HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘Is la pō ‘e tei tӧg ne sại‘o hün se mạuri?

‘Is la pō ‘e tei tӧg ne sại‘o hün se mạuri?

Te‘ ka togi täe‘e . . .

 • sainisi?

 • rak‘ȧk tē ne rȧn te‘?

 • Puk Ha‘a?

 LE‘ET ‘E IRIS NE FẠ‘IA PUK HA‘A ‘EA SE ‘ẠITU

“‘Äe la nāam se gou huạg ‘atmại  . . . ‘Ou fäega aier ta.” Salamo 119:144, 160, New World Translation.

Puk Ha‘a nāam togi se famör miliön his.

Te‘ ka ‘äe pa ‘es, la ‘äe la le‘et ‘e irisa?

Web site ne jw.org la pō la hạiasoag se ‘äe.

HAT tē ‘e ‘on laloga ‘e internet ta

 • Puk Ha‘a ‘e kạinag fäeag ne sir ‘e 100 ta

 • Tög ne sạio‘ ne Puk Ha‘a

 • Hạiasoagat se kạunohoga

KEL ‘e vitio ne hün‘ȧk se Puk Ha‘a

 • Resoni ma maka se lä‘riri‘i

 • Puer‘ạki se haharạgi

 • Kel‘ạkiạg ne Mā

DOWNLOAD puku

 • Rog Heg ‘On ‘Ạitu!

 • Ka Tes Tä Puk Ha‘a ‘ea Aire?

 • The Watchtower ma Awake!

 SẠIO‘ HES TA MAH SE ‘OU HUGA?

Tes ta ‘on fūạg ne mạuri?

Ka ‘is la keua sar ta se ‘Ạitu hün se ‘os tȧr tē ‘aru?

Tes ta sok ‘e av ne ‘is ala?