Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 NDZRIMA 15

Ndlela Leyinene Ya Ku Gandzrela Xikwembu Nkulukumba

Ndlela Leyinene Ya Ku Gandzrela Xikwembu Nkulukumba

1. I mani lweyi a nga hi byelaka ndlela leyinene ya ku gandzrela Xikwembu Nkulukumba?

WUKHONGOTI byinyingi byi tibyela leswaku byi dondzrisa ntiyiso mayelanu na Xikwembu Nkulukumba. Kambe leswo i madzrimi hikusa byi dondzrisa timhaka ta ku hambana mayelanu ni leswi Xikwembu Nkulukumba a nga swone ni ndlela leyi hi fanelaka ku mu gandzrela ha yone. Hi nga yi tivisa kuyini ndlela leyinene ya ku gandzrela Xikwembu Nkulukumba? I Yehovha ntsena a nga hi byelaka ndlela leyi hi fanelaka ku mu gandzrela ha yone.

2. U nga yi tivisa kuyini ndlela leyinene ya ku gandzrela Xikwembu Nkulukumba?

2 Yehovha a hi nyike Bibele akuva hi tiva ndlela leyinene ya ku mu gandzrela. Xileswo, dondzra Bibele, kutani Yehovha a ta ku pfuna leswaku u susa bindzru ka tindondzro takwe hikuva a zron’weka ngopfu ha wene.​—Ezaya 48:17.

3. Xana Xikwembu Nkulukumba a djula leswaku hi yentxa yini?

3 Vhanu van’wana va hlaya leswaku Xikwembu Nkulukumba a yamukela wukhongoti hinkwabyu, kambe Yesu a nga hi dondzrisanga swone. A te: ‘A hi hinkwavu lava ndzri hlayaka: Hosi, Hosi! va taka nhingena a mfun’weni wa matilu: a ku va lweyi a yentxaka ku zrandzra ka Tatana.’ Xileswo, ku djuleka hi dondzra leswi ku zrandzra ka Xikwembu Nkulukumba ku nga swone hi tlhela hi ku yentxa. Mhaka leyi a hi matlangwana hikuva Yesu a fananise vhanu lava nga yingisetikiki Xikwembu Nkulukumba ni ‘vatizri va swidoho’.​—Mattheo 7:21-23.

4. Xana Yesu a te yini mayelanu ni ku yentxa ku zrandzra ka Xikwembu Nkulukumba?

4 Yesu a hi tivise leswaku loko hi djula ku yentxa ku zrandzra  ka Xikwembu Nkulukumba, hi ta kumana ni swikazratu. A te: ‘Nhingenani hi nyangwa leya ku khuma, hikuva yi kulile nyangwa, na yo ndlela yi yanamile leyi yisaka ku lahlekeni, na vone lava fambaka ha yone i vanyingi. Hikuva yi khumile nyangwa, na yo ndlela yi lalile leyi yisaka a vutomini; ni lava yi kumaka i vatsrongo.’ (Mattheo 7:13, 14) Nyangwa leyi khumiki, kumbe ndlela leyinene ya ku gandzrela Xikwembu Nkulukumba, yi yisa a wuton’wini lebyi nga helikiki. Nyangwa leyi yanamiki, kumbe ndlela leyi hoxekiki ya ku gandzrela Xikwembu Nkulukumba, yi yisa ku feni. Kambe Yehovha a nga djuli leswaku ni mun’we a fa. A nyika hinkwavu mukhandlu wa ku mu tiva.​—2 Petros 3:9.

NDLELA LEYINENE YA KU GANDZRELA XIKWEMBU NKULUKUMBA

5. U nga swi kotisa kuyini ku tiva lava gandzrelaka Xikwembu Nkulukumba hi ndlela leyinene?

5 Yesu a te hi nga va tiva lava gandzrelaka Xikwembu Nkulukumba hi ndlela leyinene. Hi yentxa tanu hi ku kambisisa leswi va swi kholwaka ni leswi va swi yentxaka. A te: ‘N’wi ta va tiva hi mihandzru yavu.’ A tlhele a ku: ‘A muzri hinkwawu lowunene wu pswala mihandzru leminene.’ (Mattheo 7:16, 17) A swi hlayi swone leswaku lava gandzrelaka Xikwembu Nkulukumba va hetisekile. Kambe malandzra ya Yehovha minkama hinkwayu ma lwela ku yentxa leswinene kwakwe. Swoswi hi ta vona leswi taka hi pfuna ku tiva lava gandzrelaka Xikwembu Nkulukumba hi ndlela leyinene.

