HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

Kelʻạkiạg ne tē la ʻEa

Kelʻạkiạg ne tē la ʻEa

THE WATCHTOWER

Sạioʻ ta: Kepoi ka leʻet la sạioʻ se ʻäe ne lạgi kelkeleag tapen, ʻäe la tög tapen ʻon sạioʻ heta?

Ut ne Puk ta: Jo 8:23

Tē ne la ʻea: The Watchtower heteʻ suiʻạkia tē ne Jisu ma ʻon Öʻfā ta noʻȧk ʻe rēko lạgi.

RAKʻẠKIA AIER TA

Sạioʻ ta: Ka tei ka ʻäe kạuʻȧk ne parofesại ne Puk Haʻ teʻ fäeagʻạkia tē ne soksok ʻe ʻon ʻiʻi?

Ut ne Puk ta: 2Tim 3:1-5

Aier ta: Parofesại ne Puk Haʻa ne hünʻȧk se terȧn fakmuri tē sok ʻe ʻon ʻiʻi, ʻis la pō la tuaʻnȧk ne parofesạit ne mou se avat ne ʻutʻutum täla sok aier.

RAKOA PUK HAʻA, PŌ ʻE TESE? (Vitio)

Kamatag heta: ʻẠmis kelʻạkia vitio luạk heteʻ ne suiʻạkia utut ne ʻis la pō e tög ne sạioʻ ne mou se mạuri. [Kelʻȧk vitio heta.]

Tē ne la ʻea: Puk heteʻ suiʻạkia tē ne Puk Haʻa ʻea ne ʻẠitu la aʻlelei tapen pefäʻ ne rȧn teʻ. [Nāʻia puk ta Puk Haʻa ʻEa ne puk ta Teach Us.]

OSIA TĒ NE ʻÄE LA ʻEA

Sạioʻ ta:

Ut ne Puk ta:

Tē ne la ʻea: