Cuvântul lui Iehova este viu

Idei importante din cărţile Hagai şi Zaharia

ESTE anul 520 î.e.n. Au trecut 16 ani de când evreii întorşi din Babilon au pus temelia templului lui Iehova din Ierusalim. Cu toate acestea, templul nu este terminat, iar lucrarea de construire este interzisă. Iehova îl numeşte pe profetul Hagai, iar după două luni, şi pe profetul Zaharia, ca să rostească cuvântul Său.

Hagai şi Zaharia au acelaşi obiectiv: să stimuleze poporul să reia lucrările de reconstruire a templului. Eforturile profeţilor dau rezultate, iar după cinci ani templul este terminat. Cuvintele lui Hagai şi Zaharia sunt consemnate în cărţile care le poartă numele şi a căror scriere a fost încheiată în 520 î.e.n., respectiv în 518 î.e.n. Dumnezeu ne-a încredinţat şi nouă o lucrare ce trebuie terminată înainte de a veni sfârşitul prezentului sistem. Este vorba de lucrarea de predicare a Regatului şi de facere de discipoli. Să analizăm câteva idei încurajatoare din cărţile Hagai şi Zaharia.

„ÎNDREPTAŢI-VĂ INIMA SPRE CĂILE VOASTRE!“

(Hagai 1:1—2:23)

În decurs de 112 zile, Hagai transmite patru mesaje mobilizatoare. Primul este: „«Îndreptaţi-vă inima spre căile voastre! Suiţi-vă la munte şi aduceţi lemn. Construiţi casa, ca să-mi găsesc plăcerea în ea şi să fiu glorificat», spune Iehova“ (Hagai 1:7, 8). Poporul reacţionează favorabil. Al doilea mesaj conţine următoarea promisiune: „[Eu, Iehova,] voi umple de glorie casa aceasta“. — Hagai 2:7.

Aşa cum reiese din al treilea mesaj, întrucât a neglijat lucrările la templu, poporul, cu ‘toată lucrarea mâinilor lui’, a ajuns să fie necurat în ochii lui Iehova. Însă, în ziua în care lucrările sunt reluate, Iehova le ‘dă binecuvântarea’. Potrivit celui de-al patrulea mesaj, Dumnezeu va „nimici tăria regatelor naţiunilor“ şi îl va face pe guvernatorul Zorobabel „un inel cu sigiliu“. — Hagai 2:14, 19, 22, 23.

 Răspunsuri la întrebări biblice:

1:6 — Cum trebuie înţelese cuvintele „beţi, dar nu vă ajunge să vă îmbătaţi“? Aceste cuvinte se referă pur şi simplu la faptul că vinul era în cantitate limitată. Nefiind binecuvântaţi de Iehova, vinul pe care îl aveau israeliţii era puţin, prea puţin pentru ca cineva să se poată îmbăta.

2:6, 7, 21, 22 — Cine sau ce produce zguduirea, şi cu ce rezultat? Iehova este cel ce ‘zguduie toate naţiunile’ prin intermediul lucrării de predicare a mesajului despre Regat, lucrare ce se desfăşoară la scară mondială. Datorită lucrării de predicare sunt aduse în casa lui Iehova „comorile preţioase ale tuturor naţiunilor“, iar aceasta se umple de glorie. Va veni timpul când „Iehova al armatelor“ va zgudui „cerurile şi pământul, marea şi uscatul“. Da, va zgudui din temelii actualul sistem, ştergându-l din existenţă. — Evrei 12:26, 27.

2:9 — În ce privinţe avea să devină mai mare ‘gloria casei din urmă decât a celei dinainte’? În cel puţin trei privinţe: a timpului cât avea să dureze templul, a persoanei care avea să predea acolo şi a celor ce aveau să se adune la templu pentru a-i aduce închinare lui Iehova. Deşi impresionantul templu construit de Solomon a durat 420 de ani, din 1027 î.e.n. până în 607 î.e.n., ‘casa din urmă’ a fost folosită în închinare mai bine de 580 de ani, din 515 î.e.n., când au fost finalizate lucrările la templu, până în 70 e.n., când acesta a fost distrus. În plus, în ‘casa din urmă‘ a predat Mesia, Isus Cristos, şi s-au adunat mai mulţi oameni decât în ‘cea dinainte’ pentru a-i aduce închinare lui Dumnezeu. — Faptele 2:1–11.

