Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 NHLOKO-MHAKA YA XIDONDZRO 4

Leswi Xilalelo Xitsrongo Xi Hi Dondzrisaka Swone Hi Hosi Ya Le Tilweni

Leswi Xilalelo Xitsrongo Xi Hi Dondzrisaka Swone Hi Hosi Ya Le Tilweni

‘Leswi hi mizri yanga. . . .leswi hi ngati yanga ya xipfumelelanu’.​—MT 26:26-28.

LISIMU 16 A Hi Dzrumiseni Yehovha Hi Mutotiwa Wakwe

NKATSRAKANYU WA LESWI TAKA DONDZRIWA *

1-2. a) Ha yini hi nga yimelaka leswaku Yesu a a ta hi komba ndlela leyi nabyaliki ya ku tlangela lifu dzrakwe? b) Xana hi ta bula hi wumhunu byini bya Yesu?

XANA u nga hlaya leswaku ku yentxeka yini ka Xidzrimuxo xa lifu dzra Kriste lexi yentxiwaka lembe ni lembe? A swi ganaganekisi leswaku ntalu wezru ha swi dzrimuka leswi swi yentxiwaka ka Xilalelo xa Hosi. Ha yini hi swi dzrimuka? Hikusa xilalelo lexo xi nabyale ngopfu. Nambitanu, i xiyentxakalu xa lisima. Xileswo hi nga tivutisa: ‘Ha yini xiyentxakalu lexi xi nabyalise xileswi?’

2 Loko Yesu a ha li la misaveni, a a tiviwa hi ku dondzrisa tindondzro ta lisima hi ndlela ya ku nabyala, leyi khanyaka ni leyi twisiseka. (Mt 7:28, 29) Hi ku fanana, a hi kombe ndlela ya ku nabyala kambe yi nga ni ntlhamuxelo ya ku tlangela lifu dzrakwe. * A hi kambisiseni hi wunyaminyami xilalelo xa Xidzrimuxo ni swin’wana leswi Yesu a swi hlayiki a tlhela a swi yentxa. Hi ta ya hi swi twisisa ku yampswa leswaku Yesu hakunene awa titsrongahata, mfuzri a ni xixixi ni lizrandzru. Hi ta tlhela hi dondzra hi ndlela leyi hi nga mu tekelelaka ha yone hi kusuhi-suhi.

YESU AWA TITSRONGAHATA

Swifanekiselo swa Xidzrimuxo swa kati ni vhinyu swi hi dzrimuxa leswaku Yesu a nyikele wutomi byakwe hi kola kwezru ni leswaku yene swoswi i Hosi yezru leyi fumaka a tilweni (Vona mayava 3-5)

3. Hi ku ya hi dzrungula dzra Mattheo 26:26-28, xilalelo xa Xidzrimuxo lexi Yesu a xi simekiki a xi nabyale hi ndlela yini, nakone mintxhumunyana yibidzri leyi a yi tizrisiki a yi tlhamuxela yini?

3 Loko Yesu a simeka Xidzrimuxo xa lifu dzrakwe a a ni vapostola  vakwe va 11 lava ku dumbeka. A teke leswi a swi salile ka xilalelo xa Paska kutani a yentxa xilalelonyana. (Dondzra Mattheo 26:26-28.) A tizrise ntsena kati ledzri ngeke na handzrelo ni vhinyu leswi a swi li kolanu. Yesu a byele vapostola vakwe leswaku mintxhumunyana liya a yi tlhamuxela mizri ni ngati yakwe leswi hetisekiki, leswi a a ta swi nyikela hi kola kwavu. Swi nga yentxeka vapostola vakwe va nga hlamalanga ndlela leyi xilalelo lexi xa lisima a xi nabyale ha yone. Ha yini?

4. Xipfunu lexi Yesu a nyikiki Marta, xi hi pfuna hi ndlela yini ku twisisa xivangelo xa ku va Yesu a yentxe xilalelo xa Xidzrimuxo xi nabyala?

4 Yanakanya hi leswi humeleliki tihwetinyana na ku nga si tlhasa Paska, a ku fambeni ka lembe dzra wuzrazru dzra wutizreli bya Yesu, loko a pfuxele muti wa vanghanu vakwe lavakulu—Lazaru, Marta na Mariya. Ka xiyimu lexo xa ku zrula, Yesu a sungule ku dondzrisa. Marta a a li kone kambe a a li phete ni ku bekisela Yesu swakuda swa ku tala. Loko Yesu a swi xiyile leswo, hi lizrandzru a lulamise Marta, a mu yentxa a twisisa leswaku a ku nga vileleki swa swinyingi. (Lk 10:40-42) Ntsrhaku, na ku sale nkama wutsrongo leswaku a fa lifu dzra xitlhavelo, Yesu a tizrise leswi a pfuniki Marta ha swone. A yentxe xilalelo xa Xidzrimuxo hi ndlela ya ku nabyala. Xana leswi swi hi byela yini hi Yesu?

