Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 NHLOKO-MHAKA YA XIDONDZRO 24

Susa Miyanakanyu Hinkwayu Leyi Lwisanaka Ni Dondzro Ya Yehovha!

Susa Miyanakanyu Hinkwayu Leyi Lwisanaka Ni Dondzro Ya Yehovha!

‘Hi hahlula a miyanakanyu ya ku hezreka, ni ku tikukumuxa hinkwaku loku ku humelelaka a ku lwa ni vutivi bya Xikwembu Nkulukumba.’​—2KO 10:4, 5, TESTAMENTE LEDRIMPSWHA NI MAPSALMA.

LISIMU 124 Hi Ta Dumbeka Nkama Hinkwawu

NKATSRAKANYU WA LESWI TAKA DONDZRIWA *

1. I xitsratsriyo xini lexi mupostola Pawulo a xi tsraleliki vakriste lava totiwiki?

MUPOSTOLA PAWULO a tsrale xitsratsriyo lexi: ‘N’wi nga tifaniseni ni misava ya swoswi.’ (Ro 12:2) Pawulo a a khanela ni vakriste va dzana dzra ku sungula. Ha yini a khwavelise xileswo vavanuna ni vavasati lava a va tinyiketele ka Xikwembu Nkulukumba va va va totiwa hi moya wa ku xwenga?​—Ro 1:7.

2-3. Xana Sathana a dzringisa ku hi hambanisa na Yehovha hi ndlela yini, kambe hi nga swi kotisa kuyini ku tsruvula mintxhumu ya ku biha leyi dzimiki mitsru a miyanakanywini yezru?

2 Pawulo a a nga di swi yehla hikusa vakriste van’wana ingaku a va kutxeteliwa hi miyanakanyu ni mafilozofiya lawa a ma txhotxheliwa hi misava ya Sathana. (Ef 4:17-19) Mani na mani wezru a nga humeleliwa hi swa ku fana. Leswi Sathana, xikwembu xa misava leyi, o ko talataleka hi ku djula ku hi hambanisa na Yehovha, a tizrisa mazrengu ya ku siyana-siyana. Dzrin’we dzra wone i ku londzrovota moya wini na wini lowu hi nga ha vaka na wone wa ku tidjulela leswi nyonxisaka hine ntsena ni wa ku djula ndhuma. A nga ha tizrisa nambi swin’wana swa leswi hi swi hanyiki, mikhuva ya lomu hi kuleliki kone kumbe leswi hi dondzrisiwiki swone akuva a hi tluleta miyanakanyu yakwe.

3 Xana swa koteka ku “hahlula makhokholo” wolawo, kumbe ku susa mimpimiso leyo a miyanakanywini yezru? (2Ko 10:4) Xiya ndlela leyi Pawulo a yangulaka ha yone: ‘Hi hahlula a miyanakanyu ya ku hezreka, ni ku tikukumuxa hinkwaku loku ku humelelaka a ku lwa ni vutivi bya Xikwembu Nkulukumba, hi va hi yentxa miyanakanyu hinkwayu mi yingiseta Kriste.’ (2Ko 10:4, 5, TLM) Ina, hi ku pfuniwa ha Yehovha kunene hi nga swi kota ku lawula miyanakanyu leyi hoxekiki. Swanga hi leswi muzri wu dlayaka ntamu wa vhenene, Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba  dzri nga hi pfuna ku dlaya ntamu wa vhenene dzra misava ya Sathana.

‘NDZRULUTIWA HI VUMPSWHA BYA KU YANAKANYA’

4. Hi kwini ku txintxa loku wunyingi byezru byi ku yentxiki loko ha ha ku yamukela xihlayelamfuzri?

4 Xana wa ha dzrimuka ku txintxa loku u ku yentxiki loko wa ha ku yamukela xihlayelamfuzri xa Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba u va u hlawula ku tizrela Yehovha? Wunyingi byezru byi boheke ku tsrhika mahanyela ya kukazri lama bihiki. (1Ko 6:9-11) Hi mu khensa ndjhani Yehovha hi leswi a hi pfuniki ku hlula mikhuva yoleyo ya wudoho!

