Numerele 26:1-65

26  După această plagă,+ Iehova le-a zis lui Moise și lui Eleazar, fiul preotului Aaron:  „Numărați întreaga adunare a fiilor lui Israel de la douăzeci de ani în sus, după casa taților lor, pe toți cei în stare să meargă la armată în Israel“.+  Atunci Moise și preotul Eleazar+ le-au vorbit în câmpiile aride ale Moabului,+ lângă Iordan, în dreptul Ierihonului,+ zicând:  „Numărați-i de la douăzeci de ani în sus, așa cum i-a poruncit Iehova lui Moise“.+ Fiii lui Israel care au ieșit din țara Egiptului au fost:  Ruben, întâiul născut al lui Israel;+ fiii lui Ruben: din Hanoc,+ familia hanochiților; din Palu,+ familia paluiților;  din Hețron,+ familia hețroniților; din Carmi,+ familia carmiților.  Acestea au fost familiile rubeniților, iar numărul celor înregistrați a fost de patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci.+  Fiul lui Palu a fost Eliab.  Fiii lui Eliab: Nemuel, Datan și Abiram. Acest Datan+ și acest Abiram+ erau dintre cei chemați mereu la adunare, care s-au răzvrătit împotriva lui Moise și a lui Aaron în adunarea lui Core,+ când s-au ridicat împotriva lui Iehova. 10  Atunci pământul și-a deschis gura și i-a înghițit.+ Iar Core a murit odată cu adunarea, când focul a mistuit două sute cincizeci de bărbați.+ Și ei au devenit un semn de avertizare.+ 11  Dar fiii lui Core n-au murit.+ 12  Fiii lui Simeon,+ după familiile lor: din Nemuel*,+ familia nemueliților; din Iamin,+ familia iaminiților; din Iachin,+ familia iachiniților; 13  din Zerah*, familia zerahiților; din Șaul,+ familia șauliților. 14  Acestea au fost familiile simeoniților: douăzeci și două de mii două sute.+ 15  Fiii lui Gad,+ după familiile lor: din Țefon*, familia țefoniților; din Haghi, familia haghiților; din Șuni, familia șuniților; 16  din Ozni*, familia ozniților; din Eri, familia eriților; 17  din Arod*, familia arodiților; din Areli,+ familia areliților. 18  Acestea au fost familiile fiilor lui Gad, ale celor înregistrați: patruzeci de mii cinci sute.+ 19  Fiii lui Iuda+ au fost Er+ și Onan.+ Dar Er și Onan au murit în țara Canaanului.+ 20  Fiii lui Iuda, după familiile lor, au fost: din Șelah,+ familia șelaniților; din Pereț,+ familia perețiților; din Zerah,+ familia zerahiților. 21  Fiii lui Pereț au fost: din Hețron,+ familia hețroniților; din Hamul,+ familia hamuliților. 22  Acestea au fost familiile lui Iuda,+ ale celor înregistrați: șaptezeci și șase de mii cinci sute.+ 23  Fiii lui Isahar,+ după familiile lor, au fost: din Tola,+ familia tolaiților; din Puva, familia puniților; 24  din Iașub*, familia iașubiților; din Șimron,+ familia șimroniților. 25  Acestea au fost familiile lui Isahar, ale celor înregistrați: șaizeci și patru de mii trei sute.+ 26  Fiii lui Zabulon,+ după familiile lor, au fost: din Sered, familia serediților; din Elon, familia eloniților; din Iahleel,+ familia iahleeliților. 27  Acestea au fost familiile zabuloniților, ale celor înregistrați: șaizeci de mii cinci sute.+ 28  Fiii lui Iosif,+ după familiile lor, au fost: Manase și Efraim.+ 29  Fiii lui Manase+ au fost: din Machir,+ familia machiriților. Lui Machir i s-a născut Galaad.+ Din Galaad, familia galaadiților. 30  Iată fiii lui Galaad: din Iezer,+ familia iezeriților; din Helec, familia helechiților; 31  din Asriel, familia asrieliților; din Sihem, familia sihemiților; 32  din Șemida,+ familia șemidaiților; din Hefer,+ familia heferiților. 33  Țelofhad, fiul lui Hefer, nu a avut fii, ci numai fiice;+ numele fiicelor lui Țelofhad erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța.+ 34  Acestea au fost familiile lui Manase, iar cei înregistrați au fost cincizeci și două de mii șapte sute.+ 35  Iată fiii lui Efraim,+ după familiile lor: din Șutelah,+ familia șutelahiților; din Becher, familia becheriților; din Tahan,+ familia tahaniților. 36  Iată fiii lui Șutelah: din Eran, familia eraniților. 