Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Sikav te čhaven tari Biblija

 LEKCIJA 4

Oj kergja radosno pe dade hem e Jehova

Oj kergja radosno pe dade hem e Jehova

So vetinela o Jeftaj e Jehovaske?

E Jeftajeskiri čhaj kergja adava so vetingja lakoro dad, iako na sine lokho

Dikhea li e čhaja ki slika?— Oj tani e Jeftajeskiri čhaj. I Biblija na vakerela amenge lakoro anav, ama džanaja kaj oj kergja radosno pe dade hem e Jehova. Ajde te sikljova nešto baši late hem bašo lakoro dat, o Jeftaj.

O Jeftaj sine šukar manuš hem taro tiknipe sikavela sine pe čhaja bašo Jehova. Ov sine zoralo manuš hem šukar vodači. Adaleske o Izraelcija mangle ov te vodinel len ki vojna protiv javer narodo.

O Jeftaj molingja e Devle te pomožinel len te pobedinen. Ov vetingja kaj ako pobedinge, keda ka iranel pe khere, ka del e Jehovaske e prvo manuše so ka ikljovel taro leskoro kher. Adava manuš ka valjani celo životo te služinel ko e Devleskoro  šatori hem adari te živinel. Ko adava šatori o manuša džana sine te obožavinen e Devle. O Jeftaj pobedingja ki vojna. Džanea li koj prvo iklilo keda irangja pe khere?—

E Jeftajeskiri čhaj! Le na sine le javera čhave, a akana valjani sine te bičhalel la te džal peske lestar. Adaleske ov sine but tažno. Ama setin tu, ov vetingja nešto. Togaš leskiri čhaj vakergja leske: ,Mo dad, tu vetingjan e Jehovaske, hem valjani te kere adava‘.

Sekova berš, e Jeftajeskere čhajakere amalinja avena sine te dikhen la

E Jeftajeskiri čhaj da sine tažno. Ko e Devleskoro šatori našti sine te ženinel pe ni te oven la čhave. Ama oj but manglja te kerel adava so vetingja lakoro dad hem te kerel radosno e Jehova. Adava sine lake považno nego te ženinel pe hem te oven la čhave. Adaleske, geli te služinel ko e Devleskoro šatori hem ačhili adari celo životo.

So mislinea, kergja li adalea radosno pe dade hem e Jehova?— Oja, kergja len! Ako mangea e Jehova hem šunea le, tu da šaj te ove sar e Jeftajeskiri čhaj. Tu da šaj te kere but radosno te dade, te daja hem e Jehova.

ČITIN KI BIBLIJA

  • 5. Mojseeva 6:4-6

  • Sudiite 11:30-40

  • 1. Korinkjanite 7:37, 38