6, 7. Ha yini wugandzreli bya ntiyiso byi seketeliwe Bibeleni, naswone xikombiso xa Yesu xi hi dondzrisa yini?

6 Wugandzreli byezru byi fanela ku seketeliwa Bibeleni. A Bibele dzri li: ‘A matsralwa hinkwawu lama huhutiwiki hi Xikwembu Nkulukumba ma lulameli ku dondzrisa, ni ku kholwisa, ni ku busetela, ni ku luleka a ku lulameni; akuva mhunu wa Xikwembu Nkulukumba a va lwa hetisekiki, a bekiseliwa a mintizro leminene hinkwayu.’ (2 Timoteo 3:16,  17) Mupostola Pawulo a tsralele vakriste a ku: ‘N’wi ku n’wi yamukela zritu dzra Xikwembu Nkulukumba, ledzri n’wi nga dzri yingela ha hine, dzri nge zritu dzra vhanu; n’we ku yamukela zritu dzra Xikwembu Nkulukumba, swanga hi leswi dzri nga dzrone hi ntshima.’ (1 Ba-le-Thesalonika 2:13) Wugandzreli bya ntiyiso byi seketeliwe ntsena ka zritu dzra Xikwembu Nkulukumba, ku nga Bibele. A dzri seketeliwanga ka miyanakanyu ya vhanu, swihena kumbe swimbeni.

7 Hinkwaswu leswi Yesu a swi dondzrisiki a swi seketeliwe a Zritwini dzra Xikwembu Nkulukumba. (Dondzra Yohan 17:17.) Minkama ya ku tala a tsrhahe Matsralwa. (Mattheo 4:4, 7, 10) Malandzra ya ntiyiso ya Xikwembu Nkulukumba ma yetisa xikombiso xa Yesu, xileswo hinkwaswu leswi ma swi dondzrisaka ma swi seketela a Bibeleni.

8. I yini leswi Yesu a hi dondzrisiki mayelanu ni ku gandzrela Yehovha?

8 Hi fanela ku gandzrela Yehovha ntsena. Amapsalma 83:18 yi li: ‘A va tive leswaku wene, lweyi a vito dzraku a nga Yehovha ntsena, u tlakukile henhla ka misava hinkwayu.’ Yesu a a djula leswaku vhanu va tiva leswaku i mani Xikwembu Nkulukumba wa ntiyiso, nakone a byele vhanu vito dzra Xikwembu Nkulukumba. (Dondzra Yohan 17:6.) Yesu a te: ‘U ta khisamela Hosi [Yehovha], Xikwembu Nkulukumba waku, u gandzrela yene ntsena.’ (Mattheo 4:10) Kutani, swanga malandzra ya Xikwembu Nkulukumba, hi ta landzrela xikombiso xa Yesu. Hi gandzrela Yehovha ntsena, hi tizrisa vito dzrakwe ni ku dondzrisa vambeni vito dzra Xikwembu Nkulukumba ni leswi a taka hi yentxela swone.

9, 10. Hi kombisa hi ndlela yini leswaku ha zrandzranana?

9 Hi fanela ku zrandzra vhanu na swi pfela mbilwini. Yesu a dondzrise valandzreli vakwe ku zrandzranana. (Dondzra Yohan 13:35.) A swi na mhaka leswaku hi pfa kwini, kumbe ntumbuluku wezru hi wini, hi ganyile kumbe hi swisiwana. Ku zrandzranana swi hi yentxa hi va ni wumun’we swanga vamakwezru. (Ba-le-Kolosa 3:14) Xileswo, a hi yi yimpini,  a hi dlayi vhanu. Bibele dzri li: ‘Hi leswo ku vonekaka vana va Xikwembu Nkulukumba ni vana va Diavulosi: lweyo ni lweyo lwa nga yentxiki swa ku lulama a hi wa Xikwembu Nkulukumba, ni lwe a nga zrandzrikiki makwavu.’ Dzri tlhela dzri ku: ‘A hi zrandzraneni hi nga koti Khayini, lwe faka e wa lwemfani, a nga dlaya makwavu.’​—1 Yohan 3:10-12; 4:20, 21.

10 Hi tizrisa nkama wezru, ntamu ni leswi hi nga naswu akuva hi pfunana ni ku kutxana. (Ba-Heberu 10:24, 25) Hi ‘yentxela hinkwavu’ leswinene.​—Ba-le-Galatia 6:10.

