Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Mangea li te džane o čačipe?

Mangea li te džane o čačipe?

ČAČIPE bašo so? Bašo but važna bukja kova so interesinenape sa o manuša. Šaj tuda razmislineja bašo akava:

  • Dali o Devel grižinelape amengje?
  • Ka avel li krajo e maribaske thaj e mukengje?
  • So ovela amencar kjeda meraja?
  • Dali isi nadež e mulengje?
  • Sar valjani te molina amen te šaj te šunel amen o Devel?
  • Sar šaj te arakha bahtalipe?

Kote šaj te arakhe o odgovorija taro akala pučiba? Ako džaja ki biblioteka ili kote so bikinenape lila, šaj te arakhe but lila bašo sa, ama ola na dena čače odgovorija. But puti, baši isto buti jek lil vakjerela jek, a javer lil javer. Disave lila šaj akana tane šukar a poodorig purangjovena, odoleske pišinenape javera.

Ama, samo jek lil dela sigurna odgovorija. Odova lil nikjed na hovavela. O Isus Hrist ki molitva e Devleske vakjegja: ,To lafi tano čače‘ (Jovan 17:17). Avdive odova Lafi pendžardo tano sar Biblija ili Sveto Pismo. Ko akava traktati ka arakhe jasna odgovorija tari Biblija bašo o pučiba so i tane poupre.

Dali o Devel grižinelape amengje?

Manuš maškaro but manuša

SOSKE AKAVA PUČIBE: Dživdinaja ko jek sumnal kote so isi lošnipe thaj nepravda. But religije vakjerena kaj e Devleskiri volja tani o manuša te mučinenpe.

SO VAKJERELA I BIBLIJA: O lošnipe na avela taro Devel. Ko Jov 34:10 vakjerela: ,Našti o pravo Devel te kjerel lošnipe, o Semokjno te ovel nepravedno!‘ E Devle isi le šukar namera amencar. Odoleske o Isus sikavgja amen sar te molina amen: ,Amaro Dat so sijan ko nebo, te… avel to thagaripe. Te ovel tli volja, sar upre ko nebo agjaar ki phuv‘ (Matej 6:9, 10). O Devel odobor but grižinelape amengje so kjerela but bukja te šaj sigurno te phergjol leskjiri namera (Jovan 3:16).

Isto agjaar dik 1. Mojseeva 1:26-28; Jakov 1:13; thaj 1. Petrovo 5:6, 7.

Ka avel li krajo e maribaske thaj e mukengje?

Vojniko

SOSKE AKAVA PUČIBE: But manuša mule hem panda merena kote isi maribe. O dživdipe avdive tano but pharo thaj pherdo mukjencar.

SO VAKJERELA I BIBLIJA: O Devel angleder vakjergja kaj ka ovel mir ki celo phuv. Kjeda o Devel ka vladinel ki celo phuv, o manuša ,nae te sikljon bašo maribe‘. Kothan odoleske o manuša ,ka kjeren o mačija ko plugija‘ (Isaija 2:4). O Devel ka cidel sa o mukje e manušengere hem i nepravda. I Biblija vetinela amengje: ,O Devel ka kosel sakoja asvin taro lengjere jakha, thaj meribe nae te ovel, ni žalibe, ni rojbe, ni dukha. Sa so sine poangle, nakhlja‘ (Otkrovenie 21:3, 4).

Isto agjaar dik Psalm 37:10, 11; 46:9; thaj Mihej 4:1-4.

So ovela amencar kjeda meraja?

Grobija

SOSKE AKAVA PUČIBE: O pobuter religije ko sumnal sikavena kaj isi nešto ko manuš so dživdinela palo meribe. Nesave verunjena kaj o mule šaj te kjeren šteta e dživdengje ili kaj o Devel kazninela e lošnon agjaar so mučinela len zasekogaš jagaja ko pekol.

SO VAKJERELA I BIBLIJA: Kjeda merela, o manuš na postojnela. Ko Propovednik 9:5 vakjerela: ,O mule nae svesno nisoske‘. Ako o mule nadžanena, naosetinena thaj našti kjerena ništo, tegani našti te kjeren zijani ili te pomožinen e dživdengje (Psalm 146:3, 4).

Isto agjaar dik 1. Mojseeva 3:19 thaj Propovednik 9:6, 10.

Dali isi nadež e mulengje?

Čhaj žalinela pe manglenge so mule

SOSKE AKAVA PUČIBE: O dživdipe tano but šužo, a posebno kjeda šaj uživinajale okolencar so mangaja len. Normalno tano te mange te dikhetu okolencar so mule.