5. Hi yini mintxhumu yibidzri leyi Ba-le-Roma 12:2 yi hi byelaka leswaku ku djuleka kuva hi yi yentxa?

5 Nambitanu, hi nga txhuke hi yetlela hi tihlo. Nambi leswi hi tsrhikiki ku yentxa swidoho leswikulu leswi a hi swi yentxetela na hi nga si na babatisiwa, ka ha djuleka kuva hi tihita leswaku hi fambela kule ni hinkwaswu leswi nga hi dzringaka akuva hi tlhelela ka swiyentxo leswiya swa tolo. Hi nga swi yentxisa kuyini leswo? Pawulo awa yangula: ‘N’wi nga tifaniseni ni misava ya swoswi; yani ku ndzrulutiwa hi vumpswha bya ku yanakanya kwenu.’ (Ro 12:2) Kutani ke, ku djuleka mintxhumu yibidzri. Wa ku sungula, ku djuleka hi tsrhika ku tifanisa ni misava leyi, kumbe ku kutxeteliwa ha yone. Wa wubidzri, ku djuleka hi ‘ndzrulutiwa’ hi ku txintxa ndlela leyi hi pimisaka ha yone.

6. I yini leswi hi swi dondzraka ka mazritu ya Yesu lama tsraliwiki ka Mattheo 12:43-45?

6 Ku ndzrulutiwa loku Pawulo a a khanela ha kone a hi ku txintxa ka lompfana ntsena. I ku txintxa hi ku helela a ndzreni kwezru. (Vona bokisi ledzri liki “ I Ku Ndzruluka Ka Xihlayelamfuzri Kumbe Ka Lompfana Ke?”) Ku djuleka hi txintxa ni mapimisela yezru​—ku nga moya lowu hi nga nawone a timbilwini, matitwela yezru ni leswi hi swi zrandzraka. Kutani ke, hinkwezru hi fanela ku tivutisa leswi: ‘Xana ku txintxa loku ni ku yentxaka akuva ni ndzruluka mukriste ko va ka  lompfana ntsena, kumbe ni ndzruluka mukriste wa xihlayelamfuzri hi le ndzreni ke?’ Ku ni ku hambana lokukulu ka leswibidzri. A mazritwini yakwe lama tsraliwiki ka Mattheo 12:43-45, Yesu a kombe leswaku i yini leswi djulekaka. (Dondzra.) Mazritu lawa ma tlakuxa mhaka leyi ya xihlayelamfuzri: Ku susa miyanakanyu ya ku biha ntsena a swi yanelanga; ku djuleka hi yi siva hi miyanakanyu ya Xikwembu Nkulukumba.

‘N’WI VA LAVAMPSWHA A MOYENI WA KU YANAKANYA KWENU’

7. Hi nga swi kotisa kuyini ku txintxa hi le ndzreni?

7 Xana swa koteka ku txintxa moya lowu hi yanakanyaka ha wone, kumbe leswi hi nga xiswone mpela hi le ndzreni? Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba dzra hlamula: ‘N’wi va lavampswha a moyeni wa ku yanakanya kwenu, n’wi yambala mhunu lwemumpswha, lwa vumbiwiki hi xifaniso xa Xikwembu Nkulukumba, a ku lulameni ni ku xwengeni ka xihlayelamfuzri.’ (Ef 4:23, 24) Ina, swa koteka ku txintxa leswi hi nga xiswone hi le ndzreni, kambe a swi nabyalanga. A ku djuleki ntsena hi gamela ka ku lwa ni ku navela loku hoxekiki ni ku kala hi nga yentxi mintxhumu ya ku biha. Kambe ku djuleka hi txintxa ‘moya wa ku yanakanya kwezru’. Leswi swi tlhamuxela ku txintxa ku navela kwezru, mahanyela yezru ni leswi hi susumetelaka ku yentxa mintxhumu.

8-9. Xana leswi yentxekeliki makwezru wa kukazri waxinuna swi swi kombisa kuyini leswaku swa djuleka ku txintxa hi le ndzreni?