11. Ha yini hi teka Yesu swanga ndlela ya ku ya ka Xikwembu Nkulukumba?

11 Hi fanela ku yingiseta Yesu hikusa hi yene ndlela ya ku ya ka Xikwembu Nkulukumba. Bibele dzri li: ‘A ku na ku huluka ha mun’wana, hikuva a ku na vito dzrimbe[ni] a hansi ka tilu, ledzri vhanu va . . . nyikiwiki, ledzri hi nga fanekelaka ku huluka ha dzrone.’ (Amintiṛo 4:12) Ka Ndzrima 5 ya buku ledzri, hi dondzre leswaku Yehovha a zrumele Yesu akuva a ta nyikela wutomi byakwe swanga xitizrulo ka lava yingisetaka. (Mattheo 20:28) Yehovha a lange Yesu leswaku a fuma swanga Hosi ya misava hinkwayu. Hi leswo ke, Bibele dzri hi byela leswaku loko hi djula ku hanya hi la ku nga helikiki, hi fanela ku yingiseta Yesu.​—Dondzra Yohan 3:36.

12. Ha yini hi nga ngheneli ka timhaka ta politika?

12 A hi fanelanga ku nghenela ka politika. Yesu a nga nghenelanga ka politika. Loko a li ku thethisiweni, a byele mufumi wa Roma, Pilatu a ku: ‘A Mfumu wanga a hi wa misava leyi.’ (Dondzra Yohan 18:36.) Ku fana na Yesu, ha dumbeka ka Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba wa le matilweni. Hi nkonta ya leswo, a hi ngheneli ka timhaka ta politika, a swi na mhaka leswaku hi tsrhama kwini. Nambitanu, Bibele dzri hi byela leswaku hi yingiseta ‘wuhosi lebyi nga kone’, ku nga lebyi byi hi fumaka. (Ba-le-Roma 13:1) Xileswo hi yingiseta milawu ya lomu hi tsrhamaka kone. Kambe loko milawu ya tiko yi lwisana ni ya Xikwembu Nkulukumba, hi yetisa  vapostola, lava tiki: ‘Swi fanekeli ku yingiseta Xikwembu Nkulukumba ku tlula vhanu.’​—Amintiṛo 5:29; Marka 12:17.

13. Xana hi zrezra yini mayelanu ni Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba?

13 Hi dumba leswaku Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba hi wone ntsena lowu taka lulamisa swikazratu swa misava. Yesu a te a ‘evhangeli ledzri dzra Mfumu’ a dzri ta zrezriwa a misaveni hinkwayu. (Dondzra Mattheo 24:14.) A ku na mfumu ni wun’we wa misava lowu nga kotaka ku yentxa leswi Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba wu taka hi yentxela swone. (Amapsalma 146:3) Yesu a hi dondzrise ku kombela Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba loko a ku: ‘A wu te Mfumu waku. A ku zrandzra kwaku a ku yentxiwe a misaveni, swanga hi le tilweni.’ (Mattheo 6:10) Bibele dzri li a Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba wu ta helisa mimfumu hinkwayu ya vhanu kutani wone ‘wu ta va kone hinkwayu minkama.’​—Daniel 2:44.

14. U vona leswaku i vamani lava gandzrelaka Xikwembu Nkulukumba hi ndlela leyinene?

14 Ntsrhaku ka loko u dondzre timhaka leti, tivutise leswi: ‘I vamani lava seketelaka tindondzro tavu a Bibeleni? I vamani lava byelaka van’wana mayelanu ni vito dzra Xikwembu Nkulukumba? I vamani lava kombananaka lizrandzru dzra ntiyiso ni ku kholwa leswaku Xikwembu Nkulukumba a zrumele Yesu ku ta hi huluxa? I vamani va nga ngheneliki ka politika? I vamani lava zrezraka leswaku ko va Mfumu wa Xikwembu Nkulukumba ntsena lowu nga helisaka swikazratu swezru?’ Ko va Timboni ta Yehovha ntsena.​—Ezaya 43:10-12.

XANA U TA YENTXA YINI?

15. Hi fanela ku yentxa yini loko hi djula leswaku Xikwembu Nkulukumba a yamukela wugandzreli byezru?

15 A ku kholwa leswaku Xikwembu Nkulukumba a kone a swi dzringananga. Ha yini? Hikusa nambi mademona ma kholwa leswaku Xikwembu Nkulukumba a kone, kambe a ma  mu yingiseti. (Yakob 2:19) Loko hi djula leswaku Xikwembu Nkulukumba a yamukela wugandzreli byezru, hi fanela ku kholwa leswaku a kone hi tlhela hi yentxa leswi a swi djulaka.

