Zha mai angle

Marturia le Jehovaske

Alosar e shib Romanes Kalderash

Sar si te aven le giesa mai angle?

Sar si te aven le giesa mai angle?

Gindis ke e lumia si te avel...

  • ... sar akana?

  • ... mai zhungali?

  • ... mai shukar?

 E BIBLIA PHENEL

“O Del lela le asua katar amare iakha, ai chi mai avela martia, ai nai nekazo, ai chi mai roven, ai ma nai dukh. Sa geletar ai shoxar chi mai avena palpale” (Sicharimos [Apokalipsos] 21:3, 4, E Lashi Viasta)

SAR ZHUTIL AMEN TE ZHANAS GADO

Si te avel amen iek buki kai si te avel amenge drago ai si te del amen sa so trobul amen (Isaías 65:21-23).

Khonik chi mai si te nasuavol ai chi mai si te avas po kino (Isaías 25:8; 33:24).

Si te trais o traio kai chi mai si te getol desia veselime amara familiasa ai sa le zhenentsa kai kamas (Psalmo 37:11, 29).

 SI PALA SOSTE TE PAKIAS ANDE BIBLIA?

Ei, si but, akana ferdi phenas dui:

  • Le Devles si les bari zor te kerel so shinadias. E Biblia akharel les “O Del la putierako”, ke leste si sa e zor (Sicharimos [Apokalipsos] 15:3). Anda godia, kana vo phenel ke si te kerel anda sa e Phuv iek shukar lumia, shai pakias ande leste ke ferdi vo shai kerel les. Sar phenel e Biblia, “kanchi nai so O Del nashti kerel” (Luk 1:37).

  • O Del kamel te kerel so shinadias. E Vorba le Devleski phenel ke ka o Jehova si leske anda o ilo te ushtiavel le manushen kai soven ande martia (Job 14:14, 15).

    Ai phenel ke o Jesus, o Shau le Devlesko, sastiardias le nasualen. Kerdias godo ke anklisto leske anda o ilo! (Marko 1:40, 41). Sa so kerdias o Jesus sikadias sar si pesko Dat. Sikadias ke pesko Dat si leske anda o ilo te zhutil le manushen kai kinuin (Iovano 5:19).

    Anda godia, zhanas chachimasa ke o Jehova ai o Jesus kamen te avel amen mai angle iek lasho traio (Psalmo 72:12-14; 145:16; 2 Petri 3:9).

 GINDI TU

Sar si te kerel o Del anda e Phuv iek shukar lumia?

Rode ande Biblia MATE 6:9, 10 ai DANIEL 2:44.