8 A hi voneni xikombiso xa makwezru mun’we waxinuna, lweyi a a leva khale. Loko a tsrhike ku nwa ni ku lwa, a pfumeleliwe ku babatisiwa. Swoswo swi nyikele wumboni byikulu a mugangeni wavu lomu a a tsrhama kone. Kambe madambu man’wana na a ha ku babatisiwa, a kumane ni ndzringo lowu a a nga wu yimelanga. Ku buye mpopswi yin’we a kaya kwakwe yi ta ta mu pfuka yi ku a a hume va lwa. Ku sungula makwezru a tikhomile ava a nga humi a ya lwa. Kambe loko mhunu lwiya a sungule ku zruketela vito dzra Yehovha, lanu ke makwezru a nga ha tikhomanga swimbeni. A hume a ya mu bukutela. A ku hoxeke yini ka makwezru lweyi? Hi leswaku nambi leswi ku dondzra Bibele ku mu pfuniki ku tiyisela loko swi mu byela ku ba kumbe ku lwa ni mhunu, a a nga si na swi kota ku txintxa moya wa ku yanakanya kwakwe. Hi mazritu man’wana, a a nga txintxanga leswi mpela a a li xiswone hi le ndzreni.

9 Nambitanu, makwezru lweyi a nga godolanga. (Pr 24:16) Hi ku pfuniwa hi vakulu, a ye mahlweni a yentxa nhluvuku. Hi ku famba ka nkama a bekiwe ku tizra swanga nkulu. Hi loko madambu man’wana, na va li handle ka Yindlu ya Mfumu, ku tlhela ku humelela ndzringo wa ku fana ni lowu nga mu yentxekela malembenyana lawa a ma khalutile. Mpopswi yin’we a yi djula ku bukutela mun’we wa vakulu. Xana makwezru a yentxe yini? A kombisane ni mpopswi liya hi moya wa ku zrula ni ku titsrongahata, a yi thiva, a gama a yi heleketa kaya ka yone na yi dedereka. A ke yentxeka yini swoswi? Hi leswaku makwezru a a txintxe moya wa ku yanakanya kwakwe. Hi le ndzreni, a a ndzruluke mhunu wa ku zrula ni wa ku titsrongahata​—leswi tisiki lidzrumu ka Yehovha!

10. Xana ku djuleka yini akuva hi yentxa ku txintxa hi le ndzreni?

10 Ku txintxa loku a ku yentxeki kola ni kola kumbe na he tsrhama hi mavoko. Minkama yin’wana swi nga djula kuva hi “khinyela” malembe ya ku tala. (2Pe 1:5) Ku txintxa loku a ku ti ntsena hi kuva hi li ni nkama wa ku leha na hi li “xihlayelamfuzrini”. Ku djuleka hi lwa hi ntamu hinkwawu akuva hi txintxa hi le ndzreni. Ku ni mintxhumu ya ku hlawanyana leyi  taka hi pfuna ku yentxa ku txintxa loku. A hi voneni yi nge yingani.

NDLELA YA KU TXINTXA MOYA WA KU YANAKANYA KWAKU

11. Xana xikhongoto xi hi pfunisa kuyini ku txintxa moya wa ku yanakanya kwezru?

11 Ntxhumu wa lisima ni wa ku sungula i xikhongoto. Hi fanela ku khongota hi ndlela leyi mupsalma a yentxiki ha yone, loko a ku: ‘Xikwembu Nkulukumba, ndzri vumbele a mbilu leya ku basa; beka ndzreni kwanga a moya lowumpswha, lowa ku tiya.’ (Ps 51:10) Hi fanela ku twisisa leswaku swa djuleka kuva hi txintxa moya wa ku yanakanya kwezru ni ku kombela mpfunu wa Yehovha. I yini xi nga hi tiyisaka leswaku Yehovha a ta hi pfuna ku yentxa ku txintxa koloko? Hi nga tiyisiwa nhlana hi xidumbiso xa Yehovha mayelanu ni va-Israyele lava a va tlanyale timbilu a masikwini ya Ezekiyele: ‘Ndzri ta va nyika mbilu yin’we, ndzri va ndzri beka moya lowumpswha ndzreni kwenu . . . ndzri va nyika mbilu ya nyama, [hi leswaku, mbilu ya ku kahlula ku yingiseta nkongomiso wa Xikwembu Nkulukumba].’ (Ezk 11:19) Yehovha a a tibekisele ku pfuna va-Israyele lavaya ku txintxa, nakone a tibekisele ku hi pfuna na hine.

