonoj la ‘is la re la hȧ‘ȧk ‘e ‘at raksa‘a?

18, 19. (a) Hün se tese ‘os ‘ineag ne ‘is la maro ‘e ‘os hạiagạiget ma ‘at raksa‘a? (b) Sạio‘ teset täla tög ‘e Väet ne tohim.