Învăţăminte pentru noi:

1:2–4. Să nu permitem opoziţiei faţă de lucrarea de predicare să ne schimbe priorităţile, astfel încât în loc ‘să căutăm mai întâi regatul’ să ajungem să ne vedem mai întâi de propriile interese. — Matei 6:33.

1:5, 7Este înţelept ‘să ne îndreptăm inima spre căile noastre’ şi să reflectăm la modul în care stilul nostru de viaţă ne influenţează relaţia cu Dumnezeu.

1:6, 9–11; 2:14–17. Evreii din timpul lui Hagai munceau din greu pentru realizarea obiectivelor personale, dar nu se bucurau de roadele muncii lor. Întrucât neglijau lucrarea la templu, nu erau binecuvântaţi de Iehova. Trebuie să acordăm prioritate activităţilor spirituale, aducându-i lui Dumnezeu un serviciu din toată inima. Să nu uităm că, indiferent cât am avea în sens material, mult sau puţin, „binecuvântarea lui Iehova îmbogăţeşte“. — Proverbele 10:22.

2:15, 18. Iehova i-a îndemnat pe evrei ca, începând din acea zi, să nu se mai gândească la neglijenţa lor de până atunci, ci să-şi îndrepte inima spre lucrările de reconstruire a templului. Să ne străduim şi noi să privim înainte, concentrându-ne asupra închinării aduse lui Dumnezeu.

‘NU PRIN PUTERE, CI PRIN SPIRITUL MEU’

(Zaharia 1:1—14:21)

Zaharia îşi începe activitatea ca profet adresându-le evreilor îndemnul de a se ‘întoarce la Iehova’ (Zaharia 1:3). Apoi, prin intermediul a opt viziuni, Dumnezeu dă asigurarea că va sprijini lucrarea de reconstruire a templului. (Vezi chenarul „Cele opt viziuni ale lui Zaharia“.) Lucrarea de reconstruire va fi dusă la bun sfârşit „nu prin armate, nici prin putere, ci prin spiritul [lui Iehova]“ (Zaharia 4:6). Omul al cărui nume este Vlăstarul „va construi templul lui Iehova“ şi „va ajunge preot pe tronul său“. — Zaharia 6:12, 13.

Betelul trimite o delegaţie la preoţi ca să-i întrebe cu privire la posturile ce trebuie ţinute în amintirea distrugerii Ierusalimului. Iehova îi spune lui Zaharia că jalea din timpul celor patru posturi ţinute pentru comemorarea necazului ce s-a abătut asupra Ierusalimului va fi schimbată în „exultare, bucurie şi perioade de sărbătoare plăcute“ (Zaharia 7:2; 8:19). Cele două declaraţii care urmează conţin judecăţi cu privire la unele naţiuni şi la profeţi falşi, câteva  profeţii mesianice şi un mesaj referitor la restabilirea poporului lui Dumnezeu. — Zaharia 9:1; 12:1.

Răspunsuri la întrebări biblice:

2:1 — Ce semnifică faptul că un bărbat măsoară Ierusalimul cu o funie? După cât se pare, această măsurătoare trimitea la construirea unui zid de protecţie în jurul oraşului. Îngerul îi aduce la cunoştinţă bărbatului că Ierusalimul se va extinde şi se va bucura de ocrotirea lui Iehova. — Zaharia 2:3–5.

