Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 NDZRIMA 17

Vulavula Na Yehovha Hi Xikhongoto

Vulavula Na Yehovha Hi Xikhongoto

‘Lwa nga hamba tilu ni misava’ awa swi djula ku yingiseta swikhongoto swezru.​—Amapsalma 115:15

1, 2. a) Ha yini hi ku a xikhongoto i nyiko ya ku hlawuleka? b) Ha yini hi fanela ku tiva leswi Bibele dzri swi dondzrisaka mayelanu na xone?

A MISAVA i yitsrongo swinene loko yi pimanisiwa ni tilo ni tinyeleti ta dzrone. Phela, loko Yehovha a langusa misava, a vona vhanu va matiko hinkwawu ingiki i donakati dzra mati a nhlambetweni. (Amapsalma 115:15; Ezaya 40:15) Kambe, nambi leswi hi nga vatsrongo swinene, Amapsalma 145:18, 19 yi li: ‘Yehovha a le kusuhi ni hinkwavu lava va mu vitanaka, ku hinkwavu lava va mu vitanaka hi swinene. A hanana lava va mu txhavaka leswi zrandzriwaka ha vone, a yingela ku dzrila kwavu, a va huluxa.’ Mawaku ndjombo ya ku hlamalisa leyi hi nga nayu! Yehovha, muvumbi wa ntamu hinkwawu, a djula ku va kusuhi na hine, ni ku yingiseta swikhongoto swezru. Ina, a xikhongoto i ndjombo, i nyiko ya ku hlawuleka leyi Yehovha a yi nyikiki mun’wana ni mun’wana wezru.

2 Kambe Yehovha a ta hi yingiseta ntsena loko hi khanela na yene hi ndlela leyi a yi yamukelaka. Hi nga swi yentxisa kuyini leswo? A hi voneni leswi Bibele dzri swi hlayaka hi xikhongoto.

HA YINI HI FANELA KU KHONGOTA KA YEHOVHA?

3. Ha yini u fanela ku khongota ka Yehovha?

3 Yehovha a djula leswaku u khongota kumbe u vulavula na yene. Hi swi tivisa kuyini leswo? Siza u dondzra Ba-le-Filipi 4:6, 7Pimisa hi xizrambu lexo. Mufumi wa wuyaku hinkwabyu awa zron’weka ha wene nakone a djula leswaku u mu byela leswi u titwisaka xiswone ni mintxhumu leyi ku kazrataka.

4. Ku khongota nkama ni nkama ka Yehovha swi byi tiyisa hi ndlela yini wunghanu byaku na yene?

4 Ku khongota swi hi yentxa hi va ni wunghanu lebyi tiyiki  na Yehovha. Loko vanghanu va tsrhamela ku bula hi leswi va swi pimisaka, leswi swi va hlatiyelisaka kumbe leswi va titwisaka xiswone, wunghanu byavu byi ya byi tiya. Swi xitanu ni loko hi khongota ka Yehovha. A Bibeleni, a kombise leswi a swi pimisaka ni leswi a titwisaka xiswone ha wene, ni ku ku byela leswi a taka swi yentxa a nkameni lowu taka. Na wene u nga mu byela matitwela yaku hi ku vulavula na yene nkama ni nkama. Loko u yentxa leswo, wunghanu byaku na Yehovha byi ta ya byi tiya.​—Yakob 4:8.

HI FANELA KU YENTXA YINI AKUVA YEHOVHA A YINGISETA SWIKHONGOTO SWEZRU?

5. Hi swi tivisa kuyini leswaku Yehovha a nga yingeli swikhongoto hinkwaswu?

5 Xana Yehovha a yingiseta swikhongoto hinkwaswu? Im-him. A nkameni wa muprofeta Ezaya, Yehovha a byele va-Israyele a ku: ‘Nambi n’wi yandzrisa swikhongoto, ndzri nga n’wi yingele; mavoko yenu ma tali ngati.’ (Ezaya 1:15) Xileswo loko hi nga tivoneli, hi nga yentxa mintxhumu leyi nga hi hambanisaka na Yehovha ni ku yentxa leswaku a nga yingiseti swikhongoto swezru.