12-13. a) Hi ku ya hi Amapsalma 119:59, hi fanela ku yanakanyisisa ha yini? b) Hi swini swivutiso leswi u fanelaka ku tihamba swone?

12 Ntxhumu wa wubidzri ni wa lisima i ku yanakanyisisa. Loko hi kambisisa Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba siku ni siku, hi fanela ku tinyika nkama wa ku yanakanyisisa, kumbe ku pimisa hi wuyenti, akuva hi vona leswaku hi kwini lomu hi nga yampswisaka mapimisela ni matitwela yezru. (Dondzra Amapsalma 119:59; Hb 4:12; Yk 1:25) Ku djuleka kuva hi xiya ku byekamela loku hi nga ha va ka na kone ka ku kokiwa hi mafilozofiya ya vhanu. Hi fanela ku pfumela na hi nga tihembeli leswaku ku kone lomu hi tsraniki kone hi gama hi tikazratela ku ku hlula.

13 Hi xikombiso, tivutise: ‘Xana ni ni matsroho kumbe wukwele?’ (1Pe 2:1) ‘Xana na tikukumuxanyana hi mhaka ya lomu ni pswaliwiki kone, ni lomu ni gameliki kone ku dondzra kumbe mali leyi ni nga nayu?’ (Pr 16:5) ‘Xana a ni va nkonti ntxhumu lavan’wana lava ngeke na mintxhumu ya ku fana ni yanga kumbe vhanu va lixaka dzrin’wana?’ (Yk 2:2-4) ‘Xana ni zrandzra mintxhumu leyi misava ya Sathana yi yi nyikelaka?’ (1Yh 2:15-17) ‘Xana ni nyonxisa hi ku vona swihungatiso swa wuwoswani ni ku dlayana?’ (Ps 97:10; 101:3; Am 5:15) Tinhlamulo ta swivutiso leswi swa mhunu ha byakwe ti nga kombekisa lomu u fanelaka ku yampswisa kone. Hi ku hahlula miyanakanyu ya ku hezreka leyi dzimiki mitsru a timbilwini, hi ta kota ku nyonxisa Tatana wezru wa le tilweni.​—Ps 19:14.

14. Ha yini ku hlawula vanghanu lavanene swi li swa lisima swinene?

14 Ntxhumu wawuzrazru lowu djulekaka i ku hlawula vanghanu lavanene. Nambi hi swi xiya kumbe hi nga swi xiyi, vanghanu vezru va ni ntamu lowukulu wa ku hi kutxetela. (Pr 13:20) A ntizrweni kumbe a xikole, hi nga va na hi li makazri ka vhanu lava nga tiki hi pfuna ku txutxela miyanakanyu ya Xikwembu Nkulukumba. Nambitanu, hi nga kuma muxaka lowunene wa vanghanu a mintlhanganwini yezru ya wukriste. Hi kone laha hi nga kutxiwaka, kumbe hi ‘susumetana a lizrandzrwini ni swiyentxweni leswinene.’​—Hb 10:24, 25.

“TIYA KU PFUMELENI”

15-16. Xana Sathana a dzringisa hi ndlela yini ku txintxa miyanakanyu yezru?

15 Kambe, dzrimuka leswaku Sathana a tiyimisele ku txintxa miyanakanyu yezru. A tizrisa mixaka hinkwayu ya mapimisela lama nga  yentxaka leswaku Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba dzri nga vi na ntamu wa ku hi txintxa.

