Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 NHLOKO-MHAKA YA XIDONDZRO 14

Xana Wa Byi Hetisisa Wutizreli Byaku?

Xana Wa Byi Hetisisa Wutizreli Byaku?

‘U yentxa ntizro wa muzrezri wa evhangeli, u hetisisa vutizreli byaku.’​—2TM 4:5.

LISIMU 57 Hi Zrezrela Vhanu Hinkwavu

NKATSRAKANYU WA LESWI TAKA DONDZRIWA *

A ntsrhaku ka ku pfuxiwa kwakwe, Yesu a tlhangane ni vadondzrisiwa vakwe, a va leleta a ku: ‘Fambani, n’wi ya dondzrisa’ (Vona yava 1)

1. I yini leswi malandzra hinkwawu ya Xikwembu Nkulukumba ma djulaka ku swi yentxa, nakone ha yini? (Vona xifaniso lexi nga ka kapa.)

YESU KRISTE a zrume valandzreli vakwe ku ‘famba, va ya dondzrisa matiko hinkwawu’. (Mt 28:19) Hinkwawu malandzra lama dumbekaka ya Xikwembu Nkulukumba ma djula ku dondzra ndlela leyi ma nga hetisisaka wutizreli lebyi ma zrwexiwiki byone ha yone. (2Tm 4:5) Phela, ntizro lowu hi wone lowu nga ni lisima dzrikulu, wu phelaka ngopfu nakone wu nga wa xihatla xikulu ku tlula mintizro hinkwayu a wuton’wini. Nambitanu, swi nga yentxeka swi nga hi nabyaleli ku heta nkama wa ku tala a ntizrweni lowu hi ndlela leyi a hi swi navela ha yone.

2. Hi swini swikazratu leswi hi tlhanganaka naswu loko hi dzringisa ku hetisisa wutizreli byezru?

2 Ku ni mintizro yin’wana ya lisima leyi djulaka nkama wezru ni ntamu wezru. Ku swi djula hi boheka ku tizra mawora ya ku tala hi siku a ntizrweni wa ku tihanyisa akuva hi kota ku tihlayisa ni ku hlayisa mindangu yezru. Kumbe swi nga yentxeka hi sindzriseka ku yentxa mintizro yin’wana ya le kaya, hi lwisana ni mavabyi, gome kumbe hi tsrhamela ku tiketa hi mhaka ya wuduhwati. Xana hi nga swi kotisa kuyini ku hetisisa wutizreli byezru hansi ka swikazratu swoleswo?

3. I yini leswi hi nga swi twisisaka hi ku dondzra mazritu ya Yesu lama nga ka Mattheo 13:23?

3 A hi fanelanga ku hela ntamu loko swiyimu swezru swi hi sivela ku heta nkama wunyingi a ntizrweni wa Yehovha. Yesu a a swi tiva leswaku a hi hinkwezru hi nga swi kotaka ku beka mpimu lowu fanaka wa mihandzru ya Mfumu. (Dondzra Mattheo 13:23.) Loko hi yentxa hinkwaswu leswi hi swi kotaka, Yehovha awa ku tlangela ku tikazrata kwezru hinkwaku loku hi ku yentxaka a ntizrweni wakwe. (Hb 6:10-12) Hi tlhelo dzrin’wana, hi nga ha vona leswaku swiyimu swezru swa hi pfumelela ku yentxa leswi yengetelekiki. Ka nhloko-mhaka leyi, hi ta kambisisa leswaku hi nga swi kotisa kuyini ku yentxa leswaku a wutizreli byezru byi va ka mbangu wa ku sungula  a wuton’wini, hi hanya hi switsrongo hi tlhela hi yampswisa wuswikoti byezru bya ku zrezra ni ku dondzrisa. Kambe, ku sungula, a hi hlamuleni xivutiso lexi liki: Swi tlhamuxela yini ku hetisisa wutizreli byezru?