16. Ha yini hi fanela ku fulazrela wukhongoti bya madzrimi?

16 Akuva Xikwembu Nkulukumba a yamukela wugandzreli byezru, hi fanela ku fulazrela wukhongoti bya madzrimi. Muprofeta Ezaya a tsrale a ku: ‘Humani makazri ka wone, tibasisani.’ (Ezaya 52:11; 2 Ba-le-Korinte 6:17) Xileswo, hi fanela ku yala ntxhumu wini na wini lowu fambisanaka ni wukhongoti bya madzrimi.

17, 18. Xana ‘Babilona Lwenkulu’ i yini nakone ha yini swi li swa xihatla ku huma kwakwe?

17 Xana wukhongoti bya madzrimi i yini? I wukhongoti byini na byini lebyi byi hi dondzrisaka ku gandzrela Xikwembu Nkulukumba hi ndlela leyi lwisanaka ni Zritu dzrakwe. Bibele dzri vitana wukhongoti hinkwabyu bya madzrimi dzri ku i ‘Babilona Lwenkulu’. (Apfuletelo 17:5) Ha yini? Ntsrhaku ka Ndhambhi ya Nowa, tindondzro tinyingi ta madzrimi ti sungulele a doropeni dzra Babilona. Tindondzro leto ti hangalake a misaveni hinkwayu. Hi xikombiso, va-Babilona a va gandzrela mintlawa ya swikwembu swizrazru ka xin’we. Namunhla, wukhongoti byinyingi byi dondzrisa leswaku Xikwembu Nkulukumba i Muzrazru, kambe Bibele dzri swi beka livaleni leswaku ko va ni Xikwembu xin’we ntsena xa ntiyiso, ku nga Yehovha, ni leswaku Yesu i N’wanakwe. (Yohan 17:3) Va-Babilona a va tlhela va kholwa leswaku hika dzra mhunu dzri tama dzri hanya ntsrhaku ka loko a file ni leswaku dzri nga ya pswha a tilweni. Leswo i madzrimi.​—Yana ka “Dondzra Swin’wana”, 14, 17, ni 18.

18 Xikwembu Nkulukumba a profete leswaku ku nga li khale wukhongoti hinkwabyu bya madzrimi byi ta helisiwa. (Apfuletelo 18:8) Xana wa swi twisisa leswaku ha yini ku huma ka wukhongoti bya madzrimi swi li swa xihatla? Yehovha Xikwembu Nkulukumba a djula leswaku u huma ka byone na nkama wa ha pfumela.​—Apfuletelo 18:4.

Loko u tizrela Yehovha kun’we ni vhanu vakwe, u ta va xizro xa ndangu wakwe lowu nga misaveni hinkwayu

19. Loko u hlawula ku tizrela Yehovha, a ta ku yentxela yini?

 19 Loko u hlawula ku huma ka wukhongoti bya madzrimi u tizrela Yehovha, van’we ka vanghanu kumbe maxaka yaku a va nga ti xi twisisa xiboho xaku nakone va nga ha ku hlupha. Kambe Yehovha a nga ti ku tsrhika. U ta va xiyenge xa ndangu lowu nga misaveni hinkwayu wa vhanu va ntsrandzra-vahlayi lava zrandzrananaka hakunene, nakone u ta va ni dumbo dzra ku hanya hi la ku nga helikiki a misaveni leyimpswha ya Xikwembu Nkulukumba. (Marka 10:28-30) Kumbexana van’we ka vanghanu ni maxaka lama kanetaka xiboho xaku xa ku tizrela Yehovha, hi wugamu, va nga ha hlawula ku dondzra Bibele.

20. Ha yini swi li swa lisima ku gandzrela Xikwembu Nkulukumba hi ndlela leyinene?

20 Ku nga li khale, Xikwembu Nkulukumba a ta helisa wubihi hinkwabyu nakone Mfumu wakwe wu ta fuma misava hinkwayu. (2 Petros 3:9, 13) Ku ta va nkama wa ku nyonxisa swinene! Vhanu hinkwavu va ta gandzrela Yehovha hi ndlela leyi a yi djulaka. Kutani i swa lisima kuva swoswi u teka xiboho xa ku gandzrela Yehovha hi ndlela leyinene.