6. Ha yini a lipfumelo dzri li dzra lisima? Xana u swi kombisa hi ndlela yini leswaku u ni lipfumelo?

 6 Loko hi djula leswaku Yehovha a yingiseta swikhongoto swezru, hi fanela ku va ni lipfumelo. (Marka 11:24) Mupostola Pawulo a te: ‘Kambe, a handle ka ku pfumela, a swi koteki ku nha mhunu a tsrhaveliwa hi Xikwembu Nkulukumba; hikusa swi fanekela lwa tsrhindzrekelaka ku Xikwembu Nkulukumba a pfumela leswaku a kone, a hakela lava mu djulaka.’ (Ba-Heberu 11:6) Kambe a swi yanelanga ku hlaya leswaku hi ni lipfumelo. Ku djuleka hi kombisa lipfumelo dzrezru a livaleni hi ku yingiseta Yehovha siku ni siku.​—Dondzra Yakob 2:26.

7. a) Ha yini hi fanela ku titsrongahata ni ku kombisa xitxhavu loko hi khongota ka Yehovha? b) Hi nga swi kombisa hi ndlela yini leswaku hi kohongota swi huma mbilwini?

7 Hi fanela ku titsrongahata hi tlhela hi kombisa xitxhavu loko hi khongota ka Yehovha. Ha yini? Loko a hi djula ku khanela ni hosi, a hi ta swi yentxa hi ndlela ya xitxhavu. Leswi Yehovha a nga Xikwembu Nkulukumba wa Ntamu Hinkwawu, xana a hi fanelanga ku mu komba xitxhavu lexi yentiki ni ku titsrongahata? (Genesis 17:1; Amapsalma 138:6) Hi fanela ku dumbeka hi tlhela hi khongota ka Yehovha na swi sukela mbilwini, hi nga phindha-phindhi mazritu.​—Mattheo 6:7, 8.

8. Loko hi khongota mayelanu ni ntxhumu wa kukazri, i yini swin’wana leswi hi fanelaka ku swi yentxa?

8 Kutani ke, loko hi khongota hi kombela swa kukazri, hi fanela ku yentxa hinkwaswu leswi hi nga swi kotaka hi ku pfumelelana ni leswi hi swi kombelaka. Hi xikombiso, loko hi khongota ka Yehovha hi kombela leswi hi swi vilelaka siku ni siku, a hi nge khondli mavoko hi yimela leswaku Yehovha a hi nyika hinkwaswu nambi loko hi kota ku swi tizrela. Hi fanela ku tizra hi nkhinkhi ni ku pfumela ku tholiwa ka ntizro wun’wana ni wun’wana lowu hi nga wu kotaka. (Mattheo 6:11; 2 Ba-le-Thesalonika 3:10) Loko hi khongota ka Yehovha leswaku a hi pfuna ku tsrhika ntxhumu lowu bihiki, hi fanela  ku fambela kule ni hinkwaswu leswi nga hi kutxaka ku tlhela hi wu yentxa. (Ba-le-Kolosa 3:5) Swoswi a hi kambisiseni swin’wana swa swivutiso leswi tolovelekiki mayelanu ni xikhongoto.

SWIVUTISO LESWI TOLOVELEKIKI MAYELANU NI XIKHONGOTO

9. a) Xana hi fanela ku khongota ka mani? b) Xana Yohan 14:6 yi hi dondzrisa yini hi xikhongoto?

