• Mak 86 ma Ro‘ạitu

 • Fäeag ‘on Jämän ta (la se sir ‘e menet 3)

TĒ A‘HELAV ‘E FÄEAG ‘ON ‘ẠITU

 • “Esteri Hạiasoag Famör ‘on ‘Ạitu”: (menet 10)

  • [Kel‘ạkia vitio heta A‘luạk‘ạkiget se Esteri.]

  • Est 3:5-9—Hamani ao sal la mane‘ạkia famör ‘on ‘Ạitu (ia-E 131 ¶18-19)

  • Est 4:11–5:2—Pilif ‘on Esteri ne‘ne‘ se‘ ‘e ‘on feat ‘e ala (ia-E 125 ¶2; 134 ¶24-26)

 • Ao A‘fe‘en la pō Koroa Fak‘ata: (menet 8)

  • Est 2:15—Ka Esteri kel‘ȧk tapen huạg vạivại ma ‘on puer a‘lelei ne iạ (w06-E 3/1 9 ¶7)

  • Est 3:2-4—‘E rēko tese ta Motekai kat hao ra se Hamani? (ia-E 131 ¶18)

  • Ka tes ta gou rak ‘e rēko Jihova ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘?

  • Ka pạin pumuạ tese ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘, Gou la pō la garue‘ȧk ‘e garue marag ta?

 • Hat Puk Ha‘a: Est 1:1-15 (la se sir ‘e menet 4)

NȦ ‘OU VAHIA ‘E GARUE AGAG TA

 • Ȧs A‘ Mumue ta: (la se sir ‘e menet 2) Nā‘ia brochure Noh A‘fại se ‘Ạitu. Fūfū‘ȧk se ta hö‘ hoi‘ȧk het.

 • ‘Io Hö‘ ta: (la se sir ‘e menet 4) Kel‘ạkia rērē ne hö‘ hoi‘ȧk ta se le‘et ne tȧr brochure Noh A‘fại se ‘Ạitu, ma hạifäegag se rạu peap 2-3. Fūfū‘ȧk se hö‘ hoi‘ȧk tä tē a‘ hete‘.

 • Rak Puk Ha‘a: (la se sir ‘e menet 6) Kel‘ạkia ne ‘äe la rē tapen ta rak Puk Ha‘ het ‘e ‘ou la ‘es‘av‘ȧk ne rạu peap 4-5 ‘e Noh A‘fại se ‘Ạitu ma Pō Mȧür se ‘Es A‘ofige ‘e avat ne famör ‘es ri ta tȧr puk heta ‘e ‘ou ȧs a‘ mumue ta. (km-E 7/12 2-3 ¶4)

‘OS MȦÜR FAKKARISTO

 • Mak 71

 • Tē ne pa ‘es ‘e kạurotuga: (menet 10)

 • Ka Tapen ‘on ‘Es‘ao se ‘Äe Fūfū‘ȧk Fo‘ou ne Tạunȧ‘ ta ma Puk ne Garue ta?: (menet 5) Hạifäegaga. ‘Ihia iris ne noh a‘fại la fäeag‘ạkim ‘es‘ao ne iris pō ‘e tạunȧ‘ fo‘ou te‘. A‘ne‘ne‘ạkia iris ‘atakoa la ösös a‘lelei la iris la pō ‘es‘ao ne tạunȧ‘ ta.

 • Rak Puk Ha‘ ne kạurotuạg ta: bh väe 6 ¶15-20, kes tä rp. 208-211 (menet 30)

 • ‘Io hö‘ se Väega ma kotä ‘Io se Väeag ne Gasavat la No‘om (menet 3)

 • Mak 149 ma Ro‘ạitu