4. Xana swi tlhamuxela yini ku hetisisa wutizreli byezru?

4 Hi ku kongoma, akuva hi hetisisa wutizreli byezru, ku djuleka hi hlengela hi ku helela a ntizrweni wa ku zrezra ni wa ku dondzrisa hi laha swi kotekaka ha kone. Kambe xa lisima ngopfu a hi nkama lowu hi wu hetaka. A matsrhan’wini ya leswo, xa lisima ngopfu ka Yehovha hi leswi swi hi yentxaka hi hlengela ka ntizro wolowo. Ina, hi yentxa wutizreli byezru bya wukriste * hi hika hinkwadzru hi mhaka ya leswi hi zrandzraka Yehovha ni walekwezru. (Mr 12:30, 31; Kl 3:23) Ku tizrela Xikwembu Nkulukumba hi hika hinkwadzru swi tlhamuxela ku tinyikela, hi tizrisa ntamu wezru hinkwawu hi laha hi nga swi kotaka ha kone a ntizrweni wakwe. Loko hi yi tlangela ndjombo leyi hi nga nayu ya ku hlengela ka ntizro wa ku zrezra, hi ta dzringisa ku bula hi madzrungula lamanene ni vhanu va ku tala hi laha hi nga swi kotaka ha kone.

5-6. Hamba xifaniso xa ku komba ndlela leyi mhunu lweyi a ngeke na nkama wunyingi a nga zrangisaka wutizreli ha yone.

5 Yanakanya hi djaha dzra kukazri ledzri zrandzraka ku titxhayela vhiyola. Loko dzro za dzri kuma nkamanyana, dzri zrandzra ku titekela vhiyola dzri txhaya. Hi ku famba ka nkama, dzri tholiwa hi n’winyi wa rexitawuranti dzri nga kusuhi akuva dzri hungatisa makiliyenti hi ku ma txhayela wunanga hi ku hela ka vhiki. Nambitanu, mali leyi dzri yi kumaka a yi yaneli ku xava leswi dzri swi djulaka. Xiswoswo, djaha ledzri dzri tlhela dzri tizra swanga mufambisi wa movha wa komponi ya kukazri ku sukela hi musumbuluku ku ya ka wawuntlhanu. Nambi leswi dzri hetaka nkama wa ku tala ka komponi leyo, djaha ledzri a dzri peti dambu dzri nga yanakanyanga hi ku txhaya vhiyola. A dzri wu voni nkama wa ku muka dzri ya txhaya akuva dzri yampswisa wuswikoti bya dzrone na dzri lwela ku va mutxhayi lwa hanyaka hi wutxhayi ntsena. Nambi loko dzri nge na nkama wunyingi wa ku txhaya vhiyola, nkama wini na wini lowu wu dzri pfulekelaka dzri wu khoma hi mavoko mabidzri, nambi loko we gomisa kuyini.

6 Hi ndlela leyi fanaka, swi nga yentxeka na  wene u nge na nkama wunyingi wa ku wu heta a ntizrweni wa ku zrezra. Kambe, ntizro lowo hi lowu u wu zrandzraka. Xileswo u tikazrata swinene akuva u yampswisa wuswikoti byaku bya ku khumba vhanu timbilu hi madzrungula lamanene. Kambe, leswi u nga taleliwa hi swa ku swi tizra, u nga ha tivutisa leswaku u nga swi kotisa kuyini ku zrangisa ntizro wa ku zrezra a wuton’wini.

NDLELA LEYI U NGA ZRANGISAKA WUTIZRELI HA YONE

7-8. Hi nga yi tekelelisa kuyini ndlela leyi Yesu a a vona wutizreli ha yone?

7 Yesu a beke xikombiso xa ku xonga swinene ka ndlela leyi a a byi vona ha yone wutizreli. Lexi a a hanyela xone a ku li ku khanela hi Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba. (Yh 4:34, 35) A famba-fambe mimpfhuka ya ku tala hi milenge a ya zrezrela vhanu vanyingi hi laha a swi koteka ha kone. A londzrovote mukhandlu wini na wini akuva a khanela ni vhanu a mimbangwini ya vhanu hinkwavu ni le makaya kwavu. Hakunene Yesu a a zrangisa ntizro wa ku zrezra a wuton’wini.

