Ντικχέσα ακαλέ μουρσέν κι φωτογραφία;​— Ισί ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας ντα ο Παύλος. Σαρέ τζουβντιλέ αζομάν σο ισινέ ο Ιησούς ατθέ κι πφουβ ντα γραφιντέ λέσκε. Για τι σικλιάς πιο μπουτ λένγκε.

Σο τζανέσα ανταλέ μουρσένγκε;

Ο τριν ντανέ λένταρ ισινέ απόστολοι σο κερένας λάφι ι Ιησούσκε κο τζενέ. Τζανέσα κον ισινέ;​— Ο Ματθαίος, ο Ιωάννης ντα ο Πέτρος. Ο απόστολοι Ματθαίος ντα Ιωάννης  τζανένας μπουτ λατσσές ι Ιησούς, ντα ο κάθε εκ λένταρ γραφιντέ εκ βιβλίος λέσκε ζωγιάκε. Επίσης, ο απόστολος Ιωάννης γραφιντάς εκ βιβλίος σο βακέρντιβελα Αποκάλυψη, ντα τριν επιστολές, ι Πρώτη, ι Δεύτερη ντα ι Τρίτη Ιωάννη. Ο απόστολος Πέτρος γραφιντάς ι Πρώτη ντα ι Δεύτερη Πέτρου. Κι δεύτερη επιστολή σο γραφιντάς, διαβάνασα σαρ ο Ιεχωβά κερντάς λάφι κατά ουρανός ντα βακερντάς ι Ιησούσκε: “Ανταβά ισί μο τσσαβό. Μανγκάβα-λες ντα ισινόμ μπουτ χαρούμενος οντουλένγκε σο κερέλα”.

Ο γιαβερά-ντα σο ισί κι φωτογραφία σικλιαρένα-αμέν ι Ιησούσκε κο βιβλία σο γραφιντέ. Εκ ισί ο Μάρκος. Μπορεί τι ισινέ οτθέ όταν ασταρντέ ι Ιησούς ντα ντικχλάς σαρέ οντουλά σο αβιλέ-πες. Εκ γιαβέρ ισινέ ο Λουκάς. Ισινέ γιατρός ντα μάλλον αβιλό Χριστιανός σοράν κατά μεριπέ ι Ιησούσκο.

Ντούι γιαβερά σο γραφιντέ βιβλία ι Γραφιάκε ντα σο ντικχέσα-λεν κι φωτογραφία ισινέ ο χουρντέ πφραλά ι Ιησούσκε. Τζανέσα λένγκε ναβά;​— Ιάκωβος ντα Ιούδας. Κι αρχή, βον να πακιάνας κο Ιησούς ντα αμντίνενας ότι ισινέ χάνικ ντινιλό. Σοράν, όμως, πακιασάλε λέστε ντα αβιλέ βον-ντα Χριστιανοί.

Ο τελευταίος σο γραφιντάς βιβλία ι Γραφιάκε ντα σο ντικχέσα-λες κι φωτογραφία ισί ο Παύλος. Προτού τι αβέλ Χριστιανός, βακερένας λέσκε Σαύλο. Τθερέλας μπαρί χολί ι Χριστιανόνγκε ντα τζάλας λέντζαρ κόντρα. Τζανέσα σαρ αβιλό Χριστιανός;​— Εκ φαρ, σαρ τζάλας ταξίδι, ασουντάς εκ φωνή κατά ουρανός. Ισινέ ο Ιησούς, σο πουτσλάς-λες: “Σόσκε τζάσα κόντρα σαρέ οντουλέντζαρ σο πακιάνα μάντε;” Σοράν, ο Παύλος αλλαξάλο ντα αβιλό Χριστιανός. Γραφιντάς 14 βιβλία κι Γραφή, κατά επιστολή σο μπουτσσαντάς κο Ρωμαίους μέχρι κι επιστολή σο μπουτσσαντάς κο Εβραίους.

Να διαβάνασα ι Αγία Γραφή κάθε ντιβές;​— Όταν διαβάνασα ι Αγία Γραφή, σικλιάσα μπουτ ι Ιησούσκε. Κα μπεϊντίνεας τι σικλιός πιο μπουτ ι Ιησούσκε;​—