1 Cronici 1:1-54

1  Adam,+Set,+Enos,+   Chenan,+Mahalalel,+Iared,+   Enoh,+Metusala,+Lameh,+   Noe,+Sem,+ Ham+ și Iafet.+  Fiii lui Iafet au fost Gomer, Magog,+ Madai,+ Iavan,+ Tubal, Meșec+ și Tiras.+  Fiii lui Gomer au fost Așchenaz,+ Rifat+ și Togarma.+  Fiii lui Iavan au fost Elișa,+ Tarsis,+ Chitim+ și Rodanim*.+  Fiii lui Ham au fost Cuș,+ Mițraim,+ Put+ și Canaan.+  Fiii lui Cuș au fost Șeba,+ Havila, Sabta,+ Raema+ și Sabteca.+ Fiii lui Raema au fost Seba și Dedan.+ 10  Lui Cuș i s-a născut Nimrod.+ Acesta a fost primul care a ajuns puternic pe pământ.+ 11  Lui Mițraim i s-au născut: Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Casluhim+ (din care au ieșit filistenii)+ și Caftorim.+ 13  Canaan a devenit tatăl lui Sidon,+ întâiul său născut, al lui Het,+ 14  al iebusiților,+ al amoriților,+ al ghirgasiților,+ 15  al heviților,+ al archiților, al siniților,+ 16  al arvadiților,+ al țemariților+ și al hamatiților.+ 17  Fiii lui Sem+ au fost Elam,+ Asur,+ Arpacșad,+ Lud+ și Aram,apoi Uț, Hul, Gheter și Maș.+ 18  Lui Arpacșad i s-a născut Șelah,+ iar lui Șelah i s-a născut Eber.+ 19  Lui Eber i s-au născut doi fii. Numele unuia era Peleg*,+ pentru că în zilele lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 20  Lui Ioctan i s-au născut Almodad, Șelef, Hațarmavet, Ierah,+ 21  Hadoram, Uzal, Dicla,+ 22  Obal, Abimael, Șeba,+ 23  Ofir,+ Havila+ și Iobab.+ Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. 24  Sem,+Arpacșad,+Șelah,+ 25  Eber,+Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Terah,+ 27  Avram,+ adică Avraam.+ 28  Fiii lui Avraam au fost Isaac+ și Ismael.+ 29  Iată care au fost descendenții lor: Nebaiot,+ întâiul născut al lui Ismael, apoi Chedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Mișma, Duma,+ Masa, Hadad,+ Tema, 31  Ietur, Nafiș și Chedma.+ Aceștia au fost fiii lui Ismael. 32  Fiii născuți de Chetura,+ concubina lui Avraam,+ au fost Zimran, Iocșan, Medan,+ Madian,+ Ișbac+ și Șuah.+ Fiii lui Iocșan au fost Șeba și Dedan.+ 33  Fiii lui Madian au fost Efa,+ Efer, Hanoc, Abida și Eldaa.+ Toți aceștia au fost fiii Cheturei. 34  Avraam a devenit tatăl lui Isaac.+ Fiii lui Isaac au fost Esau+ și Israel.+ 35  Fiii lui Esau au fost Elifaz, Reuel,+ Ieuș, Ialam și Core.+ 36  Fiii lui Elifaz au fost Teman,+ Omar, Țefo, Gatam, Chenaz+ și, prin Timna,+ Amalec.+ 37  Fiii lui Reuel au fost Nahat, Zerah, Șamah și Miza.+ 38  Fiii lui Seir+ au fost Lotan, Șobal, Țibeon, Anah,+ Dișon, Ețer și Dișan.+ 39  Fiii lui Lotan au fost Hori și Homam*. Sora lui Lotan a fost Timna.+ 40  Fiii lui Șobal au fost Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam.+ Fiii lui Țibeon au fost Aia și Anah.+ 41  Fiii lui Anah: Dișon.+ Fiii lui Dișon au fost Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.+ 42  Fiii lui Ețer+ au fost Bilhan, Zaavan și Akan.+ Fiii lui Dișan au fost Uț și Aran.+ 43  Și iată regii care au domnit în țara Edomului+ înainte ca peste fiii lui Israel să domnească un rege:+ Bela, fiul lui Beor, iar numele orașului său era Dinhaba.+ 44  Apoi Bela a murit, iar în locul lui a început să domnească Iobab, fiul lui Zerah+ din Boțra.+ 45  Apoi Iobab a murit, iar în locul lui a început să domnească Hușam,+ din țara temaniților.+ 46  Apoi Hușam a murit, iar în locul lui a început să domnească Hadad,+ fiul lui Bedad, care a înfrânt Madianul+ în câmpia Moabului. Numele orașului său era Avit.+ 47  Apoi Hadad a murit, iar în locul lui a început să domnească Samla din Masreca.+ 48  Apoi Samla a murit, iar în locul lui a început să domnească Șaul, din Rehobot,+ de lângă Fluviu. 49  Apoi Șaul a murit, iar în locul lui a început să domnească Baal-Hanan, fiul lui Acbor.+ 50  Apoi Baal-Hanan a murit, iar în locul lui a început să domnească Hadad*. Numele orașului său era Pau, iar numele soției lui era Mehetabel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.+ 51  Apoi Hadad a murit. Și șeicii Edomului au fost: șeicul Timna, șeicul Alva, șeicul Ietet,+ 52  șeicul Oholibama, șeicul Ela, șeicul Pinon,+ 53  șeicul Chenaz, șeicul Teman, șeicul Mibțar,+ 54  șeicul Magdiel și șeicul Iram.+ Aceștia au fost șeicii+ Edomului.

Note de subsol

În Ge 10:4 „Dodanim“.
Adică „Împărțire; Revărsare“.
„Hemam“ în Ge 36:22.
În Ge 36:39 „Hadar“.