HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

 Fepueri 22-28

‘Ihua Te‘ ne Famori se A‘häe‘ạkiạg ta!

‘Ihua Te‘ ne Famori se A‘häe‘ạkiạg ta!
SÄE MA ‘IO
Text
Image

‘E kämpein het ne la kamat ‘e 27 Fepueri, ‘is la ‘ihua te‘ ne lelea‘ ne ‘is pō la ‘ih ‘e ‘os ho‘aga la tēag‘esea ma ‘is se A‘häe‘ạkiạg ne alag ‘on Karisto ta. ‘Is noj la ‘io tape‘ma se iris ne kel‘ȧk ‘oris ‘ofa la pō la ‘is la hö‘ hoi‘ȧk.

TĒ LA A‘HÄE‘ȦK

‘EAKIA TĒ NE ‘ÄE ÖS LA ‘EA

“‘Ạmis fuạp‘ạkia ‘ih tē te‘ se ta kato‘ag a‘pumuạ‘ạkit. ‘E 23 Maji, miliön hisaghul ‘e famori ‘e rȧn te‘ la ‘opag‘esea la a‘häe‘ạkia alag on Jisu Karisto ma la a‘fại se marag fak Puk Ha‘ se togit hün se ‘es‘ao ne ‘is pō ‘e ‘on alaga. ‘Ih tē te‘ kel‘ạkia av het ma utut ne tạunȧ‘ ta la a‘soko. Figalelei ma leum kepoi ka ‘äe la taf.”

Kepoi ka famör ta kel‘ȧk ‘on ‘ofa . . .

 • NĀ‘IA THE WATCHTOWER

  Fūfū‘ȧk ta hö‘ hoi‘ȧk het.

 • KEL‘ẠKIA VITIO NE A‘HÄE‘ẠKIẠG TA

  Fūfū‘ȧk ta hö‘ hoi‘ȧk het.

‘E avat ne ‘äe hö‘ hoi‘ạki, ‘äe la pō la . . .

 • KEL‘ẠKIA RAKOA PUK HA‘A, PŌ ‘E TESE?

  Ma kotä nā‘ia ta Puk het ne ‘es‘ao‘ȧk se rak Puk Ha‘a.

 • NĀ‘IA KA TES TA PUK HA‘A ‘EA AIRE?

  Hạiväegan rogrog hoi‘ȧk hün se A‘häe‘ạkiạg ta, ‘e rạu peap 206-208. Ma kotä nā‘ia puk heta.

 • NĀ‘IA NOH A‘FẠI SE ‘ẠITU

  Sui‘ạkia fuạg ne alag ‘on Karisto ta, ‘e ‘es‘ao‘ȧk ne rạu peap 18-19. Ma kotä nā‘ia brochure heta.