Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Stražarsko kula (izdanie bašo proučibe)  |  oktomvri 2017

Sikav iskreno mangipe e bukjencar so kerea len

Sikav iskreno mangipe e bukjencar so kerea len

Valjani te manga amen na samo lafencar hem mujea, nego iskreno e bukjencar so keraja len (1. JOV. 3:18)

GILJA: 72, 124

1. Kova tano o najbaro mangipe hem sar ka objasnine le? (Dikh i slika ko početok tari statija.)

TARO Jehova avela o mangipe (1. Jov. 4:7). O najbaro mangipe temelinela pe ko pravedna načelija. Ki Biblija, bašo asavko mangipe koristinela pe o grčko lafi agape. Ko akava mangipe šaj te ovel naklonost hem amalikane čuvstvija nekaske, ama isto agjaar tane vklučime javera da bukja, a na samo čuvstvija. Sikavaja asavko mangipe keda postapinaja nesebično te šaj te kera šukaripe e javerenge. Asavko mangipe anela amenge bahtalipe hem smisla ko životo.

2, 3. Sar o Jehova sikavgja nesebično mangipe e manušenge?

2 O Jehova sikavgja mangipe e manušenge panda angleder te stvorinel e Adame hem e Eva. Ov kergja i Phuv sar jekh kher kote so isi sa so valjani amenge te šaj te preživina hem te uživina ko životo. O Jehova na kergja akava peske nego amenge. Otkeda amaro kher sine spremno živibaske, ov stvoringja e  manušen hem dengja lenge prilika te živinen večno ko raj ki Phuv.

3 Palo nesavo vreme, o Jehova nesebično sikavgja plo najbaro mangipe e manušenge. Iako o Adam hem i Eva buningje pe protiv o Jehova, ov sine doborom sigurno kaj nesave taro lengere čhave ka mangen le, adaleske ov dengja i otkupno žrtva ple Čhaveskiri te šaj te spasinel len (1. Moj. 3:15; 1. Jov. 4:10). Panda taro momenti keda vakergja o proroštvo bašo Mesija, anglo e Jehovaskere jakhja sar te phene i otkupnina vekje sine dendi. Okolu 4.000 berša palo adava, o Jehova dengja ple edinstveno bijame Čhave sar žrtva e manušenge (Jovan 3:16). But siem blagodarna so o Jehova sikavgja asavko mangipe.

Sikav mangipe čak keda adava nane lokho

4. Kotar džanaja kaj o manuša šaj te sikaven nesebično mangipe iako nane sovršena?

4 Šaj li amen da te sikava nesebično mangipe iako na siem sovršena? Oja šaj. O Jehova kergja amen sprema plo liko, adava značinela kaj isi amen sposobnost te postapina sar leste. Nane amenge sekogaš lokho te sikava nesebično mangipe, ama šaj te kera adava. O Avel sikavgja kaj mangela e Devle nesebično keda dengja žrtva o najšukar so sine le (1. Moj. 4:3, 4). O Noe sikavgja nesebično mangipe agjaar so beršencar propovedinela sine iako o manuša na šunena le sine (2. Pet. 2:5). O Avraam sikavgja kaj mangela e Devle najviše taro sa adalea so sine spremno te del žrtva ple mangle čhave e Isako (Jak. 2:21). Slično sar akala verna sluge e Devleskere amen da mangaja te sikava mangipe čak keda adava nane lokho.

SOJ TANO ISKRENO MANGIPE

5. Sar šaj te sikava iskreno mangipe?

5 I Biblija vakerela kaj sikavaja iskreno mangipe keda mangaja amen na „samo lafencar hem mujea, nego iskreno e bukjencar so keraja len“ (1. Jov. 3:18). Dali akava značinela kaj na valjani te sikava mangipe lafencar? Na. (1. Sol. 4:18). Akava značinela kaj nane sekogaš dovolno samo te vakera: „Mangava tut“. Valjani te sikava kaj čače mislinaja adava. Na primer, ako amare phralen ili phenjen nane len dovolno hajbaske ili urajbaske, valjani lenge poviše nego samo nekobor šukar lafija (Jak. 2:15, 16). Slično, adaleske so mangaja e Jehova hem e manušen, na samo so molinaja amen te oven poviše manuša so ka propovedinen nego amen da revno propovedinaja o šukar haberi (Mat. 9:38).

