Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 NHLOKO-MHAKA YA XIDONDZRO 35

Yehovha Awa Ma Zrandzra Malandzra Yakwe Lama Titsrongahataka

Yehovha Awa Ma Zrandzra Malandzra Yakwe Lama Titsrongahataka

‘Yehovha . . . a vona lava titsrongahataka.’​—PS 138:6.

LISIMU 48 Famba Na Yehovha Siku Ni Siku

NKATSRAKANYU WA LESWI TAKA DONDZRIWA *

1. Xana Yehovha a titwisa kuyini hi vhanu lava titsrongahataka? Tlhamuxela.

YEHOVHA a zrandzra vhanu lava titsrongahataka. Loko mhunu a djula ku va munghanu wakwe lwenkulu, swi djula a titsrongahata hi xihlayelamfuzri. Hi tlhelo dzrin’wana, ‘lwa tikulisaka’ a mu tivela kule. (Ps 138:6) Swi le livaleni leswaku hinkwezru hi djula ku nyonxisa Yehovha ni ku zrandzriwa swinene hi yene. Kutani ke, hi ni swivangelo leswi twisisekaka swa kuva hi dondzrela ku hanya hi ku titsrongahata.

2. I yini leswi hi taka bula ha swone ka nhloko-mhaka leyi?

2 Ka nhloko-mhaka leyi, hi ta kambisisa tinhlamulo ta swivutiso swizrazru: 1) I yini ku titsrongahata? 2) Ha yini hi fanela ku dondzrela ku hanya hi ku titsrongahata? 3) I swiyimu swini leswi nga dzringaka ku titsrongahata kwezru? Hi laha hi taka vona ha kone, loko hi hanya hi ku titsrongahata, hi nyonxisa mbilu ya Yehovha nakone ku pfuneka hine.​—Pr 27:11; Eza 48:17.

I YINI KU TITSRONGAHATA?

3. I yini ku titsrongahata?

3 Ku titsrongahata i kuva mhunu a tibeka hansi a va a nga tikukumuxi kumbe ku titlakuxa. Bibele dzri komba leswaku mhunu lwa titsrongahataka awa swi twisisa leswaku i ntsrongo swinene ka Yehovha Xikwembu Nkulukumba nakone a hlonipha mbangu wa vhanu vambeni. Mhunu lwa titsrongahataka awa swi twisisa leswaku vhanu vambeni va mu tlula hi tindlela ta kukazri.​—Flp 2:3, 4.

4-5. Ha yini hi nga hlayaka leswaku ku titsrongahata ka xihlayelamfuzri a hi ntsena leswi mhunu a vonekisaka xiswone hi le handle?

4 Ku ni vhanu lava va vonekaka ingiki va titsrongahata na kuve a va tanu. Loko u va languta hi le handle, u nga pimisa leswaku a va tikulisi. Kumbe swi nga yentxeka va tiva ku khanela ha hombe ni vhanu kumbe ku kombisa xitxhavu ntsena hi ku landzra mukhuva kumbe mawundliwela yavu. Kambe hi le ndzreni-ndzreni,  va tikulisa swinene. Vhanu lava, hi ku famba ka nkama, va ta kombekisa leswi mbilu yavu yi nga xiswone hi xihlayelamfuzri.​—Lk 6:45.

5 Hi tlhelo dzrin’wana, va kone vhanu lava vonekaka ingiki i vamatiyalisi kumbe vamahlaya-xin’we na kuve hi xihlayelamfuzri a va tikulisi. (Yh 1:46, 47) Kambe, lava hi ntumbuluku va nga vhanu va ku tibulela va fanela ku tivonela leswaku va nga txhuki va tidumba. Nakone, nambi hi ntumbuluku hi li vhanu va ku tibulela kumbe va ku timiyelela, hinkwezru hi fanela ku tikazratela ku hanya hi ku titsrongahata.

