HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

 TĒ A‘HELAV ‘E FÄEAG ‘ON ‘ẠITU | JOPE 6-10

Fā Huạg Aier ta Jope Kel‘ạkia ‘on Feke

Fā Huạg Aier ta Jope Kel‘ạkia ‘on Feke

Jope kelea‘ehanis, kokon, ma pō ‘e ‘af‘af se lelei, ka iạ huạg aier ma kikia. Satan ta ȧs‘ȧk la a‘af‘afan huạg ‘on Jope la mane‘ạkia ‘on huạg aire. Ma kotä “kạumane‘ag” fol ‘on Jope leuof se ia. Iris rē kel‘ȧk ‘oris hanisi se Jope ‘e avat ne iris leuof. Ma tä iris päe se for ‘on Jope terȧn hif, ka kat ‘ea ra ta fäeag a‘ne‘ne‘ȧk huạg ‘esea het. Ka fäeag ne iris ‘ea gat ke fäeag a‘rū‘ȧk huạg ma kō‘ȧk tē.

Jope aier ma kikia se Jihova ‘e ‘on agtạu ma hashasa

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Rū ti‘ ne Jope agtạu, ta hū ne ‘on räe se nonojo. Räe se nonoj ta, ta rē ma iạ a‘vȧh ma ‘eag ne ‘Ạitu kat kokon‘ȧk ra iạ kepoi ka iạ la aier ma kikia

  • ‘E rēko huạg ‘af‘af ‘on Jope, iạ tokana la rē a‘häe ne hün se tese tä iạ agtạu ma rū

  • Aier ma ne Jope agtạu ma rū ti‘ut, ka iạ ‘ea ma kikia se iris ne ko‘ȧk tē ‘on hanisi se Jihova