6, 7. a) So značinela amaro mangipe te na ovel licemerno? b) Kola tane nesave primerija bašo hovavno mangipe?

6 O apostol Jovan vakergja kaj mora te manga amen „iskreno e bukjencar so keraja len“. Sprema akava, amaro mangipe na valjani te  ovel licemerno (Rim. 12:9; 2. Kor. 6:6). Ponekogaš nekoj šaj te kerel pe kaj sikavela mangipe. Ama, dali leskoro mangipe tano čačutno hem iskreno? Save tane leskere motivija? Ako nekoj tano licemerno, nane le mangipe. Leskoro mangipe tano hovavno hem na vredinela ništo.

7 Te dikha nesave primerija bašo hovavno mangipe. Keda o Satana kergja lafi e Evaja ki rajsko gradina, šaj dikhjola sine kaj mislinela lake o najšukar. Ama, leskere postapke sikavgje kaj na sine agjaar (1. Moj. 3:4, 5). Keda o David sine cari, sine le amal so vikinela pe sine Ahitofel. Ov izdajngja e Davide baši pli korist. Adalea sikavgja kaj nane leske čačutno amal (2. Sam. 15:31). Avdive, o otpadnikija hem o javera so kerena podelbe ko sobranie vakerena privlečna lafija te šaj te hovaven e javeren (Rim. 16:17, 18). Ola šaj kerena te dikhjol kaj grižinena pe e javerenge, ama adava nane čače soske ola tane sebična.

8. Soj tano šukar te puča amen?

8 O licemerno mangipe tano but lošno soske koristinela pe te hovaven pe o manuša. Amen šaj te hovava e manušen, ama našti hovavaja e Jehova. O Isus vakergja kaj o licemerna manuša ka oven najstrogo kaznime (Mat. 24:51). Adaleske so siem e Jehovaskere sluge, nikogaš na mangaja te ova licemerna. Šukar tano te puča amen: „Dali mlo mangipe tano sekogaš iskreno, ili sium sebično hem na sium pošteno?“ Te dikha enja načinija sar šaj te sikava mangipe so nane licemerno.

SAR TE SIKAVA ISKRENO MANGIPE E BUKJENCAR SO KERAJA LEN

9. So ohrabrinela amen o iskreno mangipe te kera?

9 Ov spremno te služine čak keda nikoj na dikhela o bukja so kerea len. Valjani te ova spremna te kera šukar bukja e javerenge čak keda nikoj nane te džanel bašo adava. (Čitin Matej 6:1-4.) O Ananija hem i Sapfira sine len javer stavi keda dengje dobrovolno prilog. Ola mangle o javera te džanen kaj dengje dobrovolno prilog, hovavgje kobor pare dengje hem adaleske sine kaznime bašo lengoro licemerstvo (Dela 5:1-10). Ama, ako čače mangaja amare phralen, ka ova spremna te kera šukar bukja lenge bizo te manga o javera te džanen bašo adava. Šaj te sikljova taro phralja so pomožinena e Vodečko telo te spreminel i duhovno hrana. Ola na mangena te privlečinen vnimanie ki peste hem na vakerena e javerenge ko kola proektija kergje buti.

