Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 NHLOKO-MHAKA YA XIDONDZRO 36

Armagedon I Ndzrava Ya Ku Nyonxisa!

Armagedon I Ndzrava Ya Ku Nyonxisa!

‘Ma ku ti hlengeletela a . . . Armagedon.’​—MPF 16:16.

LISIMU 150 Djulani Yehovha Akuva Mi Huluxiwa

NKATSRAKANYU WA LESWI TAKA DONDZRIWA *

1-2. a) Ha yini Armagedon yi li ndzrava leyinene? b) Hi swini swivutiso leswi hi taka swi vona ka nhloko-mhaka leyi?

ARMAGEDON! Vanyingi va talisa ku tizrisa zritu ledzri na va hlaya yimpi ya matlhazri ya ntamu ngopfu kumbe mhangu leyikulu ya ntumbuluku leyi taka helisa misava. Kambe, hi ku ya hi Bibele, Armagedon i ndzrava ya ku nyonxisa ngopfu swinene! (Mpf 1:3) Yimpi ya Armagedon yi ta huluxa lixaka dzra vhanu, a matsrhan’wini ya ku dzri helisa! Ha yini?

2 Bibele dzri kombisa leswaku Armagedon dzri ta huluxa lixaka dzra vhanu hi ku helisa mimfumu ya vhanu. Yimpi leyo yi ta huluxa vhanu hi ku helisa lava yentxaka leswa ku biha, yi siya lava ku lulama. Yi ta tlhela yi huluxa vhanu hi ku mpfekela misava leswaku yi nga helisiwi. (Mpf 11:18) Ku hi pfuna ku twisisa mhaka leyi hi ku khanya, a hi voneni mune wa swivutiso: I yini Armagedon? I mpswini swi taka yentxeka loko dzri li kusuhi? Hi nga yentxa yini akuva hi huluka yimpini leyo? Xana hi nga swi kotisa kuyini ku tsrhama na hi dumbekile loko Armagedon dzri ya dzri tsrhinekela?

I YINI ARMAGEDON?

3. a) Xana zritu ledzri liki Armagedon dzri tlhamuxela yini? b) Hi ku ya hi Apfuletelo 16:14, 16, ha yini hi nga hlayaka leswaku Armagedon a ku hlayiwi mbangu wa ku kukazri wa ku kongoma?

3 Dondzra Apfuletelo 16:14, 16. Zritu ledzri liki Armagedon dzri humelela kan’we ntsena a Matsralweni, nakone dzri pfa ka zritu dzra xiheberu ledzri tlhamuxelaka leswaku “Nhava ya Megiddo”. (Mpf 16:16) Megiddo a a li doropa dzra le Israyeleni wa khale. (Yš 17:11) Kambe zritu ledzri liki Armagedon a dzri hlayi mbangu wa kukazri wa ku kongoma lani misaveni. Hi mongo wa dzrone, dzri hlaya xiyimu lexi ka xone ‘tihosi ta misava hinkwayu’ ti hlengeletiwaka akuva ti lwa na Yehovha. (Mpf 16:14) Kambe, ka nhloko-mhaka leyi, hi ta tlhela hi tizrisa zritu Armagedon ku hlaya yimpi leyi taka sungula ntsrhakunyana ka loko ku hlengeletiwile tihosi ta  misava. Hi swi tivisa kuyini leswaku zritu ledzri liki Armagedon dzri hlaya mbangu wa ku fanekisela? Xa ku sungula, a yi kone nhava ya ku kongoma leyi vitaniwaka Megiddo. Xa wubidzri, mbangu lowu tsrandzrelaka khale ka doropa dzra Megiddo i wutsrongo swinene akuva ku yanela ‘tihosi ta misava hinkwayu’ ni makhandzra ya tone xikan’we ni matlhazri ya tone. Xa wuzrazru, hi laha hi taka swi vona ha kone ka nhloko-mhaka leyi, yimpi ya Armagedon yi ta sungula loko “tihosi” ta misava ti hlasela vhanu va Xikwembu Nkulukumba, lava kumekaka a misaveni hinkwayu.