Muapostola Pawulo a a titsrongahata nakone a a nga tivoni na a yampswa ku tlula vambeni (Vona yava 6) *

6. Hi ku ya hi 1 Ba-le-Korinte 15:10, i yini leswi hi nga swi dondzraka ka xikombiso xa muapostola Pawulo?

6 Vona xikombiso xa muapostola Pawulo. Yehovha a mu tizrise ngopfu swinene akuva a simeka mabandla a madoropeni ya ku siyana-siyana. Nakambe a nga ha va a yentxe swa ku tala a wutizrelini byakwe ku tlula vapostola hinkwavu va Yesu Kriste. Nambitanu, Pawulo a nga tikulisanga makazri ka vamakwavu. Hi ku titsrongahata a te yene a a li lwentsrongo ka vapostola, mfuzri a swi nga fanelanga ku nha a txhuliwa muapostola, hikusa a xanise bandla dzra Xikwembu Nkulukumba. (1Ko 15:9) Kutani, Pawulo a a tiyisile loko a ku a kote ku va ni wuxaka lebyinene na Yehovha hi leswi a mu kombiki timpswalu leti nga fanelikiki, ku nge hi leswi a a tsrhamisise xiswone ni hi kuva a yentxe swa ku tala. (Dondzra 1 Ba-le-Korinte 15:10.) Vona xikombiso lexinene xa ku titsrongahata lexi Pawulo a xi nyikeliki loko a tsralela va le Korinte​—ngopfu-ngopfu loko hi dzrimuka leswaku vavanuna va kukazri a bandleni ledzro a va mu sola-sola na va lwela ku voniwa swanga lava tlulaka Pawulo!​—2Ko 10:10.

Karl F. Klein, makwezru wa ku titsrongahata lweyi a tizriki swanga xizro xa Huvo leyi Zrangelaka (Vona yava 7)

7. Xana vamakwezru va le masikwini yezru lava tiviwaka ngopfu a nhlengeletanwini ya Yehovha va ku kombisa hi ndlela yini ku titsrongahata? Nyikela xikombiso.

7 Vhanu vanyingi va Yehovha va tiyisiwe hi mfambu wa wutomi wa makwezru Karl F. Klein lweyi a viki xizro xa Huvo leyi Zrangelaka.  Ka mfambu wolowo, makwezru Klein hi ku titsrongahata a khanele hi swikazratu swa ku hlawa leswi a lwisaniki na swone hi ku famba ka malembe. Hi xikombiso, hi ma-1920, a a vona ntizro wa ku zrezra hi muti ni muti na wu kazrata ngopfu lakakuva e wu yentxa kan’we a va a heta malembe mabidzri na a nga wu yentxi. Ntsrhaku, na a tizra Betele, a hete nkamanyana na a bekele xiviti makwezru wa kukazri hi mhaka ya leswi a nga mu kawuka. Nakambe, ku ve ni nkama lowu a nga khomiwa hi mavabyi ya ku pfilunganyeka ni ku kazrateka ka miyanakanyu, swi gama swi yampswa. Nambitanu, a yamukele swiyavelo swinyingi swa ku hlawuleka. Makwezru Klein a a tiviwa ngopfu, kambe a kote a byela hinkwavu swihoxo ni ku tsrana kwakwe. Swoswo hakunene a swi djula ku titsrongahata lokukulu! Wunyingi bya vamakwezru va xinuna ni va xisati va mu dzrimuka hi lizrandzru makwezru Klein ni ndlela ya ku dumbeka leyi a khaneliki ha yone ka mfambu wakwe lowu khumbaka mbilu. *

HA YINI HI FANELA KU DONDZRELA KU HANYA HI KU TITSRONGAHATA?

8. Xana 1 Petros 5:6 yi hi pfuna hi ndlela yini ku vona leswaku Yehovha awa nyonxa loko hi titsrongahata?

8 Xivangelo xa lisima lexi hi yentxaka hi hanya hi ku titsrongahata hi leswaku swi nyonxisa Yehovha. Muapostola Petro a swi tlhamuxele hi ku khanya leswo. (Dondzra 1 Petros 5:6.) Loko dzri khanela hi mazritu ya Petro, buku ledzri liki “‘Tana U Va Mulandzeri Wa Mina’” dzri li: ‘Ku tikulisa ku fana ni vhenene. Loko hi ku pfumelela ku nga ha hi vavisa. I hanyela ledzri nga yentxaka nambi mhunu lweyi a nga ni wuswikoti swinene a ndzruluka lwa nga pfunikiki ntxhumu mahlweni ka Xikwembu Nkulukumba. Hi tlhelo dzrin’wana, ku titsrongahata ku nga yentxa nambi mhunu lweyi a nga tivikiki swinyingi a va wa lisima mahlweni ka Yehovha. . . . [Yene] a ta ku . . . nyika hakelo hi ku titsrongahata kwaku.’ * Kutani ke, xana a hi ta djula swin’wana swa ku yampswa ku tlula ku nyonxisa mbilu ya Yehovha?​—Pr 23:15.