5. Xana ku nabyala ka xilalelo lexi ku kombisa yini hi Yesu, nakone swoswo swi yelana kwini ni Ba-le-Filipi 2:5-8?

5 Ka hinkwaswu leswi Yesu a a swi hlaya ni ku swi yentxa, a a titsrongahata. Kutani a swi hlamalisi loko a kombise ku titsrongahata lokukulu hi wusiku bya wugamu bya wutomi byakwe la misaveni. (Mt 11:29) A a swi tiva leswaku ku nga li khale a a ta nyikela xitlhavelo lexikulu a matin’wini ya vhanu. Nakambe a a swi tiva leswaku Yehovha a ta mu pfuxa ku ya va Hosi a matilweni. Nambitanu, a nga zanga a tidjulela lidzrumu hi ku simeka xilalelo lexi kazrataka ku xi yentxa xa lifu dzrakwe. A matsrhan’wini ya leswo, a byele vadondzrisiwa vakwe leswaku kan’we hi lembe a va fanela ku mu dzrimuka hi ku yentxa xilalelo lexi xa ku nabyala. (Yh 13:15; 1Ko 11:23-25) Xilalelo xa ku nabyala kambe na xi fanekelile, xi kombisa leswaku Yesu a a nga li mhunu wa ku tikulisa. Hi nga nyonxa hi leswi ku titsrongahata a nga byin’wana bya wumhunu bya lisima bya Hosi yezru ya le matilweni.—Dondzra Ba-le-Filipi 2:5-8.

6. Xana hi nga tekelela xikombiso xa Yesu hi ndlela yini loko hi tlhangavetana ni swikazratu?

6 Hi nga tekelela ku titsrongahata ka Yesu hi ndlela yini? Hi  ku zrangisa swa van’wana. (Flp 2:3, 4) Yanakanya hi wusiku bya wugamu bya wutomi bya Yesu la misaveni. Yesu a a swi tiva leswaku ku nga li khale a a ta langutana ni lifu dzra ku vavisa, kambe a a kazratekile hi vapostola vakwe va ku dumbeka lava a va ta mu dzrila ndzreni ka nkamanyana. Xileswo a hete wusiku lebyo na a va dondzrisa, a va kutxa ni ku va tiyisa. (Yh 14:25-31) Hi ku titsrongahata, Yesu a kombise ku zron’weka hi ku tsrhamiseka ka vambeni ku tlula ka yene. Awee xikombiso lexinene lexi a hi siyeliki xone!

YESU A NI XIXIXI

7. Xana Yesu a kombise xixixi hi ndlela yini ntsrhaku ka loko a simeke Xilalelo xa Hosi?

7 Ntsrhaku ka loko Yesu a simeke Xilalelo xa Hosi, a kombise xixixi lexikulu. Hi ndlela yini? Yesu a pfumelele ku zrandzra ka Tatana wakwe ku hetiseka mayelanu naye, nambi leswi a a swi tiva leswaku ku yentxa leswo a swi ta tlhamuxela kuva a dlayiwa hi ndlela ya tingana na a lumbetiwa nandzru wa xisandzru. (Mt 26:65, 66; Lk 22:41, 42) Yesu a yime a tiyile akuva a yisa lidzrumu ka vito dzra Yehovha, a seketela wuhosi bya Xikwembu Nkulukumba a tlhela a pfula ndlela leyi yisaka wuton’wini lebyi nga helikiki ka lava tisolaka. Hi nkama wu li wun’we, Yesu a o lulamisela valandzreli vakwe ka leswi a va ta tlhangana na swone ku nga li khale.

8. a) I yini leswi Yesu a byeliki valandzreli vakwe? b) Ka malembe lama landzreliki, xana vadondzrisiwa va Yesu va landzrele xikombiso xakwe hi ndlela yini?