4. Ha yini Yehovha a yelanise yimpi leyikulu ya wugamu na Megiddo?

4 Ha yini Yehovha a yelanise yimpi leyikulu ya wugamu na Megiddo? Hi leswaku Megiddo ni Nkhinsi wa Yesreyele a a li lomu tiyimpi tinyingi a ti lwiwa kone. Minkama yimbeni Yehovha a a nghenelela tiyimpini toleto hi ku kongoma. Hi xikombiso, ‘a matini ya Megiddo’, Xikwembu Nkulukumba a pfune Mutsremi Barak, lweyi a a li mu-Israyele, ku hlula khandzra dzra va-Kanana ledzri a dzri zrangeliwa hi Sisera. Barak ni muprofeta wa xisati Debora va tlangele Yehovha hi ku hlula kwavu hi singita. Va yimbelele va ku: ‘A tinyeleti . . . tilwa na Sisera. A Mfulanyana wa Kixoni, wu va kukulile.’​—Abaṭ 5:19-21.

5. Hi kwini ku hambana loku xiyekaka loku taka va kone a makazri ka yimpi ya Armagedon ni leyi zrangeliwiki ha Barak?

5 Barak na Debora va pfale lisimu dzravu hi mazritu lama liki: ‘A va suvise xiswoswo hinkwavu valala vaku, Yehovha! Kambe lava [ku] zrandzraka, a va fane ni dambu loko dzri huma a ntan’wini wa dzrone.’ (Abaṭ 5:31) Hi la ku fanaka, hi nkama wa Armagedon, valala va Xikwembu Nkulukumba va ta suvisiwa, kambe lava mu zrandzraka va ta huluka. Kambe ku ni ku hambana loku xiyekaka a makazri ka tiyimpi letibidzri. Ka yimpi ya Armagedon, vhanu va Nkulukumba a va nge ti lwa. Nambi ku hloma matlhazri a va nge ti hloma! Hi nkama lowo, ntamu wavu wu ta kombisiwa hi loko va tsrhama na va zrulile va tlhela va dumba Yehovha ni makhandzra yakwe ya le tilweni.​—Eza 30:15; Mpf 19:11-15.

6. Xana Yehovha a nga ha tizrisa yini ku hlula valala vakwe a yimpini ya Armagedon?

6 Xana Yehovha a ta va hlulisa kuyini valala vakwe? A nga ha tizrisa tindlela ta ku siyana-siyana. Hi xikombiso, a nga ha tizrisa ku tsrekatsreka ka misava, xihangu ni lihati. (Yb 38:22, 23; Ezk 38:19-22) A nga ha yentxa leswaku valala vakwe va hlaselana. (2Mk 20:17, 22, 23) Nakone a nga ha tizrisa tintsrumi takwe akuva a helisa lava yentxaka leswa ku biha. (Eza 37:36) Nambi Yehovha a tizrisa ndlela leyi kumbe liya, lexi tiyiki hi leswaku a ta hlula valala vakwe hi ku helela. Hinkwavu ka vone va ta helisiwa. Kambe hinkwavu lava ku lulama va ta huluxiwa.​—Pr 3:25, 26.

LESWI TAKA YENTXEKA A MAHLWENI KA ARMAGEDON

7-8. a) Hi ku ya hi 1 Ba-le-Thesalonika 5:1-6, hi xini xitiviso lexi nga tolovelekangakiki lexi taka huweleliwa? b) I yini lexi taka yentxa xitiviso lexo xi va madzrimi lama bihiki hi ku tlulisa?

