Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

Ka kere li e Jehovaskiri volja?

Ka kere li e Jehovaskiri volja?

But ceninaja so odvojngjan tuke vreme te proučine akaja brošura te šaj te sikljove bašo e Jehovaskere svedokija, so keraja hem savi tani amari organizacija. Verujnaja kaj oj pomožingja tu te dikhe kaj amen siem adala so kerena e Devleskiri volja avdive. Ohrabrinaja tu poodorig te sikljove bašo Devel, te vakere tle familijake hem te amalenge bašo adava so sikljovea, hem redovno te ave ko amare sostanokija (Evreite 10:23-25).

Ka dikhe kaj so pobuter sikljovea bašo Jehova, sa pobuter ka haljove kobor čače ov mangela tu. Tegani, ka ove pottiknimo tu da te kere sa te šaj te sikave kaj mangea le (1. Jovanovo 4:8-10, 19). Ama, sar šaj tle dživdipaja te sikave kaj mangea e Devle? Soske tano šukar te ikere leskere načela? So ka pomožinel tuke te mange te kere e Devleskiri volja barabar amencar? Adava so sikavela tut tari Biblija ka mangel te pomožinel tu te arakhe o odgovorija, te šaj tu hem tli familija te ,ačhoven ko e Devleskoro mangipa... džikote nadinena tumen ko večno dživdipa‘ (Juda 21).

Kaninaja tu poodorig duhovno te napredujne agjaar so ka proučine o lil Začuvaj ja Božjata ljubov.

 

Sikljov pobuter

SIKLJOV TARI BIBLIJA

Soske te sikljove tari Biblija?

I Biblija pomožinela bute manušenge ko celo sumnal te arakhen odgovorija bašo najvažna pučiba. Mangea li tuke da te pomožinel?