Luca 3:1-38

3  În al cincisprezecelea an al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponțiu Pilat era guvernator al Iudeii și Irod*,+ tetrarh al Galileii, pe când Filip, fratele lui, era tetrarh al ținutului Ituriei și al Trahonitei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei,  în zilele lui Caiafa și ale preotului principal Ana,+ cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan,+ fiul lui Zaharia, în pustiu.+  Astfel, el a mers prin tot ținutul din jurul Iordanului, predicând botezul ca simbol al căinței pentru iertarea păcatelor,+  așa cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia: „Ascultați! Cineva strigă în pustiu: «Pregătiți calea lui Iehova, faceți drepte cărările sale!+  Orice vale trebuie umplută, orice munte și deal trebuie nivelate. Căile strâmbe trebuie să devină căi drepte, iar locurile pietroase, căi netede.+  Orice carne va vedea cum va aduce Dumnezeu salvarea»“.+  El le spunea mulțimilor care ieșeau să fie botezate de el: „Pui de vipere,+ cine v-a spus să fugiți de mânia care va veni?+  Dați rod potrivit căinței.+ Și să nu ziceți în sinea voastră: «Îl avem de tată pe Avraam». Pentru că vă spun că Dumnezeu are putere să-i ridice copii lui Avraam din pietrele acestea.  Securea este pusă deja la rădăcina pomilor. De aceea, orice pom care nu dă rod bun va fi tăiat și aruncat în foc“.+ 10  Mulțimile îl întrebau: „Atunci ce trebuie să facem?“+ 11  Răspunzând, el le zicea: „Cine are două cămăși să împartă cu cel ce n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel“.+ 12  Chiar și încasatorii de impozite veneau să fie botezați și îi ziceau: „Învățătorule, ce trebuie să facem?“+ 13  El le zicea: „Să nu cereți mai mult decât impozitul stabilit“.+ 14  Și îl întrebau și niște soldați: „Dar noi ce trebuie să facem?“ Iar el le spunea: „Să nu hărțuiți pe nimeni și să nu-i aduceți nimănui acuzații+ false, ci să vă mulțumiți cu solda voastră“.+ 15  În timp ce poporul era în așteptare și toți se gândeau în inima lor cu privire la Ioan: „Să fie el Cristosul*?“,+ 16  Ioan a răspuns, zicându-le tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar vine cel care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua de la sandale.+ El vă va boteza cu spirit sfânt și cu foc.+ 17  El are în mână lopata lui de vânturat ca să-și curețe bine aria și să-și strângă+ grâul în hambar, iar pleava+ o va arde într-un foc+ ce nu poate fi stins“. 18  El le-a mai dat multe alte îndemnuri și anunța vestea bună poporului. 19  Dar tetrarhul Irod, fiindcă fusese mustrat de el pentru Irodiada, soția fratelui său, și pentru toate faptele rele pe care el, Irod, le făcuse,+ 20  a adăugat la toate acele fapte încă una: l-a închis pe Ioan în temniță.+ 21  Când tot poporul a fost botezat, a fost botezat și Isus.+ Și, în timp ce se ruga, cerul+ s-a deschis 22  și spiritul sfânt, care a apărut ca un porumbel, a coborât peste el, iar din cer s-a auzit un glas: „Tu ești Fiul meu, cel iubit! Eu te-am aprobat“.+ 23  Isus avea cam treizeci+ de ani când și-a început lucrarea+ și era, așa cum se credea,fiul+ lui Iosif,+fiul lui Eli, 24  fiul lui Matat,fiul lui Levi,fiul lui Melchi,fiul lui Ianai,fiul lui Iosif, 25  fiul lui Matatia,fiul lui Amos,fiul lui Naum,fiul lui Esli,fiul lui Nagai, 26  fiul lui Maat,fiul lui Matatia,fiul lui Semein,fiul lui Iosec,fiul lui Ioda, 27  fiul lui Ioanan,fiul lui Resa,fiul lui Zorobabel,+fiul lui Șealtiel,+fiul lui Neri, 28  fiul lui Melchi,fiul lui Adi,fiul lui Cosam,fiul lui Elmadam,fiul lui Er, 29  fiul lui Isus,fiul lui Eliezer,fiul lui Iorim,fiul lui Matat,fiul lui Levi, 30  fiul lui Simeon,fiul lui Iuda,fiul lui Iosif,fiul lui Ionam,fiul lui Eliachim, 31  fiul lui Melea,fiul lui Mena,fiul lui Matata,fiul lui Natan,+fiul lui David,+ 32  fiul lui Iese,+fiul lui Obed,+fiul lui Boaz,+fiul lui Salmon,+fiul lui Nahșon,+ 33  fiul lui Aminadab,+fiul lui Arni,+fiul lui Hețron,+fiul lui Pereț,+fiul lui Iuda,+ 34  fiul lui Iacob,+fiul lui Isaac,+fiul lui Avraam,+fiul lui Terah,+fiul lui Nahor,+ 35  fiul lui Serug,+fiul lui Reu,+fiul lui Peleg,+fiul lui Eber,+fiul lui Șelah,+ 36  fiul lui Cainan,fiul lui Arpacșad,+fiul lui Sem,+fiul lui Noe,+fiul lui Lameh,+ 37  fiul lui Metusala,+fiul lui Enoh,+fiul lui Iared,+fiul lui Mahalaleel,+fiul lui Cainan,+ 38  fiul lui Enos,+fiul lui Set,+fiul lui Adam,+fiul lui Dumnezeu.

Note de subsol

Adică Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare.
Sau „Unsul; Mesia“. Vezi Mt 2:4, n.s.