7 Ku ta huweleliwa leswaku ‘ku zrulile, a ku na khombo’ a mahlweni ka siku dzra Hosi [Yehovha]’. (Dondzra 1 Ba-le-Thesalonika 5:1-6.) Siku dzra Yehovha ledzri ku khaneliwaka ha dzrone ka 1 Ba-le-Thesalonika 5:2 ku hlayiwa ‘nhlomulo lowukulu’. (Mpf 7:14) I yini lexi taka hi pfuna ku tiva nkama lowu nhlomulo lowukulu wu taka sungula ha wone? Bibele dzri hi byela hi xitiviso lexi nga tolovelekangakiki lexi taka huweleliwa. Xone xi ta hi pfuna ku tiva leswaku nhlomulo lowukulu wu ta sungula.

8 Xitiviso lexo xi ta va xa leswaku ‘ku zrulile, a ku na khombo’, ku nga lexi ku khaneliwaka ha xone a Bibeleni. I yini lexi taka yentxa tihosi ta misava ti tivisa leswo? Xana vazrangeli va wukhongoti va ta patsreka ka xitiviso lexo? Swi nga ha  yentxeka. Kambe xitiviso lexo xi ta va man’we ya madzrimi lawa ma hlohloteliwaka hi mademona. Nakone madzrimi lawa ma ta va ma bihe hi ku tlulisa hikusa ma ta yentxa vhanu va kholwa leswaku va sizrelelekile na kuve va le kusuhi swinene ni nhlomulo lowukulu lowu nga samikiki wu va kone. Ina, ‘a mhangu yi ta txhuka yi va wela henhla xikan’we, swanga hi loko ku lun’wa ku humelela ku lwa nga ni nyimba’. Xana ku ta yentxeka yini hi malandzra ya ku dumbeka ya Yehovha? Ma ta hlamala loko ma vona siku dzra Yehovha dzri wa hi xitxhuketa, kambe a ma nge ti djumiwa ha dzrone.

9. Xana Yehovha a ta yi helisisa kuyini misava ya Sathana?

9 Yehovha a nge ti tekela ku helisa misava hinkwayu ya Sathana, hi lani a yentxiki ha kone a masikwini ya Nowa. A matsrhan’wini ya leswo, a ta yi helisa hi swiyenge swibidzri. Xa ku sungula, a ta helisa Babilona lwenkulu, ku nga mfumu wa misava wa wukhongoti bya madzrimi. Ntsrhaku ka leswo, a ta helisa xiyenge lexi saliki xa misava ya Sathana a yimpini ya Armagedon, lexi patsraka swigava swa potilika, swa wusotxha ni swa mabindzru. Swoswi a hi voneni leswi yengetelekiki mayelanu ni swiyentxakalo leswo leswikulu.

10. Hi ku ya hi Apfuletelo 17:1, 6, ni 18:24, ha yini Yehovha a djula ku helisa Babilona lwenkulu?

10 ‘Tsremiwo dzra lwe wa vumbuye lwenkulu.’ (Dondzra Apfuletelo 17:1, 6; 18:24.) Babilona Lwenkulu a zrukise ngopfu vito dzra Xikwembu Nkulukumba. A dondzrisa madzrimi mayelanu na Nkulukumba. A yentxe wumbuye hi tlhelo dzra moya hi ku titlhanganisa ni tihosi ta misava. A tizrisa ntamu wakwe akuva a tekela valandzreli vakwe mali ni ku va xanisa. A halate ngati swinene, ku patsra ni ya malandzra ya Nkulukumba. (Mpf 19:2) Xana Yehovha a ta mu helisisa kuyini Babilona lwenkulu?

11. I yini ‘xihazri lexa libungu’ nakone Yehovha a ta tizrisisa kuyini timhondzro ta xone leta khume akuva a helisa Babilona Lwenkulu?

