Μαλάουι

Όμιλος για τι κερέν λάφι ι Ντεβλέσκε

Κερένα λάφι ι Ντεβλέσκε

Συνάθροιση πρεσβυτέρων

Ο Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές βακερένα μπουτ φαρ για τον Βαρνάβα ντα για τον απόστολο Παύλο. Αφού μουλό ο Ιησούς, βον ισινέ επίσκοποι ντα τζάνας κο εκκλησίες. Σόσκε; Επειδή πφαμπόνας μπαγιά πουμαρέ πφραλένγκε σο τθερένας ι ίδια πίστη. Ο Παύλος βακερντάς ότι μανγκέλας τι “βουρτίνελ για τι ντικχέλ σαρ ισινέ ο πφραλά”. Παρόλο σο κα κερέλας αζόμ μπουτ ντρομ, μανγκέλας τι τζαλ ντα τι κερέλ λένγκι πίστη πιο ζουρανί. (Πράξεις 15:36) Ανταβά ακριβώς μανγκένα ο επίσκοποι περιοχής αντιβές-ντα.

Αβένα για τι ντεν-αμέν θάρρος τι συνεχίνας. Κάθε επίσκοπος περιοχής τζάλα σε περίπου 20 εκκλησίες ντούι φαρ κο μπρες ντα μπεσέλα εκ εβδομάδα κι κάθε εκκλησία. Μπορίνασα τι βοηθίντιβας μπουτ ανταλέ πφραλένταρ—ντα λένγκε ρομνιένταρ, άμα ισί παντρεμέ. Βον προσπαθίνενα τι γνωρίνεν εμ ι χουρντέν εμ ι μπαρέν, ντα μανγκένα με χαρά τι τζαν αμέντζαρ τι κερέν λάφι ι Ντεβλέσκε ντα τι αβέν κο μελέτες σο τθεράσα. Ο επίσκοποι τζάνα κο πφραλά για τι κερέν λένγκι πίστη πιο ζουρανί γιεκ ι πρεσβυτερόντζαρ, κερένα ομιλίες κο συναθροίσεις ντα κο συνελεύσεις ντα αντικάς ντένα-λεν θάρρος για τι συνεχίνεν.Πράξεις 15:35.

Πφαμπόνα σαριλένγκε. Ο επίσκοποι περιοχής ενδιαφερίντιβενα μπουτ άμα ο πφραλά σο ισί κο εκκλησίες τζάνα λατσσές κι πίστη. Κερένα λάφι ι πρεσβυτερόντζαρ ντα με τους διακονικούς υπηρέτες για τι ντικχέν σαρ τζάλα η εκκλησία ντα για τι βοηθίνεν-λεν σαρ τι κερέν σαρέ ο πράγματα σωστά κι εκκλησία. Ο επίσκοποι περιοχής ντένα βοήθεια κο σκαπανείς για τι κερέν λάφι κο τζενέ πιο λατσσές ντα χαιρίνενα μπουτ τι γνωρίνεν ι τζενέν σο σικλιόνα ακανά ι Ντεβλέσκε ντα τι σικλιόν σαρ αβέλα λένγκι πίστη πιο ζουρανί. Ο κάθε εκ ανταλέ πφραλένταρ ντέλα οντουβά σο μπορίνελα πι νεαυτόσταρ «σαρ εκ τζενό σο βοηθίνελα-[αμέν] αμαρέ λατσσιμάσκε». (2 Κορινθίους 8:23) Σαρ κερένα βον, αντικάς αμέν-ντα πρέπει τι πακιάς ντα τι κεράς αμαρέ ζωγιάτε σαρέ οντουλά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ.Εβραίους 13:7.

  • Σόσκε ο επίσκοποι περιοχής τζάνα κο εκκλησίες;

  • Σαρ μπορίνενα τι βοηθίντιβεν όταν αβένα ο επίσκοποι;