8 Hi nga tekelela Kriste hi ku pfula mikhandlu ya ku bula hi madzrungula lamanene nkama wini na wini ni mbangu wini na wini lomu swi kotekaka. Hi tibekisele ku tsrhika wutomi bya ku tsrhamiseka akuva hi kota ku nghena a ntizrweni wa ku zrezra evhangeli. (Mr 6:31-34; 1Pe 2:21) Van’we a bandleni va kota ku tizra swanga maphayona ya ku hlawuleka, ya nkama hinkwawu kumbe ya ku pfunisa. Vambeni va dondzrele ku vulavula lidzrimi dzrin’wana kumbe va zruzrele ka muganga wun’wana lomu ku djulekaka ngopfu vazrezri. Nambitanu, ku tala ka ntizro wa ku zrezra madzrungula lamanene wu yentxiwa hi vazrezri va Mfumu, lava nkama ni nkama va tikazrataka hi hika hinkwadzru. Nambi hi yentxa swinyingi kumbe switsrongo, Yehovha a nga hi sindzrisi ku yentxa leswi tlulaka leswi hi nga swi kotaka. A djula leswaku hinkwezru hi nyonxa hi ntizro wezru lowa ku xwenga loko hi li kazri hi twalisa ‘evhangeli dzra ku twala dzra Xikwembu Nkulukumba lwa nkhensiwaka’.​—1Tm 1:11; Dt 30:11.

9. a) Xana Pawulo a swi kotise kuyini ku zrangisa ntizro wa ku zrezra nambi loko a boheka ku yentxa ntizro wa ku tihanyisa? b) Xana Amintiṛo 28:16, 30, 31 yi yi kombisa kuyini ndlela leyi Pawulo a a byi vona ha yone wutizreli byakwe?

9 Mupostola Pawulo a beke xikombiso lexinene xa ku zrangisa ntizro wa ku zrezra a wuton’wini byakwe. Loko a li a Korinte ka liyendzro dzrakwe dzra wubidzri dzra wuzrumiwa, a a txonile nakone swi djule leswaku a heta nkamanyana na a hamba matende. Nambitanu, Pawulo a a nga zrangisi ku hamba matende a wuton’wini. A yentxe ntizro lowu akuva a tihlayisa a wutizrelini hi mukhuva lowu mu pfumelelaka ku twalisa madzrungula lamanene ka va le Korinte na a nga va ‘hakelisi ntxhumu’. (2Ko 11:7) Nambi leswi Pawulo a a boheka ku yentxa ntizro wa kukazri wa ku tihanyisa, yene a ye mahlweni a zrangisa wutizreli byakwe, nakone a a zrezra hi Sabata dzrin’wana ni dzrin’wana. Loko swiyimu swakwe swi yampswile, Pawulo a kote ku yentxa leswi yengetelekiki. A sungule ku ‘tinyiketa zritwini, na a tiyisa ku va-Yuda leswaku Yesu i Kriste’. (Min 18:3-5; 2Ko 11:9) A ntsrhaku, loko a pfaleliwe a kaya kwakwe le Roma hi malembe mabidzri, Pawulo a a zrezrela lava a va ya mu pfuxela ni ku tsrala mapapela. (Dondzra Amintiṛo 28:16, 30, 31.) Pawulo a a tiyimisele ku kala a nga tsrhiki ntxhumu ni wun’we wu mu tsimbisa ku zrezra. A tsrale leswi: ‘Leswi hi nga ni vutizreli lebyi. . . , a hi heli timbilu.’ (2Ko 4:1) Ku fana na Pawulo, nambi leswi hi bohekaka ku heta nkama a ntizrweni wa ku tihanyisa, swa koteka kuva hi zrangisa ntizro wa ku zrezra Mfumu a wuton’wini.

