Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Πφενιά κο Αζερμπαϊτζάν ντένα ο βιβλιάριος Λατσσέ Αμπέρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Αύγουστος 2017

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι ντας ο Ξύπνα! ντα σαρ τι σικλιαράς ι τζενέν σόσκε κερντάς-αμέν ο Ντεβέλ. Ντικχέν ανταλά παρουσιάσεις ντα γραφίνεν σαρ σκεφτίνενα τι κερέν τουμαρέ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ιεχωβά Ντινάς εκ Δώρος Εκχέ Λαόστε σο Πακιάλας Ψεύτικε Ντεβλέντε

Ο Ιεχωβά ντινάς εκ δώρος κο Βαβυλώνιοι αφού κερντέ τζένγκι 13 μπρεσά για τι λεν ι Τύρος. Σαρ σικαβέλα ο Ντεβέλ ότι εκτιμίνελα ο θυσίες ντα ο πιστός έργος σο κεράσα;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Προσπαθίνεν τι Τθερέν ο Ιδιότητες ι Ντεβλέσκε​—Ταπεινότητα

Σόσκε ισί σημαντική η ταπεινότητα; Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς ταπεινότητα; Σαρ βοηθίνελα-αμέν η προσευχή ντα ο παράδειγμας ι Ιησούσκο τι σικαβάς ταπεινότητα;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Η Μπαρί Ευθύνη σο Τθερέλα ο Φύλακας

Ο φύλακες τθερένας ι ευθύνη τι προειδοποιήνεν ι τζενέν για το κίνδυνοι. Σο μανγκέλας τι βακερέλ ότι ο Ιεχωβά τσσουντάς τον Ιεζεκιήλ φύλακας κο κχερ του Ισραήλ με συμβολικός τρόπος;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Προσπαθίνεν τι Τθερέν ο Ιδιότητες ι Ντεβλέσκε​—Θάρρος

Σόσκε δεν πρέπει τι νταράς κατά τζενέ; Σαρ ο στοχασμός, η προσευχή ντα η εμπιστοσύνη κο Ιεχωβά βοηθίνελα-αμέν τι τθεράς ο θάρρος σο ντέλα ο Ντεβέλ;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Γωγ του Μαγώγ Ατζεχάνικ κα Καταστραφίντιβελ

Η Γραφή βακερέλα σο πράγματα κα αβέν-πες πριν ντα μετά κατά καταστροφή του Γωγ του Μαγώγ.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Προσπαθίνεν τι Τθερέν ο Ιδιότητες ι Ντεβλέσκε​—Πίστη

Τι μοιάζας κο Αβραάμ σο σικαντάς πίστη κο Ιεχωβά Ντεβέλ ατζέ-ντα όταν ανταβά ισινέ δύσκολος. Σαρ μπορίνασα τι κεράς αμαρί πίστη ντα αμαρί οσιότητα πιο ζουρανί;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Σαρ Επηρεάνελα-τουμέν η Φαντασία σο Ντικχλάς ο Ιεζεκιήλ ι Ναόσκε

Η φαντασία σο ντικχλάς ο Ιεζεκιήλ ι ναόσκε ανέλα αμαρέ γκοντιάτε ότι ο Ιεχωβά τσσουβέλα κανόνες για τι ατσσόλ πάκι λέσκι λατρεία. Σαρ επηρεάνελα-αμέν ανταγιά φαντασία;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Κάνα Μπορίναβα τι Ξανακεράβ Βοηθητικός Σκαπανικός;

Εκ μπουτ λατσσό τρόπος για τι κεράς θυσίες σο δοξάνενα ι Ντεβλές, ισί τι κεράς βοηθητικός σκαπανικός. Μπορίνελα ανταβά τι βοηθίνελ-τουμέν τι κερέν ο έργος πιο λατσσές;