16 Sathana a ha ya mahlweni hi ku hamba xivutiso xo xa xin’we lexi a nga xi hamba Evha le xizrambeni xa Edeni: “Xana hakunene Xikwembu Nkulukumba a te . . . ?” (Gn 3:1, Tradução do Novo Mundo) A misaveni leyi fumiwaka hi Sathana, hi tala ku yingela swivutiso leswi tlhontlhaka swa ku fana ni leswi: ‘Xana Nkulukumba hakunene a nga swi djuli kuva wanuna a txhata ni wanuna-kulobye kumbe vavasati va txhata hi xivone? Xana Nkulukumba hakunene a nga swi djuli kuva mi da khisimusi kumbe nkhuvu wa ku tlhanganisa malembe ya ku pswaliwa? Xana Xikwembu xenu hakunene xi djula leswaku mi yala ku txheliwa ngati? Xana Xikwembu lexi nga ni lizrandzru hakunene xi djula leswaku mi nga hanyisani ni maxaka yenu lama susiwiki bandleni?’

17. Xana hi fanela ku yentxa yini loko hi kumana ni swivutiso leswi tlhontlhaka mintxhumu leyi hi kholwaka ka yone, nakone Ba-le-Kolosa 2:6, 7 yi komba leswaku hi nga gamisa kuyini?

17 Hi fanela ku kholwisisa tindondzro tezru. Loko hi siya swivutiso leswi tlhontlhaka na swi nge na nhlamulo miyanakanywini, swi nga ndzruluka ku ganaganeka loku txhavisaka. Ku ganaganeka koloko ku nga gamela ku hezrekisa miyanakanyu yezru ni ku hi dlaya lipfumelo. Kutani ke, hi fanela ku yentxa yini? Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba dzri li hi fanela ku ndzruluta miyanakanyu yezru. Loko hi yentxa tanu, hi ta kota ku tikholwisa ‘a ku zrandzra ka Xikwembu Nkulukumba leswaku hi lokunene, loku tsrhavisaka, loku hetisekiki’. (Ro 12:2) Hi ku tsrhama hi ku dondzra Bibele, hi nga kota ku tikholwisa hi tindondzro ta xihlayelamfuzri leti hi ti dondzriki ka dzrone. Hi nga kholwisisa leswaku milawu ya Yehovha yi lulamile. Kutani, ku fana ni nsinya lowu dzimiki mitsru, na hine hi ta “tiya ku pfumeleni” hi ku nde!​—Dondzra Ba-le-Kolosa 2:6, 7.

18. I yini leswi taka hi pfuna ku dlaya ntamu wa vhenene dzra misava ya Sathana?

18 Hinkwezru hi boheka ku tiya ku pfumeleni ha byezru. Xileswo, yana mahlweni u ndzrulutiwa a moyeni wa ku yanakanya kwaku. Khongota nkama hinkwawu; kombela Yehovha a ku pfuna hi moya wakwe. Yanakanyisisa hi wuyenti; yana mahlweni u kambisisa miyanakanyu yaku ni leswi u yentxaka mintxhumu hi mhaka ya swone. Tidjulele vanghanu lavanene; tsrhama makazri ka vhanu lava taka ku pfuna ku ndzruluta miyanakanyu yaku. Hi ku yentxa tanu, u ta kota ku dlaya ntamu wa vhenene dzra misava leyi ya Sathana ni ku humelela a ku hahluleni ka ‘miyanakanyu ya ku hezreka, ni ku tikukumuxa hinkwaku loku ku humelelaka a ku lwa ni vutivi bya Xikwembu Nkulukumba’.​—2Ko 10:4, 5TLM.

LISIMU 50 Xikhongoto Xa Ku Tinyiketela

^ par. 5 Miyanakanyu yezru minkama hinkwayu yi kutxeteliwa hi leswi hi swi hanyiki, mikhuva ya lomu hi tumbulukiki kone ni leswi hi dondzrisiwiki swone ku sukela hi pswaliwa. Swi nga yentxeka hi gungula leswaku ku ni mimpimiso ya kukazri ya ku biha leyi kutani yi yakeliki swinene ka wumhunu byezru. Nhloko-mhaka leyi yi ta hi komba leswaku hi nga yi hlulisa kuyini miyanakanyu yini na yini leya ku biha leyi hi nga ha vaka nayu.