HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

 TĒ A‘HELAV ‘E FӒEAG ‘ON ‘ẠITU | JOPE 33-37

Kạumane‘ag Airet Nā Fäeag A‘ne‘ne‘ȧk Huạg

Kạumane‘ag Airet Nā Fäeag A‘ne‘ne‘ȧk Huạg
SÄE MA ‘IO
Text
Image

‘E avat ne Elihu hạifäegaga e, ‘on puer‘ȧk tē ta tū pạu ‘e Elifasa, Piltata, ma Sofara, ‘e ‘on la a‘oaf ne ma hạiasoag ne Jope. Iạ aier‘ȧk ne iạ kạumane‘ag airet ka puer‘ȧk tē leleit, ne tạu la tạupir sin.

AG LELEI ‘ON IẠ NE PUER‘ȦK TĒ

ELIHU KEL‘ȦK TA MẠL LELEI HET

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • HUẠG LALA

 • A‘FALIẠG A‘LELEI

 • ‘Ē‘ȦK

 
 • Elihu tȧrtȧr ‘e huạg röt‘ạki la fā mamfua la fäeag ka vȧh ma kota iạ fäeag

 • ‘E ‘on a‘faliạg a‘lelei, iạ ‘inea lelei tē ne la rē mumuạ la iạ la nā‘ia puer‘ạki

 • Iạ a‘es‘av‘ȧk as ‘on Jope ma fäeag se iạ la fak se ‘on kạumane‘ag het

 

33:6, 7, 32

 

 • HUẠG VẠIVẠI

 • VAVHIẠN LA HẠIFÄEGAG MAR

 • HẠIVÄEAG ‘ON RŪ

 
 • Elihu huạg vạivại ma mäeavhanis, ka fäeag‘ạkia tē sar ne iạ rē

 • ‘On huga rū ‘e avat ne Jope tȧr tē a‘rū

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • AROAG‘ESEA

 • MÄEAVHANIS

 • KOKON‘ȦK-‘ẠITU

 
 • Elihu kel‘ȧk se Jope ne ‘on räe kat aroag‘esea ra

 • Elihu hạiasoagan Jope la ‘inea‘ia ne ag nonoj ‘on‘ono iạ ‘eake ta tēet ne pumuạ pạu

 • Puer‘ȧk tē lelei ‘on ‘Elihu osia salat se Jope la pō muạ‘ạkiạg hoi‘ȧk ‘e Jihova