HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

Sei Tä Puer Aier se Rȧn te‘?

Sei Tä Puer Aier se Rȧn te‘?

Sei tä ‘äe a‘häe . . .

  • ‘Ạitu?

  • famori?

  • ne ta le‘ hoi‘ạkit?

 TES TÄ PUK HA‘A ‘EA

“Rȧn te‘ ‘atakoa täe ‘e iạ ne raksa‘a.”—1 Jone 5:19.

“Le‘ ‘on ‘Ạitu leum . . . la mane‘ạkia garue ‘on satan ta.”—1 Jone 3:8, New Century Version.

‘ON ES‘AO SE ‘ÄE

Sui‘ȧk a‘tafan hū ne pefä‘e ‘e rȧn te‘.—Kel‘ȧk tē 12:12.

Rȧn te‘ täla für se ‘on lelei. —1 Jone 2:17.

 TE‘ KA ‘IS LA PŌ LA MĀ SE TĒ NE PUK HA‘A ‘EA?

‘I, hün he fol:

  • Fuạg puer ‘on Satan ta, täla a‘raksa‘ȧk. Jihova a‘fūmou‘ȧk vȧh la a‘vȧh pạu puer ‘on Satan ta se famori. Iạ fäeag porȧk vȧh la “fakravā‘ȧk pạu . . .Tiapol ta” ma fu‘ạkia te‘ ne tē raksa‘ ne Satan ta rē vạhia.—Hiperiu 2:14, New World Translation.

  • ‘Ạitu hil vạhia Jisu Karisto la puer se rȧn te‘. Jisu tū pạu iạ kat mam‘as ra, ne a‘häe‘ȧk ma iạ, la fak se iạ ne puer se rȧn te‘ ‘e ‘on ‘i‘i. ‘Ạitu fäeag porȧk vȧh ‘e rēko fuạg faksạu ‘on Jisu: “Iạ täla ag hanis se le‘ ‘af‘af ta ma le‘ se ‘es tē ta . . . Iạ tög ma sại‘ạkia ‘oris ‘ata ‘e ag rosi ma ag mam‘asa.”Salamo 72:13, 14, New World Translation.

  • Ạitu kat pō ra la siok. Puk Ha‘a ‘ea ne: “Noanoa pạu se ‘Ạitu la siok.” (Hiperiu 6:18, New World Translation) Avat ne Jihova fäeag porȧk la rē ta tēet, iạ fak ma se, iạ a‘sok vạhia! (Aisea 55:10, 11) “Gagaj puer ne rȧn te‘is, täla rouof se sisi.”—Jone 12:31, New World Translation.

RĒ A‘HÄE SIN

Tes tä la sok ‘e rȧn te‘, ‘e avat iạ ne pure ‘ut‘ȧk vạhia?

Puk Ha‘a togia sạio‘ te‘ ‘e SALAMO 37:10, 11 ma KEL‘ȦK TĒ 21:3, 4.