Ku ni tindlela ta ku tala leti ha tone hi nga hetisisaka wutizreli byezru (Vona mayava 10-11)

10-11. Xana hi nga swi kotisa kuyini ku hetisisa wutizreli byezru loko mavabyi ma nga hi pfumeleli ku yentxa swinyingi?

10 Loko hi nga koti ku zrezra hi yindlu ni yindlu hi mhaka ya wuduhwati kumbe mavabyi lamakulu, swa koteka kuva hi tikholisa hi mazrezrela man’wana. Vazrezri va dzana dzra ku sungula a va tekisa ku yela vhanu kwini na kwini lomu a va li  kone. A va londzrovota mukhandlu wini na wini akuva va bula hi ntiyiso—hi yindlu ni yindlu, a livaleni ni hi xitxhuketa​—kwini na kwini lomu vhanu a va kumeka kone. (Min 17:17; 20:20) Loko hi hluleka ku famba ngopfu, hi nga swi kota ku tsrhama ka mbangu lowu ku khalutaka vhanu vanyingi leswaku hi va zrezrela. Kumbe hi nga kota ku zrezra hi xitxhuketa, hi tsrala mapapela kumbe hi fone. Vazrezri vanyingi lava swiyimu swavu swi va sivelaka ku tizra swinyingi va nyonxa ngopfu hi ku tizrisa tindlela leti ta ku yentxa ntizro wa ku zrezra.

11 Nambi loko u siveliwa hi mavabyi, u nga swi kota ku hetisisa wutizreli byaku. Tlhela u vona xikombiso xa mupostola Pawulo. A te: ‘Ni nga swi kota ku hinkwaswu ku lweyi a ni tiyisaka.’ (Flp 4:13, Testamente Ledrimpswha.) Pawulo a wu vilele swinene ntamu lowo loko a khomiwe hi mavabyi ka dzrin’we dzra tiyendzro takwe ta wuzrumiwa. A tlhamuxele leswi ka va le Galatiya: ‘Ndzra n’wi dondzrise evhangeli ku sunguleni na ndzri ni gome a mizrini.’ (Ga 4:13) Hi laha ku fanaka, ku vabya kwaku ku nga ha ku nyika mikhandlu ya ku bula ni van’wana hi madzrungula lamanene, va ku fana ni vadotori, vamfirimeru ni vatizri van’wana va swa wudaho. Ku tala ka vhanu lava va kotisa ku va mintizrweni hi nkama lowu n’waninkama vazrezri va yaka gongondzra a makaya kwavu.

NDLELA YA KU HANYA HI SWITSRONGO

12. Swi tlhamuxela yini ku va hi tsrhama na tihlo dzrezru dzri ‘dzritomi’?

12 Yesu a te: ‘A motsre wa mizri hi tihlo; hi leswo-ke, loko tihlo dzraku dzri dzritomi, a mizri yaku hinkwayu mi ta vaningiwa.’ (Mt 6:22) Xana Yesu a a djula ku hlaya leswaku yini? A a djula ku hlaya leswaku hi fanela ku hanya hi leswitsrongo kumbe hi hanyela ku yentxa nkongometo wun’we ntsena, hi va hi nga hingeleteliwi kumbe ku ku hambukisiwa ka wone. Yesu ha byakwe a  beke xikombiso hi ku yentxa leswaku wutomi byakwe byi talela ka ntizro wa ku zrezra, nakone a dondzrise vadondzrisiwa vakwe kuva va talela ka ku tizrela Yehovha ni Mfumu Wakwe. Hi yetisa Yesu hi ku hanya wutomi lebyi talelaka ka ntizro wa ku zrezra, hi ‘zranga hi djula Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba ni ku lulama kwakwe’.​—Mt 6:33.

