Ασουνέν ιστορίες κατά Αγία Γραφή σο τθερένα μουσική, λάφια ντα γιαβερά πράγματα για τι ανέν τουμαρέ γκοντιάτε οντουλά σο βακερέλα η Γραφή. Μπορίνενα τι αρακχέν βίντεα σο σικαβένα ιστορίες κατά Γραφή κι νοηματική τσσιπ-ντα.

Τραμπίνεν εκ τσσιπ κατά πλαίσιος σο ισί πιο τελέ ντα ισταβέν οτθέ σο βακερέλα Ρόντεν για τι αρακχέν ο ιστορίες κατά Αγία Γραφή σο μπορίνενα τι ασουνέν οντουλέ τσσιμπάτε. Για τι αρακχέν ι ιστορία σο μανγκένα τι ασουνέν, γραφίνεν μερικές λέξεις κατά θέμας ή ο βιβλίος της Γραφής σο ισί κο πλαίσιος.