So kerea keda daraja?— Šaj togaš rodea te daja hem te dade. Ama, isi panda nekoj so šaj te pomožinel tu. Ov tano najsilno. Džanea li koj tano adava?— Oja, o Jehova. Akana ka dikha bašo jekh terno čhavo, leskoro anav sine David. Ov džanela sine deka o Jehova sekogaš ka pomožinel le hem adaleske na darala sine.

Leskoro dad hem leskiri daj panda taro tiknipa sikavena le sine te mangel e Jehova. Adava pomožingja e Davide te na daral čak keda ka oven strašna bukja. Ov džanlja kaj o Jehova tano leskoro amal hem kaj sekogaš ka pomožinel le. Jekh puti, džikote arakhela sine e bakhren, jekh baro lavi alo hem astargja jekhe bakhre! Džanea li so kergja o David? Prastandilo palo lavi hem mudargja le pe duje vastencar! Javer puti, keda jekh mečka manglja te hal jekhe bakhre, o David mudargja la! So mislinea, koj pomožingja e Davide?— Oja, o Jehova.

Ki jekh javer prilika, o David panda jekh puti sikavgja kaj tano but hrabro. O Izraelcija sine ki vojna jekhe narodoja — o Filistejcija. Jekh Filistejco sine but, but učo manuš, džini! Leskoro anav sine Golijat. Ov asala sine e Izraelconge hem e Jehovaske. O Golijat mangela sine ola te maren pe lea. Ama, sa o Izraelcija darana sine. Keda o David šungja adava, ov vakergja leske: ,Me ka marav man tuja! O Jehova ka pomožinel man, hem ka pobedinav tu!‘ So mislinea, sine li hrabro o David?— Oja, but sine hrabro. Džanea li so ulo palo adava?

O David lelja šelo hem pandž bara, hem gelo te marel pe lea. Keda o Golijat dikhlja kobor terno sine o David, lelja te asal leske. Ama, o David vakergja leske: ,Tu avea mange mačea, a me avava tuke e Jehovaskere anavea!‘ Togaš prastandor, e šelea vrtingja o bar hem frdingja le pravo ki leste. O bar khuvgja le pravo ko čekat! O Golijat pelo ki phuv hem mulo! Keda dikhle adava o Filistejcija  darandile hem našle. Sar šaj sine jekh terno čhavo sar o David te pobedinel e Golijate?— O Jehova pomožingja le, o Jehova sine but posilno taro Golijat!

O David na darala sine soske džanela sine kaj o Jehova ka pomožinel le

So šaj te sikljove taro David?— Nijekh nane posilno taro Jehova. A o Jehova tano to amal. Adaleske, javer puti keda ka dara, setin tu, o Jehova ka pomožinel tu te ove hrabro!