17:18, 19

  • Kova vetuvanje na ikergja o cari o Sedekija?

    Save sine o posledice taro adava?

  • Save vetuvanja hem dogovorija kergjum?

    Kola tane nesave posledice so šaj te oven man ako na ikerava ma ko mle dogovorija ili vetuvanja?