9 Hi fanela ku khongota ka mani? Yesu a dondzrise valandzreli vakwe ku khongota ka ‘Tatana lwa nga matilweni’. (Mattheo 6:9) A tlhele a ku: ‘Hi mine ndlela, ni xihlayelamfuzri ni wutomi. A ku na mhunu lwa taka ku Tatana loko ku nge ha mine.’ (Yohan 14:6) Hi ndlela leyo, hi fanela ku kombela ka Yehovha hi vito dzra Yesu. Swi djula ku hlaya yini ku khongota hi vito dzra Yesu? Akuva Yehovha a yingela swikhongoto swezru, hi fanela ku hlonipha ntizro wa ku hlawuleka lowu a wu nyikiki Yesu. Hi lani hi dondzriki ha kone, Yesu a te la misaveni ku ta hi huluxa ka xidoho ni lifu. (Yohan 3:16; Ba-le-Roma 5:12) Yehovha a tlhele a hlawula Yesu swanga Muprista Lwenkulu ni Mutsremi.​—Yohan 5:22; Ba-Heberu 6:20.

U nga khongota nkama wini na wini

10. Xana hi fanela ku yima hi ndlela ya kukazri loko hi khongota? Tlhamuxela.

10 Xana hi fanela ku yima hi ndlela ya kukazri loko hi khongota? Nikutsrongo. Yehovha a nga hi kombeli leswaku hi khinsama, hi tsrhama, kumbe hi yima loko hi khongota. A Bibele dzri hi dondzrisa leswaku hi nga khongota ka Yehovha na hi li ka xiyimu xini na xini lexi kombisaka xitxhavu. (1 Makronika 17:16; Nehemiya 8:6; Daniel 6:10; Marka 11:25) A swi na mhaka leswaku hi tsrhamile kumbe hi yimile, xa lisima i ku khongota ka Yehovha na swi sukela mbilwini. Hi nga khongota hi zritu ledzri twalaka kumbe he mbilwini, kwini na kwini kumbe nkama wini na wini, ni wusiku kumbe ni nhlikanhi. Loko hi khongota ka Yehovha, hi nga dumba leswaku  awa hi yingela nambi loko vambeni va nga swi twi.​—Nehemiya 2:1-6.

11. Hi swini swin’wana leswi hi nga bulaka ha swone na Yehovha?

11 Hi nga kombela yini loko hi khongota? Hi nga kombela hinkwaswu leswi yamukelekaka ka Yehovha. Bibele dzri li: ‘Loko hi kombela ntxhumu hi ku zrandzra kwakwe, a[wa] hi yingela.’ (1 Yohan 5:14) Xana hi nga khongota hi mintxhumu ya hine vinyi? Ina. Ku khongota ka Yehovha swi fana ni ku bula ni munghanu wezru wa le kusuhi. Hi nga byela Yehovha hinkwaswu swa le mbilwini ni leswi hi swi yanakanyaka. (Amapsalma 62:8) Hi nga khongota kwakwe akuva a hi nyika moya wakwe wa ku xwenga, wa ntamu, leswaku wu hi pfuna ku yentxa leswi nga swinene. (Luka 11:13) Hi nga tlhela hi kombela Yehovha leswaku a hi nyika wutlhazri a ku yentxeni ka swiboho leswinene, nakone hi nga kombela leswaku a hi tiyisa loko hi kumana ni swikazratu. (Yakob 1:5) Hi fanela ku kombela ka Yehovha leswaku a hi dzrivalela swihono swezru. (Ba-le-Efesa 1:3, 7) Nakone hi fanela ku khongotelela vambeni, ku patsra ni maxaka yezru ni vamakwezru a bandleni.​—Amintiṛo 12:5; Ba-le-Kolosa 4:12.