Ov spremno te služine čak keda nikoj na dikhela o bukja so kerea len

10. Sar šaj te sikava kaj poštujnaja e javeren?

 10 Poštujn e javeren. (Čitin Rimjanite 12:10.) O Isus sikavgja kaj poštujnela e apostolen adalea so thovgja lengere pre (Jovan 13:3-5, 12-15). Valjani but te trudina amen te ova ponizna sar o Isus hem te služina e javerenge. O apostolija celosno halile so kergja o Isus čak keda dobingje o sveti duh (Jovan 13:7). Sikavaja kaj poštujnaja e javeren agjaar so na mislinaja kaj siem pošukar lendar adaleske so isi amen pobari škola, siem pobarvale hem isi amen poviše odgovornostija (Rim. 12:3). Na siem ljubomorna keda falinena e javeren, nego radujnaja amen lencar čak keda mislinaja kaj amen da zaslužinaja te falinen amen baši adaja buti.

11. Soske valjani iskreno te falina e javeren?

11 Iskreno falin e javeren. Rode prilike te faline e javeren. Sarine džanaja kaj adava „izgradinela“ (Ef. 4:29). Ama, valjani te falina len iskreno, a na samo te vakera nešto so ka kerel lengoro kjefi. Na valjani te vakera nešto so na mislinaja ili te izbegina te da sovet keda valjani (Izr. 29:5). Licemerno tano te falina e javeren, a palo adava te kritikujna len palo lengoro dumo. O apostol Pavle sikavela sine iskreno mangipe. Keda pišingja e hristijanenge taro Korint, ov falingja len bašo šukar bukja so kerena sine (1. Kor. 11:2). Ama, keda valjani sine te del lenge sovet, ov ljubezno hem jasno objasningja lenge i pričina (1. Kor. 11:20-22).

Sikavaja mangipe hem gostoprimlivost agjaar so pomožinaja amare phralenge keda isi len potreba (Dikh o pasus 12)

12. Sar šaj te sikava iskreno mangipe keda siem gostoprimliva?

12 Ov gostoprimlivo. O Jehova dengja amenge zapoved te ova darežliva amare phralencar hem phenjencar. (Čitin 1. Jovanovo 3:17.) Ama, valjani te ovel amen ispravna motivija keda siem gostoprimliva. Šaj te puča amen: „Dali kaninava ko gostija samo mle paše amalen ili okolen so dikhava len sar važna ko sobranie? Dali kaninava samo okolen so mislinava kaj šaj te dobinav lendar nešto? Sium li darežlivo e phralencar hem e phenjencar so na pendžarava len šukar hem kolendar so našti te dobinav nešto?“ (Luka 14:12-14). Zamislin tuke akala situacie: So ako jekhe phraleske valjani pomoš adaleske so angja nesavi odluka so nane mudro? Ili, so ako nekoj kaste so kaningjem le ko gostija nikogaš na  zablagodaringja pe amenge? O Jehova vakerela amenge: „Oven gostoprimliva jekh jekhea bizo te buninen tumen“ (1. Pet. 4:9). Ako daja e javerenge taro ispravno motivi, tegani ka ova bahtale (Dela 20:35).

13. a) Keda ka valjani te ova poviše strpliva? b) Sar šaj te pomožina okolenge soj tane duhovno slaba?

13 Pomožin okolenge soj tane duhovno slaba. I zapoved tari Biblija te pomožina okolenge soj tane slaba hem te ova sarinencar strpliva šaj te ispitinel dali amaro mangipe tano iskreno (1. Sol. 5:14). But phralja so sine duhovno slaba, palo nesavo vreme lengiri vera uli silno. Ama e javerenge ponadari da valjani amari strplivost hem amari pomoš. Sar šaj te pomožina asavkenge? Šaj te koristina i Biblija te ohrabrina len, šaj zaedno te dža ki služba ili šaj samo te šuna len. Isto agjaar, na valjani te delina e phralen hem e phenjen sar „jaka“ hem „slaba“. Namesto adava, valjani te priznajna kaj sarinen isi amen jaka hem slaba strane. Čak o apostol Pavle priznajngja kaj isi le slabostija (2. Kor. 12:9, 10). Sekaske valjani pomoš hem ohrabruvanje.