8 Yesu a tlhele a kombisa xixixi hi ku kala a nga tsrhameli ku pimisa hi ku hlatiyela kwakwe loku kumbexana a a li na kone kambe a zron’weka hi leswi a swi djuliwa hi vapostola vakwe va ku dumbeka. Xilalelo xa ku nabyala lexi a xi simekiki ntsrhaku ka loko a hlongole Yudasi, a xi ta dzrimuxa lava a va ta va valandzreli vakwe lava totiwiki hi lisima dzra ngati ya Yesu leyi halatiwiki ni dzra ku hamba xiyenge xa ntwananu lowumpswha. (1Ko 10:16, 17) Leswaku  a va pfuna ku tama va dumbeka akuva va ta fuma naye, Yesu a byele valandzreli vakwe leswi yene ni Tatana wakwe a va swi yimela ka vone. (Yh 15:12-15) Yesu a tlhele a byela vapostola vakwe hi swikazratu leswi a swi ta va humelela. Kutani ke, hi ku va kutxa ku tekelela xikombiso xakwe, a va byele a ku: “Tiyani ntamu”. (Yh 16:1-4a, 33) Malembe manyingi lama landzreliki, vadondzrisiwa va Yesu a va tama va landzrela xikombiso xakwe xa ku tinyiketela ni ku kombisa xixixi. Nambi loko leswo a swi yentxa va xaniseka, vone a va tiyisanana ka mahlomulo ya ku hambana-hambana.​—Hb 10:33, 34.

9. Xana hi nga tekelela Yesu hi ndlela yini hi ku kombisa xixixi?

9 Hi ku fanana namunhla, hi landzrela xikombiso xa Yesu xa ku kombisa xixixi. Hi xikombiso, swi djula xixixi ku pfuna vamakwezru lava xanisiwaka hi nkonta ya lipfumelo dzravu. Hi minkama yin’wana, vamakwezru va nga ha petiwa madjele na va nge na nandzru. Loko leswo swi humelela, hi fanela ku yentxa leswi hi nga swi kotaka ha vone, ku patsra ni ku va yimelela. (Flp 1:14; Hb 13:19) Ndlela yin’wana leyi hi kombisaka xixixi ha yone i ku “tiya ntamu” hi ya mahlweni hi zrezra. (Min 14:3) Hi ku fana na Yesu, hi tiyimiselile ku zrezra dzrungula dzra Mfumu nambi loko vhanu va hi kaneta ni ku hi xanisa. Kambe hi minkama yin’wana hi nga ha tikuma hi pfumala xixixi. Xana hi nga yentxa yini?

10. Ka mavhiki lama hi yisaka ka Xidzrimuxo, xana hi fanela ku yentxa yini nakone ha yini?

10 Hi nga tiyisa xixixi xezru hi ku yanakanya hi dumbo ledzri xitlhavelo xa xitizrulo xa Yesu xi hi nyikaka dzrone. (Yh 3:16; Ef 1:7) Ndzreni ka mavhiki lama hi yisaka ka Xidzrimuxo, hi ni mukhandlu wa ku hlawuleka wa ku kulisa ku tlangela kwezru hi xitizrulo. Hi nkama wolowo, yana mahlweni hi ku dondzra Bibele mayelanu ni swiyentxakalu swa Xidzrimuxo nakone hi xikhongoto yanakanyisisa hi swiyentxakalu leswi humeleliki ka lifu dzra Yesu. Kutani, loko  hi tlhangana leswaku hi tlangela Xilalelo xa Hosi, hi ta twisisa hi lani ku yengetelikiki a ntlhamuxelo wa vhinyu ni kati leswi tizrisiwaka ka Xidzrimuxo ku patsra ni lisima dzra xitlhavelo lexi yimeliwaka ha swone. Loko hi twisisa leswi Yesu na Yehova va hi yentxeliki swone hi tlhela hi twisisa ndlela leyi swoswo swi pfunaka hine ni vazrandzriwa vezru ha yone, ku lavisela kwezru ka tiya nakone ha kutxiwa ku tiyisela hi xixixi ku ya tlhasa wugamu.​—Hb 12:3.

11-12. Xana hi dondzre yini ku tlhasa lani?

11 Ku ta tlhasa lani, hi dondzre leswaku Xilalelo xa Hosi xi hi dzrimuxa hi lisima dzra xitizrulo. Hi tlhele hi dondzra hi wumhunu lebyi xiyekaka bya Yesu, a nga ku titsrongahata ni xixixi. Hi khensa swinene hi leswi Yesu a tamaka a kombisa wumhunu lebyi swanga Muprista Lwenkulu wa le matilweni, lweyi a hi kombelelaka! (Hb 7:24, 25) Akuva hi kombisa ku tlangela loku humaka mbilwini, hi fanela ku dzrimuka lifu dzra Yesu hi ku ya hi leswi a hi leletiki swone. (Lk 22:19, 20) Hi yentxa leswo hi siku ledzri kotlanaka ni 14 ka Nisani, siku ledzrikulu ndzreni ka lembe hinkwadzru.

