Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Stražarsko kula (izdanie bašo proučibe)  |  fevruari 2017

Koj vodinela e Devleskere narodo avdive?

Koj vodinela e Devleskere narodo avdive?

Setinen tumen ko adala so predvodinena tumen (EVR. 13:7)

GILJA: 125, 43

1, 2. So šaj pučena pe sine o apostolija keda o Isus gelo ko nebo?

O APOSTOLIJA e Isuseskere bešena sine ki Maslinsko Gora hem dikhena sine sar lengoro gospodari hem amal, o Isus, džala upre ko nebo sa džikote jekh oblako na učhargja le hem našti sine te dikhen le (Dela 1:9, 10). Duj berš, o Isus sikavgja len, ohrabringja len hem vodingja len. Ama, akana ov gelo. So ka keren ola?

2 Angleder te džal ko nebo, o Isus vakergja ple učenikonge: „Ka oven mle svedokija ko Erusalim, ki celo Judeja, ki Samarija hem ko najdur thana ki phuv“ (Dela 1:8). Sar šaj sine te keren adava? O Isus vetingja lenge kaj e Devleskoro sveti duh ka pomožinel len (Dela 1:5). Ama, koj ka del len upatstvija hem koj ka organizirinel o propovedibe ki celo Phuv? O apostolija džanle kaj o Jehova koristingja manušen te vodinel e Izraelcon. Adaleske, šaj pučena pe sine dali o Jehova ka birinel lenge nevo vodači.

3. a) Savi važno odluka angje o verna apostolija keda o Isus gelo ko nebo? b) Kola pučiba ka oven odgovorime ki akaja statija?

 3 Keda o Isus irangja pe ko nebo, palo adava o učenikija istražingje e Devleskoro Lafi, molingje e Devle te pomožinel len hem biringje namesto o Juda Iskariot, o Matij te ovel o dešudujto apostoli (Dela 1:15-26). Soske sine važno lenge hem e Jehovaske te keren akava? O učenikija halile kaj valjani te oven dešuduj apostolija. * (Dikh i fusnota.) O Isus biringja e apostolen hem obučingja len te keren jekh važno buti maškar e Devleskoro narodo. Savi sine adaja buti, hem sar o Jehova hem o Isus spreminge len bašo adava? Savi slično podgotovka isi avdive? Hem sar šaj te setina amen okolende so predvodinena amen, posebno ko „verno hem razborito robo“? (Evr. 13:7; Mat. 24:45).

O ISUS VODINELA E VODEČKO TELO

4. Savi uloga sine e apostolen hem javere starešinen ko Erusalim?

4 O apostolija počmingje te predvodinen ko hristijansko sobranie tari Pedesetnica 33 berš. I Biblija vakerela kaj o Petar hem o dešujekh apostolija uštile hem tegani o Petar počmingja te sikavel e manušen bašo čačipa so šaj sine te spasinen lengoro životo (Dela 2:14, 15). But džene taro adala so šungje le ule hristijanja. Palo adava, akala neve hristijanja ponadari da sikljona sine taro apostolija (Dela 2:42). O apostolija sine odgovorna bašo prilogija ko sobranie (Dela 4:34, 35). Isto agjaar, ola sikavena sine e Devleskere narodo hem molinena pe sine baši lende, hem vakergje: „Amen ponadari da ka molina e Devle hem ka sikava bašo leskoro Lafi“ (Dela 6:4). Ola isto agjaar, bičhalgje iskusna hristijanja te propovedinen ko neve thana (Dela 8:14, 15). Palo adava, javera da pomazanikija kola so sine starešine zaedno e apostolencar predvodinena sine ko sobranie. Sar vodečko telo, ola dena sine upatstvija sa e sobranienge (Dela 15:2).

O hristijanja taro prvo veko džanena sine kaj o Jehova vodinela e vodečko telo preku o Isus

5, 6. a) Sar o sveti duh pomožinela sine e vodečko telo? (Dikh i slika ko početok tari statija.) b) Sar o angelija pomožingje e vodečko telo? v) Sar o vodečko telo sine vodimo taro e Devleskoro Lafi?