11 Yehovha a ta helisa ‘lwe wa vumbuye lwenkulu’ hi ku tizrisa ‘timhondzro leta khume’ ni ‘xihazri lexa libungu’. Xihazri lexo xi fanekisela Ntlhanganu wa Matiko. A timhondzro leta khume ti fanekisela mimfumu ya politika leyi seketelaka  Nhlengeletanu leyo. Hi nkama lowu Xikwembu Nkulukumba a wu bekisiki, mimfumu leyo ya politika yi ta pfukela Babilona Lwenkulu. Yi ta ‘mu yentxa xizrombe ni xisweli’ hi ku mu tekela pfindla dzrakwe ni ku paluxa mintxhumu ya ku biha leyi a yi yentxiki. (Mpf 17:3, 16) Ku suvisiwa kwakwe ku ta va ka xihantla swinene, lakakuva lava mu seketelaka va ta hlamala swinene—ingiki ke yentxeka hi siku dzrin’we. Phela, Babilona a a talisa ku hlaya leswi: ‘Ndzri tsrhami ndzri hosi, a ndzri lwe wa ku fela hi nuna, ndzri nga voni nkosi.’​—Mpf 18:7, 8.

12. I yini leswi Yehovha a nge tiki swi tsrhika swi yentxeka, nakone ha yini?

12 Yehovha a nge ti tsrhika matiko ma helisa vhanu vakwe. Ha yini? Hikusa malandzra yakwe ma tivona lisima hi ku vitaniwa hi vito dzrakwe, nakone ma yingisete xileleto xakwe xa ku huma ka Babilona Lwenkulu. (Min 15:16, 17; Mpf 18:4) Nakone ma tikazrate ngopfu swinene akuva ma pfuna van’wana ku huma ka yene. Xileswo malandzra ya Yehovha a ma nge ti weliwa hi ‘makhombo’ yakwe. Nambitanu, a lipfumelo dzra wone dzri ta dzringiwa.

Kwini na kwini lomu va nga kone, vhanu va Xikwembu Nkulukumba va ta dumba yene loko va hlaseliwa (Vona yava 13) *

13. a) I mani Gog? b) Hi ku ya hi Ezekiel 38:2, 8, 9, i yini lexi taka tisa Gog a mbangwini wa ku fanekisela lowu vitaniwaka Armagedon?

13 Nhlaselo wa Gog. (Dondzra Ezekiel 38:2, 8, 9.) Ntsrhaku ka loko ku helisiwe wukhongoti hinkwabyu bya madzrimi, ku to sala ntsena vhanu va Xikwembu Nkulukumba, va taka fana ni nsinya lowu hulukiki wuswawone ka xidzedze lexikulu. Handle ka ku ganaganeka, Sathana a ta hlundzruka swinene. A ta kombisa ku hlundzruka kwakwe hi ku tizrisa nhlohlotelo wa mademona, lowu vitaniwaka ‘mimoya lemimfani’, akuva a hlohlotela ntlawa lowu patsraniki wa matiko leswaku wu hlasela malandzra ya Yehovha. (Mpf 16:13, 14) Ntlawa lowo lowu patsraniki wu vitaniwa ‘Gog, a tiko dzra Magog.’ Loko matiko ma sungula ku hlasela vhanu va Nkulukumba, ma ta va na ma tlhase a mbangwini wa ku fanekisela lowu vitaniwaka Armagedon.​—Mpf 16:16.

14. I yini leswi Gog a taka swi twisisa?

14 Gog a ta dumba ‘voko [dzrakwe] dzra nyama’​—ku nga ntamu wakwe wa wusotxha. (2Mk 32:8) Hine hi ta dumba Yehovha Xikwembu  Nkulukumba wezru—ku nga ntxhumu lowu matiko ma taka wu vona na wu li wumphunta. Phela, swikwembu swa khale ka Babilona Lwenkulu lweyi a a ni ntamu swi ta va swi nga mu huluxanga ka ‘xihazri lexa libungu’ ni ka ‘timhondzro leta khume’! (Mpf 17:16) Xileswo Gog a ta pimisa leswaku swi ta nabyala swinene ku hlula vhanu va Xikwembu Nkulukumba. A ta ntlhantuka ‘swanga hi tlavi loko dzri fukumeta tiko’ akuva a va hlasela. (Ezk 38:16) Kambe Gog hi ku kahlula a ta vona leswaku a wele ntlhan’wini. Ku fana ni leswi yentxekeliki Faro a Lwandle dzra Libungu, Gog a ta twisisa leswaku a lwa na Yehovha hi ku kongoma.​—Eks 14:1-4; Ezk 38:3, 4, 18, 21-23.