12. I yini leswi faneliki swi zrangisiwa ka swikhongoto swezru?

12 Xana hi fanela ku zrangisa yini ka swikhongoto swezru? Hi fanela ku zrangisa Yehovha ni ku zrandzra kwakwe. Hi fanela ku mu khensa swi sukela mbilwini hi hinkwaswu leswi a hi yentxelaka swone. (1 Makronika 29:10-13) Hi swi tiva hikusa loko Yesu a li lani misaveni a dondzrise valandzreli vakwe makhongotela. (Dondzra Mattheo 6:9-13.) A hlaye leswaku loko va khongota, xa ku sungula a va fanela ku kombela ku hlawulekisiwa ka vito dzra Xikwembu Nkulukumba, kumbe kuva dzri voniwa dzri xwengile. Ntsrhaku, Yesu a dondzrise leswaku hi fanela ku kombela Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba akuva wu ta, ni ku zrandzra ka Yehovha leswaku ku yentxiwa a misaveni hinkwayu. Ntsena loko hi zrange hi kombela mintxhumu leyo ya lisima swinene, Yesu a te hi nga kombela swezru. Loko ka swikhongoto swezru hi  zrangisa Yehovha ni ku zrandzra kwakwe, hi va na hi kombisa leswi swi nga swa lisima kwezru.

13. Xana swikhongoto swezru swi fanela ku teka nkama wungani?

13 Xana swikhongoto swezru swi fanela ku teka nkama wungani? A Bibele a dzri hlayi. Swikhongoto swezru swi nga ha leha kumbe swi goma, hi ku ya hi xiyimu. Hi xikombiso, hi nga ha hamba xikhongoto xa ku goma loko hi djula ku da, kambe hi hamba xa ku leha loko hi khensa Yehovha kumbe hi mu byela leswi hi kazrataka. (1 Samuel 1:12, 15) A hi swi djuli ku hamba swikhongoto swa ku leha ntsena leswaku  hi khuziwa hi vambeni, ku fana ni leswi vambeni va swi yentxiki a masikwini ya Yesu. (Luka 20:46, 47) Yehovha a nga swi nyonxeli swikhongoto leswo. Xa lisima ka Yehovha i ku khongota swi huma mbilwini.

14. Xana hi fanela ku khongota kangani, nakone leswo swi hi dondzrisa yini ha Yehovha?

14 Xana hi fanela ku khongota kangani? Yehovha a hi zramba ku bula na yene nkama hinkwawu. Bibele dzri li ku djuleka hi ‘hiteka hi khongota’, hi ‘tiyisela a ku khongoteni’ hi tlhela hi ‘khongota hi nga yimi’. (Mattheo 26:41; Ba-le-Roma 12:12; 1 Ba-le-Thesalonika 5:17) Yehovha a tiyimisele ku hi twa nkama wini na wini. Hi nga mu tlangela siku ni siku hi kola ka lizrandzru ni ku hanana kwakwe. Hi nga tlhela hi mu kombela a hi kongomisa, a hi txhavelela ni ku hi tiyisa. Loko hakunene hi yi nyika lisima ndjombo leyi hi nga nayu ya ku khongota ka Yehovha, hi ta lwela ku vulavula na yene nkama ni nkama.

15. Ha yini hi fanela ku hlaya hi ku “amen” a wugan’wini bya xikhongoto?

 15 Ha yini hi fanela ku hlaya hi ku “amen” a wugan’wini bya xikhongoto? Zritu “amen” dzri tlhamuxela leswaku “swi tiyile” kumbe “a swi ve tanu”. Leyi i ndlela ya ku komba leswaku hi yima ni leswi hi swi hlayiki na swi huma mbilwini a xikhongotweni xezru. (Amapsalma 41:13) A Bibele dzri hi dondzrisa leswaku i swa lisima ku va hi ku “amen”, a nga va hi le mbilwini kumbe hi zritu ledzri tlakukiki, loko ku gama xikhongoto xa ku hambiwa hi mhunu mumbeni, ku komba leswaku hi pfumelelana ni leswi hlayiwiki.​—1 Makronika 16:36; 1 Ba-le-Korinte 14:16.

NDLELA LEYI XIKWEMBU NKULUKUMBA A HLAMULAKA HA YONE SWIKHONGOTO SWEZRU

16. Xana Yehovha awa hlamula swikhongoto swezru hakunene? Tlhamuxela.

16 Xana Yehovha awa hlamula swikhongoto swezru hakunene? Ina. A Bibele dzri mu vitana “Muyingeli wa swikhongoto”. (Amapsalma 65:2) Yehovha a yingela a tlhela a hlamula swikhongoto leswi humaka mbilwini swa vhanu va ntsrandzra-vahlayi, nakone leswi a swi yentxa hi tindlela ta ku hambana-hambana.