5 O hristijanja taro prvo veko džanena sine kaj o Jehova vodinela e vodečko telo preku o Isus. Soske šaj sine te oven sigurna ko adava? Prvo, o sveti duh pomožinela sine e vodečko telo (Jovan 16:13). Sa o pomazanikija dobingje sveti duh, ama o duho posebno pomožinela sine e apostolen hem e starešinen ko Erusalim te šaj te keren pli zadača sar nadglednikija. Na primer, ko 49 berš, o sveti duh  pomožingja e vodečko telo te anel odluka bašo obrežuvanje. O sobranija spremno prifatingje i odluka. Adaleske „ovena sine pozorale ki vera hem taro dive ko dive bajrovena sine“ (Dela 16:4, 5). Taro pismo bašo obrežuvanje so sine bičhaldo dži ko sobranija, šaj te dikha kaj o vodečko telo sine le sveti duh hem sikavgja mangipa hem vera (Dela 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23).

6 Dujto, o angelija pomožingje e vodečko telo. Na primer, jekh angeli vakergja e Kornelijaske te rodel e Petare. Keda o Petar gelo ko Kornelij hem propovedingja leske hem leskere familijake, tegani ola dobingje o sveti duh, iako o murša na sine obrežime. O Kornelij ulo prvo hristijani kova so na sine Evrei hem na sine obrežimo. Keda šungje bašo akava o apostolija hem o javera phralja, halile kaj adava tano e Jehovaskiri volja hem prifatingje adalen so nane Evreija hem so nane obrežime, te oven delo taro hristijansko sobranie (Dela 11:13-18). Taro akava šaj te dikha kaj o angelija poddržinena sine o propovediba kova so nadgledinela sine o vodečko telo (Dela 5:19, 20). Trito, o vodečko telo sine vodimo taro e Devleskoro Lafi. Akala murša koristinena sine e Devleskoro Lafi te anen važna odluke povrzime e hristijansko verujbaja hem te den vodstvo e sobranienge (Dela 1:20-22; 15:15-20).

7. Soske šaj te vakera kaj o Isus vodinela sine e prvo hristijanen?

7 Iako o vodečko telo sine le avtoriteti ko sobranie, sarinenge so sine ko vodečko telo sine jasno kaj lengoro vodači tano o Isus Hristos. Kotar džanaja adava? O Pavle vakergja kaj korkori o Isus biringja „nesave te oven apostolija“. Isto agjaar, ov vakergja kaj o Isus tano „o šero“, ili Vodači e sobranieskoro (Ef. 4:11, 15). Adaleske o učenikija na sine pendžarde palo nesavo anav taro apostolija, nego e Devleskiri volja sine te vikinen pe hristijanja hem agjaar te oven pendžarde (Dela 11:26). O Pavle džanela sine kaj tano važno te ikeren pe ko bibliska sikljojba taro apostolija hem taro javera murša kola so predvodinena sine. Ama, o Pavle vakergja: „Mangava te džanen kaj poglavari sekole muršeske tano o Hristos“. Akala lafija isto agjaar važinena sekole jekheske taro vodečko telo. Palo adava, o Pavle vakergja: „A poglavari e Hristoseske tano o Devel“ (1. Kor. 11:2, 3). Jasno tano kaj o Jehova biringja leskoro Čhavo, o Isus Hristos, te vodinel o sobranie.

„AKAVA NANE MANUŠIKANO DELO“

8, 9. Savi važno uloga sine le o phral Rasel?

8 Taro 1870 berš, o Čarls Tejz Rasel hem nesave leskere amala, trudingje pe te služinen e Devleske sar so vakerela i Biblija, hem te pomožinen e javerenge te keren adava. Adava značinela sine kaj ka valjani te pomožinen okolenge da so kerena ko javera čhibja lafi. Adaleske ko 1884 berš, sine zakonsko registririmo o pravno telo Zion’s Watch Tower Tract Society, kote so ulo pretsedateli o phral Rasel. * (Dikh i fusnota.) Ov istražinela  sine šukar i Biblija hem bizi dar vakerela sine kaj adava so sikavela i crkva, sar na primer o trojstvo hem o sikljojbe kaj i duša na merela, nane tari Biblija. Halilo kaj, keda o Isus ka iranel pe adava ka ovel nevidlivo hem kaj „o vreme soj odredimo bašo neznabošcija“ ka završinel ko 1914 berš (Luka 21:24). O Rasel koristingja plo vreme, sila hem pare te šaj te sikavel e javeren bašo akala čačipa. Jasno tano kaj o Jehova hem o Isus koristingje le te predvodinel ko adava važno periodi.

9 O Rasel na manglja nisavo posebno vnimanie taro manuša. Ko 1896 berš pišingja kaj ov hem o javera murša soj ki odgovorno položba, na mangena te del pe lenge nisavi posebno čest. Ola na mangle te oven lenge dende nesave posebna titule, hem na mangena sine nisavi grupa te phiravel lengoro anav. Palo nesavo vreme, ov vakergja: „Akava nane manušikano delo“.

„O verno hem razborito robo“ tane tikni grupa pomazanikija kola soj tane o Vodečko telo

10. a) Keda o Isus postavingja e „verno hem razborito robo“? b) Objasnin sar ulo jasno kaj isi razlika maškar o Vodečko telo hem o pravno telo Watch Tower Society.

10 O Rasel mulo ko 1916 berš. Trin berš palo adava, ko 1919 berš, o Isus postavingja e „verno hem razborito robo“. Savi sine e Isuseskiri cel? O robo valjangja te del leskere učenikonge „hrana ko pravo vreme“ (Mat. 24:45). Ko adala berša, jekh tikni grupa phralja so sine pomazanikija ko glavno sedište ko Bruklin (Njujork), dela sine duhovno hrana e učenikonge. O anav „vodečko telo“ počmingja te pojavinel pe ko amare publikacie palo 1940 berš. Ko adava vreme, o Vodečko telo sine paše povrzimo e pravno teloja Watch Tower Bible and Tract Society. Ama, ko 1971 berš, sine jasno kaj isi razlika maškar o Vodečko telo hem o Watch Tower Society, soske akava pravno telo sine odgovorno samo bašo pravna bukja. Taro adava berš, o phralja soj pomazanikija šaj te oven delo taro Vodečko telo iako nane upravitelija ko pravno telo. Ko posledno vreme, sar upravitelija ko akava pravno telo hem ko javera so koristinela len e Devleskoro narodo, počmingje te služinen odgovorna phralja taro „javera bakhre“. Adaleske, o Vodečko telo šaj te koncentririnel pe te del bibliska pouke hem vodstvo (Jovan 10:16; Dela 6:4). Ki Stražarsko kula taro 15 juli 2013 berš, sine objasnimo kaj „o verno hem razborito robo“ tano tikni grupa pomazanikija kola soj tane o Vodečko telo.

O Vodečko telo ko 1950 berša

11. Sar o Vodečko telo anela odluke?

11 O Vodečko telo anela o važna odluke sar grupa keda khedena pe sarine sekova kurko. Akala sostanokija pomožinena lenge te ovel len šukar komunikacija hem te ačhoven obedineta (Izr. 20:18). Nijekh taro Vodečko telo nane považno taro javera, adaleske sekova berš različno phral vodinela o sostanokija so isi len (1. Pet. 5:1). Agjaar isto kerena ko sekola šov  odborija taro Vodečko telo. Nijekh taro Vodečko telo na mislinela kaj ov tano vodači ple phralengoro. Sekova lendar isto agjaar tano jekh taro sluge hem ov da dobinela duhovno hrana taro verno robo hem šunela leskoro vodstvo.