13. I yini leswi nga hi pfunaka ku tsrhama na hi talela ka ntizro wezru wa ku zrezra?

13 Yin’we ya tindlela ta ku talela ka wutizreli byezru i ku hanya hi switsrongo akuva hi kota ku heta nkama lowu yengetelekiki na hi pfuna van’wana ku tiva Yehovha ni kuva va mu zrandzra. * Hi xikombiso, xana hi nga swi kota ku pumba nkama lowu hi wu hetaka a ntizrweni wa ku tihanyisa akuva hi kota ku heta nkama lowu yengetelekiki a ntizrweni wa ku zrezra a xikazri ka vhiki? Swi nga koteka kuva hi pumba swihungatiso swin’wana leswi nga ha vaka swi hi yivela nkama?

14. Hi kwini ku txintxa loku vatekani va kukazri va ku yentxiki akuva va kota ku kuma nkama lowu yengetelekiki wa ku tizra a nsin’wini?

14 Swoswo hi leswi mun’we wa vakulu, Elias, ni nsati wakwe va swi yentxiki. A tlhamuxela leswi: “A nkameni lowo a hi nga koti ku phayona, kambe a swi djula leswaku hi sungula ka n’wambangu. Kutani ke, hi yentxe mintxhumu yi nga li yingani akuva hi yengetela nkama lowu hi wu hetaka a wutizrelini byezru. Hi xikombiso, hi pumbe mintxhumu leyi a yi djula ku hakeleliwa nkama ni nkama. Hi pumbe swin’we ka swihungatiso leswi swoswi hi swi vonaka leswaku swi delana nkama. Nakone hi kombele vatholi vezru leswaku va hi bekela minkama ya ku tizra leyi hi pfumelelaka ku hatla hi txhayisa. Xileswo, hi swi kotile ku nghenela ka ntizro wa ku zrezra ni madambu, ku fambisa swidondzro swa Bibele leswi yengetelekiki, nambi ku hlengela ka ntizro wa ku zrezra a xikazri ka vhiki kabidzri hi hweti. Hi nyonxe ngopfu swinene!”

 NDLELA YA KU YAMPSWISA WUSWIKOTI BYAKU BYA KU ZREZRA NI KU DONDZRISA

Ku tizrisa leswi hi swi dondzraka ka ntlhanganu wa xikazri ka vhiki swi ta hi pfuna ku ya mahlweni hi yentxa nhluvuku a wutizrelini byezru (Vona mayava 15-16) *

15-16. Hi ku twanana na 1 Timoteo 4:13, 15, hi nga yentxa yini akuva hi ya mahlweni hi yampswisa wuswikoti byezru swanga vazrezri va evhangeli? (Tlhela u vona bokisi ledzri liki “ Leswi Ni Nga Swi Yentxaka Akuva Ni Hetisisa Wutizreli Byanga”.)

15 Ndlela yimbeni ya ku hetisisa wutizreli byezru i ku yampswisa wuswikoti byezru bya ku zrezra. Ka mintizro yin’wana, vhanu va sindzriseka ku tsrhama hi ku wupfisiwa ni ku dondzrisiwa akuva va kota ku yampswisa wutivi ni wuswikoti byavu. Swi tanu ni hi vazrezri va Mfumu. Ku djuleka hi ya mahlweni hi dondzra tindlela ta ku va ni wuswikoti lebyi yengetelekiki a wutizrelini byezru.​—Pr 1:5; Dondzra 1 Timoteo 4:13, 15.