6:11–13 — A însemnat încoronarea marelui preot Iosua că acesta a devenit rege-preot? Nu, deoarece Iosua nu provenea din linia regală a lui David. Însă prin această încoronare, Iosua l-a prefigurat pe Mesia (Evrei 6:20). Profeţia cu privire la cel numit „Vlăstarul“ se împlineşte în persoana lui Isus Cristos în calitate de Rege-Preot ceresc (Ieremia 23:5). Aşa cum Iosua a slujit ca mare preot pentru evreii întorşi din Babilon la templul reconstruit, Isus Cristos slujeşte ca Mare Preot pentru închinarea adevărată adusă la templul spiritual al lui Iehova.

8:1–23 — Când s-au împlinit cele zece declaraţii consemnate în aceste versete? Fiecare declaraţie este introdusă prin cuvintele: „Iată ce a spus Iehova al armatelor“ şi reprezintă o promisiune a lui Dumnezeu că poporul său se va bucura de pace. Unele dintre aceste declaraţii s-au împlinit în secolul al VI-lea î.e.n. Însă, începând din 1919, toate promisiunile din aceste declaraţii fie s-au împlinit, fie sunt în curs de împlinire. *

8:3 — De ce este numit Ierusalimul „cetatea fidelităţii“? Înainte să fie distrus în 607 î.e.n., Ierusalimul era „cetatea asupritoare“, deoarece era locuit de preoţi şi profeţi corupţi şi de oameni infideli (Ţefania 3:1; Ieremia 6:13; 7:29–34). Însă după ce templul a fost reconstruit, iar evreii au fost hotărâţi să-i aducă închinare lui Iehova, aici aveau să fie rostite adevărurile închinării pure şi prin urmare oraşul avea să fie numit „cetatea fidelităţii“.

11:7–14 — Ce simbolizează faptul că Zaharia a frânt cele două toiege numite „Plăcere“ şi „Unire“? În această viziune, Zaharia este trimis ‘să păstorească turma destinată măcelului’, adică pe oamenii asemănători oilor care erau exploataţi de conducătorii lor. În rolul său de păstor, Zaharia l-a prefigurat pe Isus Cristos, care a fost trimis la poporul de legământ al lui Dumnezeu, dar a fost respins de acesta. Frângerea toiagului numit „Plăcere“ a simbolizat faptul că Dumnezeu avea să pună capăt legământului Legii încheiat cu evreii, precum şi relaţiilor plăcute dintre el şi aceştia. Frângerea toiagului numit „Unire“ însemna ruperea legăturilor frăţeşti dintre Iuda şi Israel, legături care aveau la bază închinarea la Iehova.

12:11 — Ce sunt „vaietele de la Hadadrimon, în câmpia Meghido“? Regele Iosia din Iuda a fost ucis în lupta cu faraonul Neco, dusă în „câmpia Meghido“, iar moartea sa a fost jelită ‘în cântece de jale’ ani la rând (2 Cronici 35:25). Prin urmare, este posibil ca „vaietele de la Hadadrimon“ să se refere la jelirea morţii lui Iosia.

Învăţăminte pentru noi:

1:2–6; 7:11–14. Iehova se întoarce cu bucurie la cei care acceptă mustrarea, manifestă căinţă şi se întorc la el aducându-i închinare din toată inima. Însă Iehova nu-i ascultă pe cei care îi cer ajutor, dar ‘nu vor să dea atenţie’ mesajului său, ci ‘îşi întorc umărul cu încăpăţânare, astupându-şi urechile’.

 4:6, 7Nimic nu a putut împiedica spiritul lui Iehova să ducă la bun sfârşit lucrarea de reconstruire a templului. Oricare ar fi problemele pe care le-am întâmpina în serviciul lui Dumnezeu, le putem învinge dacă manifestăm credinţă în Iehova. — Matei 17:20.

4:10. Sub supravegherea atentă a lui Iehova, Zorobabel şi poporul aflat sub conducerea sa au construit templul potrivit înaltelor norme divine. Prin urmare, deşi suntem imperfecţi, putem fi la înălţimea aşteptărilor lui Iehova.