9. Xana ku titsrongahata ku yentxa leswaku van’wana va va vanghanu vezru hi ndlela yini?

9 Handle ka ku nyonxisa Yehovha, hi kuma mabindzru ya ku tala loko hi hanya hi ku titsrongahata. Ku titsrongahata ku yentxa leswaku van’wana va va vanghanu vezru. Akuva u twisisa xivangelo xa kone, dzringisa ku tibeka a mbangwini wa vambeni. (Mt 7:12) Ntalu wezru a hi swi zrandzri ku tsrhama ni vhanu lava nkama hinkwawu va sindzrisaka leswaku hi yentxa mintxhumu hi ku ya hi mavonela yavu ni lava yalaka ku yingiseta mavonela ya van’wana. Ku hambana ni leswo, hi swi kuma na swi pepisa ku tizrisana ni vapfumeli-kulozri loko va ni moya wa ku tsretsrelelana,  va kombisa lizrandzru dzra wumakwavu, va tlhela va va ni wumbilu ni ku titsrongahata. (1Pe 3:8) Loko hi titwa hi ndlela leyo hi vhanu lava titsrongahataka, na vone va ta titwa hi ndlela leyi fanaka loko hi titsrongahata.

10. Xana ku titsrongahata ku yentxa wutomi byezru byi nabyala hi ndlela yini?

10 Ku titsrongahata ku tlhela ku yentxa wutomi byezru byi nabyala. Nakunene, a wuton’wini hi nga ha vona mintxhumu leyi vonekaka na yi nga lulamanga. Hosi Salomoni lweyi a a li wanuna wa wutlhazri a te: ‘Ndzri voni malandzra lama khandzriyaka mahanxi, ni tihosana leti fambaka hi milenge ku fana ni malandzra.’ (Ekl 10:7) Lava nga ni wuswikoti swinene swi nga ha yentxeka va nga twalisiwi. Kambe, lava nga tivikiki swinyingi va nga ha twalisiwa swinene. Nambitanu, Salomoni a xiye leswaku i wutlhazri ku hine ku pfumela xiyimu lexo a matsrhan’wini ya ku tsrhama na hi kwatile hi mhaka ya mintxhumu ya ku biha leyi yentxekaka. (Ekl 6:9) Loko hi titsrongahata, swi ta hi nabyalela ku titwananisa ni leswi wutomi byi nga xiswone​—a matsrhan’wini ya ku pimisela leswi hi djulaka leswaku byi va xiswone.

SWIYIMU LESWI NGA DZRINGAKA KU TITSRONGAHATA KWEZRU

Ha yini swi kazrata ku titsrongahata ka swiyimu swa ku fana ni lexi? (Vona mayava 11-12) *

11. I yini leswi hi fanelaka ku swi yentxa loko hi nyikiwa xilayu?

11 Siku ni siku hi pfulekeliwa hi mikhandlu yinyingi ya ku kombisa ku titsrongahata. Hi leyi yin’wana ya yone. Loko hi nyikiwa xilayu. Hi fanela ku dzrimuka leswaku loko makwezru a yentxa hi ku tigula akuva a hi nyika xilayu, swi nga ha vangela hi leswi hi yentxiki xihoxo xa xikulu ku tlula ni leswi hi swi yanakanyaka. A minkameni yoleyo, ntxhumu wa ku sungula lowu hi nga ha djulaka ku wu yentxa i ku bakanya xilayu lexi a hi nyikiki xone. Hi nga ha sungula ku sola-sola lweyi a hi nyikiki xone kumbe ndlela leyi a xi nyikeliki ha yone. Kambe loko hi titsrongahata, hi ta yentxa hinkwaswu akuva hi xi yamukela ha hombe.

