Prima carte a Cronicilor 1:1-54

  • De la Adam la Avraam (1-27)

  • Descendenții lui Avraam (28-37)

  • Edomiții, regii și șeicii lor (38-54)

1  Adam, Set,+Enos,  Chenan,Mahalalel,+Iared,+  Enoh,+Metusala,Lameh,+  Noe,+Sem,+ Ham și Iafet.+  Fiii lui Iafet au fost Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal,+ Meșec+ și Tiras.+  Fiii lui Gomer au fost Așchenaz, Rifat și Togarma.+  Fiii lui Iavan au fost Elișa, Tarsis, Chitim și Rodanim.  Fiii lui Ham au fost Cuș,+ Mițraim, Put și Canaan.+  Fiii lui Cuș au fost Seba,+ Havila, Sabta, Raema+ și Sabteca. Fiii lui Raema au fost Șeba și Dedan.+ 10  Lui Cuș i s-a născut Nimrod.+ Acesta a fost primul care a ajuns puternic pe pământ. 11  Lui Mițraim i s-au născut Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Casluhim (din care au provenit filistenii+) și Caftorim.+ 13  Canaan a devenit tatăl lui Sidon,+ întâiul său născut, și al lui Het,+ 14  precum și al iebusiților,+ al amoriților,+ al ghirgasiților,+ 15  al heviților,+ al archiților, al siniților, 16  al arvadiților,+ al țemariților și al hamatiților. 17  Fiii lui Sem au fost Elam,+ Asur,+ Arpacșad, Lud și Aram,și* Uț, Hul, Gheter și Maș.+ 18  Lui Arpacșad i s-a născut Șelah,+ iar lui Șelah i s-a născut Eber. 19  Lui Eber i s-au născut doi fii. Numele unuia era Peleg*,+ pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul*. Numele fratelui său era Ioctan. 20  Lui Ioctan i s-au născut Almodad, Șelef, Hațarmavet, Ierah,+ 21  Hadoram, Uzal, Dicla, 22  Obal, Abimael, Șeba, 23  Ofir,+ Havila+ și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. 24  Sem,Arpacșad,Șelah, 25  Eber,Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Terah,+ 27  Avram, adică Avraam.+ 28  Fiii lui Avraam au fost Isaac+ și Ismael.+ 29  Iată care au fost descendenții lor: Nebaiot,+ întâiul născut al lui Ismael, apoi Chedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31  Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia au fost fiii lui Ismael. 32  Fiii născuți de Chetura,+ concubina lui Avraam, au fost Zimran, Iocșan, Medan, Madian,+ Ișbac și Șuah.+ Fiii lui Iocșan au fost Șeba și Dedan.+ 33  Fiii lui Madian au fost Efa,+ Efer, Hanoc, Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost fiii* Cheturei. 34  Lui Avraam i s-a născut Isaac.+ Fiii lui Isaac au fost Esau+ și Israel.+ 35  Fiii lui Esau au fost Elifaz, Reuel, Ieuș, Ialam și Core.+ 36  Fiii lui Elifaz au fost Teman,+ Omar, Țefo, Gatam, Chenaz și, prin Timna, Amalec.+ 37  Fiii lui Reuel au fost Nahat, Zerah, Șamah și Miza.+ 38  Fiii lui Seir+ au fost Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.+ 39  Fiii lui Lotan au fost Hori și Homam. Sora lui Lotan a fost Timna.+ 40  Fiii lui Șobal au fost Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. Fiii lui Țibeon au fost Aia și Ana.+ 41  Fiul* lui Ana a fost Dișon. Fiii lui Dișon au fost Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.+ 42  Fiii lui Ețer+ au fost Bilhan, Zaavan și Akan. Fiii lui Dișan au fost Uț și Aran.+ 43  Aceștia sunt regii care au domnit în țara Edomului+ înainte ca peste israeliți* să domnească un rege:+ Bela, fiul lui Beor; numele orașului său era Dinhaba. 44  Când Bela a murit, în locul lui a început să domnească Iobab, fiul lui Zerah din Boțra.+ 45  Când Iobab a murit, în locul lui a început să domnească Hușam, din ținutul temaniților. 46  Când Hușam a murit, în locul lui a început să domnească Hadad, fiul lui Bedad, care a înfrânt Madianul pe teritoriul* Moabului. Numele orașului său era Avit. 47  Când Hadad a murit, în locul lui a început să domnească Samla, din Masreca. 48  Când Samla a murit, în locul lui a început să domnească Șaul, din Rehobot-pe-Râu. 49  Când Șaul a murit, în locul lui a început să domnească Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 50  Când Baal-Hanan a murit, în locul lui a început să domnească Hadad. Numele orașului său era Pau, iar numele soției lui era Mehetabel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab. 51  Apoi Hadad a murit. Șeicii* Edomului au fost șeicul Timna, șeicul Alva, șeicul Ietet,+ 52  șeicul Oholibama, șeicul Ela, șeicul Pinon, 53  șeicul Chenaz, șeicul Teman, șeicul Mibțar, 54  șeicul Magdiel și șeicul Iram. Aceștia au fost șeicii Edomului.

Note de subsol

Următorii sunt fiii lui Aram. Vezi Ge 10:23.
Însemnând „Împărțire”.
Sau „populația pământului”.
Sau „urmașii”.
Lit. „Fiii”.
Lit. „fiii lui Israel”.
Lit. „câmpia”.
Șeicul era căpetenia unui trib.