HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

 TĒ A‘HELAV ‘E FÄEAG ‘ON ‘ẠITU | JOPE 1-5

Jope Fūmou Aier ma ne Iạ Agtạu ma Ạsạsi

Jope Fūmou Aier ma ne Iạ Agtạu ma Ạsạsi

Jope noh ‘e Usi ‘e avat ne lelea‘ ‘Isireli noh ‘o‘oro e ‘e ‘Ijipita. Iạ ‘eake le‘ ‘Isirelit, ka le Jope le‘ agag aier ‘on Jihova. Iạ ma ‘on kạunohoag ti‘ut, ‘es tē pạu, ka ‘es puer ‘e utut ne iạ noho e. Iris ‘e‘ȧk iạ ‘e rēko pot ne ‘on puer‘ȧk tē ma iạ kat puer hil ra. Iạ hanis ‘e lelea‘ keia ma iris ne kelea‘ehanisi. Jope iạ fā huạg airet.

Jope kel‘ȧk ne Jihova ta Famör pumuạ pạut ‘e ‘on mȧür ta

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Satan ta räe se huạg aier ‘on Jope, ma iạ ‘inea ne Jope tovavhiạn pạu se Jihova; ka iạ fakmerea ke ‘on ‘amnạki

  • Satan ta ‘ea ne Jope agag se Jihova ‘e rēko ‘on pa ‘es tē

  • La togia ko‘ȧk tē ‘on Satan ta, Jihova fue‘ Satan ta la ạsia huạg aier ‘on Jope. Satan ta mane‘ȧk tē ‘atakoa ne iạ ‘ese ma iạ a‘mamauen kikia ‘on mȧür ta

  • ‘E avat ne Jope kel‘ȧk ‘on huạg fūmou, Satan ta hele‘ la fakmerea huạg aier ‘on famori

  • Jope kat ag raksa‘ ra ne fäeag ko‘ȧk ‘Ạitu