37  Acestea au fost familiile fiilor lui Efraim,+ ale celor înregistrați: treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia au fost fiii lui Iosif, după familiile lor.+ 38  Fiii lui Beniamin,+ după familiile lor, au fost: din Bela,+ familia belaiților; din Așbel,+ familia așbeliților; din Ahiram*, familia ahiramiților; 39  din Șufam*, familia șufamiților; din Hufam*,+ familia hufamiților. 40  Fiii lui Bela au fost Ard și Naaman:+ din Ard, familia ardiților; din Naaman, familia naamaniților. 41  Aceștia au fost fiii lui Beniamin,+ după familiile lor, iar cei înregistrați au fost patruzeci și cinci de mii șase sute.+ 42  Iată fiii lui Dan,+ după familiile lor: din Șuham*, familia șuhamiților. Acestea au fost familiile lui Dan,+ după familiile lor. 43  Toate familiile șuhamiților, ale celor înregistrați, au fost șaizeci și patru de mii patru sute.+ 44  Fiii lui Așer,+ după familiile lor, au fost: din Imna,+ familia imniților; din Ișvi,+ familia ișviților; din Beria, familia beriiților; 45  din fiii lui Beria: din Heber, familia heberiților; din Malchiel,+ familia malchieliților. 46  Numele fiicei lui Așer era Serah.+ 47  Acestea au fost familiile fiilor lui Așer,+ ale celor înregistrați: cincizeci și trei de mii patru sute.+ 48  Fiii lui Neftali,+ după familiile lor, au fost: din Iahțeel,+ familia iahțeeliților; din Guni,+ familia guniților; 49  din Iețer,+ familia iețeriților; din Șilem,+ familia șilemiților. 50  Acestea au fost familiile lui Neftali,+ după familiile lor, iar cei înregistrați au fost patruzeci și cinci de mii patru sute.+ 51  Aceștia au fost cei înregistrați dintre fiii lui Israel: șase sute una mii șapte sute treizeci.+ 52  După aceea, Iehova i-a vorbit lui Moise, zicând: 53  „Acestora să le fie împărțită țara ca moștenire, după numele lor.+ 54  Celor care sunt mai mulți să le dai o moștenire mai mare, iar celor care sunt mai puțini să le dai o moștenire mai mică.+ Fiecărui grup să-i fie dată moștenirea în funcție de numărul celor înregistrați. 55  Țara să fie împărțită numai prin tragere la sorți.+ Ei să primească moștenire după numele triburilor taților lor. 56  Moștenirea să fie împărțită prin tragere la sorți între cei care sunt mai mulți la număr și cei care sunt mai puțini la număr“. 57  Iată-i pe cei înregistrați dintre leviți,+ după familiile lor: din Gherșon,+ familia gherșoniților; din Chehat,+ familia chehatiților; din Merari,+ familia merariților. 58  Iată familiile leviților: familia libniților,+ familia hebroniților,+ familia mahliților,+ familia mușiților,+ familia coreiților.+ Lui Chehat+ i s-a născut Amram.+ 59  Numele soției lui Amram era Iochebed,+ fiica lui Levi, care i se născuse lui Levi în Egipt. Cu timpul, aceasta i-a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise și pe Miriam, sora lor.+ 60  Lui Aaron i s-au născut Nadab și Abihu,+ Eleazar și Itamar.+ 61  Dar Nadab și Abihu au murit fiindcă au adus foc nepermis înaintea lui Iehova.+ 62  Cei înregistrați, toți cei de sex bărbătesc de la o lună în sus, au fost douăzeci și trei de mii.+ Căci ei nu fuseseră înregistrați printre fiii lui Israel,+ pentru că nu trebuia să le fie dată nicio moștenire printre fiii lui Israel.+ 63  Aceștia au fost cei înregistrați de Moise și de preotul Eleazar, când i-au înregistrat pe fiii lui Israel în câmpiile aride ale Moabului, lângă Iordan, în dreptul Ierihonului.+ 64  Dar printre aceștia nu era niciun bărbat dintre cei înregistrați de Moise și de preotul Aaron când i-au înregistrat pe fiii lui Israel în pustiul Sinai.+ 65  Căci Iehova spusese cu privire la ei: „Vor muri negreșit în pustiu“.+ Astfel, nu a rămas dintre ei niciun bărbat, în afară de Caleb, fiul lui Iefune, și de Iosua, fiul lui Nun.+

Note de subsol

„Iemuel“ în Ge 46:10; Ex 6:15.
„Țohar“ în Ge 46:10; Ex 6:15.
„Țifion“ în Ge 46:16.
„Ețbon“ în Ge 46:16.
„Arodi“ în Ge 46:16.
„Iob“ în Ge 46:13.
„Ehi“ în Ge 46:21.
„Mupim“ în Ge 46:21; „Șupim“ în 1Cr 7:12.
„Hupim“ în Ge 46:21.
„Hușim“ în Ge 46:23.