12 Ka xiyentxakalu xa ku nabyala xa Xilalelo xa Hosi, hi nga dondzra wumhunu byin’wana lebyi susumetiki Yesu akuva a hi fela. Swanga mhunu wa nyama, Yesu a tiviwi hi wumhunu lebyo. Hi byini?

YESU A NI LIZRANDZRU

13. Yohan 15:9 na 1 Yohan 4:8-10 ti li yini hi lizrandzru ledzri Yehovha na Yesu va dzri kombisiki, nakone i vamani lava pfunekaka ka dzrone?

13 Yesu, hi ndlela leyi hetisekiki, a kombise lizrandzru ledzri yentiki dzra Yehovha ka hine, ka hinkwaswu leswi a swi yentxiki. (Dondzra Yohan 15:9; 1 Yohan 4:8-10.) Xa lisima ngopfu, Yesu a susumeteliwe hi mbilu yakwe akuva a nyikela wutomi byakwe hi nkonta yezru. A swi na mhaka kumbe hi le ka ntlawa wa vatotiwa kumbe ka wa lava ‘tihamba tin’wanyana’, ha pfuneka ka lizrandzru ledzri Yehovha ni N’wanakwe va hi kombiki dzrone hi kola ka xitlhavelo lexo. (Yh 10:16; 1Yh 2:2) Tlhela u yehleketa hi swifanekiselo leswi tizrisiwaka ka xilalelo xa Xidzrimuxo, na swone swi kombisa lizrandzru ni ku zron’weka ka Yesu hi vadondzrisiwa vakwe. Hi ndlela yini?

Hi lizrandzru Yesu a simeke xiyentxakalu xa ku tlangela Xidzrimuxo hi ndlela ya kuva swi nabyala ku xi tlangela hi madzana ya malembe hansi ka swiyimu swa ku hambana-hambana (Vona mayava 14-16) *

14. Xana Yesu a kombise lizrandzru ka valandzreli vakwe hi ndlela yini?

14 Yesu a kombise lizrandzru ka valandzreli vakwe lava totiwiki hi moya hi ku simeka xiyentxakalu xa ku nabyala leswaku va mu dzrimuka ha xone. Hi ku famba ka nkama, swi djule kuva vadondzrisiwa lavo va totiwiki va tlangela Xidzrimuxo lembe ni lembe, va yentxa leswo hansi ka swiyimu swa ku siyana-siyana ku patsra ne madjele. (Mpf 2:10) Xana vone va swi kotile ku yingiseta Yesu? Ina va swi kotile.

15-16. Xana van’we va swi kotise kuyini ku tlangela Xilalelo xa Hosi hansi ka swiyimu swa ku bindzra?

15 Ku sukela ka dzana dzra ku sungula ku ta tlhasela namunhla, vakriste va xihlayelamfuzri va yentxe minzamu yikulu akuva va tlangela lifu dzra Yesu. Va landzrele mayentxela ya Xilalelo xa Hosi hi lana va kotaka ha kone, minkama min’wana a hansi ka swiyimu swa ku bindzra. A hi voneni swikombiso leswi landzrelaka. Makwezru Harold King, loko a pfaleliwile mbangwini lowu a viki wuswakwe a djele a China, swi vilele leswaku a djula maqhinga ya ku hamba Xidzrimuxo. Hi ndlela ya wuxiyaxiya a lulamisele swifanekiselo swa Xidzrimuxo hi ku tizrisa leswi a a li naswu. A tlhele a hamba tinkonta ta siku ledzri Xidzrimuxo a xi ta wela ka dzrone ha hombe. Loko nkama wu tlhasile, na a li wuswakwe djele, a yimbelelile, a khongota a tlhela a nyikela wukaneli bya Bibele.

