HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘Os Mȧür fakKaristo ma Garue Agaga-Puk ne Tạunȧ‘ ta  |  Julai 2016

 ‘OS MȦÜR FAKKARISTO

Fūfu‘ȧk ne Ava la Painia Hạisokoag

Fūfu‘ȧk ne Ava la Painia Hạisokoag

‘Is kop la fūfū‘ȧk a‘lelei ‘os ava la painia hạisokoag. Kepoi ka ‘äe ‘es väeag ‘e garue agag ta aoa 18 gasav het, ‘äe pō pạu la painia—ma ‘äe la pō av tape‘ma la a‘u‘uạ! ‘Is la pō la nōnō tạupir ma se fūfū‘ȧk tē te‘ ‘e av ne ‘is ‘af‘afa, ne av ne lȧg ta raksa‘a. Kes tä ‘e lopo la ‘es‘ao se iris ne garue ke ‘e terȧn he his ‘esea ne garue fūmou, ma iris ne rē ‘af‘afa. ‘E av ne a‘soko e ta jen het, kop ma le‘et ‘e kạunohoag ta la pō la kamat painia ‘e huạl ne Sepitempa. Ka tapen se la ‘ạus la hạifäegag se tē te‘is ‘e ‘omus titi‘ȧk ne kạunohoga ‘e tē a‘ hete‘?

GOU GARUE KE TERȦN HE HIS

Mạnrē ta

GARUE

Rȧn Rue ta

GARUE

Rȧn Fol ta

GARUE

Rȧn Hӓk ta

Aoa‘ 6

Rȧn Liạm ta

Aoa‘ 6

A‘iạt ta

Aoa‘ 4

Sapatō ta

Aoa‘ 2

GOU GARUE FŪMOU

Mạnrē ta

Aoa‘ 2

Rȧn Rue ta

Aoa‘ 2

Rȧn Fol ta

ẠUNȦ‘ NE UẠN NE GASAV TA

Rȧn Hӓk ta

Aoa‘ 2

Rȧn Liạm ta

Aoa‘ 2

A‘iạt ta

Aoa‘ 6

Sapatō ta

Aoa‘ 4

GOU A‘MOU RĒ ‘AF‘AF

Mạnrē ta

A‘U‘UẠ

Rȧn Rue ta

Aoa‘ 3

Rȧn Fol ta

Aoa‘ 3

Rȧn Hӓk ta

Aoa‘ 3

Rȧn Liạm ta

Aoa‘ 3

A‘iạt ta

Aoa‘ 3

Sapatō ta

Aoa‘ 3