7:8–10; 8:16, 17. Dacă dorim să avem parte de favoarea lui Iehova, trebuie să acţionăm cu dreptate, să arătăm bunătate iubitoare şi îndurare şi să ne spunem unii altora adevărul.

8:9–13. Iehova ne binecuvântează atunci când ‘ne întărim mâinile’ pentru a îndeplini lucrarea pe care ne-a încredinţat-o. Printre aceste binecuvântări se numără pacea, un sentiment de siguranţă şi progresul spiritual.

12:6. Cei aflaţi în fruntea poporului lui Iehova trebuie să fie ca „o torţă aprinsă“, cu alte cuvinte să fie înflăcăraţi de zel.

13:3. Loialitatea faţă de adevăratul Dumnezeu şi organizaţia sa trebuie să fie mai presus de loialitatea faţă de vreun om, oricât de apropiat ne-ar fi acesta.

13:8, 9Acei apostaţi respinşi de Iehova erau în număr foarte mare, reprezentând două treimi din ţară. Numai a treia parte a fost purificată ca prin foc. În zilele noastre, creştinătatea, constituind o majoritate între cei ce se declară creştini, a fost respinsă de Iehova. Numai un număr mic de oameni, creştinii unşi, ‘au invocat numele lui Iehova’ şi s-au supus rafinării spirituale. Ei şi colaboratorii lor în credinţă s-au dovedit a fi cu adevărat Martori ai lui Iehova.

Îndemnaţi la activitate zeloasă

Cum ne influenţează mesajul transmis de Hagai şi Zaharia? Când ne gândim la modul în care i-a stimulat acesta pe evrei să acorde atenţie lucrării de reconstruire a templului, nu ne simţim şi noi îndemnaţi să participăm cu zel la lucrarea de predicare a Regatului şi de facere de discipoli?

Zaharia a prezis că Mesia avea să vină „călare pe un măgar“, că avea să fie trădat pentru „treizeci de arginţi“, că avea să fie lovit şi că „oile turmei [aveau] să fie împrăştiate“ (Zaharia 9:9; 11:12; 13:7). Meditând la împlinirea acestor profeţii mesianice ne vom întări foarte mult credinţa (Matei 21:1–9; 26:31, 56; 27:3–10). Astfel, vom avea o şi mai mare încredere în Cuvântul lui Iehova şi în măsurile luate de el în vederea salvării. — Evrei 4:12.

[Note de subsol]

^ par. 3 Vezi Turnul de veghe din 1 ianuarie 1996, paginile 9–22.

[Chenarul de la pagina 11]

CELE OPT VIZIUNI ALE LUI ZAHARIA

1:8–17: Oferă asigurarea că lucrările de construire a templului vor fi terminate şi promite că Ierusalimul şi celelalte oraşe din Iuda vor fi binecuvântate.

1:18–21: Promite sfârşitul celor ‘patru coarne care au risipit Iuda’, adică sfârşitul tuturor guvernărilor care s-au opus închinării aduse lui Iehova.

2:1–13: Oferă asigurarea că Ierusalimul se va extinde şi că Iehova va deveni „un zid de foc în jurul“ lui, cu alte cuvinte că îl va ocroti.

3:1–10: Arată că Satan este cel ce a stârnit opoziţia faţă de lucrarea la templu, că marele preot Iosua a fost eliberat şi că nelegiuirea lui a fost îndepărtată.

4:1–14: Promite că obstacolele asemănătoare unui munte vor fi netezite şi că guvernatorul Zorobabel va duce la bun sfârşit lucrarea de construire a templului.

5:1–4: Rosteşte un blestem asupra răufăcătorilor rămaşi nepedepsiţi.

5:5–11: Prezice sfârşitul răutăţii.

6:1–8: Promite că îngerii vor supraveghea şi vor ocroti poporul de pe pământ al lui Dumnezeu.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 8]

Ce obiectiv au avut mesajele transmise de Hagai şi Zaharia?

[Legenda fotografiei de la pagina 10]

În ce sens sunt cei aflaţi în poziţii de răspundere ca o „torţă aprinsă“?