O verno robo sine postavimo ko 1919 berš, hem taro adava berš dela duhovno hrana e Devleskere narodoske (Dikh o pasusija 10-11)

„KOJ TANO O VERNO HEM RAZBORITO ROBO?“

12. Kola pučiba ka dikha?

12 O Vodečko telo na dobinela vizie taro Devel hem nane sovršeno. Šaj te slučinel pe te objasninel nešto pogrešno tari Biblija ili te anel pogrešna odluke povrzime e organizacijaja. Na primer, ko Priračnikot za istražuvanje šaj te arakha statie kote so pišinela bašo nesave promene sar valjani te hajljova i Biblija. * O Isus na vakergja kaj leskoro verno robo ka del amen sovršeno duhovno hrana. Tegani sar šaj te odgovorina  ko pučibe e Isuseskoro: „Koj tano o verno hem razborito robo?“ (Mat. 24:45). Save dokazija isi kaj o Vodečko telo tano o verno robo? Te dikha o ista trin bukja so pomožingje e vodečko telo ko vreme e apostolengoro.

13. Sar o sveti duh pomožingja e Vodečko telo?

13 O sveti duh pomožinela e Vodečko telo. O sveti duh pomožingja e Vodečko telo te haljovel čačipa tari Biblija kola so angleder na sine jasna. Na primer, razmislin bašo nesave objasnime promene soj dende ko Priračnikot za istražuvanje.  Nijekh manuš našti korkori te haljovel hem te objasninel „e Devleskere hor bukja“! (Čitin 1. Korinkjanite 2:10.) O Vodečko telo mislinela isto sar o apostol Pavle, kova so vakergja: „Bašo akala bukja isto agjaar keraja lafi, na lafencar so sikavela i manušikani mudrost, nego lafencar so sikavela o duho“ (1. Kor. 2:13). Soske palo but berša hovavno sikljojba hem bizo jasno vodstvo, taro 1919 berš počmingja but pojasno te haljovel pe i Biblija? Isi samo jekh pričina — o Devel pomožingja ple sveti duhoja!

14. Sprema o Otkrovenie 14:6, 7 sar o angelija pomožinena e Vodečko telo hem e Devleskere narodo?

14 O angelija pomožinena e Vodečko telo. O Vodečko telo isi le bari odgovornost te organizirinel o propovedibe so kerena le poviše taro ofto milionija objavitelija ko celo sveto. Soske o propovedibe tano doborom but uspešno? Jekh pričina tani adaja so pomožinena o angelija. (Čitin Otkrovenie 14:6, 7.) But puti, o angelija vodingje e objavitelen te džan ko nesavo manuš so molingja pe e Devleske te pomožinel leske! * (Dikh i fusnota.) Isto agjaar, o propovedibe bajrola ko phuvja kote so isi baro protivenje, hem sa poviše manuša sikljona bašo Devel. Akava tano agjaar adaleske so pomožinena o angelija.

15. Sar razlikujnela pe o Vodečko telo taro hristijanska vodačija ko sveto? Vaker primer.

15 E Devleskoro Lafi vodinela e Vodečko telo. (Čitin Jovan 17:17.) Te la sar primer jekh situacija taro 1973 berš. Ki Stražarsko kula taro 1 juni sine jekh pučibe „dali šaj te krstinel pe nekoj so panda na čhinavgja e pušibaja“. O odgovor sine kaj o bibliska načelija sikavena kaj našti te krstinel pe! Ki akaja Stražarsko kula sine citirime nesave stihija hem sine objasnimo soske sekoj so na čhinavela e pušibaja valjani te ovel isklučimo (1. Kor. 5:7; 2. Kor. 7:1). Adathe sine vakerdo kaj akava strogo pravilo na avela taro manuš, nego „taro Devel, kova so vakergja amenge ple merilija preku plo pišimo Lafi“. Nijekh javer religiozno organizacija na sine spremno doborom celosno te ikerel pe ko e Devleskoro Lafi čak keda nekaske taro lakere členija tano but pharo te poštujnel o odluke so anena pe. Jekh lil bašo religie so iklilo angleder nesavo vreme ki Amerika, phenela kaj „o hristijanska verska vodačija stalno meninena pumare sikljojba te šaj te odgovorinen ko stavija hem mislibe so isi maškar lengere členija ili ko narodo“. O Vodečko telo na vodinela pe sprema adava so mangena o  manuša. Namesto adava, o členija taro Vodečko telo tane vodime taro e Devleskoro Lafi, so sikavela kaj o Jehova tano čačutno vodači ple narodoskoro avdive.

