Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σικαβένα Χριστιανική αγάπη κι Μαλάουι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Οκτώβριος 2018

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις σο βασίντιβενα κο ερωτήσεις, σόσκε ο τζενέ τθερένα βάσανα ντα σο κα κερέλ ο Ντεβέλ ανταλέσκε.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ιησούς Φροντίνελα Πι Μπρακέν

Ο Ιησούς, ο Λατσσό Τσομπάνης, τζανέλα πι κάθε εκχέ μπρακές ξεχωριστά​—λένγκε ανάγκες, λένγκε αδυναμίες ντα λένγκε δυνάμεις.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τι Σικαβέν ι Συμπόνια σο Σικαβέλας ο Ιησούς

Σόσκε ισινέ αζόμ ξεχωριστός ο τρόπος σο ο Ιησούς πφαμπόλας ι γιαβερένγκε ντα αγαβέλας-λεν;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Μουκχλόμ ο Παράδειγμας Τουμένγκε»

Ο Ιησούς σικλιαρντάς πι μαθητέν τι αβέν ταπεινοί ντα τι κερέν μπουτιά πουμαρέ πφραλένγκε σο να ντικχίντιβενα αζόμ σημαντικά.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η Αγάπη Σικαβέλα Κον Ισί ο Αληθινοί Χριστιανοί​—Μα Ντικχέν Σάντε Τουμαρό Συμφέρον Ούτε τι Νευριάνεν

Για τι σικαβάς αγάπη σαρ ο Χριστός, πρέπει τι ντικχάς ο συμφέρον ι γιαβερένγκο ντα μα τι νευριάνας.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Να Τθερένα Καέκ Σχέση Ανταλέ Ντουνιάσαρ»

Οντουλά σο ακολουθίνενα ι Ιησούς κα χρειαζίντιβελας τι σικαβέν θάρρος για μα τι μαγαρίντιβεν ανταλέ ντουνιάσταρ.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η Αγάπη Σικαβέλα Κον Ισί ο Αληθινοί Χριστιανοί​—Τι Αρακχαβέν ι Πολύτιμη Ενότητα

Για τι αβάς ενωμέ, πρέπει τι ρόντας ο λατσσό κο γιαβερά ντα τι συγχωρίνας αντράλ αμαρέ γκίσταρ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ιησούς Ντέλας Μαρτυρία για την Αλήθεια

Σαρ μαθητές ι Ιησούσκε κεράσα ο ίδιος, λαφίντζαρ ντα οντουλέντζαρ σο κεράσα.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η Αγάπη Σικαβέλα Κον Ισί ο Αληθινοί Χριστιανοί​—Τι Χαιρίνεν με την Αλήθεια

Πρέπει τι βακεράς ι αλήθεια ντα τι χαιρίνας με την αλήθεια παρόλο σο τζουβντιάσα εκχέ ντουνιάστε σο ισί πφερντό ψέμας ντα αδικία.