Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

So si o Regato le Devlesco?

So si o Regato le Devlesco?

Cana sas pi phuv o Isus dea duma o mai but anda o Regato le Devlesco. So si o Regato le Devlesco? Ce miștimata va anela amenghe vo?