SO VAKJERELA I BIBLIJA: Pobuter manuša so mule ka voskresninen. O Isus vetingja kaj ,okola so i ko grobo… ka ikljon‘ (Jovan 5:28, 29). Odola manuša so ka voskresninen ka šaj te dživdinen ko raj ki phuv, sar so sine e Devleskiri namera ko početok (Luka 23:43). Znači, o Devel vetinela kaj ki idnina sa o poslušna manuša ka oven sovršeno saste hem večno ka dživdinen. I Biblija vakjerela: ,O pravednikija ka nasledinen i phuv hem ka dživdinen ki late večno‘ (Psalm 37:29).

Isto agjaar dik Jov 14:14, 15; Luka 7:11-17; thaj Dela 24:15.

Sar valjani te molina amen te šaj te šunel amen o Devel?

Manuš molinelape

SOSKE AKAVA PUČIBE:O manuša ko sa o religije molinenape. Ama, but džene mislinena kaj nikoj na šunela lengjere molitve.

SO VAKJERELA I BIBLIJA: O Isus sikavgja sar te molina amen. Ov vakjergja: ,Kjeda molinejatu ma vakjer stalno ista bukja‘ (Matej 6:7). Ako mangaja o Devel te šunel amare molitve, tegani mora te molina amen sar so mangela ov. Te šaj te kjera odova, trebela te sikjova koja tani e Devleskiri volja hem sprema late te molina amen. Ko 1. Jovanovo 5:14 pišinela: ,Bilo so te roda, ako i sprema leskjiri (Devleskjiri) volja, ov šunela amen‘.

Isto agjaar dik Psalm 65:2; Jovan 14:6, 14; thaj 1. Jovanovo 3:22.

Sar šaj te arakha bahtalipe?

Manušni rodela bahtalipe odolea so čitinela i Biblija

SOSKE AKAVA PUČIBE: Pobuter manuša mislinena kaj o pare, o šužipe ili te oven popularna ka kjeren len bahtale. Odoleske, ola prastana palo asavke bukja, ama našti te arakhen has bahtalipe.

SO VAKJERELA I BIBLIJA: O Isus sikavgja sar te avelpe dži o bahtalipe kjeda vakjergja: ,Bahtale tane okola so i svesna kaj potrebno lengje o Devel‘ (Matej 5:3, fusnota). Ako mangaja te ova bahtale mora te kjera nešto — te priznanja kaj o Devel amengje tano potrebno hem te postapina sprema leskjiri volja. E Devleskiri volja džanaja la tari Biblija. Odolea so ka džana Leskiri namera, ka pomožinel amengje te džana so i najvažno ko dživdipe, a so na. Ako amare odluke hem odova so kjeraja tane vodime tari Biblija, tegani amaro dživdipe ka ovel but pošukar (Luka 11:28).

Isto agjaar dik Izreki 3:5, 6, 13-18 thaj 1. Timotej 6:9, 10.

Akana dikhljem samo kratko so vakjerela i Biblija bašo akala šov pučiba. Mangea li panda te džane? Ako oja, tegani sijan maškar odola ,so i svesna kaj potrebno lengje o Devel‘. Šaj pučeja tu javerada pučiba, sar akava: ,Ako o Devel grižinelape amengje, soskje mukhela te ovel but lošnipe thaj sa o manuša te ciden mukje sa akava vakti? Sar šaj te kjerav mlo familijarno dživdipe pošukar?‘ I Biblija dela točna hem šukar odgovorija bašo akala thaj but javera pučiba.

Avdive but džene tane ko dujgogja dali te čitinen i Biblija. Ola vakjerena kaj tani but baro lil, kova so disavo puti našti te haljovele. Valjani li tuke pomoš te arakhe o odgovorija ki Biblija? E Jehovaskere svedokija šaj te pomožinentu ko duj načinija.

Prvo, i brošura So rodela amendar o Devel? kjerdi te pomožinel e manušenge, so nae len but vakti, te dikhen so vakjerela i Biblija bašo but važna bukja. Dujto buti tani te proučine i Biblija e Jehovaskere svedokoncar. Odova šaj kjereale pohari sakova kurko, ko tlo kher ili ko javer than. Milionja manuša ko celo sumnal sine len korist so proučingje i Biblija. But džene lendar arakhle o čačipe ki Biblija odoleskje šaj te vakjeren: ,Аkava tano čače‘.

Ki Biblija šaj arakheja o najbaro barvalipe. O čačipe tari Biblija ka oslobodinel amen taro sueverije, tari dar hem nae te ova ki zabuna. Odova dela amen nadež, smisla thaj radost. O Isus vakjergja: ,Ka džanen o čačipe, thaj o čačipe ka oslobodinel tumen‘ (Jovan 8:32).

1. Manuš sikljola so sikavela i Biblija; 2. Manušni sikljola so sikavela i Biblija