16 Hi lexi xikombiso ximbeni. Ntlawa wa vamakwezru  vaxisati lava a va li djele a Livaleni dzra Vanazi dzra ku xanisa swib’otxhwa hi nkama wa Yimpi ya Wubidzri ya Misava, va pete wutomi byavu nghozini akuva va tlangela Xilalelo xa Hosi. Nambitanu, swanga heswi xiyentxakalu lexo a xi nabyalile, a va voniwanga loko va li kazri va xi tlangela. Vone va hlaye leswi: “Hi yime xikan’we hi tsrandzrela xibankwana lexi a xi ni vhinyu ni kati leswi mbhonyiwiki hi panu ya ku basa. Kutani hi tizrise vhela hikusa loko a he tizrisa ghezi, inha va swi xiyile leswaku hi yentxa yini. . .Hi tlhele hi dumbisa Tatana wezru hi swikhongoto leswi hisaka leswaku hi ta tizrisa ntamu wezru ku lwela vito Dzrakwe dzra ku xwenga.” Awee lipfumelo ledzri tiyiki va dzri kombisiki! Nakone kunene i dzrikulu lizrandzru ledzri Yesu a dzri kombisiki loko a yentxe swi koteka akuva hi tlangela Xidzrimuxo hansi ka swiyimu swa ku bindzra!

17. Hi swini swivutiso leswi hi nga ha tihambaka swone?

17 Loko Xidzrimuxo xi ya xi tsrhindzrekela, i swinene akuva hi tivutisa leswi: ‘Ni nga mu yetiselisa kuyini Yesu hi la ku yengetelekiki a ku kombiseni ka lizrandzru? Xana ni pimisa ngopfu hi swivileleko swa vagandzreli-kulozri ku tlula swa ka kwanga? Xana ni yimela swinyingi ka vamakwezru ku tlula leswi va nga swi kotaka ku swi yentxa, kumbe na twisisa wuswikoti byavu? Minkama hinkwayu a hi yetiseni Yesu ni ku ‘tsretsrelelana’.​—1Pe 3:8.

TSRHAMA HI KU DZRIMUKA TINDONDZRO LETI

18-19. a) I mpswini leswi hi nga swi dumbaka? b) Xana u tiyimisele ku yentxa yini?

18 Xivileleko xa ku tlangela Xidzrimuxo xa lifu dzra Kriste siku dzrin’wana xi ta gama. Loko Yesu a “tlhasa” hi nkama wa nhlomulo lowukulu, a ta hlengeleta lava saliki ka ‘vahlawuliwa’ kuva va ya tilweni, kutani Xidzrimuxo xi ta yima ku tlangeliwa.​—1Ko 11:26; Mt 24:31.

19 Nambi loko Xidzrimuxo xi nga ha tlangeliwi, hi nga dumba leswaku vhanu va Yehovha va ta xi dzrimuka hi mbilu xilalelo lexi xa ku nabyala swanga mfungu wa ku titsrongahata kukulu, xixixi ni lizrandzru leswi samiki swi kombisiwa hi mhunu. Nkameni wolowo, lava va tlangeliki xilalelo lexi xa ku hlamalisa swinene handle ka ku ganaganeka va ta bula ha xone ni lava va taka va na va hanya nkameni lowo akuva va pfuneka. Kambe akuva hi pfuneka nambi swoswi ka xilalelo lexi, hi fanela ku tiyimisela ku yetisela ku titsrongahata, xixixi ni lizrandzru swa Yesu. Loko hi yentxa leswo, hi nga dumba leswaku hi ta yamukela ngiyana yezru ka Yehovha.​—2Pe 1:10, 11.

LISIMU 13 Kriste I Xikombiso Xezru

^ par. 5 Ku nga li khale hi ta hlalela Xilalelo xa Hosi akuva hi tlangela lifu dzra Yesu Kriste. Xilalelonyana lexi xi hi dondzrisa swinyingi mayelanu ni ku titsrongahata ka Yesu, xixixi xakwe ni lizrandzru. Ka nhloko-mhaka leyi, hi ta bula hi ndlela leyi hi nga tekelelaka ha yone wumhunu bya ku xonga lebyi a byi kombisiki.

^ par. 2 NTLHAMUXELO WA MAZRITU: Ku tlangela swi tlhamuxela ku yentxa ntxhumu wa ku hlawuleka leswaku u dzrimuka ni ku hlonipha xiyentxakalu xa lisima kumbe mhunu wa kukazri.

^ par. 56 MINTLHAMUXELO YA SWIFANISO: Xikombiso xa malandzra ya ku dumbeka lawa ma tlangelaka Xidzrimuxo a dzaneni dzra ku sungula; hi ma-1800; a livaleni dzra Vanazi dzra ku xanisa swib’otxhwa; ni le masikwini yezru ka Yindlu ya Mfumu ya yi tsrongo yi pfulekiki matlhelweni, ka tiko dzra mumu ledzri nga a nyingitimu wa América.