HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘Os Mȧür fakKaristo ma Garue Agaga-Puk ne Tạunȧ‘ ta  |  Julai 2016

 ‘OS MȦÜR FAKKARISTO

A‘vavhiạn ne ‘Os Mạuri Hạiasoagan ‘Is la Voivoi‘ạkia ‘Ạitu

A‘vavhiạn ne ‘Os Mạuri Hạiasoagan ‘Is la Voivoi‘ạkia ‘Ạitu

‘E terạnit tē ‘i, ma ‘on tē ma‘oi pạu la pō la a‘noanoan ‘os mạuri. ‘Is kop la ‘es‘ao‘ȧk ‘os ava ma ne‘ne‘i la tög, ‘es‘ao‘ȧk, a‘lelei ma la matạ‘ua tē ne ‘is ‘ese. Jisu mȧür‘ȧk mạurit ne vavhiạn pạu la pō la koroa fakforo la se a‘taopea ‘on garue agag ta.Mat 8:20.

Ka ‘äe la pō tapen la a‘vavhinen ‘ou mạuri la pō la ‘äe la a‘ofrạu‘ạkia ‘ou garue agag ta? ‘E a‘sokoag ne jen he his, tei ka le‘et ‘e ‘ou kạunohoag ta la pō la painia? Aier ma ne ‘äe garue fūmou ‘e ‘on ‘i‘i, ka tei ka ‘äe fue‘ la koroa fakforo la a‘noanoan ‘ou mạuri? A‘vavhiạn ne ‘ou mạuri la agag se Jihova iạ ho‘am ‘oaf‘ofa ma mạuri la ‘es fūạg pạu.—1Tim 6:7-9.

TĒ NE GOU LA RĒ LA A‘VAVHINEN ‘OTOU MẠURI: