Dža ko teksto

Dža ki sodržina

So ka cidel e Devleskoro Carstvo?

So ka cidel e Devleskoro Carstvo?

O sveto nakhela hem leskiri želba, a okova so kerela e Devleskiri volja ačhola zasekogaš (1. JOV. 2:17)

GILJA: 134, 24

1, 2. a) Ko savo način akava lošno sveto tano slično e kriminalcoja kova so valjani te ovel mudardo? (Dikh i slika ko početok tari statija.) b) Sar ka osetinen pe sarine soj ko nebo hem ki phuv keda ka ovel uništimo akava sveto?

ZAMISLIN tuke akaja situacija. Jekh opasno kriminalco tano osudimo te merel. O stražarija ingarena le te ovel mudardo. Iako akava kriminalco tano dživdo hem sasto, ov panda hari ka merel.

2 O lošno sveto kote so živinaja tano slično sar adava kriminalco kova soj osudimo te merel. Ki Biblija pišinela: „O sveto nakhela“ (1. Jov. 2:17). O Jehova odlučingja kaj akava lošno sveto panda hari ka završinel, šaj te ova sigurna kaj ka ovel adava. Ama isi jekh važno razlika maškar o krajo akale svetoskoro hem o krajo e kriminalcoskoro. Nesave manuša šaj te mislinen kaj o kriminalco na sine pravedno osudimo hem adaleske ka protestirinen, mislindor kaj šaj te čhinaven leskiri kazna. Ama, o Jehova tano sovršeno sudija, hem leskiri odluka te uništinel akava sveto  tani pravedno (5. Moj. 32:4). Ov ka ovel uništimo ko vreme soj odredimo. Keda ka ovel uništimo akava sveto, sarine ko nebo hem ki Phuv ka soglasinen pe kaj e Jehovaskiri odluka sine pravedno. Tegani sarine ka oven oslobodime taro pharipe akale svetoskoro!

3. Kola štar problemija ka cidel len e Devleskoro Carstvo?

3 Keda ka ovel uništimo akava lošno sveto, ka oven uništime sa o lošna bukja da so kerena pe avdive. Adava tano delo taro „šukar haberi bašo carstvo“ (Mat. 24:14). Ki akaja statija ka kera lafi bašo štar problemija so ka cidel len e Devleskoro Carstvo: o lošna manuša, o lošna organizacie, o lošna bukja so kerena pe, hem o lošna uslovija. Ka dikha sar akala problemija 1) vlijajnena upri amende, 2) so ka kerel o Jehova lencar, hem 3) kole bukjencar ka zameninel len.

LOŠNA MANUŠA

4. Sar vlijajnena upri amende o lošna manuša?

4 Sar vlijajnena upri amende o lošna manuša? O apostol Pavle vakergja kaj „ko posledna dive ka ovel but pharo vreme“. Isto agjaar vakergja: „O lošna hem o hovavne manuša ka oven taro lošna ko pološna“ (2. Tim. 3:1-5, 13). Dali dikhea sar ispolninela pe akava proroštvo? Bute dženenge amendar o lošna manuša kergje lošnipe. Nesave lendar na garavena adava so kerena. Javera kerena pe kaj pomožinena e manušenge, ama nane čače asavke nego tane lošna. Čak ako amen na doživingjem lošnipe taro akala manuša, ola vlijajnena upri amende. Pharo amenge keda šunaja bašo adava kobor lošno postapinena e čhavencar, e pophurencar hem javerencar so našti te braninen pe. Akala lošna manuša ponašinena pe ko način so kerela len slična e diva životnencar ili čak e demonencar (Jak. 3:15). Ama, bahtale siem so e Devleskoro Lafi dela amen nadež.

5. a) Savi prilika panda isi e lošna manušen? b) So ka ovel adalencar so na mangena te meninen pe?

5 So ka kerel o Jehova? Akana o Jehova dela prilika e lošna manušenge te meninen pe (Isa. 55:7). Iako akava sveto tano osudimo te ovel uništimo, o manuša sar poedincija panda na dobingje konečno presuda. So ka ovel adalencar so na mangena te meninen pe hem poddržinena akava sveto sa džikote na počminela i bari nevolja? O Jehova vetingja kaj ka uništinel sa e lošna manušen tari Phuv. (Čitin Psalm 37:10.) Avdive but džene džanena sar te garaven o lošna bukja so kerena hem but puti nane kaznime bašo adava (Jov 21:7, 9). Ama, i Biblija setinkerela amen: „E Devleskere jakhja tane upro e manušeskere drumija, hem ov dikhela sa leskere čekorija. Nane mrako ni gusto temnica kote so šaj te garaven pe adala so kerena lošnipa“ (Jov 34:21, 22). Nikoj našti te garavel pe taro Jehova. Ov šaj te dikhel sa so kerena o lošna manuša. Palo Armagedon, šaj ka dikha ko than kote so sine, ama ola nane te oven adathe soske nane te postojnen (Ps. 37:12-15).

6. Koj ka ačhol keda o lošna manuša nane te oven hem soske tano adava šukar haberi?

 6 Koj ka ačhol ki Phuv keda o lošna manuša nane te oven? O Jehova vetingja: „O krotka ka nasledinen i phuv, hem ka uživinen ko baro mir“. Ko isto psalm pišinela: „O pravedna manuša ka nasledinen i phuv hem ka živinen večno ki late“ (Ps. 37:11, 29). Koj tane „o krotka“ hem „o pravedna“? O krotka tane o ponizna manuša so sikljovena taro Jehova hem tane poslušna leske. O pravedna tane adala so mangena te keren adava soj ispravno anglo e Devleskere jakhja. Ko sveto avdive, isi poviše lošna manuša a pohari pravedna. Ama ko nevo sveto, ka oven samo krotka hem pravedna manuša, hem ola ka keren i Phuv te ovel raj!

LOŠNA ORGANIZACIE

7. Sar vlijajnena upri amende o lošna organizacie?

7 Sar vlijajnena upri amende o lošna organizacie? Pobaro delo taro lošnipe ko sveto avdive na kerena le poedincija nego organizacie. O religiozna organizacie hovavena bute manušen. Na primer, ola hovavena bašo adava koj tano o Devel, vakerena kaj našti te verujna ki Biblija, hem hovavena bašo adava so ka ovel e manušencar hem e Phuvjaja. But vlade pottikninena ko vojne, ki omraza maškar o manuša taro različna rase, maltretirinena e čorolen hem adalen so nane koj te braninel len. Asavke vlade ovena sa pobarvale hem posilna adaleske so sikavena pristrasnost hem lena mito. O alčna organizacie zagadinena i okolina, uništinena i priroda hem koristinena e manušen te šaj samo nekobor džene te barvaljoven. Jasno tano kaj o lošna organizacie tane odgovorna bašo but lošna bukja so slučinena pe ko sveto.

8. Sprema i Biblija, so ka slučinel pe e organizaciencar so izgledinena zorale hem stabilna?

8 So ka kerel o Jehova? I bari nevolja ka počminel keda o politička organizacie ka napadinen sa o hovavne religiozna organizacie, kaste so i Biblija opišinela sar jekh nemoralno džuvli so vikinela pe Baro Vavilon (Otk. 17:1, 2, 16; 18:1-4). Akala religiozna organizacie ka oven celosno uništime. Ama, so ka ovel sa e javere lošna organizaciencar? I Biblija sporedinela len sar planine hem ostrovija soske but lendar izgledinena sar zorale hem stabilna. (Čitin Otkrovenie 6:14.) Ama, isto agjaar phenela kaj o vlade hem sa o javera organizacie kola so na poddržinena e Devleskoro Carstvo ka oven uništime. Akava ka ovel ko posledno delo tari bari nevolja (Erem. 25:31-33). Palo adava, nane te ovel nijekh lošno organizacija!

9. Soske šaj te ova sigurna kaj i nevi phuv ka ovel šukar organizirimi?

9 Solea ka oven zamenime o lošna organizacie? Palo Armagedon, dali ka ovel nesavi organizacija ki Phuv? Ki Biblija pišinela: „Sar so vetingja ov adžikeraja nevo nebo hem nevi phuv kote so ka živinel i pravednost“ (2. Pet. 3:13). O purano nebo tane o lošna vlade, a i purani phuv tane o manuša upri kaste so vladinena ola. Keda ola nane  te oven, koj ka zameninel len? O nevo nebo hem i nevi phuv. O nevo nebo tano i nevi vlada, o Carstvo kolea so vladinela o Isus Hristos hem o 144.000 so ka vladinen lea. I nevi phuv tane o manuša upro kola so ka vladinel e Devleskoro Carstvo. O Isus hem adala so ka vladinen lea sovršeno ka postapinen sar o Jehova, kova soj tano Devel e redoskoro (1. Kor. 14:33). Adava značinela kaj i „nevi phuv“ ka ovel organizirimi. Ka oven šukar manuša kola so ka grižinen pe bašo adava (Ps. 45:16). Akala manuša ka oven vodime taro Isus hem o 144.000 so ka vladinen lea. Zamislin tuke o vreme keda sa o lošna organizacie ka oven zamenime jekhe obedineto organizacijaja koja so nikogaš nane te rumingjovel!

LOŠNA BUKJA SO KERENA PE

10. Save lošna bukja kerena pe kote so živinea tu hem sar vlijajnena upri tute hem upri tli familija?

10 Sar vlijajnena upri amende o lošna bukja so kerena pe? Živinaja ko sveto kote so isi but nemoral, hovajbe hem nasilstvo. O sveto kerela akala bukja te izgledinen privlečna, a e Jehovaskere merilija bašo ispravno hem pogrešno te izgledinen smešna (Isa. 5:20). O roditelija mora but te trudinen pe te šaj te zaštitinen pumare čhaven taro vlijanie akale svetoskoro. Sa e Devleskere sluge valjani but te trudinen pe te šaj te zaštitinen plo amalipe e Jehovaja ko sveto kote so na poštujnena leskere merilija.

11. So sikljovaja taro adava so o Jehova uništingja o Sodom hem o Gomor?

11 So ka kerel o Jehova e lošna bukjencar so kerena pe? Razmislin bašo adava so kergja o Jehova e lošna bukjencar so kerena pe sine ko dizja Sodom hem Gomor. (Čitin 2. Petrovo 2:6-8.) O Lot sine pravedno manuš, leske hem leskere familijake sine but pharo soske živinena sine maškar o manuša so kerena but lošna bukja. O Jehova uništingja celo adava than hem čhivgja krajo e lošna bukjenge so kerena pe sine. Adalea isto agjaar, sikavgja so ka ovel e lošna manušencar avdive. Isto sar so kergja tegani, avdive da ka čhivel krajo e lošna bukjenge keda ka uništinel akava sveto.

12. Kola bukja mangea te kere len keda nane te ovel akava sveto?

12 Solea ka oven zamenime o lošna bukja so kerena pe? Ko nevo sveto, ka uživina ko but bukja so ka keren amen bahtale. Na primer, ka kera i Phuv raj, ka kera khera amenge hem amare manglenge. Isto agjaar ka dodžakera bute dženen so ka voskresninen hem ka sikava len bašo Jehova hem bašo sa o bukja so kergja len e manušenge (Isa. 65:21, 22; Dela 24:15). Sa adava vreme, ka kera bukja so ka keren amen bahtale hem ka anen falba e Jehovaske!

LOŠNA USLOVIJA

13. Savo sine o rezultati taro adava so buningje pe o Satana, o Adam hem i Eva?

13 Sar vlijajnena upri amende o lošna uslovija? O lošna manuša, o lošna organizacie, hem o lošna bukja so kerena pe angje dži ko adava te oven lošna uslovija ko sveto. Sarine amen siem pogodime taro vojne, čorolipe, rasizam, nasvalipe  hem meribe. Akala lošna uslovija isi soske o Satana, o Adam hem i Eva buningje pe protiv o Jehova. Adaleske sarine amen trpinaja o posledice.

14. So ka kerel o Jehova e lošna uslovencar?

14 So ka kerel o Jehova e lošna uslovencar? Ov dengja lafi kaj ka čhinavel o vojne. (Čitin Psalm 46:8, 9.) Ka cidel o nasvalipe (Isa. 33:24). Ka uništinel o meribe zasekogaš (Isa. 25:8). Ka čhivel krajo e čorolipaske (Ps. 72:12-16). O Jehova ka cidel sa o javera da lošna uslovija kola so kerena o životo te ovel but pharo. Ov ka cidel čak o lošno vlijanie taro Satana hem leskere demonija (Ef. 2:2).

Zamislin tuke sveto kote so nane te ovel vojne, nasvalipe hem meribe! (Dikh o pasus 15)

15. Kola tane nesave bukja so nane te oven palo Armagedon?

15 Zamislin tuke sar ka ovel te živine ko sveto kote so nane te ovel vojne, nasvalipe hem meribe! Nane te oven vojske, oružje, bolnice, doktorija hem grobija. Isto agjaar, nane te ovel kriminal, adaleske nane te valjanel amenge policija, alarmija, a šaj ni brave ni ključija! Sa akala lošna uslovija so kerena te ovel amenge pharo nane više te oven.

16, 17. a) Sar ka osetinen pe adala so ka preživinen o Armagedon? Vaker primer. b) So valjani te kera te šaj te ačhova dživde keda ka ovel uništimo akava lošno sveto?

16 Savo ka ovel o životo keda nane te oven o lošna uslovija? Nane lokho te zamislina. Doborom but vreme živinaja ko lošna uslovija, so šaj ni na primetinaja kobor but ola vlijajnena upri amende. Adava šaj te sporedina le manušencar so živinena uzi železničko stanica hem više na primetinena i galama. Ili, manušencar so živinena uzo than kote so isi gjubre hem više na osetinena o lošno miris so avela adathar. Ama, keda o Jehova ka cidel sa o lošna uslovija, tegani ka ovel amenge but polokho!

17 Solea ka oven zamenime sa o stresija so doživinaja len akana? Ko Psalm 37:11 pišinela: „Ka uživinen ko baro mir“. Kobor tano utešno so džanaja kaj o Jehova mangela amenge akava! Ko akava pharo vreme, ker sa so šaj te ačhove paše e Jehovaja hem leskere organizacijaja. Tli nadež baši idnina tani skapoceno, adaleske razmislin hor baši late, neka ovel tuke realno hem vaker e javerenge baši late (1. Tim. 4:15, 16; 1. Pet. 3:15). Agjaar šaj te ačhove dživdo keda ka avel o krajo akale svetoskoro, hem ka ove bahtalo zasekogaš!