„SETINEN TUMEN KO ADALA SO PREDVODINENA TUMEN“

16. Kova tano jekh način te setina amen ko Vodečko telo?

16 Čitin Evreite 13:7. I Biblija vakerela te setina amen ko adala so predvodinena amen. Jekh način sar šaj te kera adava tano te molina amen bašo Vodečko telo (Ef. 6:18). Akale phralen isi len but odgovornostija, sar na primer, te den amen duhovno hrana, te organizirinen o propovedibe hem te rasporedinen o dobrovolna prilogija. Adaleske tano but važno redovno te molina amen baši lende!

17, 18. a) Sar sikavaja kaj sorabotinaja e Vodečko teloja? b) Sar adalea so propovedinaja poddržinaja e Vodečko telo hem e Isuse?

17 Isto agjaar, šaj te setina amen ko Vodečko telo adalea so ka šuna o upatstvija so dela amen. O Vodečko telo dela amen upatstvija preku o publikacie, sostanokija hem kongresija. Ov isto agjaar imenujnela pokrainska nadglednikija, kola so ponadari imenujnena starešine. O pokrainska nadglednikija hem o starešine sikavena kaj setinena pe ko Vodečko telo adalea so ikerena pe paše ko leskere upatstvija. Hem sekoj amendar sikavaja kaj poštujnaja amare Vodače, e Isuse, adalea so siem poslušna e phralenge so koristinela len avdive (Evr. 13:17).

18 Javer način sar šaj te setina amen ko Vodečko telo tano agjaar so ka da amaro najšukar ki služba. Ko Evreite 13:7 siem ohrabrime te imitirina i vera okolengiri so predvodinena. O Vodečko telo sikavela bari vera adalea so revno propovedinela hem širinela o šukar haberi. Dali poddržinaja akale phralen ko akava važno delo? Ako keraja adava, tegani ka ova bahtale keda ka šuna sar vakerela amenge o Isus: „Sa so kergjen jekheske taro mle najtikne phralja, kergjen le mange“ (Mat. 25:34-40).

19. Soske sian rešimo te šune amare Vodače, e Isuse?

19 Keda o Isus irangja pe ko nebo, ov na mukhlja ple učenikon korkori (Mat. 28:20). O Isus džanela sine kaj o sveti duh, o angelija hem e Devleskoro Lafi pomožingje leske džikote predvodinela sine ki Phuv. Adaleske, ov pomožinela ko isto način e verno robo avdive. O Vodečko telo ponadari da džala palo Bakhro, o Isus, „bilo kote te džal“ (Otk. 14:4). Adaleske, keda šunaja o vodstvo taro Vodečko telo, tegani džaja palo amaro Vodači, o Isus. Panda hari, ov ka vodinel amen ko večno životo (Otk. 7:14-17). Nane nijekh vodači maškar o manuša so šaj te vetinel nešto asavko!

^ pas. 3 Izgleda o Jehova manglja te oven dešuduj apostolija kola so ki idnina ka oven „dešuduj bara ko temeli“ taro Nevo Erusalim (Otk. 21:14). Adaleske, na valjani sine te ovel zamenimo nijekh taro verna apostolija kola so pokasno mule.

^ pas. 8 Taro 1955 berš, akava pravno telo tano pendžardo sar Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ pas. 12 Dikh i tema „Jehovini svedoci“, o podnaslov „Gledišta i veruvanja“, ko delo „Pojasnuvanja na našite veruvanja“.

^ pas. 14 Dikh ko lil ,Svedoči temelno za Božjeto Carstvo‘, 58-59 str.