12. Hi ku ya hi Amaproverbia 27:5, 6, ha yini hi fanela ku tlangela lweyi a hi nyikaka xilayu? Kombisa.

12 Mhunu lweyi a titsrongahataka awa xi tlangela xilayu. Hi xikombiso: A hi nge u le mintlhanganwini ya wukriste. Ntsrhaku ka ku losana ni vamakwezru va ku hlawa, u kwehletiwa hi makwezru wa kukazri lweyi hi xihundla a ku byelaka leswaku ku khwekele swakudanyana a matinywini yaku. Handle ka ku ganaganeka, a swi ta ku danisa. Kambe a wu nge ti mu tlangela swinene hi leswi a ku byeliki? Phela, a wu ta navela leswaku inha mhunu mun’wana a ku byele khale! Hi ku fanana, hi fanela ku mu tlangela hi ku titsrongahata makwezru lweyi a viki ni xixixi xa ku hi nyika xilayu hi nkama lowu xi vilelekaka. Hi vona mhunu lweyo swanga munghanu, ku nga li nala wezru.​—Dondzra Amaproverbia 27:5, 6; Ga 4:16.

Ha yini hi fanela ku va lava titsrongahataka loko van’wana va yamukela swiyavelo? (Vona mayava 13-14) *

13. Xana hi nga ku kombisa hi ndlela yini ku titsrongahata loko van’wana va nyikiwa swiyavelo?

 13 Loko van’wana va nyikiwa swiyavelo. Jason lweyi a nga nkulu wa bandla lwa duhwaliki a hlaye xa mbilu a ku: “Minkama yin’wana loko ni vona van’wana na va nyikiwa swiyavelo, na tivutisa ni ku ha yini va nga nyikanga mine.” Xana u sama u titwa hi ndlela leyo? A swi bihanga ku ‘djula’ ku yentxa leswi yengetelekiki. (1Tm 3:1) Nambitanu, hi fanela ku bekisa miyanakanyu yezru. Loko hi nga tivoneli, hi nga ha pfumelela ku tikukumuxa ku sungula ku kula a mbilwini yezru. Hi xikombiso, wanuna lweyi a nga mukriste a nga ha sungula ku pimisa leswaku hi yene lweyi a fanekeliwaka hi xiyavelo xa kukazri ku tlula hinkwavu. Kumbe nsati lweyi a nga mukriste a nga ha sungula ku tibyela leswi: ‘Nkatanga hi yene a fanelekaka ku tlula manyana!’ Kambe, loko hakakunene hi titsrongahata, hi ta tivonela ka moya wa ku tikulisa.

14. I yini leswi hi nga swi dondzraka ka ndlela leyi Moxe a yanguliki ha yone loko van’wana va nyikiwa swiyavelo?

14 Hi nga dondzra xa kukazri ka ndlela leyi Moxe a yanguliki ha yone loko van’wana va nyikiwa swiyavelo. A a xi tlangela ngopfu xiyavelo xakwe xa ku zrangela tiko dzra Israyele. Xana Moxe a yentxe yini loko Yehovha a hlawule vavanuna van’wana akuva va tizrisana na yene? A nga va kweletanga. (Tin 11:24-29) A titsrongahatile a tlhela a pfumela leswaku va mu pfuna ka ntizro wa ku tsrema timhaka. (Eks 18:13-24) Leswo swi ve swinene ka va-Israyele hikusa a swi nge ti vilela leswaku ku khaluta nkama wa ku leha akuva va tsremeliwa timhaka tavu. A mhakeni leyo, Moxe a a zrangisa leswi nga swinene ka van’wana, a matsrhan’wini ya xiyavelo xakwe. Vona xikombiso xa ku xonga lexi a hi bekeliki xone! Ha dzrimuka leswaku akuva hi tama hi va lava djuliwaka hi Yehovha, ku titsrongahata ku fanela ku tlula wuswikoti byezru. Nambileswi ‘Yehovha a tlakukiki, a vona lava titsrongahataka’.​—Ps 138:6.

