«Τι μανγκέν μπουτ ο εκ ι γιαβερές, επειδή η αγάπη ιτσσαρέλα μπουτ αμαρτίες».1 Πέτρου 4:8

Όταν τουμέν ντα τουμαρό ρομ ή τουμαρί ρομνί αρχίνενα τι τζουβντιόν γιεκ, κα τθερέν διάφορα προβλήματα επειδή μπορεί τι σκεφτίνεν, τι νιωθίνεν ντα τι ντικχέν ι ζωή γιαβέρσοϊ. Ή μπορεί τι αβέν προβλήματα γιαβερτθάρ ή προβλήματα σο να μπεκλεντίνενας τι αβέν τουμένγκε.

Παρόλο σο μπορεί τι πφάντας αμαρέ γιακχά κο προβλήματα, η Αγία Γραφή βακερέλα αμένγκε τι ντικχάς ο πράγματα σαρ ισί. (Ματθαίος 5:23, 24) Άμα κερένα τουμαρέ ζωγιάτε οντουλά σο βακερέλα η Αγία Γραφή, κα αρακχέν ο πιο λατσσέ λύσεις τουμαρέ προβληματέντε.

 1 ΤΙ ΣΥΖΗΤΙΝΕΝ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΣ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: “Ισί βακίτι τι κερέλ λάφι εκ τζενό”. (Εκκλησιαστής 3:1, 7) Προσπαθίνεν τι συζητίνεν ο πρόβλημας. Βακερέν τουμαρέ ρομέσκε ή τουμαρέ ρομνιάκε σαρ νιωθίνενα ντα σο σκεφτίνενα μπαγιά οντουλέ προβλημάσκε. “Τι βακερέν πάντα ι αλήθεια”. (Εφεσίους 4:25) Ατζέ-ντα άμα ισινέν ταραγμέ, ατσικιαρέν-τουμέν για μα τι χαν-τουμέν. Άμα κερένα λάφι ήρεμα εκ απλή συζήτηση να κα ανέλ-τουμέν κο σημείος τι χαν-τουμέν λαφίντζαρ.Παροιμίες 15:4· 26:20.

Ατζέ-ντα άμα να συμφωνίνενα, συνεχίνεν τι κερέν λάφι σουκάρ ντα μα μπιστρέν-τουμέν τι σικαβέν ότι μανγκένα ντα ότι σεβάνενα τουμαρέ ρομές ή τουμαρέ ρομνιά. (Κολοσσαείς 4:6) Τι προσπαθίνεν τι λύνεν ο πρόβλημας αζόμ πιο σουγκό μπορίνενα, ντα μα τι τσσιναβέν τι κερέν λάφι ο εκ ι γιαβερέσαρ.Εφεσίους 4:26.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Τσσουβέν εκ συγκεκριμέ σαάτι σο κα μπορίνεν τι συζητίνεν ο πρόβλημας

  • Όταν ισί τουμαρί σειρά τι ασουνέν, προσπαθίνεν μα τι τσσιναβέν ι γιαβερές. Κα αβέλ τουμαρί-ντα σειρά τι κερέν λάφι

 2 ΤΙ ΑΣΟΥΝΕΝ ΝΤΑ ΤΙ ΑΓΑΒΕΝ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Τι μανγκέν αντράλ τουμαρέ γκίσταρ ο εκ ι γιαβερές. Τι σικαβέν πρώτα τουμέν σεβασμός κο γιαβέρ». (Ρωμαίους 12:10) Τθερέλα μπαρί σημασία σαρ ασουνένα. Τι προσπαθίνεν τι αγαβέν σαρ σκεφτίνελα τουμαρό ρομ ή τουμαρί ρομνί ντα τι σικαβέν “ταπεινότητα ντα ότι αγαβένα” ι γιαβερές. (1 Πέτρου 3:8· Ιακώβου 1:19) Μα κερέν-τουμέν ότι ασουνένα. Κάνα μπορίνενα, μουκχέν σο-ντα κερένα για τι ντεν τουμαρί προσοχή τουμαρέ ρομέστε ή τουμαρέ ρομνιάτε. Ή πουτσέν άμα μπορίνενα τι κερέν λάφι πιο σοράν. Άμα ντικχένα ι γιαβερές σαρ αμάλ ντα όχι σαρ ντουσμάνι, να κα “σινγκιαρέν τι προσβαλίντιβεν”.Εκκλησιαστής 7:9.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Τι ασουνέν με προσοχή τουμαρέ ρομές ή τουμαρέ ρομνιά, ατζέ-ντα άμα να μπεϊντίνενα οντουλά σο βακερέλα

  • Προσπαθίνεν τι αγαβέν ο νόημας οντουλένγκο σο βακερέλα. Όταν κερέλα λάφι, ντικχέν σαρ κουνιαβέλα πο βαστά ντα πο μούι, ντα σαρ κερέλα λάφι

3 ΟΤΑΝ ΛΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΤΙ ΚΕΡΕΝ-ΛΕΝ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Η κάθε προσπάθεια σο κερντιόλα ανέλα λατσσιπέ, αλλά όταν εκ τζενό ισί σάντε λαφίνγκε, τζάλα κο τσοροριπέ». (Παροιμίες 14:23) Να ερεσέλα σάντε τι αρακχέν λατσσέ λύσεις, πρέπει τι κερέν-λεν-ντα. Ανταβά σικαβέλα ότι πρέπει τι κερέν μπαρί προσπάθεια, αλλά αξίνελα ο κόπος. (Παροιμίες 10:4) Άμα ισινέν γιεκ, σαρ ομάδα, ντα προσπαθίνενα μπουτ, κα τθερέν «λατσσέ αποτελέσματα».Εκκλησιαστής 4:9.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Αποφασίνεν σο κα κερέλ ο κάθε εκ τουμένταρ για τι λύνεν ο πρόβλημας

  • Κάθε λίγο τι ντικχέν ο αποτελέσματα σο τθερένα ντα καζόμ λατσσές γκιλέν-λεν