17. Xana Yehovha a hlamulisa kuyini swikhongoto hi ku tizrisa tintsrumi ni malandzra yakwe ya lani misaveni?

17 Yehovha a hlamula swikhongoto swezru hi ku tizrisa tintsrumi ni malandzra yakwe ya lani misaveni. (Ba-Heberu 1:13, 14) Ku ni swikombiso swa ku tala swa vhanu lava khongotiki va kombela mpfunu wa ku twisisa Bibele kutani ntsrhakunyana va yamukela Mboni ya Yehovha. A Bibele dzri komba leswaku tintsrumi ta pfunisa a ku zrezreni ka ‘evhangeli ledzri nga helikiki’, kumbe madzrungula lamanene, a misaveni hinkwayu. (Dondzra Apfuletelo 14:6.) Nakone ntalu wezru hi khongote ka Yehovha mayelanu ni mhaka ya kukazri kumbe xivilelo xa kukazri, kutani ntsrhakunyana hi  kuma mpfunu lowu a hi wu vilela ka makwezru wa moya.​—Amaproverbia 12:25; Yakob 2:16.

Yehovha a nga hlamula swikhongoto swezru hi ku tizrisa mpfunu lowu pfaka ka vamakwezru va moya

18. Xana Yehovha a wu tizrisa hi ndlela yini moya wakwe wa ku xwenga ni Bibele leswaku a hlamula swikhongoto?

18 Yehovha a hlamula swikhongoto swezru hi ku tizrisa moya wakwe wa ku xwenga. Loko hi khongota hi kombela a mpfunu akuva hi kota ku lavisana ni swikazratu, a nga ha tizrisa moya wakwe wa ku xwenga leswaku a hi kongomisa ni ku hi tiyisa. (2 Ba-le-Korinte 4:7) Yehovha a tlhela a hlamula swikhongoto swezru hi ku tizrisa Bibele akuva a hi pfuna ku teka swiboho swa wutlhazri. Loko hi dondzra Bibele, hi nga ha kuma tindzrimana leti nga hi pfunaka. Nakone Yehovha a nga ha kutxa mhunu mun’wana lweyi a nyikelaka nhlamulo akuva a hlaya leswi hi vilelaka ku swi twa, kumbe nkulu wa bandla leswaku a bulisana na hine hi mhaka ya kukazri leyi nga Bibeleni.​—Ba-le-Galatia 6:1.

19. Ha yini swi nga ha yentxaka ingiki Yehovha a nga hlamulanga swikhongoto swezru?

19 Nambitanu, minkama yin’wana hi nga ha tivutisa hi ku: ‘Ha yini Yehovha a nga si hlamula swikhongoto swanga?’ Dzrimuka leswaku awa wu tiva nkama lowunene ni ndlela ya ku hlamula swikhongoto swezru. Awa swi tiva leswi hi swi vilelaka. Swi nga ha djula leswaku hi tama hi khongota akuva hi kombisa leswaku hi yima ka leswi hi swi hlayaka ni leswaku ha mu dumba hakunene. (Luka 11:5-10) Minkama yin’wana Yehovha a hlamula swikhongoto swezru hi ndlela leyi hi nga yi languselangakiki. Hi xikombiso, hi nga ha khongota hi xiyimu lexi kazrataka, kambe a matsrhan’wini ya ku susa xikazraku lexo, a nga ha hi nyika ntamu akuva hi kota ku tiyisela.​—Dondzra Ba-le-Filipi 4:13.

20. Ha yini hi fanela ku khongota kanyingi?

20 Mawaku ndjombo leyi hi nga nayu ya ku khongota ka Yehovha! Hi nga tiyiseka leswaku a ta hi yingela. (Amapsalma 145:18) Nakone loko hi ya hi khongota ka Yehovha kanyingi swi sukela mbilwini, wuxaka byezru na yene byi ta kula.