14. So valjani te kera te šaj te ova ko mir amare phralencar?

14 Ov ko mir e javerencar. O mir amare phralencar tano but skapoceno. Čak keda mislinaja kaj nekoj pogrešno halilo amen ili kaj postapingja nepravedno amencar, valjani te kera sa so šaj te ova ko mir. (Čitin Rimjanite 12:17, 18.) Ako povredingjem nekas, valjani te izvinina amen. Ama, valjani te ova iskrena. Na primer, namesto te vakera: „Žal mange so osetinea tut agjaar“, pošukar ka ovel te priznajna amari greška agjaar so ka vakera:  „Žal mange so povredingjum tut me lafencar“. Ko brako tano but važno te ovel amen mir. O rom hem i romni na valjani anglo javera te keren pe kaj but mangena pe, a keda tane korkori te na keren lafi maškar peste, te povredinen pe, čak te oven nasilna.

15. Sar šaj te sikava kaj iskreno prostinaja?

15 Spremno prostin. Ako nekoj vredžingja amen, prostinaja leske hem na ikeraja holi. Akava valjani te kera čak ako ov nane svesno kaj vredžingja amen. Spremno prostinaja agjaar so mangipaja trpinaja amen jekh jekhea hem iskreno trudinaja amen te ikera o jekhipe ko duho, ko mir kova so povrzinela amen (Ef. 4:2, 3). Te šaj iskreno te prostina nekaske, mora te čhinava te razmislina bašo adava so kergja amenge. O mangipe na „pamtinela o lošnipe“ (1. Kor. 13:4, 5). Ako ikeraja holi, šaj te rumina amaro amalipe e phralea ili e phenjaja, a isto agjaar e Jehova (Mat. 6:14, 15). Sikavaja kaj iskreno prostingjem okoleske so vredžingja amen keda molinaja amen baši leske (Luka 6:27, 28).

16. Sar valjani te dikha ko zadače so dobinaja len ki služba bašo Jehova?

16 Ker žrtve bašo javera. Keda ka dobina nesavi zadača ki služba bašo Jehova, ka sikava kaj amaro mangipe tano iskreno agjaar so nane te roda „amari korist, nego i korist e javereskiri“ (1. Kor. 10:24). Na primer, ko amare kongresija, o redarija khuvena ko objekti angleder te aven o javera. Adava šaj te čhivel len ko iskušenie te astaren o najšukar thana peske hem pumare familijake. Namesto adava, but džene lendar birinena te bešen ko thana kola so na svidžinena pe lenge doborom but ko delo kote so služinena sar redarija. Adalea, sikavena mangipe so nane sebično. Sar šaj te dža palo lengoro šukar primer?

17. Ako nekoj kerela seriozno grevo, ko so ka pottikninel le o iskreno mangipe?

17 Priznajn o garavde grevija hem čhinav te kere len. Nesave sluge e Devleskere kergje seriozno grevo hem probingje te garaven le. Ola kerena adava soske šaj ladžana ili na mangena te razočarinen e javeren (Izr. 28:13). Ama, adalea na sikavena mangipe soske kerena šteta peske hem e javerenge. Sar? O Jehova šaj te čhinavel te del plo sveti duh ko sobranie hem agjaar nane te ovel mir ki leste (Ef. 4:30). Ako nekoj kerela seriozno grevo, o iskreno mangipe ka pottikninel le te kerel lafi e starešinencar hem te rodel i pomoš so valjani leske (Jak. 5:14, 15).

18. Kobor tano važno te sikava iskreno mangipe?

18 O mangipe tano i najbari osobina (1. Kor. 13:13). Oj pomožinela e manušenge te dikhen koj tane o čačutne sledbenikija e Isuseskere hem te dikhen koj trudinena pe te postapinen sar o Jehova, kastar so avela o mangipe (Ef. 5:1, 2). O Pavle vakergja kaj ako nane le mangipe, nane te vredinel ništo (1. Kor. 13:2). Adaleske, te sikava amaro iskreno mangipe na samo lafencar, nego e bukjencar so keraja len.