15. Xana Kriste a ta hlula hi ku helela hi ndlela yini?

15 Kriste ni makhandzra yakwe ya le tilweni va ta mpfekela vhanu va Xikwembu Nkulukumba va va va suvisa makhandzra ya Gog. (Mpf 19:11, 14, 15) Kambe ku hlayiwa yini hi Sathana, nala lwenkulu wa Yehovha, lweyi a nga hangalasa madzrimi leswaku a yisa matiko le Armagedon? Yesu a ta khoma yene ni mademona yakwe a va txukumetela kheleni, laha va taka pfaleliwa kone hi 1.000 wa malembe.​—Mpf 20:1-3.

NDLELA YA KU HULUKA KA ARMAGEDON

16. a) Hi swi kombisisa kuyini leswaku ha mu ‘tiva Xikwembu Nkulukumba’? b) Xana loko hi tiva Yehovha, swoswo swi ta va nkateko ka hine hi ndlela yini le Armagedon?

16 Nambi hi li ni malembe manyingi a xihlayelamfuzrini kumbe ihim, akuva hi huluka ka Armagedon, ku djuleka hi kombisa leswaku hi ‘tiva Xikwembu Nkulukumba’ nakone ‘hi yingiseta evhangeli dzra Hosi yezru Yesu’. (2Te 1:7-9) Hi ‘tiva Xikwembu Nkulukumba’ hi ku tiva leswi a swi zrandzraka ni leswi a swi vengaka, ni milawu yakwe. Nakone hi komba leswaku ha mu tiva hi ku mu zrandzra, hi mu yingiseta, hi tlhela hi gandzrela yene ntsena. (1Yh 2:3-5; 5:3) Loko hi kombisa leswaku ha mu tiva Nkulukumba, hi ni ndjombo ya ku ‘tibyiwa hi yene’, leswi swi taka hi huluxa le Armagedon! (1Ko 8:3) Ha yini hi hlaya tanu? Hikusa ku ‘tibyiwa hi yene’ swi nga tlhamuxela ku yamukeliwa hi Xikwembu Nkulukumba.

17. Swi tlhamuxela yini ku ‘yingiseta evhangeli dzra Hosi yezru Yesu’?

17 ‘Evhangeli dzra Hosi yezru Yesu’ dzri patsra tindondzro hinkwatu ta xihlayelamfuzri leti Yesu a ti dondzrisiki, leti nga Zritwini dzra Xikwembu  Nkulukumba. Hi yingiseta madzrungula lamanene hi ku ma tizrisa a wuton’wini byezru. Ku yingiseta koloko ku tlhamuxela ku zrangisa Mfumu a wuton’wini byezru, hi hanya hi milawu ya ku lulama ya Nkulukumba, hi tlhela hi twalisa Mfumu wakwe. (Mt 6:33; 24:14) Swi patsra ni ku seketela vamakwavu va Kriste lava totiwiki loko va hetisisa wutiyanguleli byavu lebya lisima.​—Mt 25:31-40.

18. Xana vamakwavu va Kriste lava totiwiki va ta swi kotisa kuyini ku hakela wunene lebyi lava ‘tihamba tinʼwanyana’ va va kombisiki byone?

