După Luca 3:1-38

  • Contextul în care Ioan își începe lucrarea (1, 2)

  • Ioan predică botezul (3-20)

  • Botezul lui Isus (21, 22)

  • Genealogia lui Isus Cristos (23-38)

3  În al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar, când Ponțiu Pilat era guvernatorul Iudeei, Irod*,+ conducătorul* Galileei, Filip, fratele lui, conducătorul ținutului Ituriei și al Trahonitei, iar Lisania, conducătorul Abilenei,  în zilele preotului principal Ana și ale lui Caiafa,+ cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan,+ fiul lui Zaharia, în pustiu.+  El a mers prin toată regiunea Iordanului, predicând botezul ca simbol al căinței pentru iertarea păcatelor,+  așa cum este scris în cartea profetului Isaia: „Glasul cuiva strigă în pustiu: «Pregătiți calea lui Iehova*! Faceți drepte cărările sale!+  Orice vale trebuie umplută și orice munte și orice deal trebuie nivelate; căile strâmbe trebuie să devină drepte, iar căile denivelate, netede.  Și toți oamenii* vor vedea salvarea lui Dumnezeu*»”.+  Astfel, el le spunea mulțimilor care veneau la el ca să fie botezate: „Pui de vipere, cine v-a avertizat să fugiți de mânia care va veni?+  Dați roade care să arate căință. Să nu ziceți în sinea voastră: «Tatăl nostru este Avraam». Pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice copii lui Avraam din pietrele acestea.  De fapt, securea este deja la rădăcina pomilor. Orice pom care nu dă rod bun va fi tăiat și aruncat în foc”.+ 10  Mulțimile îl întrebau: „Atunci ce trebuie să facem?”. 11  El le răspundea: „Cine are două cămăși* să-i dea una celui ce n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel”.+ 12  Chiar și încasatorii de impozite veneau să fie botezați+ și îl întrebau: „Învățătorule, ce trebuie să facem?”. 13  El le zicea: „Să nu cereți* mai mult decât impozitul stabilit”.+ 14  De asemenea, soldații îl întrebau: „Ce trebuie să facem?”. Iar el le spunea: „Să nu hărțuiți* pe nimeni și să nu aduceți nimănui acuzații false,+ ci să vă mulțumiți cu solda voastră”. 15  Tot poporul era în așteptare și toți se gândeau în inima lor cu privire la Ioan: „Să fie el Cristosul?”.+ 16  Ioan a răspuns, zicându-le tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar vine cel care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt demn să-i dezleg curelele de la sandale.+ El vă va boteza cu spirit sfânt și cu foc.+ 17  El are în mână lopata de vânturat ca să-și curețe bine aria de treierat și să-și strângă grâul în hambar; însă pleava o va arde într-un foc ce nu poate fi stins”. 18  Ioan le-a dat multe alte îndemnuri și a continuat să anunțe vestea bună poporului. 19  Dar Irod, conducătorul Galileei, fiindcă fusese mustrat de Ioan cu privire la Irodiada, soția fratelui său, și la toate faptele rele pe care el, Irod, le făcuse, 20  l-a aruncat pe Ioan în închisoare, adăugând și această faptă rea la toate celelalte.+ 21  Când tot poporul a fost botezat, a fost botezat și Isus.+ În timp ce se ruga, cerul s-a deschis+ 22  și spiritul sfânt, care a apărut ca un porumbel*, a coborât peste el, iar din cer s-a auzit un glas: „Tu ești Fiul meu, cel iubit! Eu te-am aprobat”.+ 23  Isus+ avea cam 30 de ani+ când și-a început lucrarea și era, așa cum se credea,fiul lui Iosif,+fiul lui Eli, 24  fiul lui Matat,fiul lui Levi,fiul lui Melchi,fiul lui Ianai,fiul lui Iosif, 25  fiul lui Matatia,fiul lui Amos,fiul lui Naum,fiul lui Esli,fiul lui Nagai, 26  fiul lui Maat,fiul lui Matatia,fiul lui Semein,fiul lui Iosec,fiul lui Ioda, 27  fiul lui Ioanan,fiul lui Resa,fiul lui Zorobabel,+fiul lui Șealtiel,+fiul lui Neri, 28  fiul lui Melchi,fiul lui Adi,fiul lui Cosam,fiul lui Elmadam,fiul lui Er, 29  fiul lui Isus,fiul lui Eliezer,fiul lui Iorim,fiul lui Matat,fiul lui Levi, 30  fiul lui Simeon,fiul lui Iuda,fiul lui Iosif,fiul lui Ionam,fiul lui Eliachim, 31  fiul lui Melea,fiul lui Mena,fiul lui Matata,fiul lui Natan,+fiul lui David,+ 32  fiul lui Iese,+fiul lui Obed,+fiul lui Boaz,+fiul lui Salmon,+fiul lui Nahșon,+ 33  fiul lui Aminadab,fiul lui Arni,fiul lui Hețron,fiul lui Pereț,+fiul lui Iuda,+ 34  fiul lui Iacob,+fiul lui Isaac,+fiul lui Avraam,+fiul lui Terah,+fiul lui Nahor,+ 35  fiul lui Serug,+fiul lui Reu,+fiul lui Peleg,+fiul lui Eber,+fiul lui Șelah,+ 36  fiul lui Cainan,fiul lui Arpacșad,+fiul lui Sem,+fiul lui Noe,+fiul lui Lameh,+ 37  fiul lui Metusala,+fiul lui Enoh,fiul lui Iared,+fiul lui Mahalaleel,+fiul lui Cainan,+ 38  fiul lui Enos,+fiul lui Set,+fiul lui Adam,+fiul lui Dumnezeu.

Note de subsol

Lit. „tetrarhul”.
Adică Irod Antipa. Vezi Glosarul.
Lit. „toată carnea”.
Sau „mijlocul de salvare al lui Dumnezeu”.
Sau „o cămașă de schimb”.
Sau „Să nu strângeți”.
Sau „Să nu extorcați”.
Sau „sub forma unui porumbel”.