HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘Os Mȧür fakKaristo ma Garue Agaga-Puk ne Tạunȧ‘ ta  |  Sepitempa 2016

Kel‘ạkiạg ne tē la ‘Ea

Kel‘ạkiạg ne tē la ‘Ea

THE WATCHTOWER

Sạio‘ ta: Av ‘on rereag ‘is ‘atakoa pa ‘es ‘e fürmaria. Ka ‘is la pōom ‘e tei?

Ut ne Puk ta: 2Kor 1:3, 4

Tē ne la ‘ea: The Watchtower hete‘ sạkiroa salat ne ‘Ạitu nā e fürmaria.

THE WATCHTOWER (fạ‘ heta)

Sạio‘ ta: Iris ‘e ‘on rereag a‘häe ne Pure‘ag ‘on ‘Ạitu täe ‘e huạg ‘on ta le‘et; iris hoi‘ȧk a‘häe ne te‘is la pō ke ‘e fe‘en ‘on famori la a‘hạ‘um hạia‘leleiga ‘e rȧn te‘. Ka tes tä ‘ou räe?

Ut ne Puk ta: Tan 2:44

Tē ne la ‘ea: Puk Ha‘a ‘ea ne Pure‘ag ‘on ‘Ạitu, iạ matantū airet. Filo‘ hete‘ hạifäegag se tē hoi‘ȧk ne Puk Ha‘a ‘ea hün se Pure‘ag ‘on ‘Ạitu.

RAK‘ẠKIA AIER TA

Sạio‘ ta: Ka ‘is la ‘inea tapen ne ‘Ạitu kokon‘ȧk aier ‘is?

Ut ne Puk ta: 1Pi 5:7

Aier ta: ‘Ạitu ‘ihia ‘is la ro‘ạit se ia ‘e rēko iạ kokon‘ȧk pạu ‘is.

OSIA TĒ NE ‘ÄE LA ‘EA

Sạio‘ ta:

Ut ne Puk ta:

Tē ne la ‘ea: