Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Khede čačutno barvalipe

Khede čačutno barvalipe

Keren tumenge amala e barvalipaja taro akava sveto (LUKA 16:9)

GILJA: 32, 154

1, 2. Soske ko akava sveto sekogaš ka oven čorole manuša?

AVDIVE, i situacija ko sveto nane pravedno. Na primer, but tano pharo e ternenge te arakhen buti. Nesave manuša reskirinena plo životo te selinen pe ko pobarvale phuvja. Ama, ko barvale da phuvja isi but čorole manuša. Ko celo sveto, o barvale ovena pobarvale, a o čorole ovena počorole. Nesave izveštaija vakerena kaj o barvalipa so isi nekobor manušen zaedno tano isto kobor so isi sa e javere manušen ko celo sveto. Nesave manušen isi len dovolno pare bašo nekobor generacie pali lende, a milijarde javera manuša tane but čorole. O Isus potvrdingja akava keda vakergja: „O čorole sekogaš ka oven tumencar“ (Mar. 14:7). Soske isi asavki razlika?

2 O Isus džanlja kaj samo e Devleskoro Carstvo ka anel krajo e trgovsko sistemeske. Tari Biblija džanaja kaj „o trgovcija“, ili javere lafencar o trgovsko sistem, zaedno e politikaja hem e religijaja tane delo taro e Satanaskoro sveto (Otk. 18:3). E Devleskere sluge celosno odvojngje pe tari politika hem tari hovavni religija. Ama, pobaro delo lendar našti celosno te  odvojnen pe taro trgovsko sistem akale svetoskoro.

3. Bašo kola pučiba ka kera lafi?

3 Sar sluge e Devleskere, valjani te razmislina savo stavi isi amen bašo avdisutno trgovsko sistem. Šaj te puča amen: „Sar šaj te koristinav o materijalna bukja te sikavav kaj sium verno e Devleske? Sar šaj te borinav ma protiv o vlijanie taro trgovsko sistem? Kola iskustvija sikavena kaj e Devleskere slugen avdive isi len celosno doverba ki leste?“

I PARAMIS BAŠO NEPRAVEDNO UPRAVITELI

4, 5. a) So ulo e upravitelea tari e Isuseskiri paramis? b) So vakergja o Isus ple učenikonge te keren?

4 Čitin Luka 16:1-9. I paramis so vakergja o Isus valjani te čhivel amen te razmislina. E upravitele krivingje le kaj na grižinela pe šukar bašo kher ple gospodareskoro, hem adaleske o gospodari odlučingja te paldel le tari buti. * (Dikh i fusnota.) Ama, o upraviteli postapingja mudro ki adaja situacija. Angleder te ikljol tari buti, ov ulo amal manušencar so palo adava šaj sine te pomožinen le. O Isus na vakergja akaja paramis te ohrabrinel ple učenikon te postapinen nepravedno te šaj te preživinen. Agjaar kerena o manuša ko akava sveto. Ov vakergja i paramis te šaj te sikavel len jekh važno buti.

5 O Isus džanlja kaj isto sar o upraviteli so sine ki phari situacija, poviše dženenge taro leskere učenikija ka ovel pharo te zarabotinen bašo životo ko akava nepravedno sveto. Adaleske, ov vakergja lenge: „Keren tumenge amala e barvalipaja taro akava sveto, soske keda ov poviše nane te ovel, te šaj [o Jehova hem o Isus] te priminen tumen ko večna thana živibaske“. So šaj te sikljova taro sovet e Isuseskoro?

6. Kotar džanaja kaj e Devleskiri namera na sine o manuša te zarabotinen pare?

6 Tari Biblija jasno dikhaja kaj e Devleskiri namera na sine o manuša te zarabotinen pare. Na primer, o Jehova besplatno dengja e Adameske hem e Evake čak poviše taro adava so valjani sine lenge ko Eden (1. Moj. 2:15, 16). Palo adava, keda o Devel dengja plo sveti duh e pomazanikonge, nijekh lendar na vakergja kaj adava so isi le tano leskoro, nego sa sine zaedničko (Dela 4:32). O proroko o Isaija vakergja kaj ka avel vreme keda sa o manuša bizo pare ka koristinen sa so dela i Phuv (Isa. 25:6-9; 65:21, 22). Ama, džikote na avela adava vreme, e Isuseskere učenikija valjani te oven mudra. Lenge valjani o materijalna bukja taro akava sveto te šaj te preživinen, hem ko isto vreme valjani te trudinen pe te keren e Devleskiri volja.

MUDRO KORISTIN O BARVALIPA TARO AKAVA SVETO

7. Savo sovet dengja o Isus ko Luka 16:10-13?

7 Čitin Luka 16:10-13. O upraviteli tari e Isuseskiri paramis ulo amal e javerencar samo baši pli korist. Ama, o Isus manglja leskere učenikija te oven amala e Jehovaja hem lea taro nesebična pričine. Ov manglja  te haljova kaj o način sar koristinaja o barvalipe taro sveto šaj te sikavel dali siem verna e Devleske. Sar šaj te kera adava?

8, 9. Sar nesave sikavena kaj tane verna keda koristinena o materijalna bukja?

8 Jekh način sar šaj te sikava kaj siem verna e Devleske amare materijalna bukjencar tano agjaar so ka da prilogija bašo propovedibe so vakergja o Isus kaj ka kerel pe ko celo sveto (Mat. 24:14). Jekh tikni čhaj tari Indija sine la tikni kasa ki koja so khedela sine pare. Oj čak čhinavgja te kinel peske igračke te šaj te pherel i kasa. Keda pherdili i kasa, oj dengja sa o pare bašo propovedibe so kerela pe ko celo sveto. Jekh phral ki Indija so isi le niva bašo kokos dengja but kokosija e phralenge so prevedinena ki čhib malajalam. Adaleske so e phralenge tari akaja preveduvačko kancelarija valjani kokos, ov mislingja kaj ka ovel pošukar te del len kokos nego te del len pare. Isto agjaar, nesave phralja tari Grcija redovno dena zejtini taro maslinke, kiral hem javera bukja hajbaske baši betelsko familija. Adava tano mudro način sar šaj te koristinen pe o materijalna bukja.

9 Jekh phral tari Šri Lanka, so živinela ko stranstvo, mukhlja e phralenge plo imot te koristinen le sostanokonge, kongresenge hem ki leste te živinen phralja soj tane ki polnovremeno služba. Akaja tani materijalno žrtva e phraleske, ama oj tani bari pomoš e phralenge soj tane čorole. Ki jekh phuv kote so o propovedibe tano zabranimo, o phralja koristinena ple khera sar dvorane. Agjaar o pionerija hem o javera objavitelija soj počorole isi len than bašo sostanokija bizo te platinen kirija.

E Devleskere sluge koristinena ple materijalna bukja te pomožinen e javerenge

10. Kola tane nesave bereketija so dobinaja len keda siem darežliva?

10 Akala primerija sikavena kaj e Devleskoro narodo tano verno ko najtikne bukja da (Luka 16:10). Ola koristinena ple materijalna bukja te šaj pomožinena e javerenge. Sar akala amala e Jehovaskere dikhena ko asavke žrtve? Ola tane bahtale soske džanena kaj khedena čačutno barvalipa keda tane darežliva (Luka 16:11). Jekhe phenjake so redovno dela pare te poddržinel o delo bašo Carstvo slučingja pe lake nešto so na adžikergja. Oj vakerela: „Haljovava kaj kobor poviše dava materijalno, doborom podarežlivo sium ko javera da bukja. Na primer, pospremno prostinava, postrplivo sium e javerencar, polokhe izdržinava keda nešto ka razočarinel man hem polokhe prifatinava sovet“. But džene halile kaj adava soj tane darežliva kergja len pošukar manuša (Ps. 112:5; Izr. 22:9).

11. a) Sar sikavaja mudrost adalea so siem darežliva? b) Sar e Devleskoro narodo koristinela o dobrovolna prilogija avdive? (Dikh i slika ko početok tari statija.)

 11 Isto agjaar, sikavaja mudrost keda koristinaja amare materijalna bukja te šaj te poddržina i služba. Čak ako našti te ova ki polnovremeno služba ili te selina amen ko than kote so isi pobari potreba, amare prilogoncar šaj te pomožina e javerenge ki služba (Izr. 19:17). Na primer, amare prilogija pomožinena te poddržinel pe o propovedibe hem te kerel pe literatura bašo thana kote so but čorole manuša prifatinena o čačipe. Ko phuvja sar soj Kongo, Madagaskar hem Ruanda i Biblija tani but skupo. Ponekogaš, šaj te koštinel kobor jekhe kurkeskiri ili masekoskiri plata. Beršencar, amare phralja mora sine te birinen dali ka kinen hajbaske ple familijake ili ka kinen Biblija. A avdive, adaleske so o dobrovolna prilogija taro pobarvale phuvja koristinena pe hem ko počorole phuvja, e Jehovaskiri organizacija šaj te prevedinel hem te štampinel Biblie kola so dena pe bizo pare e objavitelenge hem e interesentenge. (Čitin 2. Korinkjanite 8:13-15.) Agjaar, hem adala so dena hem adala so dobinena pomoš šaj te oven e Jehovaskere amala.

SAR ŠAJ TE BORINA AMEN PROTIV O VLIJANIE TARO TRGOVSKO SISTEM?

12. Sar o Avraam sikavgja doverba ko Devel?

12 Šaj te ova amala e Jehovaja keda borinaja amen protiv o vlijanie taro trgovsko sistem hem keda rodaja čačutno barvalipe. Akava kergja o Avraam. Ov sine poslušno e Jehovaske, iklilo tari barvali diz Ur hem živinela sine ko šatorija soske manglja te ovel e Jehovaskoro amal (Evr. 11:8-10). E Avraame sekogaš sine le doverba ko Jehova, a na ko materijalna bukja (1. Moj. 14:22, 23). O Isus ohrabringja e javeren te sikaven asavki vera. Ki jekh prilika, ov vakergja jekhe terne barvale manušeske: „Ako mangea te ove sovršeno, dža hem bikin sa so isi tut hem de o pare e čorolenge, tegani ka ovel tut barvalipe ko nebo. Palo adava, ov mlo učeniko“ (Mat. 19:21). Akale terne manuše na sine le vera sar e Avraameskiri. Ama, sine javera manuša so sikavgje doverba ko Devel.

13. a) Savo sovet dengja o Pavle e Timoteje? b) Sar šaj avdive te primenina o sovet e Pavleskoro?

13 O Timotej verno služingja e Jehovaske. O Pavle baši leste vakergja kaj tano „šukar vojniko e Isuseskoro“. Palo adava, vakergja leske: „Nijekh vojniko nane zafatimo te zarabotinel pare, soske mangela te kerel i volja adaleskiri so lelja le te ovel vojniko“ (2. Tim. 2:3, 4). E Isuseskere učenikija avdive, maškar kola soj pobuter taro jekh milioni polnovremena sluge, dena pestar sa te šaj ikerena o sovet e Pavleskoro. Ola na mukhena upri lende te vlijajnen o reklame taro akava alčno sveto, soske  na bistrena o načelo: „Koj lela borči, sluga tano okoleske so dela le o borči“ (Izr. 22:7). O Satana mangela te trošina sa amaro vreme hem sila bašo leskoro trgovsko sistem. Nesave khuvena ko baro borči te kinen kher, vrda, te džan ko fakulteti, ili te keren baro bijav. Ako na pazinaja, adava borči šaj te platina le beršencar. Sikavaja mudrost keda poednostavinaja amaro životo, izbeginaja te khuva ko borčija hem trošinaja pohari pare. Agjaar ka ova poslobodna te služina e Devleske hem nane te ova robija e avdisutne trgovsko sistemeske (1. Tim. 6:10).

14. Ko so valjani te ova odlučna? Vaker primerija.

14 Ako mangaja te živina ednostavno životo, valjani te čhiva e Devleskoro Carstvo ko prvo than. Jekh bračno pari vodinela sine baro biznis. Ama, ola mangle palem te počminen e polnovremeno službaja. Adaleske bikingje plo biznis, plo motorno čamco hem o materijalna bukja. Ola prijavingje pe te pomožinen džikote gradinela pe sine o glavno sedište ko Vorvik (Njujork). Adava sine lenge posebno prednost soske šaj sine te služinen ko Betel zaedno pumare čhajaja hem džamutrea, hem isto agjaar nekobor kurke zaedno e romeskere roditelencar. Jekh phen pionerka taro Kolorado (Amerika), počmingja te kerel nekobor saatija buti ki jekh banka. O šefija tari banka sine but zadovolna latar hem adaleske pučle la dali šaj te kerel poviše saatija buti hem phengje kaj ka den le trin puti pobari plata. Oj na prifatingja adaja šuži ponuda soske ka našti sine te džal poviše vreme ki služba. Akala tane samo nekobor primerija bašo žrtve so kerena e Jehovaskere sluge. Keda odlučno čhivaja e Devleskoro Carstvo ko prvo than, sikavaja kaj amaro amalipe e Jehovaja hem o čačutno barvalipe ceninaja poviše taro materijalna bukja.

KEDA O BARVALIPE TARO AKAVA SVETO POVIŠE NANE TE OVEL

15. Kova barvalipe najviše vredinela?

15 Keda nekoj tano barvalo ko materijalno pogled, na značinela kaj o Jehova dela le bereketi. O Jehova dela bereketi okolen „soj barvale šukar deloncar“. (Čitin 1. Timotej 6:17-19.) Na primer, jekh phen tari Italija, so vikinela pe Lučija, šungja kaj ki Albanija isi potreba taro objavitelija. * (Dikh i fusnota.) Adaleske, ko 1993 berš, selingja pe ki Albanija. Na kerela sine buti, ama sine la doverba kaj o Jehova ka grižinel pe lake. Siklili i albansko čhib hem pomožingja poviše taro 60 manušenge te oven e Jehovaskere sluge. Šaj pobuter džene amendar nane amen asavke rezultatija ki služba. Ama, sa so keraja te šaj te pomožina e javerenge te pendžaren e Jehova hem te oven lea paše tano nešto so ka cenina le večno (Mat. 6:20).

Sa so keraja bašo Jehova hem bašo leskoro Carstvo ka kerel amen čače bahtale

16. a) So ka ovel e avdisutne trgovsko sistemea? b) Sar adava valjani te vlijajnel ko amaro stavi bašo materijalna bukja?

16 Taro e Isuseskere lafija ko Luka 16:9 šaj te dikha kaj ka avel krajo e avdisutne trgovsko sistemeske. Ov vakergja kaj o barvalipe taro akava sveto poviše nane te ovel.  Ko akala posledna dive, nesave banke propadingje, a nesave phuvja isi len bare ekonomska problemija. Ama panda hari, i situacija ko sveto ka ovel panda pološno. O političko, o religiozno hem o trgovsko sistem kola soj tane delo taro e Satanaskoro sveto, ka oven uništime. O prorokija o Ezekiel hem o Sofonija vakergje kaj o zlato hem o srebro, kola so sine sekogaš važna bašo trgovsko sistem, nane te vredinen ništo (Ezek. 7:19; Sof. 1:18). Sar ka osetine tut ako ko krajo taro tlo životo haljovea kaj žrtvujngjan o čačutno barvalipe bašo barvalipe taro akava sveto? Šaj ka osetine tut isto sar jekh manuš kova so celo životo kergja buti te khedel but pare, a ko krajo halilo kaj adala pare tane falsifikat (Izr. 18:11). O materijalno barvalipe taro akava sveto sigurno nane te ovel više. Adaleske, ma našav i prilika te koristine tle materijalna bukja te ove amal e Jehovaja hem e Isusea. Sa so keraja bašo Jehova hem bašo leskoro Carstvo ka kerel amen čače bahtale.

17, 18. So adžikerela e Jehovaskere amalen?

17 Keda ka avel e Devleskoro Carstvo, nikoj na valjani te platinel kirija ili te lel borči. Ka ovel but hajbaske hem sa adava ka ovel bizo pare. Isto agjaar, nane te platina doktorenge ili te kina hapija. E Jehovaskere amala ka uživinen ko najšukar bukja so ka del i Phuv. O zlato, o srebro hem o skapocena bara ka koristinen pe bašo ukras, a na te barvaljovel pe lendar. Sarine bizo pare ka keren peske khera taro najkvalitetno kaš, bar hem metali. Amare amala ka pomožinen amen adaleske so mangena, a na parenge. Ka delina e javerencar sa adava so dela i Phuv.

18 Akava tano samo jekh delo tari skapoceno nagrada okolenge so ovena amala e Jehovaja hem e Isusea. E Jehovaskere sluge bahtale ka giljaven keda ka šunen e Isuseskere lafija: „Aven, tumen so dengja tumen bereketi mo Dad, dobinen o Carstvo kova panda taro početok e svetoskoro tano spremimo tumenge“ (Mat. 25:34).

^ pas. 4 O Isus na vakergja dali sine ko pravo adala so krivingje e upravitele. O grčko lafi so ko Luka 16:1 tano prevedimo sar „krivingje“ šaj te značinel kaj nekoj čhivgja iftira e upraviteleske. O Isus manglja te istakninel sar reagiringja o upraviteli, a na i pričina soske našavgja i buti.

^ pas. 15 O iskustvo baši Lučija Musanet iklilo ko Razbudete se! taro 8 oktomvri 2003 berš, 26-30 strana.