Te šaj te ovel nekoj gosto ko šatori e Jehovaskoro valjani te ovel e Devleskoro amal, te ovel le doverba ki leste hem te šunel le. O 15 Psalm vakerela so rodela o Jehova nekastar te šaj te ovel leskoro amal.

E JEHOVASKORO GOSTO MORA...

  • te ovel verno

  • te vakerel o čačipe, čak ko plo vilo

  • te poštunjel e Jehovaskere slugen

  • te ikerel pe ko po lafi čak keda leske pharo

  • te pomožinel e javeren bizo te adžikerel te iranen leske

E JEHOVASKORO GOSTO NA VALJANI...

  • te ogovorinel hem te klevetinel

  • te kerel lošnipe ple pašutnenge

  • te iskoristinel ple duhovno phralen

  • te družinel pe adalencar so na služinena e Jehovaske hem na šunena le

  • te lel mito