16 Kambe, hi nga swi kotisa kuyini ku ya mahlweni hi yentxa nhluvuku a wutizrelini byezru? Hi ku zreyisisa ndleve ka leswi hi swi dondzraka ka ntlhanganu wa vhiki ni vhiki wa Wutomi Ni Wutizreli Byezru Bya Wukriste. Ntlhanganu lowu wu hi wupfisa swinene akuva hi kota ku ya mahlweni hi yampswisa wuswikoti byezru a ntizrweni wa nsimu. Hi xikombiso, loko mufambisi wa ntlhanganu a nyikela xilayu ka lava bekiki swiyenge swa swidondzrana, hi nga dondzra mintxhumu leyi nga hi pfunaka ku yampswisa wutizreli byezru. Loko hi li ku zrezreni ka madzrungula lamanene, hi nga yi tizrisa mintxhumu yoleyo. Hi nga ha kombela mulaviseli wa ntlawa wezru wa nsimu leswaku a hi pfuna kumbe hi tizra na yene kumbe ni mhunu mun’wana lwa nga ni wuswikoti, phayona kumbe mulaviseli wa muganga. Loko hi ya hi kuma wuswikoti bya ku tizrisa xin’wana ni xin’wana xa Switizro Swa Ku Dondzrisa, hi ta nyonxa ngopfu hi ku zrezra ni ku dondzrisa kwezru.

17. U ta titwisa kuyini loko u hetisisa wutizreli byaku?

17 Vona ndjombo leyi hi nga nayu ya kuva Yehovha a hi pfumelela ku va ‘vatizri-kulobye’ vakwe! (1Ko 3:9) Loko u ‘kota ku hlawula leswa ku lulama’ ni ku tinyiketela ngopfu ka ntizro wa ku zrezra, u ta ‘tizrela Yehovha hi ku nyonxa’. (Flp 1:10; Ps 100:2) Swanga mun’we wa vatizreli va Xikwembu Nkulukumba, u nga dumba leswaku a ta ku nyika ntamu lowu djulekaka akuva u hetisisa wutizreli byaku nambi u kumana ni swikazratu kumbe swihinga swa ku tsrhamisa kuyini. (2Ko 4:1, 7; 6:4) Nambi swiyimu swaku swi ku pfumelela ku yentxa swinyingi kumbe switsrongo a ntizrweni wa ku zrezra, u nga ‘kota ku titwalisa’, kumbe ku nyonxa, loko u tinyiketela hi hika hinkwadzru a wutizrelini byaku. (Ga 6:4) Loko u hetisisa wutizreli byaku, u komba leswaku u zrandzra Yehovha ni muyakelani. ‘Loko u yentxa leswo, u ta tihuluxa wene ni lava ku yingelaka.’​—1Tm 4:16.

LISIMU 58 Djulisisa Lava Zrandzraka Ku Zrula

^ par. 5 Hi zrumiwe ku famba hi zrezra madzrungula lamanene ya Mfumu ni ku yentxa vadondzrisiwa. Nhloko-mhaka leyi yi ta vulavula hi tindlela leti hi nga hetisisaka wutizreli byezru ha tone, nambi loko hi li ni swiyimu leswi hi bekelaka swihinga. Hi ta tlhela hi dondzra ni tindlela leti ha tone hi nga yentxaka leswaku ntizro wezru wa ku zrezra wu va lowu humelelaka wu va wu tisa mihandzru.

^ par. 4 NTLHAMUXELO WA MAZRITU: Wutizreli byezru bya wukriste byi patsra swiyenge swa ku siyana-siyana swa ntizro wa ku zrezra ni ku dondzrisa, ku yaka ni ku hlayisa miyako ya nhlengeletanu ni ntizro wa ku pfuna lava weliwiki hi timhangu.​—2Ko 5:18, 19; 8:4.

^ par. 13 Vona 7 wa mintxhumu leyi longoloxiwiki ka bokisi ledzri liki ‘Ndlela Ya Ku Hanya Hi Switsrongo’ ka A Sentinela dzra 15 de Julho de 2016, p. 10.

^ par. 62 MINTLHAMUXELO YA SWIFANISO: Makwezru waxisati a kombisaka ndlela ya ku hamba mpinda ka ntlhanganu wa xikazri ka vhiki. A ntsrhaku, loko mufambisi wa ntlhanganu a nyikela swilayu, makwezru lweyi a tsrala tinhla ka xibukwana lexi liki Ku Dondzriseni. Loko a li ntizrweni wa nsimu hi ku hela ka vhiki, a tizrisa leswi a swi dondzriki a ntlhanganwini.