15. Hi kwini ku txintxa ka swiyimu loku vanyingi va langusaniki na kone?

15 Loko hi langusana ni ku txintxa ka swiyimu. Ka malembenyana ya swoswi, vamakwezru vanyingi  lava nga ni makume ya malembe ka ntizro wavu va langusane ni ku txintxa ka swiyavelo. Hi xikombiso, hi 2014, vamakwezru lava a va tizra swanga valanguseli va swifundzra xikan’we ni vasati vavu va yamukele swiyavelo swin’wana swa ntizro wa nkama hinkwawu. Ku sukela ka lembe dzroledzro, vamakwezru va xinuna va fanela ku yima ntizro wa ku lavisela miganga loko va pfala 70 wa malembe. Nakone vamakwezru va xinuna a va ha tami va tizra swanga vatlhanganisi va huvo ya vakulu loko va pfala 80 wa malembe. Nakambe, ka malembenyana ma nga khaluta, vatizri vanyingi va Betele va yaveliwe ku ya tizra swanga maphayona. Van’wana va sindzriseke ku yima ntizro wavu hi kola ka mavabyi, hi leswi a va fanela ku hlayisa ndangu wavu, ni swivangelo swin’wana.

16. Xana vamakwezru va xinuna ni va xisati va ku kombise hi ndlela yini ku titsrongahata loko va langusana ni ku txintxa ka swiyimu?

16 Ku txintxa koloko a ku va nabyalelanga vamakwezru lava. Swi le livaleni leswaku a va swi zrandzra ngopfu swiyavelo swavu swa khale, leswi ku tala ka vone va tizriki ka swone hi malembe manyingi. Van’we va hete nkamanyana ka swiyavelo leswimpshwa na va ha “dzrila” swiyavelo swavu swa khale. Hi ku famba ka nkama, va swi kotile ku titwananisa ni ku txintxa koloko. Ha yini? Xivangelo lexikulu hi leswi va zrandzraka Yehovha. Va swi tiva leswaku va tinyiketele ka Xikwembu Nkulukumba—ku nge ka xiyavelo, kumbe ndhuma ya kukazri. (Kl 3:23) Va nyonxa hi ku tama va tizrela Yehovha hi ku titsrongahata ka ntizro wun’wana ni wun’wana. Va ‘txukumetela ku hlatiyela [kwavu] hinkwaku a henhla kwakwe’, hikusa va swi tiva leswaku awa zron’weka ha vone.​—1Pe 5:6, 7.

17. Ha yini hi nyonxa hi leswi Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba dzri hi dondzrisaka ku hanya hi ku titsrongahata?

17 Xana a hi nyonxi swinene hi leswi Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba dzri hi dondzrisaka ku hanya hi ku titsrongahata? Loko hi titsrongahata swi pfuna hine nakone van’wana va ta djula ku va vanghanu vezru. Hi ta kota ku langusana ni swikazratu swa wutomi. Henhla ka hinkwaswu, hi ta tsrhindzrekela kusuhi ni Tatana wezru wa le tilweni. Swi nyonxisa njhani ku tiva leswaku nambi leswi a nga ‘Henhla-Henhla’, a ma zrandzra swinene malandzra yakwe lama titsrongahataka!​—Eza 57:15.

LISIMU 45 Ku Yanakanyisisa Ka Mbilu Yanga

^ par. 5 Swanga malandzra ya Yehovha, i swa lisima kuva hi titsrongahata. Xana i yini ku titsrongahata? Ha yini hi fanela ku titsrongahata? Nakone i yini leswi nga yentxaka leswaku swi hi bindzrela kuva hi titsrongahata? Nhloko-mhaka leyi yi ta kambisisa swivutiso leswi swa lisima.

^ par. 7 Vona nhloko-mhaka leyi liki ‘Jeová tem lidado comigo de modo recompensador’”, ka Despertai! dzra 22 de Setembro, 1987.

^ par. 8 Vona ndzrima 3, yava 23.

^ par. 53 NTLHAMUXELO WA SWIFANISO: Hi ku titsrongahata, muapostola Pawulo a hungata ni vamakwezru van’wana, ku patsra ni vampshwa a kaya ka makwezru wa kukazri.

^ par. 57 NTLHAMUXELO WA SWIFANISO: Makwezru wa xinuna lwa duhwaliki a yamukelaka xilayu lexi seketeliwiki a Bibeleni xa makwezru lweyi a ha liki mumpshwa.

^ par. 59 NTLHAMUXELO WA SWIFANISO: Makwezru lwa duhwaliki a nyonxaka hi ku vona makwezru lweyi a ha liki mumpshwa na a tizra ka xiyavelo lexi a xi yamukeliki a bandleni.