18 Ku nga li khale malandzra ya Xikwembu Nkulukumba lama totiwiki ma ta hakela wunene lebyi lava va ‘tihamba tinʼwanyana’ va ma kombisiki byone. (Yh 10:16) Hi ndlela yini? Na ku nga si sungula yimpi ya Armagedon, hinkwavu va 144.000 va ta va na va pfuxeliwe a tilweni swanga mimoya lemi nga fikikiki. Kutani va ta patsrana ni makhandzra ya le tilweni lama taka suvisa Gog ma va ma huluxa ‘xitsrhungu lexikulu’ xa vhanu lava fanaka ni tihamba. (Mpf 2:26, 27; 7:9, 10) Ina, a nkameni lowo swi ta tikomba leswaku kuva lava va xitsrhungu lexikulu va seketele malandzra ya Yehovha lama totiwiki na ma ha li misaveni ku ve ndjombo leyikulu ka vone!

TSRHAMA U DUMBEKILE LOKO WUGAMU BYI YA BYI TSRHINEKELA

19-20. Nambi leswi hi kumanaka ni mindzringo ya ku siyana-siyana, xana hi nga swi kotisa kuyini ku tsrhama na hi dumbekile loko Armagedon dzri ya dzri tsrhinekela?

19 Ka masiku lawa ya wugamu lama bindzraka, ntalu wa vhanu va Yehovha wu kumana ni mindzringo ya ku siyana-siyana. Nambitanu, hi nga tiyisela na hi nyonxile. (Yk 1:2-4) Lexi xi hi pfunaka ku yentxa tanu i ku tsrhama hi ku hamba swikhongoto leswi humaka mbilwini. (Lk 21:36) Hi fanela ku tatisa swikhongoto swezru hi ku dondzra Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba siku ni siku ni ku yanakanyisisa ha dzrone, ku patsra ni wuprofeta bya dzrone lebyi hlamalisaka, lebyi vulavulaka hi masiku yezru. (Ps 77:12) Loko hi yentxa leswo, hi tlhela hi tihita swinene a ntizrweni wa nsimu, lipfumelo dzrezru dzri ta tsrhama na dzri tiyile nakone hi nge ti lahlekeliwa hi dumbo dzrezru!

20 Yanakanya leswi u taka nyonxisisa xiswone loko Babilona Lwenkulu a ta va na a helisiwile ni loko Armagedon dzri ta va na dzri khalutile! Ngopfu-ngopfu, yanakanya leswi u taka tsrhavisisa xiswone loko u vona vito dzra Xikwembu Nkulukumba ni wuhosi byakwe na swi lweliwile hi ku helela! (Ezk 38:23) Ina, Armagedon i ndzrava leyinene ka lava tivaka Nkulukumba, va yingiseta N’wanakwe va tlhela va tiyisela ku ya tlhasa wugamu.​—Mt 24:13.

LISIMU 143 Tizra, Hiteka, U Lavisela

^ par. 5 I khale vhanu va Yehovha va lavisela Armagedon. Ka nhloko-mhaka leyi hi ta vona leswaku Armagedon i yini ni leswaku ku ta yentxeka yini loko hi li kusuhi na dzrone. Nakone hi ta vona ndlela leyi hi nga tsrhamaka na hi tiyile ha yone loko wugamu byi ya byi tsrhinekela.

^ par. 71 NTLHAMUXELO WA SWIFANISO: Ku ta yentxeka mintxhumu leyi txhavisaka a matlhelweni kwezru. Nambitanu, 1) hi ta yentxa ntizro wa nsimu hi laha swi taka koteka ha kone, 2) hi ta ya mahlweni hi ku dondzra, nakone 3) hi ta ya mahlweni hi ku dumba nsizrelelo wa Xikwembu Nkulukumba.

^ par. 85 NTLHAMUXELO WA SWIFANISO: Mapholisa ma tilulamiselaka akuva ma tlhanya yindlu ya ndangu wa vakriste lowu dumbaka leswaku Yesu ni tintsrumi takwe va swi vona leswi yentxekaka.